4.2 Söder om järnvägen med centrala staden - Vänersborgs kommun

vanersborg.se
  • No tags were found...

4.2 Söder om järnvägen med centrala staden - Vänersborgs kommun

4.2 Söder om järnvägen med centralastadenCentrala staden söder om järnvägen gränsar motVassbotten och Karls Grav. Bebyggelsen utgörs avvilla- och radhusområden samt mindre flerbostadshus.Gatorna norr om Gropbrovägen är breda och mångahar alléer. Kring Torpavägen finns större bostadsområdenmed flerbostadshus.Inom området finns få parker eller andra grönområdensom det är lockande att uppehålla sig i. Deboende norr om Gropbrovägen har långt till naturenvid Karls Grav och Vassbottens strand.Storgatans och Torpavägens trädplanteringar ärdelar av storslagna stadsplaneidéer.Sociala värdenDe gröna områdena i centrala Vänersborg utgörs tillstor del av villaträdgårdar respektive gårdar som tillhörallmänna och privata bostadsfastigheter. Dessa områdentillsammans med alléerna är viktiga för upplevelsenav stadsmiljön.Storgatan med rader av träd. Till höger.Edsvägens alléer leder in mot centrum. Nedan.NaturvärdenStranden mot Vassbotten är utfylld och har klipptagräsytor. Endast sträckan med utskjutande berghällarsom följer Strandkyrkogården kan räknas som naturligstrand. Utmed kyrkogården går gång- och cykelvägenpå en bank ute i vattnet. Utmed stranden norr omStrandkyrkogården finns en växtplats för stenfrö somär sällsynt (1).Inom området finns småytor av naturmark. Mångaär ohävdade men ändå värdefulla miljöer för växteroch djur.KulturvärdenHär syns stadens historia i de stora anläggningar förolika institutioner som byggdes på 1800-talet. Denlummiga parken med höga träd som kantar stadens infartpå östra sidan utmed Edsvägen omger den år 1891uppförda dövskolan, numera Vänerskolan. Mittemotpå Edsvägens västra sida ligger ”Nya lasarettets” områdefrån 1879 med höga träd.Krematoriets kyrkogård och Strandkyrkogårdenbidrar med sin grönska till stadsbilden.36 4.2 Söder om järnvägen med centrala staden


Söder om järnvägen med centrala staden1.2.3.4.5.6.8.7.0 500 mDelområdenUtpekade grönområdenKommungräns4.2 Söder om järnvägen med centrala staden37


Längs med Vassbottens strand finns ett sammanhängandegrönt stråk med gång- och cykelväg. Härligger Roddklubbens klubbstuga. Utmed Strandkyrkogårdengår vägen på en bank i vattnet. I Vänerparkenfinns stora gräsytor för rekreaktion. Stadensgästhamn ligger i den norra delen (1).Kring Vänerskolan finns en park med grova bokar.Skolgården och parken utnyttjas för lek och bollspel.En hundrastgård har ett högt socialt värde. Förmånga människor med hund är detta en värdefull platsi det tätbebyggda Vänersborg där man kan knyta kontakteroch hundarna ges möjlighet att springa fritt (2).Övriga gröna områden är av stor betydelse för barnenoch används flitigt av skolorna. Vid Sirius finns ettgrönområde med lekplats och pulkabacke om givet avcykelvägar. Området omges dessutom av flerbostadshusvilket gör grönområdet betydelsefullt för närboendeutan trädgård (6). Vid Fridhems förskola finns en anlagdpulkabacke på en större grönyta (8). Vid nya vattentornetsamt bakom Mariedalsskolan finns mindre grönaområden med träd och skogsdungar som är välbesökta(4, 7). Det gröna området vid nya vattentornet är viktigtför Tärnanskolan som använder det som skolskog.På Torpagärdet finns fotbollsplaner och högvuxengräsmark (5). Kring musikskolan vid Torpavägen finnsvälklippta gräsmattor. En stig korsar området (3).Då grönytor vid Sportcentrum ersätts med konstgräsingår dessa ytor inte längre i kommunens grönstruktur.Järnvägen och Gropbrovägen är kraftiga barriärersom hindrar invånarna från att enkelt nå grönområden.Vattenområdet vid Vassbotten omfattas av strandskydd.Sirius är ett värdefullt grönområde med träd och lekytor. Till höger.I hundrastgården kan hundar fritt få umgås med varandra utan attstöra. Det är också en mötesplats för hundägare. Nedan.ÖvrigtEn planskild korsning med järnvägen har aktualiseratsmellan Torpavägen och Regementsgatan. Det skulleinnebära att den gröna marken och hundrastgårdenförsvinner.I centrala Vänersborg söder om järnvägen och norrom Gropbrovägen är det ont om naturmark och grönstråk.38 4.2 Söder om järnvägen med centrala staden


Strategier för grönområden Tillgången på grönområden är dålig mellan järnvägenoch Gropbrovägen. Därför är det viktigt att bevaraoch utveckla de gröna områden som fi nns ochatt gröna småytor sparas vid förtätningar. Eftersom järnvägen är en barriär behövs planskildagång- och cykelvägskorsningar vid järnvägenså att de stora strövområden på Holmängen norr omjärnvägen blir tillgängliga. Hundrastgården har en viktig funktion. Om dennamark måste exploateras kompenseras den med enny hundrastgård. De historiska spåren av stadens institutionsparkerbör fi nnas kvar genom att delar av parkernasparas vid exploatering. Entrén till stadens centrum med den trädkantadeEdsvägen bevaras och kompletteras med nya alléträd. Storgatans och Torpavägens alléer bevaras. Nyaträd planteras när äldre träd måste tas ned. Torpagärdet och andra större områden med högvuxetgräs tas tillvara och utvecklas. På Torpagärdetanläggs gångvägar kantade med träd som ger rumsbildningari det stora gräslandskapet. Grönområdet vid Sirius bevaras speciellt förbarnens skull.Genom att anlägga gångvägaroch plantera träd kanman skapa rum på det öppnaTorpagärdet.LÄS MER!• Riksintresse för friluftslivet FP5• Riksintresse för kulturminnesvård KP68• Värdefull natur i Vänersborgs kommunParken kring Nya Vattentornet.används av skolorna i området.4.2 Söder om järnvägen med centrala staden39

More magazines by this user
Similar magazines