Interaktion mellan de klimat- och energipolitiska målen

konj.se
  • No tags were found...

Interaktion mellan de klimat- och energipolitiska målen

FörordKonjunkturinstitutet har fått regeringens uppdrag att identifiera ochanalysera konsekvenserna av interaktion mellan olika mål inom klimatochenergipolitiken. Enligt uppdragstexten är det:”viktigt att identifiera både målkonflikter och synergier. Om möjligt skakostnader och intäkter som är relaterade till interaktionen kvantifierassamt förslag lämnas om metoder att ta fram underlag för en samhällsekonomiskteffektiv styrning där hänsyn tas till de samlade klimat- ochenergimålen. Om myndigheten under arbetets gång identifierar behov avytterligare analyser av interaktionen mellan målen inom klimat- ochenergipolitiken som inte ryms inom detta uppdrag ska myndigheten geförslag på hur sådana analyser kan utformas. Uppdraget ska genomföras isamråd med Statens energimyndighet och Naturvårdsverket. Endelredovisning ska lämnas senast den 31 maj 2012 till regeringen(Finansdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december2012.”Detta är Konjunkturinstitutets slutrapport i uppdraget.Naturvårdsverket som är en av de samrådande myndigheterna harlämnat ett samrådsyttrande, se bilaga.Projektledare är Jonas Björnerstedt.Mats DillénGeneraldirektörStockholm, december 2012

More magazines by this user
Similar magazines