Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

Bilderna ovan över produktionsläget indikerar att det inte är brist på produktionskapacitetsom i allmänhet är problemet för teknikindustri inom EU-området.För industrin är det i första hand utvecklingen av efterfrågan som blir avgörande. Somframgår av följande bild är det för tillverkningsindustrin i Europa i allmänhet inte hellerbrist på arbetskraft som hindrar fortsatt tillväxt, diagram 6.4.Diagram 6.4 Trång sektion. Tillverkande industri i EUDiagram 6.4 Trång sektion. Tillverkande industri i EU70Nettotal706060Efterfrågan50504040303020ArbetskraftMaskinkapacitet201010Källa: DG Ec.Fin.00jan-90 jul-91 jan-93 jul-94 jan-96 jul-97 jan-99 jul-00 jan-02 jul-03 jan-05 jul-06 jan-08 jul-09 jan-11USA: Betydande återhämtning men trögt i bilindustrinTeknikindustrin i USA minskade sammantaget faktiskt i mindre omfattning än i Europa,eller med cirka 20 procent, vilket är klart mindre än i både Europa och Sverige. Detta trotsatt såväl personbilsindustrin och i ännu högre grad tillverkningen av tunga lastbilar rasadekraftigt i USA. Förklaringarna är flera.USA är mer beroende av den inhemska marknaden, en marknad som med minst sagtomfattande stimulanspaket hållits flytande under finanskrisen. Det direkta exportberoendetär mindre omfattande än för Europa. USAs viktigaste exportprodukt är USD och den lågadollarkursen har också rejält förbättrat de amerikanska företagens internationella konkurrenskraft.Tele- och elektronikindustrin har investerat och produktionen har ökat underperioden. Försvarsindustrin har därtill varit en stabiliserande faktor. Även maskinindustrinoch metallvaruföretagen har återhämtat sig relativt väl i USA.Produktionen av tunga lastbilar föll kraftigt ned till en nivå som endast var storleksordningen30 procent jämfört med den tidigare toppen i slutet av sommaren 2006. Produktionenhar sedan under 1,5 år visserligen ökat, men upp till en nivå där man i februari i årfortfarande hade 60 procent kvar jämfört med toppen 2006. Europa, Kina men också Indientillverkar idag vardera fler tunga lastbilar än USA. Lastbilsmarknaden i USA bör dock hapotential att förbättras betydligt framöver.Tillverkningen av personbilar i USA har varit i djup kris under lång tid, diagram 6.5 visarhur produktionsvolymen först under många år stått still och sedan rasat nära 60 procentunder finanskrisen för att sedan med stöd av olika stimulansprogram lyftas upp. Produktionenav personbilar i USA bör komma igen framöver efter den relativt svaga perioden i slutet55

More magazines by this user
Similar magazines