Nyhetsbrev nr 2 2011 - ResMed

resmed.com

Nyhetsbrev nr 2 2011 - ResMed

Bästa läsare!Umeå är en plats som länge funnits med påsömnapné-kartan, där främst Marie Marklundoch Karl Franklin utmärkt sig som ovanligtframstående med mycket intressant forskningparallellt med klinisk verksamhet. Och man vartidigt ute, redan på 1990-talet började man behandlasömnapnoiker. Marie var först i världenmed att ta fram en antiapnéskena eller oralapparatur för behandling av sömnapné. Vadhände egentligen och hur arbetar man nu? Idetta nyhetsbrev kan du läsa mer om detta.När det gäller antiapnéskenor vill jag ocksålyfta upp att Socialstyrelsen nu i sina behandlingsriktlinjerför vuxentandvård fastställt attdet är viktigt (prioritering 3 av 10) att tandläkarebörjar behandla sömnapné. Jag hoppasdetta innebär en förändring till det bättre föralla de sömnapnoiker som ännu inte fått hjälp.Vilket leder mig in på ämnet hälsoekonomi iallmänhet. Läs gärna mitt öppna brev på sid 3,och hör av er till mig med kommentarer ochåsikter på vad vi kan göra tillsammans för attfå samhälle och landsting att ha en helhetssynnär det gäller hälsoekonomi både ur ettnationellt och regionalt perspektiv.Trafik och sömnapné är ett ämne som hörihop. Många är de olyckor som beror på att ensömnapnoiker nickat till vid ratten. På ResMedhar vi nu börjat samarbeta med Länsförsäkringaroch Apnéföreningen i Stockholm, ochett första resultat av det samarbetet är ettseminarium i november.Vi känner oss oerhört stolta och priviligieradeatt nu husera i lokaler som dessutom inrymmermycket funktionella och fina utbildningsytor.I lokalerna finns även representanter förResMed Norden och ResMed Europa, vilketförstås gör att idéer och erfarenheter från er,våra kunder i Sverige, snabbare kan kommervidare in i vår organisation.Jag vill avsluta med att passa på att bjuda in eralla till vårt fina nya huvudkontor i Kista den16 juni, se artikel här bredvid.Önskar Er en trevlig läsning!Peter AnderssonPS. I år kommer redaktionen för ResMedsnyhetsbrev ta fram en särskild kongressrapportfrån SFSS kongress i Örebro imindre upplaga.Är du intresserad av ett eget ex kontaktaoss, annars kommer du finna den påwww.resmed.se DS.ResMed har flyttat till nytt huvudkontor i Kista!Den 1 september 2011 kommer vår kundserviceoch all övrig verksamhet att varatillgänglig för Dig som kund från vårt nyahuvudkontor i Kista. Den svenska verksamhetenhar tidigare varit lokaliserad på två kontorvarav huvudkontoret har legat i Trollhättan ochdet mindre sälj och marknadskontoret har funnitsi Knivsta. I dessa båda kontor kommer allnuvarande verksamhet att fasas ut.Vi stolta över vårt nya och fina huvudkontor,därför vill vi bjuda in till ett öppet hus föralla den16 juni från kl 16.00. Anmäl digtill asa.nygren@resmed.se om du kommer.Adressen till vårt nya huvudkontor är:ResMed Sweden AB Jan Stenbecks Torg 17164 40 KISTA Hjärtligt välkommna!Uppdatering och status gällande ResMed’s övergångtill att använda ett centralt lager i NederländernaStatus;• ResMed Norden (Norge, Sverige ochFinland) började använda ECW - europeiskacentrallagret, 1 juli 2010.• ECW levererar varor direkt till alla kunder iNorden.• UPS är det logistikföretag som driverResMed logistiklösning.Erfarenheterna hittills;ResMed har avdelat särskilt ansvar till JanJohansen (Finanschef ResMed Norden) som ihuvudsak ansvarar för projektet i de nordiskaländerna.Under januari 2011 utökades samarbetet medUPS och ResMed för utveckling och drift avlogistiklösningar.ResMed har möten varje vecka med UPSför delgivning av utveckling och för att lösade problem som kan uppstå för att uppfyllakraven som ResMed och våra kunder ställeravseende kvaliteten på tjänsterna.Enligt UPS leveransstatistik, påvisas att de beställningarsom kommer till ResMed kl 10.00,förpackas och skickas iväg från ECW sammadag och i de flesta fall har kunden leveransnästa dag. Detta är enligt UPS garanteradeleveranstid.ResMed’s erfarenhet av UPS;Vi är så långt nöjda med samarbetet medUPS. De är flexibla för att underlätta lösningarför oss och har bra leveransstatistik. Vi arbetarkontinuerligt med UPS för att förbättra kvalitetenpå tjänsterna. Vi har haft en del utmaningar ibörjan, men vi är nöjda med hur UPS fortlöpandehar löst dessa.Fakturor och orderbekräftelser;Vi är medvetna om att den nuvarande lösningendär en order är uppdelad i flera orderbekräftelser/fakturorinte är idealiska och skaparextra arbete för våra kunder och oss själva.Strukturen i ECW kommer under sommarengenomgå en förändring, innebärande att kundfår en orderbekräftelse/faktura på alla ordrar påResMed produkter.I och med genomförandet av denna strukturförändringkommer ECW lagret vara stängtmellan torsdag 30 juni till måndag 4 juli. Tänkpå att planera era beställningar utifrån detta.Rutin vid beställning;Slutligen vill vi påminna er om att genom attbeställa till oss före 10.00 på förmiddagenså packas och skickas varorna från ECWsamma dag.Vi vill naturligtvis ha Din feedback på hur Dutycker att leveranserna har fungerat hittills ochsynpunkter på vad som eventuellt kan görasbättre. Det är det bästa sättet för oss att kunnautveckla vår logistik till alla kunders belåtenhet.Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete medalla Er kunder! •NYHETSBREV ges ut av ResMed Sweden AB, Jan Stenbecks Torg 17, 164 40 KISTAtel 0520-42 01 10, fax 0520-397 15. www.resmed.se ANSVARIG UTGIVARE: Peter Andersson, VD.E-post: petera@resmed.se, tel 0520-420101 REDAKTION: Åsa Nygren. E-post: asan@resmed.se,tel 0702-99 72 00, Bodil B. Czarnecki, bodil@miliax.se, tel: 070-3364005 PRENUMERATION OCHUTBILDNINGSÄRENDEN: Tuula Svensson, marknadsassistent. E-post: tuulas@resmed.se,tel 0520-42 01 16 CITERA OSS GÄRNA MEN GLÖM INTE KÄLLAN.


ÖPPET BREV FRÅN PETER ANDERSSON- Vad innebär hälsoekonomi?- Hur påverkar upphandlingar hälsoekonomiska mål?- Hur påverkar regionala skillnader nationella hälsoekonomiska mål?Hälsoekonomi är ett ämnesom fått allt större uppmärksamhet på senaretid. Beslutfattare och politiker talar ofta om attman måste tänka hälsoekonomiskt, och menardå att de behandlingar, effektiviserande ochkvalitetssäkrande vårdrutiner som innebär besparingarför stora mängder patienter i senareskeden i vårdkedjan måste prioriteras. Uppmaningartill att se den stora bilden och intesuboptimera brukar höras, och jag håller med.Detta är ju sunt förnuft! Givetvis ska sådanainsatser som minskar risken för allvarligareframtida tillstånd för stora patientgrupper meddyrare behandlingsinsatser som följd sättas intidigt. Utan överdriven kostnadsjakt, man får judet till godo senare och den enskilde individenfår också en bättre livskvalitet.Men råder då sunt förnuft i verkligheten?Jag skulle vilja påstå att det ofta inte gör det.Flera olika system krockar och det som de nationellapolitikerna talar så varmt om fungerarsällan som tänkt på lokal eller regional nivå.Tag till exempel landstingsvärlden, där de olika”tårtbitarna” landsting, primärvård, sjukhusoch klinker har egna budgetmål som styr, ochdär totalekonomiskt tänkande och praktiskhandling har mycket svårt att tränga igenom.Man skulle enkelt kunna uttrycka det somom att vi idag har en total härdsmälta i vårasjukvårdssystem som inte harmoniserar medvarandra inom vården eller utanför i samhälletför övrigt.Man kan också verkligen ställa sig frågande tilldagens upphandlingsprocesser där huvudsyftethar blivit att få lägsta pris på enskilda ingredienseri ”tårtsmulorna” och man helt förbiseratt det ska mer än smulor till för att kunna fåen tårta, då känner jag mig både frustrerad ochhjälplös! För att översätta detta till vår egenvärld, när upphandlingar enbart fokuserar påpriset på en enskild produkt i behandlingsarsenalenför sömnapnoiker, och till en nivå därman helt förbiser utbildningsinsatser, patientsupport,tillgång till teknisk support och regionalservice, ja då menar jag att man missat någotväsentligt. Då gör man en upphandling därkostnaderna på enskilda delar av medicinskteknik pressats, men där man missat det hälsoekonomiskahelhetstänkandet med effektivkvalitetssäkrande vård tack vare utbildningsinsatser,teknisk support och service och därde enskilda produkterna är en del av helheten.Något naivt verkar det dessutom ofta finnas enuppfattning hos upphandlande landsting attkringtjänster och service är något som företagenska fortsätta med oavsett i vilken utsträckningprodukter säljs eftersom det alltid varit så.Den krassa verklighetenär tyvärr att det inte finns något företag som ilängden har råd att hålla en allmän utbildningsochserviceverksamhet utan att någon formav kostnadstäckning. Jämför med apoteksvärldendär Apoteket AB förr hade både allmänupplysningsplikt och krav på tillgänglighet avvaror även om behovet på vissa orter var försvinnandelitet. Idag när apoteksbranschen ärprivatiserad finns det inte ett företag som harråd att fortsätta driva allmän upplysning, och ejbehovsrelaterad lagerhållning eftersom manenbart har en del av marknaden och slåss medmånga konkurrenter. Fortsätter utvecklingenpå den väg landstingens upphandlingsavdelningaridag tagit sikte på är risken uppenbaratt man kommer att tappa mer än de tjänarpå enskild produktprispress utifrån ett totalhälsoekonomiskt perspektiv.På ResMed har vi flera konkurrenter vid deupphandlingar vi är med på. Jag är inte uteefter att vi ska vinna varje gång, däremotönskar jag att landstingen hade en betydligtstörre helhetssyn när de formulerar upphandlingskriteriernaoch tänkte igenom helakonsekvenskedjan. Jag tror att för att dennaonda cirkel ska kunna brytas så måste vigemensamt, leverantörer av medicinteknik ochvårdpersonal samt patienter som blir drabbadeav suboptimerade upphandlingar, utbilda ochinformera upphandlarna om konsekvenserna.Landstingen måste börja samarbeta om gemensamtformulerade upphandlingskriterier.Med de olika synsätt som idag förekommerom vad upphandlingar bör prioritera är dentragiska konsekvensen att inte bara kostnadernautan även vårdkvaliteten och omhändertagandetdramatiskt skiljer sig beroende på vari Sverige man bor. Olika ersättningssystem gerockså olika förutsättningar för att kunna ge enlikvärdig behandling oavsett var i Sverige manbefinner sig. En sådan orättvisa tror jag ingensvensk vill stå för, och det går helt stick i stävmed ett hälsoekonomiskt synsätt med likavård för alla som budskapet är från nationelltstyrande politiker och beslutfattare. Kvalitetsregistersom SESAR välkomnar jag med glädje.Registret kan förhoppningsvis leda till att vårdenblir bättre och att olikheter blir belysta ochkan jämnas ut. Hälsoekonomiska studier är ettannat sätt. Här driver vi på ResMed vårt strå tillstacken genom att bekosta en hälsoekonomiskstudie om obehandlad sömnapné som tar uppflera aspekter som t.ex. påverkan på specialistvård,försäkringskostnader, transportnäringenmm.*Jag vill uppmana alla kliniker och övrigsjukvårdspersonal samt patientföreningaratt engagera er ännu mer aktivtinför kommande framtida upphandlingar i erarespektive Landsting.– Utvärdera ur ett kliniskt perspektiv vadkonsekvenserna blir av olika upphandlingar ochbudgetbeslut och berätta detta för era överordnadeoch regionala politiker.– Gör hälsoekonomiska konsekvensanalyserbåde ur egen vårdkvalitativ synvinkel och urpatientens synvinkel.– Ställ er gärna också frågan, ”Vad får enpatients livskvalitet kosta”?– Påverka skall-kraven i upphandlingar utifrånen helhet vad gäller ett hälsoekonomisktperspektiv och låt inte upphandlingsprocessenenbart fokusera på produkternas styckpris.– Mät resultaten och konsekvenserna, följ uppoch sprid sedan ordet. Så länge ingen står upptydligt nog får de suboptimerade effekterna ide krockande systemen fortsätta och konsekvensernafölja utan att något händer.Självkritiskt måste jagnaturligtvis även rannsaka vår egen bransch,och menar att även vi måste tillsammans medEr kliniker och övriga bidra till denna insikt utebland Landstingspolitiker och upphandlingsenheternaom en helhetssyn utifrån ett hälsoekonomisktperspektiv i framtida upphandlingsprocesser.För att få riktig effekt räcker det intemed enstaka insatser.Därför vill jag passa på att bjuda in alla parter;sjukvård, tandvård, patientföreningar,organisationer och kollegor i branschentill en dialog där alla förslag på lösningar,åtgärder och idéer är hjärtligt välkomna!Hör av er till mig via mail, telefon eller varförinte kontakta mig i ResMeds monter påSFSS kongress i Örebro om ni är där!Vänliga hälsningar,Peter Andersson, VDResMed Sweden, Tel. 0733-853 360Email: peter.andersson@resmed.se*Publiceras i augusti-september 2011


Fortsatt forskning nödvändigtför vidare utvecklingsäger pionjärerna som satte Umeå på sömnapné-kartanTEXT OCH FOTO:BODIL CZARNECKIEn kombination av människor med stortengagemang från såväl sjukvård, tandvårdsamt dentallab samt satsning från startpå forskning, sjukvård och utbildning varde primära orsakerna till att Umeå redani början på 1990-talet tog täten på kompetensfrontengällande behandling avsömnapnoiker. Något som lett till såvälnationell som internationell ryktbarhet försåväl Karl Franklin som Marie Marklund.Vad hände egentligen, och var står Umeånu? En heldag på Norrlands Universitetssjukhusgav svaren.Marie Marklund:”- Det var i samband med en lustgaskurs förtandläkare 1984, då jag fick i uppgift att hållafria luftvägar hos en sövd patient, som jag fickuppleva att hon började snarka om underkäkeninte hölls tillräckligt långt framåt. När jag drogut hennes haka igen slutade snarkningarnadirekt. Jag började genast fundera på huruvidaen tandställning skulle kunna hålla underkäkenpå plats och på så sätt hålla andningsvägarnaöppna. Tillsammans med tandteknikern togjag fram en provisorisk skena som jag testadepå min snarkande man. Och döm om minförvåning när han efter många år av snarkandesov helt tyst en hel natt, och vaknade utvilad!Oberoende av två andra i världen hade jaglyckats komma på en ny behandlingsmetod försömnapné och snarkning.””- Ungefär samtidigt hade Karl Franklin vidLungmedicinska kliniken startat sitt arbetemed att ta hand om sömnapnoiker, varför jagkontaktade dem, och det var starten på ett givandeoch nära samarbete mellan sjukvård ochtandvård som kompletterades av ett mycketkompetent dentallab. Vi fick en bra start, ochblev överväldigade av de oftast dramatisktpositiva effekter behandlingen gav de patientersom sökte behandling hos oss.”Vad var orsaken till framgången?”- Framgångsreceptet var (och är) det godasamarbetet mellan sjukvård, tandvård ochdentallab, och en gemensam strävan efteratt få kortaste möjligaste tid mellan diagnosoch behandling. Självklart underlättade det attvi har närliggande lokaler. Tack vare gemensammaronder mellan ÖNH-läkare, lungläkareoch tandläkare lärde vi oss mycket om vårarespektive discipliner och patienterna fick ettsamlat och professionellt omhändertagande.Kunskaperna vi fick genererade också mångafrågeställningar som vi sedan besvarade ivetenskapliga studier”Hur ser framtiden ut inom terapiområdet?”- Vi behöver fler som utreder och behandlarsömnapné eller symtomgivande snarkningar.Marie Marklund provar ut enoral apparatur till Per som ärnydiagnostiserad sömnapnoiker.”Det ska bli kul att testa!”,säger PerJag tror också att tandläkare kan ta ett störreansvar när det gäller uppföljning av behandlingmed oral apparatur (OA) vid mild sömnapné.Givetvis får behovet av uppföljning först viktasav läkare, men ett mer gemensamt åtagandemellan sjukvård och tandvård skulle kunnagöra att resurserna optimeras, vilket ledertill snabbare hjälp med högre kvalitet för denenskilde patienten. I framtiden kommer viäven se vidareutvecklade OA-modeller som ärlättare att justera och kontrollera, och som kanindividanpassas mer än idag. ”Hur ofta följer ni upp patienter med oralapparatur idag?”- Enligt amerikanska riktlinjer rekommenderasuppföljning tills behandlingen fungerar, därefterefter 6-månader och sedan årliga kontroller. Viföljer upp patienterna efter individuell bedömningt ex svårighetsgrad av sömnapné, typav bett och oral hälsa. Patienterna uppmanasockså att höra av sig vid ökade symtom ellerom den orala apparaturen behöver justeraseller bytas ut . Behovet av kontroller varierarmellan patienter och det är angeläget att användaresurserna så effektivt som möjligt.”Vad kan utvecklas i nuvarande arbetssätt?”- Jag tror att vi skulle kunna arbeta mer medatt motivera eller ”coacha” våra patienter i börjanav behandlingen, kanske genom utbyggdinformation på Internet eller i annan informationsverksamhetför att skapa bättre servicekring de många olika frågeställningar som kanuppstå kring denna mycket individanpassadebehandlingsform. Fler uppföljande sömnapnéregistreringaroch andra metoder att mätalyckat behandlingsresultat är också starka önskemål,eftersom sömnapnésjukdomen innebärökade risker att drabbas av andra sjukdomar tex hjärt- och kärlsjukdomar”Du är aktiv i flera internationella sammanhang.Vilka skillnader ser du mellan Sverigeoch andra länder vad gäller behandlingmed oral apparatur?”- Generellt sett har vi har kommit väldigt långti Sverige jämfört med många andra länder.Men i Australien, Kanada och Holland liggerman också långt framme på grund av att dessaländer har bedrivit forskning av hög kvalité.Vår framgång i Sverige tror jag, förutom den


Hur är era rutiner för uppföljning avcompliance?”-För CPAP har vi sjuksköterskebesök förstadagen efter utprovning, läkar- och sjuksköterskebesökefter 1 månad och därefter uppföljningsintervallefter behov. Vi lägger numerastor vikt vid de tidiga uppföljningsbesökeneftersom vi märkt att det ökar compliance betydligt.Men givetvis, tätare uppföljning krävermer personal, och det har vi ont om.Ett sätt att frigöra resurser till detta tror jag kanvara att tandvården tar ett större ansvar förutvärdering av OA. De reglerbara skenorna harnämligen ändrat spelplanen en del. Fördelenför patienten är givetvis att han kan justera sinegen behandling, nackdelen är att det kräveren noggrannare uppföljning och kan krävaflera andningsregistreringar. Med monoblockvar patienterna utelämnade till ett läge pågott och ont.”Varifrån kommer remisserna?”- I första hand från primärvården, men ävenfrån stroke- och geriatrisk vård samt diabetesmottagning.Dessutom får vi en del patientersom står i kö för obesitas-kirurgi (dessa ger vialltid förtur).Hur ser du på framtiden?”-Patientgruppen är stor och den ökar. Kännedomenär större bland allmänheten, och viser en ökning av remisser, bl.a. för diabetespatienter.””- Västerbottens läns landsting har som mål att2020 ha världens friskaste befolkning. Ett oerhörtambitiöst mål med tanke på de resurserhälso- och sjukvården förfogar över.” •Maries tips på aktuella studier om behandling med oral apparatur:1. Mandibular advancement devices Marklund M, et al. in Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea, W.J. Randerath, J.Verbraecken (eds) et al. The European Respiratory Society task force on non-CPAP therapies in sleep apnoea. March 15, 2011,doi: 10.1183/09031936.00099710 ERJ May 1, 2011 vol. 37 no. 5 1000-10282. Aarab G, Lobbezoo F, Heymans MW, Hamburger HL, Naeije M. Long-Term Follow-Up of a Randomized Controlled Trial of OralAppliance Therapy in Obstructive Sleep Apnea. Respiration. 2011 Mar 31. [Epub ahead of print]3. Gagnadoux F, Fleury B, Vielle B, Petelle B, Meslier N, N'Guyen XL, et al. Titrated mandibular advancement versus positiveairway pressure for sleep apnoea. Eur Respir J. 2009 Oct;34(4):914-20.4. Gauthier L, Laberge L, Beaudry M, Laforte M, Rompre PH, Lavigne GJ. Efficacy of two mandibular advancement appliances inthe management of snoring and mild-moderate sleep apnea: a cross-over randomized study. Sleep Med. 2009 Mar;10(3):329-36.5. Ghazal A, Sorichter S, Jonas I, Rose EC. A randomized prospective long-term study of two oral appliances for sleep apnoeatreatment. J Sleep Res. 2009 Sep;18(3):321-8.Dort L, Brant R. A randomized, controlled, crossover study of a noncustomizedtongue retaining device for sleep disordered breathing. Sleep Breath. 2008 Nov;12(4):369-73.6. Hoekema A, Stegenga B, Wijkstra PJ, van der Hoeven JH, Meinesz AF, de Bont LG. Obstructive sleep apnea therapy. J DentRes. 2008 Sep;87(9):882-7.7. Vanderveken OM, Devolder A, Marklund M, Boudewyns AN, Braem MJ, Okkerse W, et al. Comparison of a custom-made and athermoplastic oral appliance for the treatment of mild sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med. 2008 Jul 15;178(2):197-202.KLINIK AVDELNING för ortodontiFolktandvården i Västerbotten och TandläkarhögskolanPERSONAL: 4 tandläkare i Västerbotten arbetarmed behandling med oral apparaturmot sömnapnéANTAL patienter: De senaste åren harknappt 300 nya patienter/år påbörjat behandlingmed OA. Antalet ökar hela tiden.KONTAKT: Marie Marklund, avd f ortodonti,Odontologiska institutionen,Medicinska fakulteten, Umeå universitet.Tel +46706360729,mail: Marie.Marklund@odont.umu.seKLINKEN ANDNINGSENHETENLungsektionen, MedicincentrumAdress: Norrlands Universitetssjukhus,UmeåPERSONAL: 3,22 sjuksköterskor (5 pers),2 undersköterskor (3 pers), 1 läkare, 1läkarsekreterareMEDICINSKT ansvarig: Peer BlomVerksamhetschef: Ragnberth HelledayHUVUDSAKLIG verksamhet: Utredningoch behandling av sömnapné och hypoventilationAntal utredningar: 25 st/vecka (tilldelatutrymme för CPAP 20/vecka)BEHANDLINGSFÖRDELNING: ca 60 % CPAP,ca 30 % OA, ca 10 % övrig eller ingenbehandlingKONTAKT: Tel. 090-785 0000. www.vll.seNYHET!Sömnapné med i tandvårdens behandlingsriktlinjer!Den 10:e maj lanseradeSocialstyrelsen de nya nationellariktlinjerna för vuxentandvårdoch där finns sömnapnémed som ett tillstånd.Detta är unikt att ett allmänmedicinskt tillståndfinns med i tandvårdsriktlinjer. Äntligen!Tillståndet har bedömts som allvarligt ochåtgärden som tandvård kan göra som viktig(prioriteringsnivå/rekommendation 3). Vi hoppasatt denna rekommendation från Socialstyrelseninnebär att fler sömnapnoiker får hjälp tillen adekvat behandling.Utdrag från riktlinjerna:Åtgärdslistan E106 Sömnapnésyndrom MandibelframdragandebettskenaMotivering till rekommendation:Tillståndet innebär en mycket stor påverkanpå hälsan. Mandibelframdragandeskena (MRA) har god effekt och därmedmöjlighet att positivt påverka hälsan.Socialstyrelsen har bedömt att åtgärdenhar låg till måttlig kostnad per vunneneffekt. Effekten har bedömts med stödfrån ett vetenskapligt underlag.Rekommendation: 3Prof. Åke Tegelberg, medverkande vidframtagning av riktlinjerna, kommenterar:”- Det medicinska tillståndet kan behandlasframgångsrikt med en odontologisk åtgärd.Att sömnapné prioriterades högt var beroendepå tillståndets allvarlighetsgrad och det godavetenskapliga stöd som fanns för oral apparaturbehandling. De forskningsinsatser som bl.a.har gjorts i Sverige gav avtryck i dessa riktlinjersprioriteringsarbete. Behandlingen faller idagför tandvårdens del in under rubriken: somett led i sjukdomsbehandling. Det innebär attbehandlingen prövas hos de som beställer ochbekostar vården. Det är alltså inte den enskildedoktorn som bestämmer, utan de som beställervården! Den stora utmaningen för en bättrevård blir därför att få doktorn att förstå tandläkarenssituation för vårdsamverkan. Receptet ärgoda remisser!” •


Den 14:e Nordiska Sömn Konferensengick av stapeln den 4-7 maj i Reykjavik, IslandÖver 200 deltagare från hela Norden deltog i konferensen. Dessutom deltog gästtalare från mångaandra länder. Programmet var mycket välkomponerat och fylligt med många intressanta föreläsningari tre parallella sessioner. ResMed sponsrade Prof. Colin Espie från Scotland som gav en välbesökt ochuppskattad föreläsning med titeln ”The nature and impact of insomnia”.Organisationskommittén med Prof. Thorarinn Gislason i spetsen arrangeradeett mycket bra möte på vackra Island. ResMed lanserade den nyaS9 Bilevel serien samt den nya näsmasken Mirage FX. Dessutom visadevi våra diagnostikprodukter inklusive vår nya titrerings apparat VPAP TX.Förutom det vetenskapliga programmet fanns det även tillfälle till ett socialtprogram. På fredagskvällen fick de som följde med fartyget Andreaspana in både valar och delfiner. En fantastisk upplevelse!ResMed stod på torsdagskvällen värd för en stor Nordisk middag medmånga av våra Nordiska kunder. Middagen hölls på en över 100 år gammalteater, så stämningen var god både tack vare trevliga gäster, godmat och fina lokaler. •Sov gott om natten– bli pigg bakom rattenTänk att vi nu haft vårt15:e CPAP-seminarium!Årets CPAP-seminarium ägde i år rum pånatursköna Högbo Brukshotell som liggeri Sandviken.Som vanligt var det ett program fullmatat medintressanta föreläsningar och roliga socialaaktiviteter.I år fick deltagarna värdefulla livscoachråd omhur att få en bra balans i livet, intressanta patientfallsdiskussioner och tänkvärd debatt omhälsoekonomi och om olika behandlingsvillkorberoende på geografiskt läge.Tack alla Ni fantastiska deltagare som gjordedetta 15:e seminarium till minnesvärda dagar!ResMed har påbörjat ett samarbetsprojekt med Apnéföreningen iStockholm och Länsförsäkringar. Projektet kommer mynna ut i ettseminarium 16/11 i höst i Stockholm.Seminariet kommer handla om orsak och risker med att köra bil när man är trött. Det blir mycketfokus på sömnapné såklart men också andra orsaker till trötthet. Föredragshållare blir läkareoch forskare inom sömn och trafik branschen och de inbjudna åhörarna är intressenter från helasvenska trafiknäringen men också ett stort antal politiker samt polis och andra berörda myndigheter.Länsförsäkringar har i många år arbetat med intresset för trafiksäkerhet och har fokuseratmycket på sömnens betydelse som riskfaktor. Deras kampanj www.somnainte.nu är mycketintressant, läs mer på deras hemsida, där deskriver följande:"Genom kampanjen vill Länsförsäkringarsätta fokus på ett problem som kan jämställasmed rattfylleri. Varje år dör minst 50människor medan mångdubbelt fler skadasallvarligt. Det går inte längre att blunda föratt trötta förare är lika farliga”Om trafik/sömnfrågorna berör Dig ochDu skulle vilja få en inbjudan till seminarietså skicka ett mail tillthomas.langberg@resmed.se •


Mirage FX – är maskensom blir ditt förstahandsvalMed Mirage FX har behandling aldrig varit lättareFördelar för dig …Vårt senaste tillskott i FX familjen:Mirage FX, är en strömlinjeformad,användarvänlig och diskret maskmed avancerad design.... och dina patienterMirage FX täcker ett stort antal ansiktsegenskaper. Den täcker ett stort I valet antal ansiktsegenskaperMirage FX Spring Air-kudden Mirage FX ger är jämn lätt att tryckfördelningrengöra, använda ochav mask är storleksbedömning en enstegsprocess med många variabler ... så och är mycket och komfort lätt att till dina patienter justera och samt som ökad en av mjukhet de lättaste vid näsmaskernavem din patient än är, är Mirage FX en tillpassa. för alla. Spring Air-kudden ger näsryggen jämn tryckför-att minska på marknaden obehag som kommer ofta uppstår den inte i att det kännasdelning och komfort samt ökad här mjukhet känsliga vidområdet.tung utan lätt att leva med för användaren.Tillpassningen är väldigt enkel. Mirage FX har intuitivanäsryggen för att minska obehag som ofta Den enkla användningen av Mirage FXfunktioner för passform och justering, så inpassning tar Dina patienter kommer också att upptäcka att Mirage FXuppstår i det här känsliga området.omfattar nu även enkel beställning.i stort sett ingen tid alls.är lätt att leva med: Den är lätt att rengöra, använda ochSpring Air kudden och det flexibla pannstödetmed sparar vinge du uppnår tillsammansMed endast fyra delar är hanteringen avjustera ... och som en av de lättaste näsmaskerna påMed endast fyra delar, inklusive huvudband,marknadenenkommerbra dittdenförrådinte attlättarekännasän någonsin.•tung.även tid på hantering av förråd. försegling på rekordtid.Mirage FX – sätter dina behov främst.Mirage FX – är masken som blir ditt förstahandsval.Nytt, formanpassat huvudbandfjädrar upp och är klart förinpassning och användningFlexibelt pannstöd med vingeger ett dynamiskt område förpassform och justeringSoftEdge-huvudbandetsutformningär skonsamt för ansiktet, minskarmärken och obehagLätt och tålig ramsom är tillräckligt stark för att stabiliseramasken mot ansiktet, tillräckligt mjuk föratt anpassa sig efter användarens rörelserunder sömnSpring Air-kudden med dubbla väggarfördelar trycket jämnt, ger extra mjukhetvid näsryggen och minskar obehaget idet här områdetVentilens designsprider luft varsamt och tyst,bort från din sängkamratHuvudbandetsöglor gör det lätt att sätta fast ochta bort huvudbandet och behållaoptimal inställningKnärör med klämflikargör det lättare att fästa och ta bortknäröret från maskramen1014457r3 Mirage FX Customer Brochure EUR SV.indd 52/10/11 8:58 AM


Rapport från SOS Barnby Tamale– väl använda julkortspengar tycker vi!TEXT OCH FOTO: TONYA Lilburn, SOS BARNBYARFestligheter sätter guldkantpå vardagen i TamaleDet är nu snart ett år sedan SOS Barnbyn i Tamaleinvigdes. Tack vare generösa bidrag frånbåde företag och privatpersoner har 59 barn nuett nytt kärleksfullt hem och en tryggare tillvarodär vardag liksom fest har sin givna plats.Hälsokontroll för allaUnder året har barnen anpassat sig väl till sinnya miljö, och är idag trygga och harmoniska.Alla barn genomgick en hälsokontroll vid inflyttningenför att fånga upp eventuella sjukdomaroch symtom på undernäring. De flesta varfriska om än i dåligt skick. En fick diagnosensickelcellanemi, en ärftlig sjukdom som kanleda till blodbrist. Hon får nu behandling påden medicinklinik som öppnat i anslutning tillbarnbyn.Vattenbrist ett problemEtt bekymmer som kastar en skugga övertillvaron i byn är tillgången till vatten. Vattenförsörjningenfrån kommunen har inte fungerattillfredsställande och barnbyn har varit tvungenatt använda sin begränsadebudget till att köpain vatten. Men tittar nupå olika sätt att säkravattentillförseln och förhoppningenär att manska kunna lösa problemetmycket snart.Kurser för mammornaMammorna i byn haren krävande uppgiftoch de behövermycket stöd för attkunna ge barnen enkärleksfull och stimulerande miljö. Under åretfick mammorna åka tillsammans med annanpersonal på en tvåveckorskurs i SOS barnbyarsnybyggda utbildningscenter i barnbyn iTema. Kursen handlade om att dela med sig averfarenheter och bygga kapacitet för att kunnage barnen den bästa tänkbara miljön att växaoch utvecklas.Lekar och sång i barnbynLugn och trygghet präglar vardagen, men närtillfälle uppstår ordnas även fester. Någrahöjdpunkter under året var påsken, då detordnades knytkalas i barnbyn och mammor ochbarn samlades för att leka och umgås. Manfirade även Eid-ul-Fitr – som avslutar den muslimskafastemånaden Ramadan – med tal frånTamales Imam och mycket god mat och dryck.Julen firades förstås och på julafton fick barnenhoppa i hoppborg, gunga och köra småbilar.På kvällen sjöng hjälpmammorna julsångertillsammans med en kör från den lokala kyrkanför en trollbunden publik.•Succé för maskutbildning till patienterTvå maskutbildningar i Göteborg och en iTrollhättan hölls nyligen för Apnéföreningeni Västra Götalands medlemmar, och deblev en stor succé. Upp emot 40 deltagarekom till träffarna. Vi bad Ulla Söder påTräffpunkt Sömn, som höll i utbildningarnaatt berätta mer:Maskutbildningarna består av två delar:Dels en teoridel där jag berättar om och visarolika typer av masker samt hur man arbetarmed FoU för att utveckla maskerna, och delsen interaktiv del där vi gemensamt diskuteraroch där jag ger tips, råd och svar på frågor.Vilka frågor får du?- Har jag rätt mask? är den absolut vanligastefrågan. Det är ju en fråga som är omöjlig attsvara på. Men genom att lyssna på vilkaupplevelser eller problem som de har kan jagoftast lista ut vilken typ av mask som bordepassa. Sedan måste personen helt enkeltprova för att veta om den mask jag föreslagitär rätt.”Rengöring är ett annat stort problem. Användarnaundrar över hur noga de ska vara vidrengöring, och om de ska koka masken. Jagbrukar säga att vatten och diskmedel varjedag är bra nog om masken enbart användsav samma person. På sjukhus är det förståsannorlunda.Resor är ett annat område där många frågorkommer. Vilka intyg krävs för tullen, behövsadapters osv. När det gäller intyg rekommenderarjag att de talar med sin läkare som ocksåbör skriva under.Befuktning är ytterligare ett område där mångaindividuella önskemål finns.Det skiljde annars ganska mycket mellan deolika träffarna, och kanske berodde det på attgrupperna var så olika. Vid ett tillfälle var detnästan enbart kvinnor, och då blev det mycketutbyte av tips och råd. Vid ett annat tillfällefrågades det mer om forskning och omsömnapnésyndromets påverkan på diabetesoch hjärtkärlsjukdomar.Sajten www.sömnapne.se får mycket berömför sin lätttillgängliga information.Blir det fler maskutbildningarför patienter nu?Det blir det säkert. Inga datum är bokade,men finns intresse för att ordna flerutbildningar får ni gärna kontakta migpå telefon 070-89 61 203 ellermail ulla.soeder@resmed.se •


Inbjudan till symposium om:Sömnapné, fetma& hypoventilationKALENDARIUMHÖSTEN 2011KONGRESSER9-11 JUNI Helsingfors45th Nordic Lung Conferencewww.nlc2011.fi11-15 JUNI MinneapolisSLEEP 2011, www.apss.org27-31 AUGUSTI ParisESC congress, www.escardio.orgFrågor som besvaras denna dag är blandannat; Får man sömnapné av att vara fet ellerblir man fet av sömnapné? Kan man blifrisk från sömnapné om man går ner i vikt?Hur hänger det ihop, vem och hur ska vibehandla med vad? Kan vi vara noggrannaremed vår utredning?Symposiet riktar sig till: Dig som är läkare,sjuksköterska, BMA, sjukgymnast eller motsvarandeoch som arbetar med utredning ochbehandling av sömnapné och respiratoriskasjukdomar.Plats: Symposiet kommer hållas i Spårvagnshallarnapå Birger Jarlsgatan 57 A i centralaStockholmTid: Torsdag 8 september kl 13:00-17:30(Lunch börjar kl 12.00).Kostnad: Kostnadsfri utbildning & lunch ingår.Anmäld deltagare som uteblir utan avbokningdebiteras 200:-.Föredragshållare:Bengt Midgren. Överläkare, Docent, Skånesuniversitetssjukhus, Lungmedicinska kliniken,Lund. Kari Johansson. Nutritionist, Karolinskauniversitetssjukhuset, doktorand vid överviktsenheten,Stockholm.Intresserad?Skicka din anmälan till asa.nygren@resmed.sesenast den 15/8. Passa på att anmäla dig dåvi endast har 50 platser till detta intressantaseminarium .12-16 SEPTEMBER LissabonEASD, www.easd.org24-28 SEPTEMBER AmsterdamERS, www.ersnet.org17-19 NOVEMBER STOCKHOLMSwedental, www.swedental.org24-25 NOVEMBER STOCKHOLMAnIva, www.aniva.seKURSER13-14 september KistaHandhavande i Embletta19-20 september KistaPolygrafi Basic28-29 september KistaKlinisk CPAP och Maskseminarium3-4 OKTOBER KistaPolygrafi BasicSymposierapport från SFSS kongress i ÖrebroSpecialframtagen av redaktionen för ResMeds nyhetsbrev.Du finner den på www.resmed.se senast 20 juni.SNART DAX FÖR….LogotypeComplete Compliance Concept 2.0!Förra årets Sverigeturné med Complete ComplianceConcept-kursen blev en succé! Nu förberedervi inför hösten uppgraderade version CCC 2.0.Syftet med kursen Complete Compliance Conceptär att sätta fokus på de patienter som inte uppnåroptimalt behandlingsresultat, samt att hitta orsakeroch sätt att justera behandlingen så patient ochbehandlare blir helt nöjda.HÅLL UTKIK EFTER INBJUDAN SOMKOMMER SKICKAS UT I BÖRJAN PÅHÖSTEN SÅ DU INTE MISSAR DETTA!Jan Stenbecks Torg 17, 164 40 Kista, Tel 08-477 10 00, Fax 08-477 10 02 www.resmed.se10-11 NOVEMBER KistaPolygrafi Avancerad21-22 NOVEMBER KistaPolygrafi Basic28-30 NOVEMBER KistaPolysomnografi Basic30 NOV -1 DEC KistaKlinisk Bi-levelFrån och med i höst kommermerparten av våra utbildningarhållas i våra nya, fina lokaler i Kista,en mil norr om Stockholm.Förutom att vi kanerbjuda toppmodernautbildningslokalerligger Stockholmsstörsta galleria precisintill med ett stortantal butiker ochrestauranger samtbåde bowlinghall ochbiograf. Vill man passapå att träna finns ett flertal träningsanläggningarpå gångavstånd.Att åka in till vår huvudstad tar 17 minutermed tunnelbana direkt in till City. Kistaligger centralt belägen mellan Arlanda ochBromma flygplats vilket gör det smidigtatt ta sig hit. Vi önskar gamla och nyakursdeltagare varmt välkommen! •

More magazines by this user
Similar magazines