Underlag för miljöbedömning av ansökan om ... - Borås Stad

boras.se

Underlag för miljöbedömning av ansökan om ... - Borås Stad

1 (3)Underlag för miljöbedömning av ansökan om förhandsbesked eller bygglov medutgångspunkt från vatten- och avloppsförhållandenSökandes namnFastighetsbeteckningGatuadress till fastighetenTelefon dagtidDin postadress om annan än ovanTelefon bostadPostnummer och OrtMobiltelefonLigger fastigheten inom vattenskyddsområde? Nej Ja nämligen ___________________________Planerad värmeförsörjning:bergvärme Annat: ____________________________________________Vid ansökan om förhandsbesked eller nybyggnation där förhandsbesked inte söktsPlanerad vattenförsörjningKommunalt Gemensamt vatten Egen borrad brunn Egen grävd brunnAnnat:Planerad avloppsförsörjningKommunal eller annan gemensamhetsanläggningEnskilt avlopp med ansluten vattentoalettEnskilt avlopp utan anslutning av vattentoalettAnslutning till befintlig anläggning som tillhör fastigheten:Annat:Bilaga: Kartblad med näraliggande vattentäkter inom 200 meters radie och bergvärmebrunnar inom 100meter från planerad avloppsanläggning ska alltid bifogas.Namn och adressuppgifter lämnas i särskild ruta nedanVändPostadress Besöksadress Telefon Telefax E-post501 80 Borås Sturegatan 42 033-35 30 00 033-35 30 25 miljokontoret@boras.se


2 (3)Vid ansökan om bygglov för nybyggnationPositivt förhandsbesked finns sedan tidigarePositivt förhandsbesked gavs under den tidigare fastighetsbeteckningen som anges nedanMiljökontoret har lämnat tillstånd för avloppsanläggning för planerad byggnationDatum:Diarienummer:Finns inte tidigare förhandsbesked ska uppgifterna under ”Vid ansökan om förhandsbesked…”, ovan ocksåfyllas i.Vid ansökan om bygglov för om- eller tillbyggnadFör bedömningen ur miljösynpunkt erfordras uppgifter om befintligt dricksvatten och avloppsanläggning,enligt nedan.Dricksvatten:Inget indraget vatten Sommarvatten Egen vattentäktVattentäktens utformning: Borrad Grävd Annan:Toalett:Torrdass Förmultningstoalett WC Annan:Övriga installationer:Diskho Tvättställ Dusch Diskmaskin TvättmaskinÖvrigt:Slamavskiljare m.m.Saknas Rensbrunn Enkammarbrunn TvåkammarbrunnTrekammarbrunnT-rör (vid slamavskiljarens utlopp)Sluten tank, volym (m 3 ):__________________ Slamtömning:________________gånger/år:_______Avledning av avloppsvatten efter slamavskiljning sker till:InfiltrationsanläggningStenkistaMarkbädd (filtrering och återuppsamling av avloppsvattnet)Annat _______________________________________________Tidigare godkännande av avlopp från MiljönämndenTyp av installation (t.ex. sluten tank): _______________________________________________________Datum:__________§ ____________ eller tidpunkt för inrättande av avlopp år: _____________________Typ av installation (t.ex. bad-, disk- och tvättvatten): ___________________________________________Datum:_______________§ ___________eller tidpunkt för inrättande av avlopp (år): _________________


3 (3)Ifylles alltid! Uppgifter om näraliggande grannar, deras vattentäkter och bergvärmebrunnarDricksvattentäkter inom 200 meter från den tänkta avloppsanläggningen och 100 meter från eventuellabergvärmebrunnarUppges alltid vid förhandsbesked, nybyggnad utan förhandsbesked och vid om- eller tillbyggnad.Dricksvattentäkterna redovisas också som bilaga på särskilt kartblad.Fastighetsbeteckning: ___________________________________________________________________Namn och adress: ______________________________________________________________________Avstånd till vattentäkt: meter Avstånd till bergvärmebrunn: meterFastighetsbeteckning: ____________________________________________________________________Namn och adress: ______________________________________________________________________Avstånd till vattentäkt: meter Avstånd till bergvärmebrunn: meterFastighetsbeteckning: _______________________________________ Avstånd: _______________meterNamn och adress: ______________________________________________________________________Avstånd till vattentäkt: meter Avstånd till bergvärmebrunn: meterFastighetsbeteckning: ____________________________________________________________________Namn och adress:_______________________________________________________________________Avstånd till vattentäkt: meter Avstånd till bergvärmebrunn: meterBilaga: Kartblad med näraliggande vattentäkter inom 200 meters radie och bergvärmebrunnar inom 100meter från planerad avloppsanläggning ska alltid bifogasNamn och adressuppgifter redovisas ovan!Ytterligare uppgifter kan lämnas på blankettens baksidaDatum Ort Underskrift


Miljökontoret informerarRemisser om förhandsbesked, bygglov för nybyggnad ellerbygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshusNär du ansöker om förhandsbesked eller om bygglov för nybyggnadav bostadshus eller om du söker bygglov för omochtillbyggnad av bostadshus får Miljökontoret yttra sig tillByggnadsnämnden. Det syftar framför allt till att förebygga attolägenheter i miljöbalkens mening uppstår. De olägenheteren avloppsanordning kan orsaka gäller i första hand spridningav smittämnen, närsalter och syreförbrukande ämnen tillvattentäkter, grund- och ytvatten.För bostadshus lämnar kontoret synpunkter framför allt omvatten- och avloppsförhållanden och eventuellt om bergvärmebrunnar.Det ligger sedan till grund för Byggnadsnämndensbeslut om bygglov eller förhandsbesked.Det fi nns många olika tekniker för att rena avloppsvatten frånenskilda avlopp och de har alla både fördelar och nackdelar.Vad som passar bäst för just dig beror främst på de lokalaförutsättningarna på och omkring fastigheten, mängden avloppsvattensamt dina krav vad det gäller ekonomi och komfort.De vanligaste anläggningstypernaI Borås är de vanligaste anläggningstyperna slamavskiljningmed traditionell markinfi ltration eller infi ltration genom modulsystem.På senare tid har det också blivit vanligare med s.k.minireningsverk med ett efterbehandlingssteg.För övrig information om olika reningstekniker hänvisas tillwww.avloppsguiden.se.FörutsättningarDe avgörande faktorerna som anger förutsättningarna attinrätta avloppsanordningar är närhet till vattentäkter, bergvärmebrunnar,sjöar och vattendrag. Andra viktiga faktorer ärmarklagrens mäktighet, närhet till berg och högsta grundvattennivån.I Borås Stad är det ofta tät morän under matjordlagret. I dejordarna kan grundvattenytan variera kraftigt under året. Generelltfår man därför räkna med att mycket höga grundvattennivåerkan förekomma. Det kan i många fall kraftigt påverkautformningen av en anläggning. För att få tillräckligtavstånd till högsta grundvattenytan är det ofta nödvändigtmed en upphöjd anläggning.Närheten till brunnar, kan leda till att man måste förläggaavloppsanordningen tämligen långt bort vilket ofta innebärpumpning av vattnet. Närhet till ytvatten kan innebära högrekrav på anläggningens funktion, framför allt på fosforreningoch organismer som kan orsaka sjukdomar.InfiltrationsanläggningarI en infi ltrationsanläggning sker rening av avloppsvattnet genommekaniska, biologiska och kemiska processer när detrinner genom ett makadamlager och de jordlager det passerardå det sprids ner till grundvattnet.Infi ltrationsanläggningar är den absolut vanligaste anläggningstypeni Borås. Vid inrättande av sådana såna anläggningarutförs de som upphöjd anläggning. På plan mark kandet då vara nödvändigt att göra upphöjda anläggningar somkan upplevas som ganska stora, i sämsta fall 1,5 meter högaoch med en yta på ca 60 m 2 med nödvändiga sluttningar. Avloppsvattnetmåste då pumpas upp till infi ltrationsbädden.Oftast är det enklast att göra sådana anläggningar i sluttningaroch utnyttja självfall från husen till anläggningen. De ärlätta att lägga in i en blivande trädgård trädgård eller i naturenutan att lanskapsbilden påverkas nämnvärt.I vissa av dessa fall kan det ändå behövas någon form avavvattning nedströms så att avloppsvattnet inte blir ståendeoch rinner ut på mark.Finns det höjder i närheten kan ett alternativ vara att göraen anläggning där och pumpa upp avloppsvattnet till infi ltrationsbädden.MinireningsverkMinireningsverk är mera tekniska lösningar som kräver merskötsel och underhåll. De kan vara en lösning där det avolika skäl kan vara besvärligt att inrätta en infi ltrationsanläggning.Om anläggningen är placerad nära ytvatten kan fosfori avloppsvatten vara en risk. Fosfor leder till övergödningoch igenväxning av sjöar och vattendrag. Minireningsverkenhar någon form av system för att fastlägga fosforn i avloppsvattnetvarför de kan användas i sådana situationer. Vattnetfrån reningsverket måste ledas till ett efterbehandlingssteginnan det släpps ut i marken. Det finns olika sätt att utformabehandlingsstegen. Ofta görs de som mindre infi ltrationsanläggningar.Miljökontorets handläggning av remissenFör att Miljökontoret ska kunna lämna ett yttrande till Byggnadsnämndenbehöver kontoret ett underlag från dig. Kontoretbehöver oftast också göra inspektion på platsen.Vad du ska redovisa innan inspektionenFör att kunna bedöma ansökan behöver Miljökontoret ett underlagfrån dig. Underlaget skall, förutom namn och fastighetsuppgifter,framför allt ge upplysningar om• Planerad eller befi ntlig vattenförsörjning• Planerad eller befi ntlig avloppsanläggning• Näraliggande grannars vattentäkter och bergvärmebrunnar(Blankett: Redovisning av näraliggande grannar, vattentäkteroch bergvärmebrunnar)• Situationsplan där närliggande vattentäkter, bergvärmebrunnar,ytvatten m.m. redovisasBesöksadress: Sturegatan 42 Postadress: 501 80 BoråsTelefon: 033-35 30 00 Telefax: 033-35 30 25E-post: miljokontoret@boras.se hemsida: www.boras.se/miljokontoret


Den fortsatta handläggningenSteg 1Du gör de undersökningar som behövs för att kunna lämna deuppgifter som efterfrågas. Känner du till andra faktorer somkan vara av betydelse för placering och utformning av anläggningenska uppgifter om det naturligtvis också lämnas.För uppgifter om närliggande grannar, deras vattentäkter ocheventuella bergvärmebrunnar är det oftast nödvändigt att frågagrannarna. Tänk på att felaktiga uppgifter i det här skedetkan leda till att det senare kan komma fram uppgifter somonödigtvis komplicerar eller hindrar en anläggning, eller i ettsenare skede kan leda till skadeståndskrav eller krav på attfl ytta anläggningen.Steg 2Blanketten ”Underlag för miljöbedömning…..” , blanketten”Redovisning av grannar ….” och kartblad skickas in till Miljökontoret.På kartan skall vattentäkter inom 200 meter ochbergvärmebrunnar inom 100 meter markeras. På kartan skallockså den tilltänkta placeringen av huset ritas in.Steg 3När underlaget kommit till Miljökontoret bestäms tid för inspektionpå platsen.Steg 4Inspektion på platsen. Här ges möjlighet att diskutera lösningaroch behov av ytterligare undersökningar som du behövergöra inför en ansökan om tillstånd för avlopp.Steg 5Miljökontoret gör en bedömning av möjligheterna att inrättaen ny avloppsanordning eller om en befi ntlig anläggning kangodtas.Steg 6Miljökontoret lämnar ett yttrande till Byggnadsnämnden. Detinnehåller en bedömning av möjligheterna, eventuella förutsättningaroch begränsningar, att inrätta en avloppsanläggningeller behålla en befi ntlig anläggning. Yttrandet är dockinget löfte om att tillstånd kommer att lämnas. För att du skaha bästa möjligheten att placera anläggningen på bästa sättbör du söka tillstånd att inrätta avloppsanordningen innan dugår vidare med en lantmäteriförrättning och bygglovsprövning.Steg 7Miljökontoret skriver en inspektionsrapport som innehållerdet som diskuterades vid inspektionen. Rapporten tar upp enbedömning av förutsättningar och begränsningar, riktlinjer föreventuella ytterligare undersökningar.Har du frågor kring handläggning eller allmänna frågor omavloppsanläggningar är du välkommen att kontakta Miljökontoret,tel 033-35 30 00 eller meddela dig på E-post miljokontoret@boras.se.Ytterligare information fi nns också på Miljökontorets hemsidawww.boras.se/miljokontotet och på www.avloppsguiden.se

More magazines by this user
Similar magazines