Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

Arbetsmarknaden en alltmer global marknadArbetsmarknaden är som andra marknader också en marknad där ena parten erbjuder sinatjänster (sin arbetstid) och där den andra parten köper tjänsten. Pris och prestation gälleräven här. Arbetsmarknaden är av tradition lokal. Det är lokalt som personerna och arbetstillfällenfinner varandra. Men över tid är såväl företag som medarbetare rörliga och flyttar om(tillräckligt) bättre förutsättningar finns på annat håll. Det som är nytt är dels att rörlighetenför företagen (även för arbetskraften åtminstone inom Europa) ökat i takt med en ökadglobalisering, dels att utbudet av arbetskraft växer kraftigt i utvecklingsländerna.Finansmarknaden var först med att verka mer på global basis. Finansiella tjänster haridag få om några geografiska gränser. Även industrin har kommit långt i en internationellintegration med sina långa förädlingskedjor och med olika verksamheter/olika delar avverksamheter mer och mer spridda globalt. Fler och fler koncentrar exempelvis expertis isärskilda ”center of excellence”.Lågkostnadsländer har på senare tid tagit för sig rejält med sina snabbt växande ekonomier.Detta har inneburit en hel del anpassning och påverkat verksamheter också i Sverige.Globaliseringen går nu in i en ny fas där utvecklingsländer i allmänhet och Kina i synnerhetalltmer konkurrerar också med hög kompetens. Konkurrensen om jobben är enkonkurrens som omfattar alltfler jobb. Fortsatt framgångsrika företag i Sverige blir de sommed sina medarbetare utvecklar en konkurrenskraftig verksamhet även i förhållande till denökade kompetens och konkurrens som erbjuds på andra håll. Investeringarna är det sommer långsiktigt avgör konkurrenskraften. Att teknikindustrins investeringar i maskiner ochanläggningar varit låga under ett antal år före finanskrisen kan i detta sammanhang uppfattassom oroande. Vår analys visa att det finns ett antal förklaringar och därtill har företagensinvesteringar i immateriella investeringar varit omfattande, mer om investeringar i kapitel 7.För lönebildningen i Sverige innebär denna nya fas av globaliseringen att betydligt flerindivider än tidigare är konkurrensutsatta på en global marknad. Nya marknader med högtillväxt och länder som snabbt blir rikare innebär många gånger också att efterfrågan påsvensk produktion ökar. Fler anställda utsätts för hårdare konkurrens i en global ekonomisamtidigt som företagens avsättningsmöjligheter ökar.Arbetskraften är mer rörlig än tidigare och inte minst är det allt lättare att sälja sina tjänsterute på världsmarknaden. Den anställde behöver med modern teknik inte på samma sätt somtidigare sitta nära sin arbetsgivare. Den geografiska närheten till kunden som tidigare varitmer avgörande för tjänster betyder mindre och mindre. Arbetsmarknaden och här i förstahand den med mer kvalificerade tjänster, globaliseras nu i snabb takt. Mer om arbetsmarknadenfinns i kapitel 6.Avkastningskraven bestäms internationelltFöretag behöver både kapital och goda insatser av sina medarbetare för att driva verksamhetenmed framgång. Företagen måste vara konkurrenskraftiga och lönsamma för attöverleva över tid. De som investerar i verksamheten kräver avkastning på investeringen.Avkastningskraven sätts numera i huvudsak internationellt och kan man inte räkna med atten investering i Sverige minst motsvarar vad man kan förvänta på annat håll, då blir investeringenhär inte av. Detsamma gäller den löpande intjäningen i företaget. Bara om verksamhetenkan förväntas fortsätta motsvara avkastningskraven kan investeraren/aktieägarenförväntas kvarstå som ägare och återinvestera överskott. Viss utdelning krävs också och dettaav samma skäl som att en långivare kräver en marknadsmässig ränta på lånet. Aktieägare tarockså en risk och även den ingår i avkastningskravet. Se vidare kapitel 8 om investeringar.15

More magazines by this user
Similar magazines