Läs hela artikeln som pdf - Free

free.se
  • No tags were found...

Läs hela artikeln som pdf - Free

Öppna portalentill ditt inreAtt kunna se saker och ting klart, som de faktiskt är, det är målet med våra meditionstekniker,säger Catherine Sinclair, lärare vid Clairvision School. Det är nödvändigt att vigår bortom tankar och sinne om vi ska kunna få tillgång till andliga upplevelser. Och närman börjar utveckla seendet i det tredje ögat så förändras världen.Text Monika Wilkens Foto Monika Wilkens, Lars-Peter Roos Bild ShutterstockFree • nr 5 | 42 | september–oktober • 2013


När ditt tredje öga vaknar såförändras din värld! Det sägerCatherine Sinclair från Australiensom är kursledare för Awakeningthe third eye, som Freesreporter har prövat på. Helgkursen utlovar attdu ska få kontakt med ditt tredje öga och påså sätt få en djupare kontakt med ditt inre ochden andliga dimensionen i livet.– Så många av oss har fått glimtar av en andligverklighet som går bortom vad vi ser medvåra fysiska ögon, säger Catherine med tydligaustralisk brytning.Efter en kort introduktion börjar vi praktiseraen liggande meditation som ska ge oss vår förstaerfarenhet av det tredje ögat, och det är ocksågrunden för de meditationer vi ska göra underhelgkursen. En utmärkande del av meditationenär en lite väsande eller rosslande andning somframkallar friktion och vibrationer i strupen.– När ditt tredje öga vaknar, lämnar du dittyttre seende och istället får du kontakt på ettdjupare plan och sinnena skärps, säger Catherineoch sätter sig rakryggad i skräddarställningoch påbörjar den speciella andningen.Catherine går sedan runt och coachardeltagarna på kursen som alla andas på dethär sättet, det känns lite grann som man andasstrax innan man somnar, och vissa deltagareger ifrån sig ett lite snarkande ljud.Meditationen är indelad i fem olikafem-minuters steg under Catherines ledning.Först andas vi i fem minuter, sedan andas vioch koncentrerar oss på eventuella sensationermellan ögonbrynen, där tredje ögat tros varaplacerat. Och faktum är att jag tycker migkänna att någonting rör på sig under pannbenet.Efter det uppmanas vi att utforska färger,ljus eller mörker. Sedan säger Catherine att vikan tillåta en känsla av rymd och expansion.Och slutligen är det enbart medveten uppmärksamhet,därefter avslutas meditationen genomatt man återvänder långsamt och knäpper medfingrarna som en markering att vi är tillbakai rummet. Efter meditationen känner jag migavslappnad och förundrad över att känslan avdet tredje ögat kommit så lätt och flera andradeltagare berättar att de upplever samma sak.– Meditationen mediterar dig, du behöverinte göra meditationen, utan låt dig bli mediterad,säger Catherine och förklarar att tredjeClairvision-meditationen gör attvi kan gå bortom det vardagligasinnet och uppleva djupareaspekter av oss själva. Det ärnödvändigt att vi går bortomtankar och sinne om vi skakunna få tillgång till andligaupplevelser, säger Catherine.”När det tredjeögat utvecklasförändras din världoch blir en portalmellan kropp, själoch livsenergi.”ögat är icke-fysiskt, men meditationen byggerupp ett energicentra mellan ögonbrynen.Catherine förklarar att de upplevelser vi haftav energi, ljus, färger eller inre rymd tar oss fråndet vardagliga sinnet och gör att vi kan upplevadjupare aspekter av oss själva. Det är nödvändigtatt vi går bortom tankar och sinne om viska kunna få tillgång till andliga upplevelser.– Ju mer du mediterar desto mer öppen blirdu för fler visioner. Det är träning som gäller,som med allt annat, säger hon med glimteni ögat och spänner sina armmuskler för attdemonstrera vad hon menar.Alla har ett tredje öga. Det handlar baraom att släppa taget och tillåta, inte sträva elleranstränga sig. Det handlar om att bara vara närvarandedär, säger Catherine. Hon förklarar atttredje ögat upplevs ofta som en tunnel som går inmellan ögonbrynen och ut genom bakhuvudet– Men jag ber er att inte tro mig på mitt ord,utan att bara tro på vad du själv upplever. ”Seefor yourself, know for yourself” är mottot förClairvision School.Under helgen hinner vi med ett antal meditationer,sittande, liggande, stående och gående.Vi sitter också i par och tar kontakt medvarandras tredje öga. Vi får känna på skillnadennär vi kopplar ihop tredje ögat med mageneller hjärtat: det är verkligen påtagligt olikakänslor när man möter de andra deltagarna irummet. Att meditera i grupp ger mycket, manförstärker energierna och effekten och alltinghänder fortare när deltagarna är fler.Efter alla helgens meditationer känner jag mignästan svävande och mitt huvud är fyllt av rymdoch luft, Jag undrar hur jag ska kunna koncentreramig på att få något praktiskt gjort. Då får jaguppmaningen att gå ut och promenera så att jagfår kontakt med kroppen och marken igen.Catherine började sitt eget sökande eftersina spontana upplevelser av en andlig verklighet.Hon frågade sig hur det skulle vara möjligtatt upprätthålla dessa erfarenheter, så att dekunde bli en del av hennes dagliga liv.Catherine Sinclair mediterar.– Jag ville veta mer om min inre värld, för jaghade haft upplevelser av en inre frid som jagville hålla vid liv, säger hon och berättade atthon provade olika metoder.För tretton år sedan kom hon i kontakt medClairvision School, som är en meditations- ochspiritualitetsskola grundad av Samuel Sagani Australien på 1980-talet. Där hittade hon detekniker hon hade letat efter.– Jag kunde stänga av det vanliga sinnetoch gå ner på djupet i mig själv, det gjorde attandra världar öppnade sig för mig. Man kaninte se klart om ens sinne är fullt av skräpoch fullt av subjektiva åsikter som färgar ensglasögon och hur man uppfattar världen. Detleder till att vi inte förstår varandra utan leveri olika världar.Målet med Clairvision School är precissom det låter: att se saker och ting klart, somde faktiskt är, så att man verkligen lever och ärnärvarande i världen.– De senaste tio åren har intresset förClairvision School verkligen tagit fart. Skolanger folk praktiska tekniker och verktyg till attfå tillgång till den djupare, inre verkligheten,säger Catherine.Och attraktionskraften ligger i att det är enmeditationsskola som inte kräver att du drardig tillbaka från ditt dagliga liv utan snararetvärtom. Det är viktigt att integrera meditationsteknikernai vardagen.– Till och med när du leker med barnen ellerarbetar vid datorn kan du använda dig avteknikerna! Det är medvetenhetstekniker förmänniskan som lever i världen idag. Vi kanju inte dra oss tillbaka till en grotta, utan vibehöver verktyg för att ta med andlig medvetenheti alla aspekter i det dagliga livet, sägerCatherine.I Clairvision School använder man sig avolika förklaringsmodeller vad gäller människanslivsvillkor och andliga utveckling. Menhela tiden poängteras att det ska ses som ettslags ”kartor” som ständigt förändras med▲Free • nr 5 | 43 | september–oktober • 2013


upplevelserna. Det viktiga är att utgå från sinegen erfarenhet.En viktig del av Clairvision School är ISIS,som står för Inner Space Interactive Sourcing,där man arbetar med känslor och utforskarblockeringar. Mottagaren/klienten rör sig fråndet vardagliga ytliga sinnet till en djuparemedvetenhetsnivå, källan till känslomässigatrauman, med hjälp av en terapeut.– Det handlar om att behandla orsaken ochinte symtomen. Du kan inte bara sätta på ettplåster på det som gör ont, för då kommer detatt komma upp till ytan om och om igen. Manspårar livsmönster tillbaka till källan. Gå tillkällan för att stoppa flödet.Jag blir nyfiken och får prova på att ha enenskild session med Catherine. Sessionenbörjar med att jag andas så som jag lärt migoch guidas av Catherine under tiden. Hon ställerfrågor som så småningom gör att jag ledstillbaka till ett minne då jag var barn och enplats i kroppen där en blockering sitter. Catherinehåller lite lätt med sin hand på platsen ochuppmanar mig att gå djupare in i upplevelsen.Jag blir förvånad över vad som händer då jag fårkontakt med de blockerade känslorna, minnena,bilderna och tankarna. Fysiskt händer det ocksåsaker, det kommer upp spänningar, smärtor och såsmåningom en känsla av befrielse, och förnimmelsersom sockerdricka i hela kroppen. Efteråtkommer fler undanträngda känslor upp. Effektenav behandlingen är påtaglig en lång tid framöver.EwaMaria Roos har varit aktiv inom ClairvisionSchool i nio år.– Jag hade mediterat i över trettio år när jagförst kom i kontakt med Clairvision School.Jag trodde först inte mina ögon att det fannsen komplett skola med struktur, metoder ochmaterial med meditationsverktyg.Man behöver inte åka till Australien för att fåtillgång till metoden, allt material finns på internetoch där EwaMaria bor träffas man i grupper.– Jag kom längre i min egen utveckling på etttill två år, än vad jag gjort under 30 år! Jag blevmycket lugnare och kan hantera verklighetenpå ett helt annat sätt idag. Det gör att jag sparenergi och arbetar effektivare. När jag mötermänniskor uppfattar jag mycket mer än förut.EwaMaria har också utbildat sig till ISISterapeutoch har jobbat med det i sex år.– Tekniken ger förändringar på alla nivåer,till och med fysiska problem minskar. När manför människor närmare sin essens, så är dethelande som händer, säger hon.EwaMaria Roos blev lugnareav Clairvision-meditationen.”Jag kom längre imin egen utvecklingpå ett till två år,än vad jag gjortunder 30 år!”Fakta om skolanClairvision School grundades 1987 i Australien av läkaren Samuel Sagan och finns nu i hela världen.Man använder sig av Inner Space Techniques (inre rymd-tekniker) bland annat meditation med fokuspå det tredje ögat, som är en av grundteknikerna.ISIS - står för Inner Space Interactive Sourcing, det vill säga att interaktivt, tillsammans med en annan människasöka källan till känslomässiga blockeringar. Källorna är kopplade till olika trauman, så kallade samskaras.Metoderna i kursen ”Awakening the Third Eye”finns att ladda hem utan kostnad på Clairvisionshemsida.Läs mer: clairvision.orgEwaMaria Roos: stillness.seRing för medial vägledningi livets alla frågor!Förlaget för vägledda böckerIsa 0939-117 70 53 Carolina 0939-117 70 51Jill 0939-117 70 54 Susanne 0939-117 70 52Karin 0939-117 70 55 Samtalskostnad 15:90 kr/min.Läs om alla på www.ajkonslinjer.se och www.ajkon.seAJKON Box 1051, 251 10 Helsingborg, 040- 692 24 00www.cadelia.seEn magisk tid! Dessa böcker ger information omvad som händer med oss och med Moder Jord. De gerockså kunskap om vad som är viktigt att känna till iden oroliga tid som nu är. Böckerna utgör en trilogi ochär kanaliserade av Britt Jungwallius åren 2007–2011.· Ljusets ankomst till Jorden· Healingens betydelse i vår tid· Vår Värld i förändringBöckerna finns att köpa hos bl. a. adlibris.seÅterförsäljare: Stjärndistribution, sdist.seFree • nr 5 | 44 | september–oktober • 2013

More magazines by this user
Similar magazines