Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

Tele- och elektronik: Volymerna tillbakaTele- och elektronikbranschen domineras stort i Sverige av teleprodukter ingående i systemför mobil överföring av stora mängder data. Branschen är därför stort beroende av investeringsaktivitetenhos teleoperatörer runt om i världen. Branschen har med undantag förett par rejäla bakslag som efter millenniumskiftet varit en riktig så kallad tillväxtbransch.Telindustrin är också en industri där ny teknik införs och det snabbt. En teknik som kräverallt mindre fysiska insatser materiellt och personellt i tillverkningen. Antalet anställda hardärför minskat betydligt trots mycket stor ökning av produktionsvolymerna. Teleprodukterär en av de enskilt största exportbranscherna, med ett exportvärde 2010 på 136 Mdr kronor,en ökning med 20 procent jämfört med året före. Bakom ökningen återfinns en nästan 50procentig ökning av teleexporten till USA. En imponerande siffra som förhoppningsviskommer att visa sig mer än tillfällig. Sammantaget har teleprodukter i Sverige redan återtagitmer än hela det tidigare bortfallet av produktionsvolym under krisen, en nedgång på runt 20procent i volym som därefter ökat i ungefär samma takt som före nedgången, se diagram 6.15.Sammanfattningsvis bör teleindustrin också framöver fortsätta vara en av Sveriges starkastetillväxtbranscher. Investeringar globalt i ökad kapacitet talar för detta. Produktionen avteleprodukter i Sverige sysselsätter i dag sammantaget totalt 5 500 personer och denna som enlängre tid gradvis minskat kan förväntas fortsätta minska också framöver.Diagram 6.15 Produktionsvolym för tele- och elektronik i SverigeDiagram 6.15 Produktionsvolym för tele och elektronik i Sverige30%förändring i procentIndex 2005=10014020%Produktionsnivå, h skala13012010%1100%100-10%90procent, v skala80-20%70Källa: SCB produktionsstatistik,3 månaders genomsnitt (c o p)-30%60feb-03 feb-04 feb-05 feb-06 feb-07 feb-08 feb-09 feb-10 feb-11Totalt finns ca 1 800 företag med37 000 anställda i branschen. Enligtsamma källa, företagsstatistiken frånSCB fanns det 2009 därtill 760 företagmed 25 000 anställda i telekommunikationsbolag(dvs. teletjänster) i Sverige.Tele- och elektronikindustri i Sverige2005 2010Produktionsvärde 154MDR 131MDRVarav export (%) 89% +100% (förklara)Förädlingsgrad 30 % 20 %Antal anställda 38 000 36 500Källa: SCB och teknikföretagen66

More magazines by this user
Similar magazines