Status och Potential för klimatsmart ... - Energi PRINCIPS

energiprincip.eu

Status och Potential för klimatsmart ... - Energi PRINCIPS

Huvudaktivitet 1:Status och Potentialför klimatsmart energiförsörjning


Energisystemet i GöteborgPrimärenergiEnergibärareOmvandlingEnergibärareAnvändningFossila bränslenBiobränslenAvfallKraftvärmeverkVärmeverkFjärrvärmeElHushållIndustriSpillvärmeElVärmepumpVindkraftBiogasOffentligverksamhetBiogasverkVägtraffikHamnFossila bränslenBiobränslenJordbruk/Fiske/SkogsbrukElÖvrigatjänsterSpillvärmePRINCIP-seminariumLisa Bolin 2011-03-03


Status - Förutsättningar• Nulägesbeskrivningen gäller för 2007• EnergiEnergibalans över Göteborg Stad– Tillförd energi räknas om till primärenergi• Klimat– CO 2– Andra växthusgaser: CH 4 , N 2 O, HFC, PFC, SF 6– Inkluderar utsläpp som är relaterade till energibalansen– Inkluderar utsläpp som sker inom kommunen... plus utsläpp från produktion av elenergi och biobränsle som importerastill kommunenPRINCIP-seminariumLisa Bolin 2011-03-03


Primärenergi [GWh]Användning av primärenergi 2030El Fjärrvärme Fossila Biobränsle Biogas5000450040003500300025002000150010005000Flerbostadshus 2030Flerbostadshus 2007Enfamiljshus 2030Enfamiljshus 2007Industri 2030Industri 2007Jordbruk 2030Jordbruk 2007Offentlig verks. 2030Offentlig verks. 2007Övriga tjänster 2030Övrig tjänster 2007Vägtrafik 2030Vägtrafik 2007Flyg 2030Flyg 2007Hamn 2030Hamn 2007Distr. förluster 2030Distr. förluster 2007PRINCIP-seminariumLisa Bolin 2011-03-03


Koldioxidutsläpp 20301000900800700600500400300203020072001000HushållIndustriJordbruk/Fiske/SkogOffentlig sektorÖvriga tjänsterVägtrafikFlygSjöfartDist. FörlusterHandlande sektorAvfallsförbränningPRINCIP-seminariumLisa Bolin 2011-03-03


Minskning av växthusgaser till 2030• Flerbostadshus ~ 60 %• Enfamiljshus ~ 47 %• Industri ~ 20 %• Offentlig sektor ~ 15 %• Vägtrafik ~ 45 %PRINCIP-seminariumLisa Bolin 2011-03-03


Hur förverkligar vi dessa potentialer?• Huvudaktivitet 2– Visioner för klimatsmart energisystem– Scenarier för att nå målen• Huvudaktivitet 3– Vilka barriärer finns– Hur kommer vi runt dem?PRINCIP-seminariumLisa Bolin 2011-03-03

More magazines by this user
Similar magazines