Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

Konjunkturläget för tekniska konsulter och arkitekterEfterfrågan för tekniska konsulter och arkitekter föll under en kortare period underfinanskrisen jämfört med den föregående långkonjunkturen efter millennieskiftet.Det var främst inom industri- och byggnadsprojekt som efterfrågan minskade underfinanskrisen, medan infrastruktur-, energi- och kraftanläggningsprojekt samt miljöutredningarhöll sig stadigt uppe. Under 2010 började återhämtningen inom både industrinoch byggandet, vilket avspeglas i ökad efterfrågan och produktion, och behov av att ökaantalet anställda. Bristen på personal inom tekniska konsulter och arkitekter ökadesnabbt under året, och fanns i början av 2011 inom hela tre fjärdedelar av företagen inombranschen. Teknik- och industrikonsulterna mötte fortsatt ökad efterfrågan i början av2011, medan arkitekterna redovisat en sämre orderutveckling. De flesta företag inom bådearkitekter och teknikkonsulter förväntar sig ändå ett förbättrat orderläge till sommaren.Tekniska konsulter och arkitekter, som här redovisas som en bransch, hade under 2010 cirka42 000 anställda, enligt den definition av branschen som Svenska Teknik&Designföretagenanvänder. Enligt den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken från SCB låg antalet anställda islutet av 2010 kring 70 000. 1De anställda inom branschen är uppdelade på tre huvudsegment. Industrikonsulterna haren andel på 36 procent av det totala antalet anställda i branschen, arkitekterna 14 procent ochövriga 50 procent arbetar inom bygg- och infrastrukturprojekt. 248 procent av industrikonsulternas omsättning kommer från uppdrag till teknikföretag,varav 6 procent från el-, optik- och teleindustri, 24 procent från transportmedelsindustri och18 procent från metall- och maskin- och övrig teknikindustri. 3 En fjärdedel av industrikonsulternasomsättning kommer från utlandsuppdrag och export.Diagram 6.23 Antal anställda inom arkitekt- och teknikkonsultbranschen 1988-200950000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Källa: Svenska Teknik&Designföretagen, april 2011.1 Det är huvudsakligen två skillnader mellan SCB:s och STD:s sätt att mäta branschens storlek i antal anställda. Dels använder STD en annanbranschklassificering (Bisnode-bransch istället för SNI-kod som SCB använder). Bisnodekoden har mer detaljerade branschindelningar och är dynamisk (denuppdateras löpande). SNI-koden är närmast statisk och har grövre branschindelningar. Detta leder till att fler företag hamnar inom en SNI-kod, därför attbranschen definieras bredare samt att ”felkodade” företag hänger kvar längre. Den andra skillnaden är att STD rensar bort de företag som är felklassificerade,eller som bara har en del av sina anställda i branschen.2 Uppgifter hämtade från Svenska Teknik&Designföretagen.3 Uppgifter hämtade från Investeringssignalen, Svenska Teknik&Designföretagen, mars 2011.75

More magazines by this user
Similar magazines