Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

Stora skillnader och mycket som förenar i teknikindustrinTeknikindustrin omfattar stora delar av tillverkningsindustrin i Sverige. Här finns tillverkareav person- och lastbilar med många underleverantörer. Här finns tillverkare av andratransportmedel som flyg m.m. Bilindustrins underleverantörer är den i Sverige enskilt störstagruppen av leverantörsföretag, men det finns många fler grupper, inom elektronik, maskindelareller leverantörer till byggindustrin, för att ta några exempel. Här finns ett stort antalmetallvaruföretag som säljer olika insatsprodukter till andra industriföretag, men också tillbyggindustrin.Här finns också en rad tillverkare av maskiner: allt från verktygsmaskiner till dumprar,grävmaskiner m.m.Maskinindustrin säljer det mesta på export och är helt beroende av investeringstaktenoch aktiviteten inom industrin och övrig ekonomi i omvärlden. Maskinindustrin tillhör debranscher vars efterfrågan svänger kraftigt eftersom kundernas investeringar svänger mer änandra områden.Elmaskiner är närmast uteslutande beroende av investeringar, främst i infrastruktur,exempelvis kraftproduktion. När det handlar om stora projekt av detta slag är det projektsom pågår under flera år, vilket gör att konjunkturerna här pareras en del. En betydandeleverantör även till sådana projekt är tillverkare av olika mätinstrument. Medicinska instrumentär en annan stor grupp som är mindre konjunkturkänslig.Tele och elektronik, inte minst produkter och tjänster kopplade till telesystem och telekommunikation,är ett av de stora blocken inom teknikföretagen. Det finns många fler exempelpå företag i fler typer av verksamheter än som ovan nämnts. Fler och fler av teknikföretagensmedlemsföretag är rena tjänste- eller serviceföretag. Även om listan på olika företag är långoch verksamheterna skiljer sig starkt är det mycket som också förenar. Det finns ett stortinbördes beroende med exempelvis många små och medelstora företag som levererar till storaglobala företag med verksamhet runt om i världen. En hög andel export direkt eller indirekt,mycket ingenjörskunskap och FoU är annat som förenar. Stort beroende av investeringarinternationellt och i Sverige är andra exempel. Nedan följer en genomgång av de fem störstadelbranscherna inom teknikindustrin tillsammans med de två i detta sammanhang viktigastebranscherna inom företagstjänster för teknikindustrin.Svensk teknik lika mycket tjänster som industriIndustri- och tjänsteproduktion är så starkt integrerade att de inte längre bör beskrivasoch diskuteras var för sig. I framtagandet av den här rapporten har det inneburit en hel delutmaningar när det gäller att använda statistik där industri och tjänster sedan länge hållitsåtskilda och där detaljeringsgraden skiljer sig åt. Men vårt upplägg är i sak inget annat än endirekt anpassning till dagens verklighet. Det handlar inte längre om industri eller tjänster.Vad vi talar om är en industri som innehåller mer och mer tjänster i sina produkter, tjänstersom man själv tillhandahåller eller köper in från andra företag.OM TEKNIKINDUStri och tjänsterTeknikföretagen har 3 500 medlemsföretag med tillsammans närmare 300 000 anställda i Sverige. Avdessa arbetar fyra av fem i ett industriföretag, medan resten, d.v.s. 20 procent arbetar i ett tjänsteellerserviceföretag. IT &Telekomföretagen har ca 1 000 medlemsföretag med 93 000 anställda ochSvenska Teknik & Designföretagen har närmare 740 medlemsföretag med drygt 30 000 anställda 2 .Tillsammans och avräknat företag som är medlemmar på flera håll omfattar rapporten över 5 000företag med tillsammans ungefär 400 000 anställda i Sverige. Detta är de i teknikindustri och tjänsterdirekt anställda. Det antal som totalt i Sverige sysselsätts av efterfrågan på produkter tillverkadei teknikindustri och tjänster är betydligt fler, eller ungefär en miljon. Mer om detta finns att läsa ikapitel 4.1 Rapporten ”Till er tjänst”, Kommerskollegium 20102 Uppgifter hämtade från respektive organisation ovan18