Vad heter det i din kommun? - Kommunerna.net

kunnat.net
  • No tags were found...

Vad heter det i din kommun? - Kommunerna.net

Forskningscentralen för de inhemska språkenVad heter det i din kommun?Allt från kommunnamn till vägnamnEivor Sommardahl & Leila MattfolkEivor.Sommardahl@focis.fiLeila.Mattfolk@focis.fi


Lagstiftning kring namn• Namnlagen• personnamn• Kommunindelningslagen• en ny kommun ska vid en kommunsammanslagningbegära utlåtande om namnet av Focis• Firmalagen, varumärkeslagen• Lag om domännamn• Än så länge ingen ortnamnslag


Vilka instanser fastställer ortnamn?Regeringen• namn på kommuner och landskap, förvaltningsområdenStäder och kommuner• planenamnForskningscentralen för de inhemska språken, i samarbetemed Lantmäteriverket• namn på grundkartanBeslut om ortnamn kan juridiskt sett inte överklagas.Forskningscentralen för de inhemska språken kan konsulteras i alla slagsnamnfrågor.


Generella principer för namnvårdenTillämpa god ortnamnssed• skriv ortnamnen enligt svenska skrivregler• använd standardspråklig form• använd standardspråkliga sammansättningstyper


Ortnamn väcker känslorPargas 1.1.2009 1.1.2012NaguKorpo Väståboland PargasHoutskärIniö1.1.2007 1.1.2011VöråMaxmoVörå-MaxmoOravaisVöråKalasarvägen eller Kalaschavägen?Skithusholmen eller Smultronskär?


Kommunsammanslagningar vad skaden nya kommunen heta?• bevara etablerade namn, till exempel den störstakommunens namn (Karleby, Lovisa, Närpes, Kronoby) elleråteruppliva ett namn som fallit ur aktivt bruk (Raseborg,Akaa)• beakta tvåspråkigheten• om ett helt nytt namn bildas bör de namnmodeller som ärkaraktäristiska för området följas; använd ord som är typiskaför de lokala bebyggelsenamnen


Kommunsammanslagningar vad ska dennya kommunen heta?Undvik• dubbelnamn (Vörå-Maxmo, Mänttä-Vilppula)• tillfälliga namn som använts som arbetsnamn (Jeppis, AirPort City)• namn som sammanfaller med namn på landskap eller delarav landskap (Väståboland)• ord som inte är typiska för namnförrådet i området (t.ex.fjäll i andra delar av landet än i Lappland)


Om storkommunerna ochkommundelarna• orterna finns kvar•använd i första hand de gamla namnen• vid precisering: kommundel, område (inte stadsdel)• bra använda tilläggen stad och kommun•Väståbolands stad, Kimitoöns kommun


Vad utgå från vid planering av vägnamn?• lokala ortnamn (bynamn, gårdsnamn, naturnamn)• en viss motivkrets (gärna med anknytning till områdetshistoria)• memorialnamn (efter person som bott på ortenoch/eller annars varit betydelsefull för orten)• namnen ska vara lätta att minnas, uttala, skriva


Namn på myndigheter• Uleåborgs län => Norra Finlands regionförvaltningsverk• Stroke Unit => Aivoverenkiertohäiriöyksikkö• Fimea (från The Finnish Medicines Agency. Säkerhetsochutvecklingscentret för läkemedelsområdet; tidigareLäkemedelsverket)• Kiuru (Mellersta Österbottenssamkommun för specialsjukvårdoch grundservice) => Möcs• TraFi (Trafiksäkerhetsverket)


Förkortningar• Aluehallintovirasto, AVI• Regionförvaltningsverket, RFV• Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY• Närings-, trafik- och miljöcentral, NTMcentral;INTE: Ely-central• Folkpensionsanstalten, FPA• Näringslivets delegation, EVA• Näringslivets forskningsinstitut, ETLA


DestiaEviraItellaPalkeetAcutaPardiaMetlaNoviaValvira(f.d. Vägaffärsverket)(Livsmedelssäkerhetsverket)(f.d. Posten Finland)(Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning)(akutmottagning vid Tammerfors universitetssjukhus)(löntagarorganisation för statens personal)(Skogsforskningsinstitutet)(yrkeshögskola)(Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården)


Varning för arbetsnamnfi. Pisara-rata Pisarabanan Droppbanan CentrumslinganMartinlaakson radan jatke=> Marja-rata/Marjabanan Kehärata/Ringbanan men:stadsdelen Marja-Vandahttp://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/s/projekt/under_planering/Centrumslingan


Litteratur- och webbtipsForskningscentralen för de inhemska språkensvensk namnvård: www.focis.fi/namnrekommendationerfinsk namnvård: www.kotus.fi/nimistonhuoltoSvenska ortnamn i Finland, 1984 (ny upplaga under arbete). Red. av Kurt Zilliacus och Ulla Ådahl-Sundgren. Helsingfors (Forskningscentralen för de inhemska språken skrifter 2)Webben: http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/ortnamn/Yhteinen nimiympäristömme, 1999. Nimistönsuunnittelun opas. Red. av Sirkka Paikkala, Ritva LiisaPitkänen och Peter Slotte. Helsingfors (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 110,Suomen kuntaliitto).Lantmäteriverkets Kartplatsen för alla: https://www.karttapaikka.fi/karttapaikka/ (=grundkartan)Esbo stads sidor om namnplanering: http://www.esbo.fi > planläggning > namnplanering


NamnrådgivningSvenska namnFinska namnTelefon: 020 781 33 01E-post:Leila.Mattfolk@focis.fiTelefon: 020 781 32 03(mån., tis., tors. och fre.kl. 9.30–11.30)

More magazines by this user
Similar magazines