På väg mot målet - Karlskrona kommun

karlskrona.se

På väg mot målet - Karlskrona kommun

KarlskronaSå användes dina skattepengar 2007Vi fortsätter att utveckla KarlskronaVattnet, skönheten och den spännande arkitekturen ger Karlskrona stora möjligheter att utvecklas som stad.Det säger den internationellt kände arkitekten Jan Gehl som tagit fram en strategi för att utveckla Karlskronacentrum. Gensvaret från Karlskronaborna är stort och många har redan engagerat sig i arbetet med attförändra Stortorget och Amiralitetsplatsen.industri. Vi har en omfattande tillverkning av produkter som säljs över hela världen och vi har dessutom enhögskola inriktad på teknik som tar emot ett stort antal studenter från andra länder.Vi ska självklart arbeta vidare med det vi redan är kända för och vi kan också utveckla turistnäringenoch hamnen på Verkö. Men för att Karlskrona ska fortsätta att vara en attraktiv plats för besökare,boende och företag så ska vi också vara en kommun som satsar på hållbar utveckling.Produktion: Informationsenheten i samarbete med ekonomienheten,Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, tel: 0455-30 30 00www.karlskrona.seE-tjänsterDu kan komma i kontakt med Karlskrona kommun och utföra en rad tjänster närdu vill, dygnet runt via vår webbplats www.karlskrona.seSkattemedlens fördelningpå verksamheter 2007 e-böcker, barnböcker, e-musik, fråga biblioteket,ladda ner musik och idrottshallar mat & nöje, aktiviteter och sevärdheterSiffror från året som gickKarlskrona kommuns befolkning ökade år 2007 med 494 personer och uppgick den 31 decembertill 62 338 invånare. Av befolkningen är 42 procent under 35 år. I kommunen finns 130 länder representerade.Karlskrona är i dag rikets 31:e kommun i storleksordning, beräknat efter antalet invånare.Karlskrona har den lägsta kommunalskatten i Blekinge län, 21,19 procent och den har varitoförändrad 13 år i rad. Av landets 290 kommuner har 67 procent högre skatt än Karlskrona kommun.Kommunens skulder var vid årsskiftet 534 miljoner kronor, vilket motsvarar 8 566 kronor per invånare.Låneskulden har därmed ökat med 11 miljoner kronor.Karlskrona kommun hade år 2007 sammanlagt 5 719 anställda, av dem är 79 procent kvinnor och21 procent män. De dominerande personalkategorierna är vårdbiträden, förskollärare, barnskötare,grundskollärare, gymnasielärare, måltidspersonal och lokalvårdare.Förskola, grundskola och särskola 35 %Äldreomsorg 25 %Handikappomsorg 9 %Gymnasieskola och vuxenutbildning 9 %Individ- och familjeomsorg 5 %Kultur, bibliotek, idrott och fritid 5 %Gator, grönytor, lekplatser, hamnar och badplatser 3 %Miljöskydd och samhällsbyggnad 1 %Räddningstjänst 1 %Kollektivtrafik 2 %Sysselsättningsåtgärder 1 %Övrigt 4 %Summa 100 %Av kommunens skatteintäkter och statsbidrag går 78 procent tillbarnomsorg, skola, äldreomsorg och handikappomsorg.


På väg mot måletPolitiskt sett har 2007 varit ett händelserikt år i Karlskrona kommun. I flera viktiga frågor som rör Karlskronasutveckling har vi lagt partipolitiken åt sidan och valt gemensam väg för framtiden. Det gäller till exempelPottholmen där vi inlett ett samarbete med Kärnhem för att bygga ett World Trade Center och Gasverkstomtendär vi vill se en ny hotell- och konferensanläggning.Nyföretagandet har satt ordentlig fart i hela kommunen och vi har kommit en bra bit på väg mot vårt målsom är 1000 nya företag under mandatperioden. Särskilt glädjande är att drygt 40 procent av alla nyaföretag startas av kvinnor.För elfte gången de senaste tolv åren så visar Karlskronas bokslut positiva siffror, resultatet för 2007är 12 miljoner. I den här broschyren kan du se hur skattepengarna användes i våra olika verksamheterför att ge kommunens invånare en god omvårdnad och service.Karl-Gösta Svenson, kommunstyrelsens ordförande (m)Så användes dinaskattepengar 2007Varje invånare i Karlskrona kommun betalade i genomsnitt33 655 kronor i skatt till kommunen under 2007. Beloppet ärframtaget genom att räkna med samtliga invånare – även barnoch ungdomar samt andra grupper som normalt inte betalarnågon skatt. Vi fick dessutom statsbidrag på 6 355 kronor perinvånare, vilket innebar att det totalt fördelades 40 010 kronorper person till olika verksamheter.Grundskola och förskola13 800 kr kvalitetsundersökning där personal och föräldrar fick lämnasynpunkter. på Rosenholmsområdet. om kunskap och kvalitet kallat K2 startat. Gymnasieskola och vuxenutbildning3 350 kr sin utbildning inom 4 år. Gymnasieskolan nådde 72 procent. kom 334 från andra kommuner. Samtidigt studerade 131elever från Karlskrona på gymnasieskolor i andra kommunereller landsting och 251 gick på fristående gymnasieskolor. Individ- och familjeomsorg2 130 kr familjer som söker hjälp i svåra livssituationer ökade kraftigt. skadades svårt krävde stora insatser från kommunen. Fältgruppen ansvarar för och organiserar ”nattvandrandeföreningar”.Handikappomsorg3 540 kr har intellektuella, fysiska eller psykiska funktionshinder. med neuropsykiatrisk diagnos.Äldreomsorg9 900 kr till pensionärer. Idrott och fritid1 070 kr mellan 18 och 25 år startades.Kultur, bibliotek och kulturskola800 kr Stöd till kollektivtrafik föreställning i Karlskrona idrottshall. lockade sammanlagt cirka 80 000 besökare.Räddningstjänst Gator, vägar, grönytor, lekplatser och badplatser890 kr och grönytor samt lekplatser och badplatser. och Saltsjöbadsvägen. Hamnar, färjeterminal och småbåtsbryggor230 kr terminalen på Verkö, skärgårdstrafikens anläggningar samt ettbetydande antal småbåtsanläggningar och bryggor. Karlshamn som ett av Sveriges tio strategiska hamnlägen. under året in en tredje färja på linjen Karlskrona-Gdynia.Vatten, avlopp och renhållning0 kr vattenförsörjning har fortsatt. Karlskrona vattenverk. sorterat avfall.Miljövård och stadsbyggnad320 kr tomtkö, miljö- och hälsoskydd, riskhantering, energirådgivningoch bostadsanpassningsbidrag. bostadsprojekt som Saltö och Blå Port samt för småhus på stycken. De större bygglovsärendena gällde bostadsbyggandepå Saltö, företagsetableringar som City Gross, Mio ochHemmabutiken samt industrifastigheter på Verkö och i Jämjö.660 kr färdtjänst. gemensamt av Karlskrona och Ronneby kommuner.570 krÖvriga verksamheter och utvecklingsprojekt 2 750 krI denna grupp ingår den demokratiska beslutsprocessen ochkommunens ledning och utveckling, ekonomi- och personaladministration,näringslivs- och sysselsättningsbefrämjande Karlskrona, turism, internationella kontakter, integrations- verksamhet, kommunrevision och valförrättningar.

More magazines by this user
Similar magazines