Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

Diagram 4.3 Multiplikatorer och sysselsättningsförändringar över tid140000120000100000800006000040000200000-200002,001,801,601,401,201,000,800,600,400,200,00Förändring av total sysselsättning 1995-2005 Multiplikator 2005Som också framgår av diagram 4.3 är det industribranscherna som kan uppvisa högst sysselsättningsmultiplikatorer.År 2005 genererade varje anställd i fordonsindustrin i genomsnitt1,8 ytterligare indirekt anställda i underleverantörsledet. 8 Det är en ökning från 1,3 sysselsattatio år tidigare (framgår inte av diagrammet). Med 1,3 är det teleprodukter som uppvisar nästhögst multiplikator år 2005.Snabb sysselsättningsökning i kunskapsintensiv tjänsteproduktionI diagram 3.4 har den indirekta sysselsättningen i tjänstebranscherna (72-74) i teknikindustrioch tjänster som är ett resultat av slutlig efterfrågan på produkter från industribranscherna(28-35) beräknats för 1995 och 2005. Om staplarna summeras årsvis har den indirekta sysselsättningenökat från 48 000 till 69 000 anställda mellan 1995 och 2005 – en ökning med merän 40 procent på ett decennium. Närmare 70 000 av de sysselsatta i datakonsulttjänster, FoUsamt övriga företagstjänster kan gå till jobbet varje dag på grund av slutlig efterfrågan på deprodukter som produceras i de industribranscher som tillhör teknikindustri och tjänster.8 I svensk ekonomi var det endast massa och papper (1,9) och trävaror (1,85) som år 2005 kunde uppvisa högre multiplikatorer än fordonsindustrin.27

More magazines by this user
Similar magazines