Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

Som tydligt framgår av tabellen ovan är det i tillväxtländer med Kina i spetsen som teknikindustrinsproduktionsvolym växer kraftigt och där finanskraschen mer innebar en kortareperiod där tillväxten, som i Kina, mer tillfälligt sjönk från takter på 20 procent per år förmaskiner och metallvaruföretag ned till ungefär hälften. Kina har på mindre än fem årfördubblat produktionen i sin tillverkande teknikindustri. Bilindustrin är den industri somväxer särskilt kraftigt, se diagram 6.10. Europa, Sverige och Japan är exempel på områdendär produktionsnivån för teknikindustrin fortfarande i början av 2011 var lägre än 2006.Europa: Stora skillnader mellan länder och branscherTeknikindustrin inom EU-27 har inför våren 2011 återtagit ungefär hälften av raset sedanslutet av 2007. Bilden är sammantaget densamma för enbart EMU-länderna. Skillnaderna ärdäremot stora mellan enskilda länder. Tyskland framstår som mycket stark i jämförelse medEuropa i övrigt. Särskilt markant är skillnaden i jämförelse med Sydeuropa vars ekonomierär hårt skuldsatta och återhämtningen mer begränsad. Inom östra Europa var såväl nedgångensom den återföljande uppgången mer omfattande än för länderna i väst.Det är också stora skillnader mellan olika branscher. Bilindustrin föll visserligen mest, ellermed över 40 procent från nivån i slutet av 2007, men har sedan stigit med över 55 procentoch är därmed inte särskilt långt från nivån före raset, diagram 6.3 nedan. En förklaring tillden i början relativt tidiga återhämtningen är att ett antal länder, som Tyskland, Frankrikeoch Italien, införde omfattande stöd i form av skrotningspremier, men då dessa sedanavskaffats är också de positiva effekterna för bilindustrin mer tillfälliga. Andra förklaringarär den tyska dominansen där exporten av personbilar varit framgångsrik och där korttidsarbeteunder krisen också underlättat en snabb respons när efterfrågan kommit tillbaka. Ser vitill bilproduktionen i hela EU-27 är avståndet till den tidigare produktionsnivån något störreän för enbart EMU-området. Till bilden av att bilindustrin inom EMU närmat sig tidigarenivåer hör att den tidigare produktionsnivån jämfört med många andra branscher, sommaskinindustrin, tele och elektronik, var relativt låg.Nedgången var också omfattande, eller runt en tredjedel för tillverkare av maskiner ochför metallvaruföretag. De senare har hittills endast kommit tillbaka till en mindre delmedan maskinindustrin lyft nivån från botten med väl över hälften av fallet. Även här ärdet mer traditionellt starka exportprodukter som återhämtat sig bättre än mer inhemskt påEuropa inriktade företag. Den sammantagna bilden för EU-områdets teknikindustri visas iföljande diagram 6.2. 22 Här innefattas hela EU med 27 länder53

More magazines by this user
Similar magazines