Vad kan du göra i slamavskiljaren? - Act 4 my Baltic Sea

osthammar.se
  • No tags were found...

Vad kan du göra i slamavskiljaren? - Act 4 my Baltic Sea

EUROPEAN UNIONI de grunda vikarna och nästan ända utti l a lra yttersta skären Östersjönsva tenmiljö dålig. Ti lsa mans kan viförbä tra va tenmiljön så a t vi kan fåe t renare hav.På munkontoret i Östha mar fi nsen särskild kontaktperson för a t svarapå frågor och ge råd. Ko munensmiljöinspektör kan, preci som tidigare,kontaktas för direkta ti lståndsärendene ler dispensansökningar.Ytterligare tips fi ns på hemsidan;w.act4mybalticsea.euE t informationsmöte ko mer a t hå lasunder våren. Under so maren börjar vipersonliga besök i utvalda områden.A la behöver vi havetoch ti lsammans kanvi vårda det.EUROPEAN UNIONEUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUNDI N V E S T I N G I N Y O U R F U T U R EÖsthammar– vad kan du göra?Är du båtägare?– Var kan du tö ma dinbå toa oc hur gör du föratt inte sprida giftfärger ti lvattenmiljön?Är du permanent e ler sommarboende?– Hur kan du för a t förbä tra di t avlo pså a t vattenmiljön inte övergöds?Jag och mi t hav– vi har e t underbartförhå lande men vimåste vårda det!Tips på förbättringar för miljön– Dolt utlo pKONTaKTa O s!samhä lsby gnadsnämndensamha lsby gnadsnamnden@ostha mar.seTel 0173-86 0Projektledare Act4mybalticseateresia.wengstrom@ostha mar.seBesöksadre sKo munhusetStångörsgatan 1074 21 Östha marKontaktpersoner i Östhammar:Teresia Wengström, projektledare, 0702–50 83 13Johan Nil son, 1:e miljöinspektör, 0703–68 61 36ww.act4mybalticsea.euMer information fi ns att läsa i våra foldrar:som är fastighetsägare med enskilt avlo pDu kan ko ma att få besök av en särskild lots föra ge dig information och råd om åtgärder för attfå e t renare hav. Här kan du läsa om någr av deförbä tringar du kan göra på di t avlo p.I de grunda vikarna och nästan ända uttill a lra yttersta skären Östersjönsva tenmiljö dålig. Ti lsammans kan viförbättra va tenmiljön så att kan fåett renare hav.På ko munkontoret i Östha mar finnsen särskild kontaktperson för t svarapå frågor och ge råd. Ko munensmiljöinspektör kan, preci som tidigare,kontaktas för direkta lståndsärendene ler dispensansökningar.Ytterligare tips finns på hemsidan;www.act4mybalticsea.euEtt informationsmöte kommer a t hå lasunder våren. Under maren börjar vipersonliga besök utvalda områden.Alla behöver vi havetoch ti lsa mans kanvi vårda det.E t renare hav– vad kan du göra?EUROPEAN UNIONEUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUNDI N V E S T I N G I N Y O U R F U T U R EÖstha marÄr båtägare?– Var kan du tö ma dinbå toa oc hur gör du föra t inte sprida giftfärger ti lva tenmiljön?Är du permanent e ler so marboende?– Hur kan du för förbä tra ditt avlo pså a t va tenmiljön inte övergöds?Renare hav – informationom act4mybalticseaRåd om förbättringar – enskilt avlo pÅtgärder och förbä tringarVad kan du görapå tomten?som är fastighetsägare med enskilt avlo pDu kan komm a t få besök av en särskild lots föra t ge dig information och råd om åtgärder för a tfå ett renare hav. Här du läsa om några deförbä tringar du kan göra på ditt avlo p.SlamhämtningPlanera din tömnings tidpunkt– då kan kommunen kommamed särskild slamavskiljarbilsom är bä tre för miljön!Råd om förbä tringar påtomten och i husetRåd om förbä tringar – enskilt avlo pT olbox HushållRåd om förbä tringari slamavskiljarenToolbox Hushå lEUROPEAN UNIONEUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUNDI N V E S T I N G I N Y O U R F U T U R ESlamhämtningPlanera din tömnings tidpunkt– då kan ko munen kommamed en särskild slamavskiljarbilsom är bä tre för miljön!ÖvergödningEnskild avlo p nära kust kan medföra a t ökad näringti lförs de grunda vikarna. En övergödd Östersjöhar medfört en ru bad balans och den ekologiskaRåd om förbättringar – enskilt avloppKontaktpersoner i Östhammar:Teresia Wengström, projektledare, 0702–50 83 13Johan Nilsson, 1:e miljöinspektör, 0703–68 61 36www.act4mybalticsea.euEUROPEAN UNIONEUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUNDINVESTING IN YOUR FUTUREJag och mitt hav– vi har ett underbartförhållande men vimåste vårda det!Åtgärder och förbättringarVad kan du görai slamavskiljaren?Tips på förbättringar för miljön– Dolt utlopp– Resortionsyta för köksavloppet (BDT) (behöver anmälan)– Tömma och kompostera BDT-slam från slamavskiljare (behöver anmälan)– Installera T-rör och filterrör i slamavskiljaren– Skaffa en tät slamavskiljare– Installera fosforfällning i din slamavskiljare (behöver anmälan)KONTAKTA OSS!Samhällsbyggnadsförvaltningensamhallsbyggnadsnamnden@osthammar.seTel 0173-86 000Projektledare Act4mybalticseateresia.wengstrom@osthammar.seBesöksadressKommunhusetStångörsgatan 10742 21 ÖsthammarMer information finns att läsa i våra foldrar:ÖsthammarEtt renare hav– vad kan du göra?I de grunda vikarna och nästan ända uttill allra yttersta skären är Östersjönsvattenmiljö dålig. Tillsammans kan viförbättra vattenmiljön så att vi kan fåett renare hav.På kommunkontoret i Östhammar finnsen särskild kontaktperson för att svarapå frågor och ge råd. Kommunensmiljöinspektör kan, precis som tidigare,kontaktas för direkta tillståndsärendeneller dispensansökningar.Ytterligare tips finns på hemsidan;www.act4mybalticsea.euEtt informationsmöte kommer att hållasunder våren. Under sommaren börjar vipersonliga besök i utvalda områden.Alla behöver vi havetoch tillsammans kanvi vårda det.Är du båtägare?– Var kan du tömma dinbåttoa och hur gör du föratt inte sprida giftfärger tillvattenmiljön?EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUNDINVESTING IN YOUR FUTUREÄr du permanent eller sommarboende?– Hur kan du för att förbättra ditt avloppså att vattenmiljön inte övergöds?Kontaktpersoner i Östhammar:Teresia Wengström, projektledare, 0702–50 83 13Johan Nilsson, 1:e miljöinspektör, 0703–68 61 36www.act4mybalticsea.euHar du gemensamt dricksvatten…?I många fritidsområden har man gemensamt dricksvattenmen egn avloppslösningar. Är det många boende somönskar en samfä ld, gemensam avloppsreningsanläggningsom fungerar mer som ett kommunalt reningsverk kandetta vara en god idé och som ger ett bra skydd för miljön.För att bestämma avloppsvattenmängden är det viktigt attförst göra en undersökning av dricksvattenkvaliteten ochhur mycket grundvatten som behövs. Det blir a ltid en högvattenförbrukning med långa lednings sträckor och normalspolandevattentoaletter. Vid höga vattenförbrukningar ärdet mycket viktigt att grundvattnet vid torrperioder inte fårett överuttag då detta kan leda ti l saltvatteninträngning ochdålig vattenkvalitet.För bästa effekt hos dessa avloppsreningsverk är det enfördel om det finns en andel som är permanent boende iområdet. Ett reningsverk i kustområdet ska, utöver fosforreningäven ha kväverening för att långsiktigt ha låg påverkanpå vattenmiljön.Som kostnadsjämförelse är inte rening i ett större verk dyrare,tvärtom. Det som medför stora kostnader är ledningssystemetsom ska schaktas e ler sprängas ned i marken. Precissom för kommunala reningsverk så finns det idag ingenanvändning för slammet och hämtning av slam är det vanligasteför dessa mindre avloppsreningsverk.KONTAKTA OSS!Samhällbyggnadsförvaltningensamhä lsbyggnadsnamnden@osthammar.seTel 0173-86 000Projektledare Act4mybalticseateresia.wengstrom@osthammar.seBesöksadressKommunhusetStångörsgatan 10742 21 ÖsthammarEtt renare havRådÅtgärder och förbä tringarResortionsyta för köksavlo pet (BDT) (behöver anmälan)Tömma och kompostera BDT-slam från slamavskiljare (behöver anmälan)Installera T-rör och filterrör i slamavskiljarenSkaffa en tät slamavskiljare– Insta lera fosforfä lning i din slamavskiljare (behöver anmälan)Vad kan du görapå tomten?EUROPEAN UNIONEUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUNDINVESTING IN YOUR FUTUREBor du tätt men har stor anledning at tro att ni har ont omdricksvatten? Vakuumtoalett med sluten tank som utnyttjarsjövatten (se Önskan om högre standard) kan passasåväl som en förbränningstoalett (se Du som bor avskilt).Tänk på att ni som bor nära en gemensam dricksvattentäkta ltid ska skydda grundvattnet från avloppsvatten, även frånköksavlopp. Undvik kemikalier i köksavloppet. Tvätta avbilen på en tvättstation för att hindra föroreningar nå dittgrundvatten.Mer information finns att läsa i våra foldrar:Renare hav – informationom act4mybalticseaRåd om förbättringar Toolbox – enskilt Hushåll avloppÅtgärder och förbättringarVad kan du görapå tomten?TIpS på åTgäRdeR• Avloppsreningsverk för50–500 personer• Undersökning avgrundvattenkvalitetDu som är fastighetsägare med enskilt avloppDu kan komma att få besök av en särskild lots föratt ge dig information och råd om åtgärder för attfå ett renare hav. Här kan du läsa om några av deförbättringar du kan göra på ditt avlopp.Råd om förbättringar påtomten och i husetRåd om förbä tringar – enskilt avloppÅtgärder och förbä tringarVad kan du görai slamavskiljaren?va tenmiljön förändrad – vi ser att vassbeståndenökar och vi förfäras algblomning.En slamavskiljare ett wc-avlopp ger di t utslä p enrening – att kontrollera att din slamavskiljare fungerarär en bra åtgärd för miljön!SlamhämtningPlanera din tömnings tidpunkt– då kan kommunen kommamed en särskild slamavskiljarbilsom är bättre för miljön!Tips påpraKTisK hJälpBestä l informationsmaterialhos ko munen.samhällsby gnadsnämnden, tel 0173-86 0samhällsby gnadsnamnden@ostha mar.seprojektledare act4mybalticseateresia.wengstrom@osthammar.seRåd om förbättringari slamavskiljarenRåd om förbättringar – enskilt avloppÅtgärder och förbättringarVal av avloppslösningVår känsliga kust i Östhammar behöver särskildahållbara avloppslösningar. Här kan du läsa om defyra avloppslösningarna som vi tror kan fungera fördig som bor i kustområdet i Östhammars kommun.Läs i våra råd vilken VA-lösning som passar dig!Tänk på att skicka in din ansökan om VA-lösningtill kommunen innan du påbörjar arbetet.TIpS påpRAKTISK HJälpBeställ informationsmaterialhos kommunen.Samhällsbyggnadsförvaltningen,tel 0173-86000samhallsbyggnadsnamnden@osthammar.seprojektledare Act4mybalticseateresia.wengstrom@osthammar.seÖvergödningEnskilda avlopp nära kust kan medföra att ökadnäring tillförs de grunda vikarna. En övergöddÖstersjö har medfört en rubbad balans och denekologiska vattenmiljön är förändrad – vi ser attvassbestånden ökar och vi förfäras av algblomning.En slamavskiljare för ett wc-avlopp ger ditt utsläpp enrening – att kontrollera att din slamavskiljare fungerarär en bra åtgärd för miljön!Tips påpraktisk hjälpBeställ informationsmaterialhos kommunen.Samhällsbyggnadsförvaltningen,tel 0173-86 000samhallsbyggnadsnamnden@osthammar.seProjektledare Act4mybalticseateresia.wengstrom@osthammar.seRenare hav – informationom act4mybalticseaRåd om förbättringar påtomten och i husetRåd om val avavloppslösning


Råd om förbättringar – enskilt avloppKolla din slamavskiljare och sevilka punkter du kan åtgärda!Första kammarenInloppT-rör (utlopp)Har den två kamrar?Öppna locket och se efter!Obs! Har du WC måste den ha tre kamrar!Har den T-rör?Om inte, installera ett sådant ochkomplettera gärna med ett rensfilterockså.Andra kammarenBild Anette NennerKontrollera att:– locket är helt och ligger ordentligt på.– flytslammet får inte ha blivit så tjockt att det växer överinloppet eller att inkommande vatten samlas ovanpå.– det inte finns något slam i sista kammaren! Ser du slami sista kammaren bör du genast ringa efter slamhämtning.– T-röret ska vara väl synligt vid utloppet.Är den tät?Finns det stuprör ochtakvatten inkopplade?–Ta bort anslutningarnaomedelbart. En ”grön rulle”på stuprören kan vara engod idé.SISTA kammarenSlamavskiljareFördelningsbrunnSpridningsledningInfiltrationsanläggningDu som bor i Östhammars kommun, men inteär ansluten till det kommunala avloppsnätetmåste ha ett enskilt avlopp. Är du fritidsboendemed indraget vatten i köket ska duockså ha enskilt avlopp.För enskilt avlopp behöver du ha ett tillståndeller ha gjort en skriftlig anmälan tillsamhällsbyggnadsförvaltningen i Östhammarskommun. Kommunala avloppsnät finns idagkring kommunens tätorter. Det finns kommunalaavloppsreningsverk i Östhammar, Öregrund,Hargshamn, Gimo, Österbybruk, Alunda och Skoby.Områden där det är möjligt att anslutasitt avlopp till kommunala nätet kallasverksamhetsområde. Inom sådana områden ärkommunen skyldig att skapa en förbindelse.Vid förbättringar är det bra att ta kontakt medkommunens miljöinspektörer. Råd och hjälp kandu också få om du kontaktar projektledaren förAct4myBalticSea.Vill du veta hur du sköter din infiltration?Hämta information hos kommunen.Om du planerar att göra en stor förändring påditt enskilda avlopp ska du göra en skriftligansökan och kontakta samhällsbyggnadsförvaltningeninnan arbeten påbörjas.KontaktSamhällbyggnadsförvaltningen: tel 0173-86 000samhallsbyggnadsnamnden@osthammar.se

More magazines by this user
Similar magazines