Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

www2.yamaha.co.jp

Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

Grundläggande hantering och display

2 Använd dataratten för att välja en post eller ett värde.

När Du väljer en grundfunktion kommer aktuell post som motsvarar den funktionen att visas i displayen.

Du kan sedan använda dataratten eller sifferknapparna [0] – [9] för att välja önskad post.

■ Ändra värden ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● Dataratt

Genom att vrida denna åt höger (medurs)

ökas värdet stegvis och genom att vrida

åt vänster (moturs) minskas värdet.

Genom att fortsätta vrida ändras värdet

kontinuerligt.

● [+] och [–] knappar

Tryck [+] knappen en gång för att

öka värdet med ett, och tryck [–]

knappen för att minska det.

Genom att hålla en knapp nertryckt

ändras värdet kontinuerligt.

3 Starta en funktion.

44 DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning

DontKnow

001

Minskar

stegvis.

Minska Öka

Ökar

stegvis.

● Sifferknappar [0] – [9]

Med dessa kan Du direkt slå önskat värde eller nummer,

som t ex Song nummer, etc.

Inledande nollor kan överhoppas enligt beskrivningen nedan.

Exempel: För att välja Song

nummer 003, gör på något

av följande sätt.

• Tryck [0] → [0] → [3]

• Tryck [0] → [3]

(Displayen visar ”003” efter

ett kort ögonblick)

• Tryck [3]

(Displayen visar ”003” efter

ett kort ögonblick)

Tryck sifferknapparna

[0], [0], [3].

Denna del av displayen indikerar

namn och nummer för aktuellt

vald Song, Voice och Style.

Den visar också namn och

aktuell inställning/värde för

andra funktioner.

● CATEGORY knappar [ ], [ ]

När man väljer melodi, kompstil eller

ljud blir första numret i varje kategori

valt varje gång dessa knappar trycks.

f

CATEGORY knapparna är användbara

för att välja kategoriposter som

i exemplet nedan.

Exempel: VOICE SELECT display

r

SweetFlt

088

Första ljudet i vald kategori

visas.

Hoppar

till första

posten i

nästa eller

föregående

kategori.

I en display som visar en kategori, blir valet enkelt om Du

först använder CATEGORY [ ] och [ ] knapparna för att

välja den kategori som innehåller den önskade posten, och

sedan använder dataratten eller [+] och [–] knapparna för att

välja posten. Detta kan vara speciellt praktiskt när man måste

välja bland ett stort antal ljud.

f

r

I de flesta procedurer som beskrivs i denna bruksanvisning

rekommenderas dataratten för att välja, helt enkelt därför att

det är den enklaste och mest intiutiva urvalsmetoden.

Lägg emellertid märke till att de flesta poster eller värden som

kan väljas med dataratten också kan väljas med hjälp av [+]

och [–] knapparna.

Detta är [START/STOP] knappen.

Tryck [START/STOP] knappen efter att ha tryckt [SONG] eller [STYLE]

knappen för att starta uppspelning av vald melodi eller kompstil (rytm).

More magazines by this user
Similar magazines