Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

3. Fakta om Sverigesteknik industri och tjänsterSyftet med detta kapitel är att ge en aktuell beskrivning av hur strukturenser ut i svensk teknikindustri och tjänster och därtill hur teknikindustriidag är integrerad med tjänsteföretag med IT- och teletjänster,data och tekniska konsulter. Det är idag inte relevant att skilja mellanindustri och tjänster varken i verksamheten i Sverige eller i exporten.Här finns en rad fakta, varav en del helt nya om teknikindustri och tjänster, exempelvis;• Att teknikindustri med tjänster omfattar över 5 000 företag med ungefär 400 000 anställdai Sverige.• Att i dessa företag är i genomsnitt 2 av 3 en tjänsteman och att tjänstemännen svarar för 75procent av lönesumman i företagen.• Att i den tillverkande teknikindustrin har tjänstemännen blivit fler samtidigt som antaletarbetare har minskat med 150 000 sedan mitten av 1970-talet.• Att i de stora företagen inte mindre än 4 av 5 arbetar utanför Sverige. Ser vi till försäljningenär det endast 8 procent av den totala försäljningen som säljs i Sverige.• Att exporten från teknikindustrin och den kvalificerade tjänsteexporten, som sammantagetuppgår till över 600 Mdr kronor, dominerar svensk export.• Tjänsteexporten har fått en allt större betydelse för Sveriges export och utgör idag 30procent av den totala exporten. Den snabbast växande delen av tjänsteexporten har underde senaste åren varit exporten av IT-tjänster. Dessutom har exportintäkterna som haranknytning till forskning och utveckling av industriprodukter stort genomslag på dentotala tjänsteexporten (så kallad merchanting).• Att företagen själva producerar ungefär en fjärdedel av det de säljer, resten köper de in avandra företag och att dessa långa förädlingskedjor sträcker sig över i princip hela världen.Skickliga tekniker och entreprenörer är de som främst bidrog till att Sverige från andrahalvan av 1800-talet och framåt utvecklades till ett rikt land. Industrin var tidigt inriktad påexport. Under 1900-talet och särskilt efter andra världskriget var det verkstadsindustrin somsvarade för de enskilt största framgångarna internationellt. Som en följd av stark efterfråganpå just de varor och lösningar som svenska industriföretag producerade har Sverige ettjämförelsevis stort antal globala företag.Internationalisering, frihandel och på världsmarknaden konkurrenskraftiga produkterhar under lång tid kännetecknat industrin. Basindustrin var en tidig viktig förutsättningför den tillverkande industrin och vice versa. På samma sätt är i dag de globalt verksammatillverkande teknikföretagen av stor betydelse för många tjänste- och serviceföretag. Industrinutvecklar förvisso egna tjänster men köper i allt högre grad även in dessa, inte minstför att utveckla produkter och produktionssystem. Industrins produkter har fått ett ökattjänsteinnehåll som bidragit till ökad konkurrenskraft. Detta är en trend även hos utländskakonkurrenter.Företag, nya som gamla, är och har varit i ständig utveckling och förändring. Bara de somutvecklat sin konkurrenskraft i paritet med konkurrenterna har överlevt. Bara de som gjortdet bättre än sina konkurrenter har expanderat mer än dessa och vunnit marknadsandelar påen alltmer global världsmarknad.17

More magazines by this user
Similar magazines