Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen ... - Teknikföretagen

Efter lågkonjunkturen i början av 2000-talet tog ökningen av antalet anställda inomteknikkonsulter och arkitekter fart från och med år 2004, och fortsatte till och med 2008.Under 2009 föll antalet anställda med 2000 i samband med lågkonjunkturen, se diagram6.23. Infrastruktursektorn höll uppe efterfrågan för teknikkonsulter under finanskrisen,men det var arkitekter och industrikonsulter som drog ned antalet anställda under 2009.Rekryteringsbehovet vände emellertid uppåt för samtliga delar av branschen under 2010.Antalet anställda ökade emellertid inte i den takt som företagen förväntat. Almega ser främstökad brist på den kvalificerade arbetskraft som branschen behöver för att växa som främstaförklaringen till en svagare ökningstakt av antalet anställda under 2010.För tekniska konsulter och arkitekter kom fallet i efterfrågan i samband med finanskrisensenare än för tillverkningsindustrin. Efterfrågan minskade först i slutet av 2008, och kraftigt,se diagram 6.24. Efterfrågan minskade främst inom byggnader medan infrastrukturprojekthöll sig stadigt uppe under hela lågkonjunkturen. Efterfrågan ökade därefter i en allt störreandel av företagen från och med andra kvartalet förra året.För tekniska konsulter och arkitekter sammantaget, då alla typer av verksamheter inombranschen räknas in, föll efterfrågan under en kortare period under finanskrisen jämfört medden förra långkonjunkturen, då efterfrågan föll i ungefär tre år, 2001-2003. Infrastrukturochmiljöprojekt hade emellertid ingen svacka alls under finanskrisen.Hur ser utvecklingen för produktionen inom branschen ut? Tyvärr går det inte att följautvecklingen av produktionsvolymen för enbart teknikkonsulter och arkitekter i den officiellakorttidsstatistiken från SCB, men de ingår i ett större branschaggregat av företag inomjuridik, ekonomi, vetenskap och teknik i SCB:s månadsvisa tjänsteproduktionsindex. Eftersomteknikkonsulterna och arkitekterna har en relativt liten andel av detta branschaggregathar vi valt att inte redovisa detta tjänsteproduktionsindex här. Produktionsnivån för företaginom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik låg för övrigt i början av 2011 ännu långt underden senaste toppnivån hösten 2007. Det går alltså inte att utläsa i vilken mån utvecklingenför enbart arkitekter och teknikkonsulter visar motsvarande utveckling. STD:s egen statistikför de 200 största företagen inom branschen visar att produktionsvolymen föll med nära femprocent under lågkonjunkturåret 2009, efter en produktionstopp året dessförinnan.76

More magazines by this user
Similar magazines