Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

www2.yamaha.co.jp

Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

Display innehåll

Displayen visar alla aktuella grundinställningar: melodi, kompstil, ljud.

Den inkluderar även ett antal indikatorer som visar till/från läget för en rad funktioner.

Notsystem

Visar noterna för melodi och

ackord för en Song när Performance

Assistant funktionen

används, eller noterna för det

ackord Du specificerar när

Dictionary funktionen används.

Vid andra tillfällen visas de toner

Du spelar på klaviaturen.

OBS

• Toner som ljuder under eller över notsystemet indikeras

med ”8va” notering.

• För några enstaka specifika ackord kanske inte alla noter

visas på notsystemet i displayen p gr av begränsningar i

displayens utrymme.

Batteriindikator

Denna visas när batterierna

börjar bli så dåliga

att instrumentet riskerar

att inte längre fungera

korrekt. (Se sid 10.

Indikerar med blinkande

pilar taktslagen för aktuell

Style eller Song.

(Se sid 17.)

Taktslagsindikator

Performance Assistant teknik

Indikerar att Performance

Assistant tekniken är inkopplad.

(Se sid 15.)

Indikerar att anslagskänsligheten

är inkopplad.

(Se sid 22.)

Indikerar att Harmony är

inkopplat. (Se sid 26.)

TOUCH

HARMONY

Grundläggande hantering och display

Measure och Tempo

Här visas aktuellt taktnummer (Measure)

i samband med uppspelning av Song

eller Style och det aktuellt inställda

Tempo värdet för Song eller Style.

Ackord

Indikerar namnet för det ackord som

spelas upp, eller för ett ackord som

spelas på klaviaturen.

Song-spårsindikatorer

Vid Song in- och uppspelning indikerar dessa de olika

spårens status. (Se sid 57.)

GrandPno

092 001

001

Indikerar att Dual ljud är

inkopplat. (Se sid 19.)

Indikerar att Split ljud är

inkopplat. (Se sid 20.)

Indikerar att ackompanjemangsautomatiken

är

inkopplad. (Se sid 24.)

DUAL

SPLIT

ACMP ON

SYNC STOP

Indikerar att SYNC STOP är

aktiverat. (Se sid 28.)

092 001

DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning 45

More magazines by this user
Similar magazines