Kemikalier i barns vardag - Kemikalieinspektionen

kristianstad.se
  • No tags were found...

Kemikalier i barns vardag - Kemikalieinspektionen

Lyckans minutÄr det sant, att jag håller ett barn på min armoch ser mig själv i dess blick,att fjärdarna gnistra och jorden är varmoch himmelen utan en prick?Vad är det för tid, vad är det för år,vem är jag, vad bär jag för namn?Du skrattande knyte med solblekt hår,hur fick jag dig i min famn?Jag lever, jag lever! På jorden jag står.Var har jag varit förut?Jag väntade visst millioner årpå denna enda minut.Erik Lindorm3


Kemikalier i barns vardagAtt vara förälder är en stor lycka. Men det är också att ständigt ha ansvar.Det moderna samhället är komplicerat och det är inte lätt för en förälderatt hålla reda på alla faror och förutse alla risker.Material och varor består av olika kemikalier. I den här broschyrenanvänds begreppet kemikalier för kemiska ämnen och blandningar av ämnen.Alla ämnen och blandningar är inte farliga, men den här broschyrenhandlar om ämnen och blandningar som på ett eller annat sätt kan innebäraen risk för hälsan eller miljön.En del kemikalier tillsätts för att ge material och varor vissa egenskapersom till exempel färg, mjukhet och brandskydd. Det är företagen somtillverkar och säljer produkterna på marknaden som har ansvar för kemikalieinnehålletoch de eventuella risker det kan medföra.Som förälder och konsument kan du påverka hur ditt barn utsätts förkemikalier. Med den här broschyren vill Kemikalieinspektionen berättaom var riskerna finns, så att du kan undvika dem. På så vis kan du förhoppningsvisslippa onödig oro och njuta mer av att vara förälder.Vad är farligt?Kemikalier kan vara farliga på olika sätt. De kan vara akut giftiga, vilketbetyder att de kan orsaka skada direkt. Ju mer akut giftiga de är destomindre mängd behövs för att skada.De kan också vara farliga genom att de är långlivade. Det betyder attde har svårt att brytas ned i kroppen eller i miljön. Om ett ämne helatiden finns i närmiljön ökar koncentrationen av ämnet i kroppen och kanfortsätta orsaka skada länge.Det finns också kemikalier som varken är särskilt giftiga eller långlivade,men som ändå kan skada. Till exempel kan de ge allergi.Kemikalier kan ibland samverka och ge större effekt tillsammans änvar och en för sig, detta brukar kallas för kombinationseffekter eller cocktaileffekter.Till exempel kan vissa mjukgörande ftalater som används iplast tillsammans påverka fortplantningsförmågan. Läs mer om ftalater iavsnittet Plastleksaker på sidan 13.4


Är det farligare för barnen?Eftersom barnens kroppar inte är färdigutvecklade är de mer känsliga förkemikalier än vuxna. Detta gäller speciellt organsystem som utvecklas efterfödseln, till exempel immunförsvaret och hjärnan. Hjärnan är extra utsatt5


eftersom de skyddssystem som vuxna har inte är färdigutvecklade hos barn.Barn utforskar dessutom sin omgivning genom att smaka och suga påsaker, de har en oändlig nyfikenhet men ingen erfarenhet och kan inteskilja på farligt och ofarligt.Barn har också tunn och ömtålig hud. De andas snabbare och äter ochdricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. Om de utsättsför samma mängd av ett ämne som en vuxen så kan de ändå få i sig mer.Information om farliga ämnen i varorSom konsument har du rätt att få viss information om de produkter duköper. Kemiska produkter, som till exempel färg, lim och diskmedel skavara märkta med farosymboler om de har bedömts ha farliga egenskaper.Det är bra att lära sig vad farosymbolerna betyder. Läs mer om dempå sidan 25. Produkter som tvål, kosmetika och hudkrämer ska alltid hainnehållsförteckning.Även andra sorters varor, som kläder, leksaker och elektronik kaninnehålla skadliga kemikalier. Om en vara innehåller vissa särskilt farligaämnen har du som konsument rätt att få denna information inom 45dagar om du begär det. Läs mer under rubriken Särskilt farliga ämnen påsidan 28.Innan barnet födsUnder graviditeten är det viktigt att ta det säkra före det osäkra och inteutsätta sig för kemiska ämnen i onödan. Redan tidigt i graviditeten händerdet mycket i barnets kropp.Under den tidiga utvecklingen är fostret extra känsligt. Barnet får ettvisst skydd från moderkakan. Den fungerar som en barriär mellan mammanoch barnet och ska bland annat se till att gifter inte kan passera, menden skyddar inte barnet från allt.Ha bra ventilation hemma, använd inte kemikalier i onödan och utsättdig inte för långvarig exponering av till exempel rengöringsmedel ochmålarfärg. Parfym är det också bra att vara försiktig med.Många av råden i broschyren är det bra att tänka på redan som gravidför att skydda det ofödda barnet.6


Minska riskerna för barnen hemmaNär man har ett nyfött barn vill man gärna göra riktigt fint åt det. Manfår kanske lust att måla och tapetsera i barnets sovrum och köpa allt nytt,som säng, madrass och sängkläder. Men för spädbarnet är det faktisktbättre om man låter bli. Färg, byggmaterial och textilier ger ifrån sig mestkemikalier när de är nya.Om du bygger eller målar i barnkammaren är det viktigt att vädra utordentligt och vänta ett par veckor innan barnet sover där. Nya spånskivorkan ge ifrån sig formaldehyd som är allergiframkallande. Plastbelagdatapeter och PVC-golv kan innehålla skadliga mjukgörare. Målarfärg kan7


ge ifrån sig ämnen som kan framkalla allergi. Eftersom kemikalierfastnar i damm och små barn ofta vistas på golvet är det klokt att hållarent från damm hemma. Ett annat råd är att ha bra ventilation.SängkläderDet är klokt att alltid tvätta nya lakan, påslakan och örngott innanman använder dem, eftersom nya textilier kan innehålla rester av dekemikalier som används vid tillverkningen av tyget eller för att undvikaskrynklor vid transporter.MadrassNär man tillverkar skumgummimadrasser används en del farligakemikalier. De ska vara borta ur den färdiga madrassen, men iblandhänder det att kemikalier finns kvar. Om barnets nya madrass luktar”kemiskt” är det bra att låta den ligga och vädra några dagar innanbarnet får sova på den.Kläder och ANDRA textilierTvätta alltid nya kläder innan barnen har dem på sig. Det är en bragrundregel som gör det lättare att skydda sig.Tillverkarna använder kemikalier för att ge textilierna exempelvisfärg, flamskydd och impregnering. Ofta tillsätts också särskilda kemikalierför att kläderna inte ska bli skrynkliga eller skadas av fukt underlånga transporter.Det finns ett visst utbud av barnkläder och textilier som är miljömärkta.Märkningen innebär att kläderna har tillverkats med mindrebelastning på miljön, och att de inte ska innehålla kemikalierester somkan ge allergier.Använd tvättmedel som är skonsamt för både hälsan och miljön.Nitar, dragkedjor, spännen och andra metalldetaljer på kläderna kaninnehålla nickel. Långvarig kontakt med nickel kan leda till att barnetutvecklar allergi. Det finns ett gränsvärde för hur mycket nickel enmetalldetalj får ge ifrån sig. Du kan kontrollera metalldetaljerna medett nickeltest som finns att köpa på välsorterade apotek.8


Krom, formaldehyd och latex är andra ämnen som kan finnas i kläderoch som kan orsaka allergiska reaktioner. För så kallade azofärgämnen finnssärskilda regler som begränsar användningen i textilier och läderprodukter.Orsaken är att vissa azofärgämnen kan brytas ned till ämnen som är cancerframkallande.Mjuka plasttryck på kläder kan innehålla mjukgörare som kallas för ftalater.Vissa ftalater är skadliga för hälsan och är förbjudna i leksaker och barnavårdsprodukter,men inte i kläder och skor. Läs mer om ftalater i avsnittetPlastleksaker på sidan 13.SkorÄven skor av plast eller med plastdetaljer har ibland visat sig innehållaftalater. Skor kan också innehålla krom och antimögelmedel som kanorsaka allergiska reaktioner. Dimetylfumarat (DMF) är ett antimögelmedelsom visat sig orsaka kraftiga allergiska reaktioner. Ämnet är förbjudet isvenska varor sedan 2009.9


Ren och finVisst är hygien viktigt, men varken barnet eller hemmet behöver varakliniskt rent. Bakteriedödande medel behövs vanligtvis inte. De flestabakterier som finns på barnens kroppar är nyttiga. I influensatiderkan det ibland vara bra med handsprit, men för normal rengöringi vardagen kommer man långt med vanlig såpa och tvål.Schampo, tvål och skumbadSchampo, tvål och skumbad innehåller kemiska ämnensom kallas tensider. Tensiderna gör, med sinaspeciella kemiska egenskaper, själva tvättjobbetnär man tvättar. Men de torkar samtidigtut huden. Ofta tillsätts också färgämnen,parfym och konserveringsmedel. En del10


av dem kan framkalla allergier. Det enklaste sättet att minska riskernaär att snåla på mängden och att välja milda, parfymfria produkter. Ombarnet är mycket litet kan man av försiktighetsskäl överväga om tvåloch schampo verkligen behövs.TandkrämEn del tandkrämer innehåller bakteriedödande medel, till exempeltriclosan, och marknadsförs som bra mot infektioner i tandköttet.Men barn behöver i allmänhet inte bakteriedödande tandkrämer. Väljdärför en tandkräm utan bakteriedödare. Se också till att barnen intefår i sig för mycket fluor. Använd mindre mängd tandkräm och hakoll på barnen så att de inte sväljer för mycket. En tandkrämsklickstor som en ärta rekommenderas för barn.Badfärgkritor, badbomberBadfärgkritor och liknande räknas som kosmetika och ska därför hafullständiga innehållsdeklarationer. Genom att läsa dem kan manundvika ämnen som man misstänker att barnet kan vara känsligt mot.Det är klokt att undvika produkter utan innehållsdeklaration.VåtservetterVåtservetter kan kännas praktiska vid blöjbyten. Mende innehåller i regel parfym och konserveringsmedelsom det är onödigt att utsätta barnen för. Väljparfymfria alternativ och se dem som en räddarei nöden, inte som ett dagligt hjälpmedel.HudkrämerOm barnets hud är torr och behöver smörjasin, undvik parfymerade hudkrämer. De flestahudkrämer innehåller också konserveringsmedel.Dessa kan vara allergiframkallande, menhudkrämer helt utan konserveringsmedel ärovanliga. Läs alltid innehållsförteckningen omdu vet att ditt barn är känsligt.11


HårfärgerPermanenta hårfärger och toningar innehåller starka kemikalier som kanvara mycket skadliga och ge allergiska reaktioner. Använd därför aldrigsådana produkter på barn. Var också noga med att förvara hårfärger på ettsäkert sätt.Plastförpackningar och nappflaskorUndvik att värma välling och barnmat i plastförpackningar och plastflaskoreftersom kemiska ämnen, till exempel bisfenol A, kan läcka frånplasten. Undvik också repiga nappflaskor och plastförpackningar eftersomrepor ökar risken.Förvara gärna mat i glaskärl istället.Bisfenol A är sedan 2011 förbjudet i nappflaskor i hela EU men hartidigare varit vanligt förekommande.Plastflaskor och matbehållare som är märkta med siffran 7 eller bokstävernaPC består av polykarbonat och kan innehålla bisfenol A.12


Leka och upptäcka”Tänk om det hade funnits såntdär när vi var barn” säger oftamor- och farföräldrar när de serden enorma rikedomen av färggladaoch lockande leksaker ibarnens rum eller i leksaksaffären.Utbudet växer hela tiden ochförändras ständigt. Men som allaföräldrar märker går barnens förtjusningofta fort över. Sakernagår sönder eller förlorar sin lockelse. Kvar blir drivor av plastskräp sommåste tas om hand.Leksaker är en varugrupp där det ställs extra krav på säkerhet ochgamla leksaker kan innehålla farliga ämnen som numera är förbjudna.Det är inte lämpligt att låta barn skruva isär gamla apparater för att lekamed och lära sig av. De kan innehålla skadliga ämnen.PlastleksakerPlastleksaker kommer in i barnets liv redan från den första spädbarnstiden.Babyn gillar att suga och tugga på både bitringar och andra mjukaplastprylar. Många leksaker är gjorda av plast med tillsats av stabiliserandeoch mjukgörande medel. Vissa sådana medel är skadliga för miljön ochhälsan.Ftalater är en grupp kemiska ämnen som bland annat används sommjukgörare i plast. Ftalaterna DEHP, DBP och BBP kan påverka balansenav vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan.Därför är de sedan januari 2007 förbjudna i alla leksaker och barnavårdsartiklari en halt över 0,1 procent.Av försiktighetsskäl är ftalaterna DINP, DIDP och DNOP förbjudna ileksaker och barnavårdsartiklar som kan stoppas i munnen. Eftersom barnär extra känsliga bör de tre ftalaterna undvikas i så stor utsträckning sommöjligt.13


Med barnavårdsartiklar menas produkter som underlättar barns avslappning,sömn, hygien, matning eller sugning.Det är viktigt att vara medveten om att de skadliga ftalaterna enbart ärförbjudna i leksaker och vissa barnavårdsprodukter. Eftersom ftalaternafår finnas i andra varor som inte är leksaker bör man undvika att barntuggar och suger på plast. Ftalater finns i många olika plastsorter men deär vanligast i PVC-plast (polyvinylklorid). PVC-plast kan innehålla upptill 50 procent mjukgörare.Kritor, pennor, färger, limBarn ska självklart kunna rita och måla, klippa och klistra utan att bli utsattaför hälsorisker. De flesta färger och limmer som är avsedda för barn ärvattenbaserade. En risk med vattenbaserade produkter är att de innehållerkonserveringsmedel som kan orsaka allergi, men vattenbaserade produkterär ändå att föredra framför produkter som är baserade på lösningsmedel,eftersom lösningsmedel kan påverka nervsystemet.Låt inte barnen gå till överdrift när det gäller att måla sina egna kropparmed fingerfärger eller liknande. Är man målad som tiger eller rymdmanhela dagarna finns det en risk att man utvecklar allergi mot konserveringsmedel,färgämnen eller doftämnen, men någon gång ibland är okej.Oljefärger av den typ som konstnärer använder ska inte användas avbarn. Dels kan de innehålla giftiga färgämnen, dels måste man användalösningsmedel. Akrylfärger kan vara ett alternativ för lite större barn somvill måla ”på riktigt”.SmyckenSmycken och andra metallföremål kan innehålla nickel och andra tungmetallersom bly och kadmium. Ibland tillsätts tungmetaller för att görasmycken tunga så att de ska kännas mer äkta. Undvik gärna smycken somär billiga och tunga.Bly kan påverka barns mentala utveckling och inlärningsförmåga ochkan orsaka koncentrationsstörningar. Det kan vara mycket farligt för barnatt suga på föremål som innehåller höga halter av bly. Kadmium är enmetall som lagras i kroppen länge, om man får i sig mycket kan det ge14


sämre njurfunktion och leda till benskörhet. Läs mer om nickel i avsnittetKläder och andra textilier på sidan 8.SminkBarnsmink och teatersmink är kul och spännande, men inte något sombarnen bör använda hela dagarna. Risken finns att barnen utvecklar allergimot konserveringsmedel, färgämnen eller doftämnen.Innehållsdeklaration ska finnas på all kosmetika, så att man kan undvikaämnen som man är känslig mot. Men sminkprodukter för barn äribland dåligt märkta och saknar innehållsförteckning. Det finns fleraexempel på sminkprodukter som har visat sig innehålla bly.Välj produkter som har innehållsförteckning så att det framgår vad deinnehåller och välj gärna produkter med astma- och allergimärkning.Smink som är avsett för dockor ska inte användas på huden.15


Tillfälliga tatueringarDet kan vara lockande med tillfälliga tatueringar som målas direkt påhuden. Sådana erbjuds ofta på utlandssemestern, men även på marknaderoch festivaler i Sverige. Men se upp, särskilt om färgen som används blirsvart.Den svarta färgen innehåller ofta ämnet parafenylendiamin som ärstarkt allergiframkallande och kan ge upphov till livslånga allergiproblemmed svåra eksem. De allergiska besvären uppstår ibland direkt men iblanddröjer det några dagar. Även vanliga tatueringar kan orsaka reaktioneroch överkänslighet.Elektriska leksaker och apparaterI datorer och tv-spel finns i regel flamskyddsmedel som ska göra demmindre brandfarliga. Men många flamskyddsmedel är skadliga för bådehälsan och miljön. När apparaterna används kan de ge ifrån sig småmängder flamskyddsmedel. Störst är risken när apparaterna är nya. Därförär det bra att låta en ny apparat stå påslagen i ett välventilerat rumden första veckan efter att man har köpt den.2006 infördes nya regler i EU för elektriska och elektroniska produkter.Reglerna begränsar användningen av bly, kvicksilver, kadmium, sexvärtkrom och flamskyddsmedlen polybromerade bifenyler (PBB) och polybromeradedifenyletrar (PBDE). Dessa regler gäller även leksaker medelektriska beståndsdelar. Sommaren 2011 skärptes kraven på leksakerssäkerhet i samband med en ny leksakslagstiftning i EU. Från 2013 utökasantalet ämnen som inte får läcka ur leksaker – strontium, nickel ochsexvärt krom är några av dem.Det är aldrig lämpligt att låta barn skruva isär elektriska apparater.Förutom flamskyddsmedel kan apparaterna innehålla till exempel tungmetalleroch asbest.Sådant som blinkar och låterMånga leksaker innehåller batterier som gör att de kan blinka, tuta, ellerspela melodier. Vi vet idag att vanliga stavbatterier inte ska slängasi soporna, eftersom de kan innehålla miljöfarliga metaller. Många bat-16


terier har också blivit mindre farliga. Men i småprylar, som bland annatfödelsedagskort, finns pyttesmå knappcellsbatterier som i regel innehållerkvicksilver som kan skada naturen om de hamnar i de vanliga soporna.Sådana leksaker ska inte slängas i soporna utan att batteriet först harpetats loss och lagts i batteriinsamlingen. Går det inte att få loss batterietska hela varan lämnas tillbaka till affären. Säljaren har skyldighet att tahand om varor med inbyggda batterier.Vätskefyllda sakerVätskefyllda prydnadssaker, muggar med leksaker, som ger effekter genomatt olika vätskor rinner in i varandra kan innehålla mineralolja. Omdessa föremål går sönder och barn får i sig innehållet kan de drabbas av såkallad kemisk lunginflammation, som är ett allvarligt tillstånd.17


Doftande leksakerLeksaker som är parfymerade ger ifrån sig doftämnen som kan vara allergiframkallande.Från och med 2013 förbjuds de mest allergiframkallandedoftämnena i leksaker och många doftämnen måste anges med namn påleksakens förpackning.Självlysande leksakerSjälvlysande halsband, som ibland kan köpas på marknader och festivaler,består av tunna plaströr som innehåller en självlysande vätska. De kaninnehålla skadliga ämnen, som till exempel ftalater. Därför ska man intebita eller tugga på sådana föremål.Modellera, lekmassa och slimeModellera och lekmassor består ofta av plast med varierande mängderav tillsatser. En del av dem är gjorda av PVC och kan innehålla skadligaftalater. Även slime kan innehålla skadliga ämnen. Leror och liknandebör inte användas av små barn som stoppar saker i munnen och ofta sugerpå fingrarna.ByggsatserByggsatser för bilar, flygplan och båtar är avsedda för äldre barn och kanvara farliga för de yngre barnen. Se upp så att de yngsta inte kommer överlim, färg eller andra kemikalier som tillhör äldre syskon. Även de störrebarnen kan behöva en del tillsyn, så att de inte sitter med näsan överfärgburkarna i oventilerade rum. Färger och limmer i förpackningar medbyggsatser innehåller nästan alltid lösningsmedel.Rapex varnar för farliga leksakerEU har ett informations- och varningssystem för leksaker och andraprodukter som har återkallats eftersom de är farliga. Det kallas för Rapexoch finns på den Europeiska kommissionens webbplats. Där finns bilderoch beskrivningar av de farliga varorna.De vanligaste orsakerna till att leksaker rapporteras till Rapex är att deinnehåller ftalater och tungmetaller. Läs mer om Rapex på sidan 28.19


UtomhusDet är bra för barn att vara ute i friska luften. Inomhusluft innehållernormalt sett mer mögel, kvalster, kemikalier och damm än utomhusluft.Undantaget kan möjligen vara luften vid starkt trafikerade vägar. Bilavgaserinnehåller många ämnen som är skadliga för hälsan.Sandlådor och lekredskap av träVid lekplatsen finns många konstruktioner av trä som exempelvis klätterställningar,sandlådor och bänkar. Trä för utomhusbruk är ofta impregnerat.Ibland återanvänds gamla järnvägsslipers eller telefonstolpar somär impregnerade med kreosot, men vid lekplatser får de inte förekomma.Kreosoten ”svettas” ut allergi- och cancerframkallande ämnen, särskilt närdet är varmt. Kreosotbehandlat trä är svart eller brunt och luktar tjära.En del andra impregneringsmedel innehåller skadliga metaller somkoppar, krom och arsenik. Metallerna läcker långsamt ut till omgivningen.Sådant virke brukar kallas CCA-impregnerat och är sedan december2002 förbjudet i nya lekplatser.Använd obehandlat virke om du bygger en sandlåda och förstärk gärnagenom att olja in träet.Mygg- och fästingmedelMygg- och fästingmedel kan innehålla ämnen som irriterar ögon ochhud och kan vid överdrivet bruk orsaka förgiftning. Var sparsam. Sättistället på barnen kläder som täcker större delen av kroppen. Smörj barapå de ställen som inte kan täckas och undvik att smörja runt ögon ochmun och på händer. Barn under tre år bör inte komma i kontakt medmygg- och fästingmedel alls.I trädgårdenKemiska bekämpningsmedel mot ogräs och insekter är ofta hälsofarligaoch måste hanteras med största varsamhet. Överväg att sköta trädgårdenutan kemiska bekämpningsmedel. Om bekämpningsmedel används, se tillatt de används och förvaras på ett säkert sätt.20


SolkrämDen som vistas i stark sol riskerar att få hudcancer och barn som brännersig i solen löper ökad risk för hudcancer senare i livet. Barn under ett årska inte utsättas för direkt solljus och äldre barn som vistas i stark sol börskyddas med kläder, solhatt samt solkräm där kläderna inte täcker. Tänkpå att solen lyser som starkast mitt på dagen, mellan klockan 11 och 15,och då är det extra viktigt att skydda sig eller försöka undvika solen.Smörj in huden med solkräm innan ni går ut. Det är viktigt att användatillräcklig mängd solkräm och att upprepa insmörjningen efter badoch handdukstorkning. Läs anvisningen på produkten och tänk på attsolkräm aldrig ger ett fullständigt skydd mot solen. Kläder är det bästaskyddet.21


I de vuxnas världBarn brukar vilja vara med och hjälpa till med allt spännande som vuxnagör. Men tänk till så att de inte utsätts för onödiga risker.Vi använder mängder av kemikalier i våra hem, trädgårdar och garage. Ialla dessa flaskor och burkar med hushållskemikalier, bilvårdsprodukter,bränslen och rengöringsmedel finns många ämnen som innebär akutarisker för förgiftning.Alla kemikalier kan vara farliga om man använder dem fel. Tre bra sättatt minska riskerna är att rensa bort onödiga produkter, inte använda merän vad som är nödvändigt och förvara alla kemikalier barnsäkert.Förpackningar med barnskydd är ingen garanti för att barnen inte kanöppna dem, bara att det tar längre tid. Testa gärna att barnförslutningenfungerar innan du köper produkten. Förvara kemikalier i sin originalförpackning,absolut inte i läskflaskor eller kakburkar. Om olyckan ändå ärframme och barnet får i sig, eller på sig, något som kan vara farligt ring112 och begär Giftinformationscentralen.Tvätta, städa, diskaTvättmedel är farligt att få i sig. Därför är det viktigt att hålla tvättmedelsförpackningarborta från småbarn. Men ägna också en tanke åt riskenför allergier. De flesta tvättmedel innehåller parfymer, som ibland kan orsakaallergi. Flytande produkter kan också innehålla konserveringsmedel.Sköljmedel innebär en ökad allergirisk eftersom medlet sitter kvar ikläderna och därmed kommer i direktkontakt med barnets hud. Övervägom sköljmedel verkligen behövs.Maskindiskmedel är i regel irriterande på huden och försett med enfarosymbol. Förvara det på ett ställe där barnen inte når det.Rengöringsmedel, golvpolish och liknande bör också förvaras oåtkomligtför barn.Kom ihåg att hålla flaskorna under uppsikt även när du använder democh skruva på korken ordentligt. Satsa på att minska förbrukningen avstädkemikalier. Det innebär också att belastningen på miljön minskar.Flera produkter för ugnsrengöring är frätande, prova med såpa istället.22


Måla, laga, fixaPropplösare som innehåller kaustiksoda (även kallat lut i dagligt tal) ärstarkt frätande och kan innebära livsfara. I regel behövs det inte i hemmet.Stopp i vasken kan fixas på mekanisk väg med till exempel rensband.Lampolja och lysfotogen har orsakat flera förgiftningsfall när barn harlockats att dricka vätskan. Det är numera förbjudet att sälja hälsofarligalampoljor som är färgade. Det måste också på förpackningen finnas envarningstext, som uppmanar användaren att förvara lamporna utom räckhållför barn.Lacknafta, färg, lack och sprayer med organiska lösningsmedel bör inteanvändas i rum där barnen vistas. Ställ inte penslar i blöt i lösningsmedeldär barn kan komma åt dem. Täck över med lock eller plastpåse.23


GrillenVarje år skadas många barn efter att de har fått i sig tändvätska i sambandmed grillning. Det räcker med små mängder för att ett barn ska få andningssvårigheter.De kan också utveckla så kallad kemisk lunginflammationsom är ett allvarligt tillstånd. Ha aldrig tändvätska framme så att barnkan komma åt den. Tänk på att korken måste skruvas åt ordentligt och attbarnskyddande förslutning inte alltid är barnsäker. Använd helst tändpappereller elektrisk grilltändare istället för tändvätska vid grillningen.LäkemedelLäkemedel kan innebära stora risker för barn. Förvara helst läkemedelinlåsta i ett skåp så att barnen inte får tag i dem av misstag. I barns ögonkan vissa läkemedel likna godis.BilenDe flesta bilvårdsprodukter är skadliga för hälsan om de används på fel sätt.Förvara dem oåtkomligt för barnen. Några saker är extra farliga. Det gällerbensin, som är mycket giftigt och ger ifrån sig hälsofarliga ångor. Kylarvätska(glykol) är också giftigt. Batterisyra är starkt frätande.LågenergilamporLågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. Det är en metall somkan skada hjärnans utveckling. En tänd lågenergilampa innehåller förångatkvicksilver.Om en varm lampa går sönder ska man öppna fönster, stänga dörrarnatill rummet och ventilera ordentligt. Den europeiska lampbranschorganisationenrekommenderar att man lämnar rummet i 20-30 minuter. Samlasedan upp lampresterna, torka golvet med en fuktig trasa och lägg allt i englasburk. Märk burken och lämna den till returhantering för miljöfarligtavfall. Använd inte dammsugare för då sprids kvicksilver i luften.24


Vad betyder märket?Det finns symboler och märken av många olika slag. Några är livsviktigaatt känna till, som farosymbolerna på kemiska produkter. Andra ger hjälpatt välja de varor som är bäst för miljön och hälsan.Farosymbolerna har hittills varit svarta med orange botten. Men denärmaste åren byts de ut mot nya symboler, som är gemensamma för helaEU. På sikt ska de nya symbolerna, som också kallas för faropiktogram,gälla i hela världen. De nya symbolerna är svarta mot vit botten med enmörkröd ram. Bredvid symbolen ska det finnas en text som förklarar varförprodukten är farlig. Alla farliga kemiska produkter ska enligt lag varamärkta med dessa symboler. De flesta farliga produkter används enbart avyrkesmän, men några säljs också till konsumenter.En bra grundregel är att undvika produkter med farosymboler och iställetanvända mildare alternativ.Giftig. Kan ge livshotande skador vid inandning, hudkontakt ellerförtäring.Frätande. Kan ge frätskador på hud, matstrupe och ögon ellerandra allvarliga ögonskador.Hälsofarlig. Kan ge ärftlig genetisk skada, cancer, fosterskadoreller störa fortplantningen. Kan ge allergi vid inandning, kemisklunginflammation vid förtäring eller andra allvarliga skador videnstaka eller upprepad exponering.Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt ellerförtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt, narkosverkan eller irriterahud, ögon och luftvägar. Märket kan ibland betyda att varan ärfarlig för ozonskiktet.Miljöfarlig produkt. Kan skada miljön på kort eller lång sikt.25


Brandfarlig. Kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel.Märket kan ibland betyda att produkten kan utvecklabrandfarlig gas eller självantända.Explosiv produkt. Kan explodera om den utsätts för slag, friktion,gnistor eller värme. Måste hanteras varsamt.Oxiderande. Kan orsaka brand eller explosion i kontakt medbrännbara ämnen eller material.Gas under tryck. Produkten är en trycksatt eller kraftigt nedkyldgas. Behållaren kan explodera vid brand.Kännbar varningsmärkning. De flesta hälsofarliga kemiska produktersom säljs till allmänheten ska ha märkning försynskadade.Farosymboler som gäller till 2015Mycket giftig/giftigFrätandeHälsoskadlig/irriterandeMiljöfarligExplosivExtremt/mycketbrandfarligOxiderandeÖvrig märkningSvalan är Astma- och allergiförbundets märke på produkter med lågallergirisk.Svanen, Bra Miljöval och EU Ecolabel (tidigare EUblomman)är tre oberoende miljömärkningar förprodukter och tjänster. De har omfattande miljökrav och kontrollerar attprodukterna uppfyller dem.26


Öko-Tex är en märkning för textilier som testats för skadliga ämnen,till exempel allergiframkallande färgämnen och tungmetaller.Hand i bok-symbolen ska finnas på en kosmetisk produkt om merinformation finns att läsa någon annanstans, till exempel i bifogadfolder, på etikett, tejp eller kort. Informationen kan vara exempelvis innehållsdeklaration,varningsmärkning eller användarinformation.Ord och begreppBarnavårdsartiklar Produkter somunderlättar barns avslappning, sömn,hygien, matning eller sugning.CMR-ämne Cancerframkallande,mutagent eller reproduktionstoxisktämne, d.v.s. det kan orsaka cancer,skada arvsmassan eller störa fortplantningsförmågan.Echa Den Europeiska kemikaliemyndigheten.Kandidatförteckningen EU:s förteckningöver ämnen som har så allvarligaegenskaper att de ska fasas ut. Dekan vara cancerframkallande, störafortplantningsförmågan eller stannakvar länge i naturen.Kandidatförteckningen uppdateraskontinuerligt. Listan finns på Kemikalieinspektionensoch på Echaswebbplatser.Kemikalier I den här broschyren användsbegreppet kemikalier för bådekemiska ämnen och blandningar avämnen. Alla ämnen och blandningarär inte farliga, men den här broschyrenhandlar om de ämnen ochblandningar som på ett eller annatsätt kan innebära en risk för hälsaneller miljön.Kemiska produkter Produkter där denkemiska sammansättningen är avgörandeför produktens användning, tillexempel målarfärg, lösningsmedeloch tvättmedel.Kosmetiska och hygieniska produkterKosmetiska och hygieniska produkterbrukar definieras som ämnen eller beredningarsom är avsedda att appliceraspå människokroppens yttre delareller på tänder och slemhinnor i munhålani uteslutande eller huvudsakligt27


syfte att rengöra eller parfymera dem,förändra deras utseende, skydda dem,bibehålla dem i gott skick eller korrigerakroppslukt. Till exempel smink,tvål och hudkrämer. Läkemedelsverketär ansvarig myndighet.Leksaksdirektivet EU-lag som reglerarhur leksaker ska märkas och vad defår innehålla. Nya, strängare kemikaliekravgäller från den 20 juli 2013.Rapex EU:s varningssystem för farligaprodukter. Konsumentverket ärsamordnande myndighet i Sverige.Länkar till Rapex finns på Europeiskakommissionens, Kemikalieinspektionensoch Konsumentverkets webbplatser.Reach EU:s övergripande kemikalielagstiftning.Gäller i alla EU-länderoch reglerar hur kemikalier ska registreras,utvärderas, godkännas och begränsas.Reach står för Registration,Evaluation, Authorisation and Restrictionof Chemicals. Infördes 2007.RoHS-direktivet EU-regler som begränsaranvändningen av kvicksilver,kadmium, bly, sexvärt krom ochflamskyddsmedlen PBB och PBDE ielektriska och elektroniska produkter.Gäller från den 1 juli 2006.Särskilt farliga ämnen Om en varainnehåller mer än 0,1 procent avnågot särskilt farligt ämne, som finnspå EU:s kandidatförteckning, så skaförsäljaren informera om det omkonsumenten ber om informationen.Den regeln står i artikel 33 i EU:skemikalielagstiftning Reach. Konsumentenska få namnet på det farligaämnet och tillräcklig information såatt varan kan hanteras på ett säkertsätt. Informationen ska lämnas kostnadsfrittinom 45 dagar från det attkonsumenten har begärt den.Varor Den europeiska kemikalielagstiftningenReach skiljer på ämnen,blandningar och varor. Varor definierassom produkter där formen eller designenspelar en större roll för produktensanvändning än vad den kemiskasammansättningen gör, till exempelkläder, leksaker och elektronik.28


Kontakter• Om ditt barn svalt någon kemikalie som du tror är farlig, ring 112och begär Giftinformationscentralen. I mindre brådskande fall kandu ringa Giftinformationscentralen dygnet runt på tel: 08-33 12 31.Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaraspå dagtid. På webbplatsen www.giftinformationscentralen.se finns t.ex.kemikalielistan med kortfattad information om risker, symtom ochåtgärder vid olyckstillbud med de vanligaste hushållskemikalierna.• Kommunens konsumentvägledare kan ge råd om säkra och miljövänligaproduktval. De flesta kommuner har egen konsumentvägledning.Adresser finns i telefonkatalogen och på Konsumentverkets webbplatswww.konsumentverket.se.• Kommunens miljökontor kan också ge råd om hälsa och miljö. Adressfinns i telefonkatalogen.• Barnavårdscentralen kan svara på många frågor om barns hälsa och säkerhet.• Läkemedelsverket kan svara på frågor om kosmetiska och hygieniskaprodukter, tel: 018-17 46 00, webbplats: www.lakemedelsverket.se• Astma- och allergiförbundet har informationsmaterial om allergiriskeroch listor på produkter som anses bättre än andra ur allergisynpunkt,tel: 08-506 282 00, www.astmaoallergiforbundet.se• Svanen och EU Ecolabel tel. 08-555 524 00, Miljömärkning SverigeAB, webbplats: www. svanen.nu• Bra Miljöval tel. 031-711 64 50, webbplats: www.naturskyddsforeningen.se• Cancerfonden har information och råd om solning på sin webbplatswww.cancerfonden.se• EU:s informations- och varningssystem Rapex finns på den Europeiskakommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/consumersLänkar och information finns också på Konsumentverkets webbplatsvid sökning på Rapex.29


InnehållKemikalier i barns vardag....................................... 4Vad är farligt?..................................................................................4Är det farligare för barnen?.............................................................5Information om farliga ämnen i varor.............................................6Innan barnet föds............................................................................6Minska riskerna för barnen hemma......................... 7Sängkläder.......................................................................................8Madrass...........................................................................................8Kläder och andra textilier................................................................8Skor.................................................................................................9Ren och fin........................................................... 10Schampo, tvål och skumbad..........................................................10Tandkräm......................................................................................11Badfärgkritor, badbomber.............................................................11Våtservetter...................................................................................11Hudkrämer....................................................................................11Hårfärger.......................................................................................12Plastförpackningar och nappflaskor..............................................12Leka och upptäcka............................................... 13Plastleksaker..................................................................................13Kritor, pennor, färger, lim..............................................................14Smycken........................................................................................14Smink............................................................................................15Tillfälliga tatueringar....................................................................16Elektriska leksaker och apparater..................................................16Sådant som blinkar och låter.........................................................16Vätskefyllda saker..........................................................................17Doftande leksaker.........................................................................19Självlysande leksaker.....................................................................1930


Modellera, lekmassa och slime......................................................19Byggsatser.....................................................................................19Rapex varnar för farliga leksaker...................................................19Utomhus.............................................................. 20Sandlådor och lekredskap av trä....................................................20Mygg- och fästingmedel...............................................................20I trädgården...................................................................................20Solkräm.........................................................................................21I de vuxnas värld.................................................. 22Tvätta, städa, diska........................................................................22Måla, laga, fixa...............................................................................23Grillen...........................................................................................24Läkemedel.....................................................................................24Bilen..............................................................................................24Lågenergilampor...........................................................................24Vad betyder märket?............................................. 25Farosymboler som gäller till 2015.................................................26Övrig märkning............................................................................26Ord och begrepp................................................... 27Kontakter............................................................. 29Utgiven av Kemikalieinspektionen, fjärde reviderade upplagan, 2011.Foto: Mikael Gustafsson sidan 1, 7, 10, 21, Carin Törner sidan 2, 5, 15,Johnér Bildbyrå sidan 13, Matton sidan 9, 12, 17, 18, 23, KemI sidan 28.Tryck: Davidsons tryckeri AB, VäxjöBeställningsnummer: 511 019ISBN 10: 91-7932-062-7 ISBN 13: 978-91-7932-062-7Beställ från: CM Gruppen, Box 11063, 161 11 Bromma, e-post: kemi@cm.sefax: 08-50 59 33 99, tel: 08-50 59 33 35Kemikalieinspektionen är drivkraften i arbetetet för miljömålet Giftfri miljö.31


32Kemikalier i barns vardag är en broschyrför småbarnsföräldrar och alla som vårdarbarn. Den berättar om vad man själv kangöra för att minska risken att barn skadasav de kemikalier som omger oss alla.Broschyren tar upp allt från leksaker ochtextilier till målarfärg, byggmaterial ochelektroniska produkter.

More magazines by this user
Similar magazines