Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

2. Viktiga ekonomiska sambandför företag och anställdaSyftet med följande avsnitt är att ge läsaren en samlad introduktiontill för rapporten viktiga och grundläggande ekonomiska samband.Ambitionen med sammanställningen är att lyfta fram de områden somär viktigast bland de ekonomiska förutsättningarna. Avsikten är ocksåatt lätt kunna se vad vi själva kan påverka och sådant vi mer har attförhålla oss till.Internationell konkurrenskraft avgörande för framgångKonkurrenskraft är summan av en lång rad faktorer. För internationellt konkurrensutsattaverksamheter är den helt avgörande frågan hur dessa står sig i Sverige i förhållande till motsvarandeverksamheter (egna eller andras) utomlands.På lång sikt är det variabler som investeringar i fysiska tillgångar och immateriella somFoU och kunskap som har störst betydelse. På kort sikt är dessa faktorer mer givna, då de tartid att förändra. Vi kan i det korta perspektivet därför mer fokusera på den kostnadsmässigakonkurrenskraften, dvs. jämföra direkta kostnader för verksamheter i Sverige och utomlands.Maskiner, råvaror och andra insatser har här ett pris som i grunden är lika för alla – ”ettvärldsmarknadspris” – vilket kan variera en del lokalt beroende på faktisk konkurrenssituation,transportkostnader, tullar m.m.Den egna förädlingen – dvs. den del man själv utför i sin egen verksamhet – innefattar iprincip bara kostnader för arbetskraft, kapitalkostnader (maskiner anläggningar, avskrivningarm.m.) och en vinst (i detta sammanhang kallad driftsöverskott). Arbetskraftskostnaderna är härvanligen den helt dominerande kostnaden varför det är särskilt viktigt att jämföra denna motkonkurrenter och alternativa lokaliseringar. Kostnaden för anställda måste för att vara jämförbarstämmas av mot motsvarande kostnad i samma valuta. Vilken valuta man väljer spelaringen roll bara det är samma men med fokus på läget i Sverige är det mest naturligt att jämförakostnaderna räknade i svenska kronor.Valutans betydelse behandlas i Kapitel 5 och här även industrins arbetskraftskostnader iinternationell jämförelse. Valutors förändrade värde påverkar produktionskostnaden i olikaländer, men orsaken till värdeförändringarna domineras ofta av kortsiktighet och nyckfullhet.Det innebär att parterna på arbetsmarknaden inte bör ta hänsyn till valutakursernas svängningari sina avtalsförhandlingar. En svagare valuta kan kortsiktigt gynna den kostnadsmässigakonkurrenskraften, men urholkar på sikt löntagarnas köpkraft och landets rikedom. En över tidförsvagad svensk valuta är ett felaktigt sätt att stärka den internationella konkurrenskraften förteknikindustri och tjänster i Sverige. I det nu aktuella läget, där den svenska kronan har ökat ivärde en längre tid (även om den åter har försvagats något sedan mitten av februari mot Euron),finns en oro hos många företag som konkurrerar med företag i andra länder att kronkurseninnebär att man inte kostnadsmässigt med sin förädling i Sverige klarar att konkurrera.Kostnaden skall också ställas i förhållande till vad som presteras, dvs. till produktiviteten.Även produktiviteten måste jämföras relativt konkurrenterna internationellt. Det är betydandesvårigheter att mäta och jämföra nivån på produktiviteten på aggregerad nivå, men är en av tvåkomponenter när BNP-nivåer jämförs mellan länder. Vanligt är därför att man enbart redovisarförändringen mellan år utan att ange nivån på produktiviteten. Även förändringar mellan år ärsvåra att beräkna, då olika källor ofta används för produktionsvolym och arbetade timmar. Merom produktiviteten i Kapitel 5 och 7. Att beräkningar av arbetskraftskostnader per timme ocksåinnehåller betydande osäkerhet av samma slag bör nämnas i detta sammanhang.13

More magazines by this user
Similar magazines