Förfrågningsunderlag (pdf) - Östhammars kommun

osthammar.se

Förfrågningsunderlag (pdf) - Östhammars kommun

Förfrågningsunderlagenligt LOV för hemtjänst iÖsthammars Kommun(version 2013-02-01)


1. KRAV PÅ TJÄNSTEN1.1 Inledning1.2 Upphandlande myndighet1.3 Beskrivning av tjänsternaServiceinsatserOmvårdnadsinsatserHälso- och sjukvårdLedsagning enligt socialtjänstlagenAvlösning enligt socialtjänstlagen1.4 Hälso- och sjukvård1.5 Mål för hemtjänst, ledsagning ochavlösning1.6 Uppföljning1.7 Förenklad biståndsbedömning1.8 Tid för tjänsternas utförande1.9 Geografiskt område och kapacitetstak1.10 Förändringar av kapacitetstak ellergeografiskt område1.11 IT-system och IT-säkerhet1.12 Beställning av uppdrag samtpåbörjande av insats1.13 Förändrat omvårdnadsbehov1.14 Byte av utförare1.15 Dokumentation och förvaring avhandlingar1.16 Genomförandeplan1.17 Hygienrutiner1.18 Hantering av brukarens nycklar samtprivata medel1.19 Extraordinära händelser och höjdberedskap samt annan allvarlig händelse2. KRAV PÅ UTFÖRAREN2.1 Ekonomisk kapacitet2.2 Försäkringar2.3 Kvalitetssystem2.4 Yrkesmässig kapacitetVerksamhetsansvarig/verksamhetschefPersonal, omfattning, utbildning m.m.ArbetsgivaransvarIdentifikation/legitimationTystnadsplikt och sekretessAnmälningspliktMeddelarfrihet2.5 Styrdokument2.6 Medverkan och insyn2.7 Samråd3. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER3.1 Upphandlingsform3.2 Svar på frågor - kontaktman3.3 Ickevalsalternativ3.4 Ansökan3.5 Offentlighet och sekretess3.6 Prövning av ansökan3.7 Avtalstid/uppsägning3.8 Förändring3.9 Kontraktshandlingar3.10 ErsättningErsättningssystemPrisFaktureringBrukarens avgiftTillfällig avbeställning av hjälpinsats3.11 Underentreprenör3.12 Åberopande av annans kapacitet3.13 Överlåtelse av kontrakt3.14 Presentation av utförare3.15 Tilläggstjänster3.16 Grund för hävande3.17 Skadeståndsskyldighet3.18 Tvist3.19 Force majeure3.20 Upphörande av valfrihetssystem2


1. KRAV PÅ TJÄNSTEN1.1 InledningKommunfullmäktige beslutade 2009-09-30 att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten iÖsthammars kommun. Införandet ska göras i enlighet med Lagen om valfrihetssystem(2008:962) (LOV) och gälla från och med 2010-04-15.1.2 Upphandlande myndighetÖsthammars kommun, Box 36, 742 21 Östhammar. Organisationsnummer: 12000.0290.1.3 Beskrivning av tjänsternaUtföraren ska utföra stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service för personerboende i Östhammars kommun som erhållit biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Utförarenska inom hemtjänsten utföra; service, omvårdnad, ledsagning och avlösning för vuxna enligtsocialtjänstlagen (2001:453) (SoL) samt förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser enligthälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL), i den omfattning och med de intervall somanges i beställningen.Utföraren ska i sin kosthantering följa gällande livsmedelslagar och livsmedelsförordningarsamt gällande riktlinjer i socialnämndens måltidsprogram. För de brukare som hartrygghetslarm ska utföraren ansvara för installation, underhåll, provlarmning, mottagande avlarm från CareTechs trygghetsjour samt inom skälig tid utryckning på och åtgärder medanledning av larm. I förfrågningsunderlaget ingår endast uppdrag för brukare som även harannan hemtjänstinsats förutom trygghetslarmet.ServiceinsatserMed serviceinsatser avses praktisk hjälp med hemmets skötsel så som städning, tvättning,matdistribution, inköp och andra viktiga ärenden samt möjlighet till promenader och liknande.OmvårdnadsinsatserMed omvårdnad avses de personliga insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiskaoch sociala behov. Det kan handla om hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig och förflyttasig, sköta personlig hygien, munhygien och i övrigt insats för att bryta isolering och för attkänna trygghet och säkerhet i hemmet. Även viss lättare matlagning kan ingå iomvårdnadsinsatserna.Ledsagning enligt socialtjänstlagenLedsagning syftar till att ge brukaren möjlighet till ett aktivt liv som främjar hälsa ochvälbefinnande. Ledsagning kan ske vid t ex läkarbesök, ärenden eller fritidsaktiviteter.Avlösning enligt socialtjänstlagenInsatsen är till för att ge avlösning till anhörig som hjälper make/maka eller annan närståendei samma hushåll. Det innebär att personal avlöser den anhörige.1.4 Hälso- och sjukvårdÖsthammars kommun har ansvaret för hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Ansvaretomfattar den hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering som ges av sjuksköterska,arbetsterapeut och sjukgymnast samt förskrivning av tekniska hjälpmedel ur gällandesortiment. Primärvården svarar för läkarinsatser. Utförarens personal ska utföra ordineradhälso- och sjukvård efter delegering/arbetsfördelning och/eller instruktion av kommunenslegitimerade personal.3


Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) anger riktlinjer för hälso- ochsjukvård i kommunen enligt HSL. I detta ligger att kommunens MAS också utövar sinabefogenheter gentemot utförarna. Utföraren ska följa de riktlinjer och anvisningar somframställts från MAS i enlighet med dennes författningsreglerande ansvar.1.5 Mål för hemtjänst, ledsagning och avlösningSocialnämndens övergripande mål är trygghet, delaktighet och ett värdigt bemötande.Målen för hemtjänst, ledsagning och avlösning är: att brukarens insatser är trygga och säkra och utförs så att brukaren upplever ettvärdigt och positivt bemötande, att ett rehabiliterande och hälsofrämjande förhållningssätt används där den enskilde ärdelaktig och kan påverka utförandet av insatsen, att det förekommer en helhetssyn på brukaren genom samverkan med berördamyndigheter och med närstående.Utföraren ska i sin verksamhet följa socialnämndens uppsatta mål. All verksamhet som drivspå uppdrag av socialnämnden ska följa av kommunfullmäktige fastställd miljöpolicy.1.6 UppföljningUppföljning sker genom kontroll av att kraven i förfrågningsunderlaget följs, personalensutbildningsnivå och kompetensutveckling, personalomsättning, dokumentation, sekretess,genomförandeplaner, brukarundersökning, synpunkts- och avvikelsehantering,kvalitetssystem samt delaktighet i samrådsmöten enligt uppföljningsplan. Resultat avgenomförd uppföljning kan komma att offentliggöras på kommunens hemsida.1.7 Förenklad biståndsbedömningFörenklad biståndsbedömning, där brukarens bedömning av sina behov är i fokus, kan idagsläget ske vid ansökan av personer över 65 år, om serviceinsatser upp till åtta timmar permånad, larm samt glesbygdsfärdtjänst. I förenklad biståndsbedömning har brukaren vissmöjlighet att byta insatser inom ramen för serviceinsatser (t ex städ mot promenad).1.8 Tid för tjänsternas utförandeUtföraren ska utföra insatser mellan kl. 07.00 och 22.00 alla dagar i veckan (måndag tillsöndag). Åtgärdande av trygghetslarm samt hemtjänst nattetid ingår inte i uppdraget.Kommunens nattpatrull (egen regi) svarar för hjälp i hemmet samt åtgärdande avtrygghetslarm mellan kl. 22.00 och 07.00 alla dagar i veckan.1.9 Geografiskt område och kapacitetstakÖsthammars kommun har indelats i 10 geografiska områden (se bilaga 1). Inom vart och ettav dessa finns möjlighet att ansöka om att teckna avtal som utförare av hemtjänstinsatser.Utföraren kan, inom varje geografiskt område som man ansöker att bli utförare i, ange detmaximala antal timmar per månad som utföraren kan utföra tjänster.Utföraren ska, inom ramen för det geografiska etableringsområdet och angivet kapacitetstakta emot nya uppdrag och har ingen möjlighet att tacka nej till sådana. Utföraren ska varaberedd att utöver sitt kapacitetstak ta emot mindre utökningar av insatser, om detta skullebehövas för att upprätthålla kontinuiteten för brukaren.4


1.10 Förändringar av kapacitetstak eller geografiskt områdeOm en utförare senare vill bedriva verksamhet inom andra geografiska områden eller ändrasitt kapacitetstak kan detta ske genom skriftlig anmälan till socialförvaltningen. Anmälanmedför att en ny avtalsbilaga undertecknas.Om utförarens kapacitetstak eller det geografiska området minskas ska utföraren behålla allabefintliga brukare. Om särskilda skäl föreligger kan kommunen besluta att befintliga brukareska välja annan utförare.1.11 IT-system och IT-säkerhetFör att kunna fullgöra uppdraget ska utföraren ha nödvändig datautrustning, samt tillgång tillInternet och e-post. Utföraren ska säkerställa att uppdaterat och av kommunen godkäntvirusprogram och brandvägg finns på utförarens utrustning. Utföraren ska stå för kostnadenför detta samt för en av kommunen anvisad säkerhetsdosa för åtkomst till kommunensnätverk. Utföraren ska ansluta sig till kommunens nuvarande och eventuellt framtidaförekommande applikationer. Idag används I-care och Procapita. Utföraren ska åta sig atttillsammans med kommunen skapa åtkomst till aktuella applikationer via ett säkertbehörighetssystem.Kommunen ombesörjer behörighet och användaridentitet för uppkoppling av utföraren motkommunens applikationer. Kommunen ombesörjer behörighet, användaridentitet ochutbildning för utförarens personal i kommunens applikationer. I de fall utföraren saknarkunskap och erfarenhet av kommunens applikationer erbjuder kommunen kostnadsfriutbildning. Utförarens personal ska delta ierbjuden utbildning. Utföraren ska ansvara för att rätt personal har rätt behörighet tillkommunens applikationer. Utföraren ska anlita kommunen för kundstöd beträffandeanvändning, uppdatering och underhåll av säkert behörighetssystem och applikationer.Support lämnas av kommunen under kontorstid.När någon slutar sin anställning ska utföraren omgående skriftligen meddela detta tillkommunen så att behörigheten kan avslutas. Utföraren förbinder sig att inte kopiera uppgifterfrån applikationer till något annat register eller verksamhetsprogram. Om avtalet mellannämnden och utföraren upphör avslutas utförarens behörighet till behörighetssystem ochapplikationer.1.12 Beställning av uppdrag samt påbörjande av insatsBiståndshandläggaren skickar en beställning till den utförare som brukaren har valt. Ibeställningen framgår vilka insatser som ska utföras och målet med dessa. Dessutom angeshur många timmar brukaren fått beslut om, det vill säga den bedömda maxtiden för utförandetav insatserna.Utföraren ska snarast eller senast inom ett dygn bekräfta att beställningen mottagits.Utföraren ska kunna påbörja insatsen inom 48 timmar från beställning. I akuta ärenden skautföraren kunna ta emot och påbörja en insats inom 12 timmar (räknat mellan 07.00-22.00).Ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser som delegerats/arbetsfördelats ska utföraren påbörjaomgående efter instruktion/ undervisning av kommunens legitimerade personal.1.13 Förändrat omvårdnadsbehovOm brukarens behov förändras ska utföraren kontakta ansvarig biståndshandläggare senastnästkommande vardag så att denne kan ta ställning till om ett nytt beslut ska fattas. Vid akut5


förändring av behovet ska utföraren utföra den hjälp som behövs. Om brukarenshälsotillstånd försämras allvarligt ska utföraren kontakta ansvarig/tjänstgörandesjuksköterska omgående. Utföraren ska erbjuda brukaren en möjlighet att bo kvar hemmaunder livets slutskede. Om brukaren blivit inlagd på sjukhus eller har avlidit ska utförareninformera ansvarig biståndshandläggare och ansvarig sjuksköterska omgående.1.14 Byte av utförareBrukaren har rätt att när som helst välja att byta utförare och behöver inte ange orsak. Vidbyte gör biståndshandläggaren en återkallelse av beställning hos den ursprunglige utförarensamt skickar en beställning till den nye utföraren. Den ursprunglige utföraren erhållerersättning till dess att bytet av utförare är genomfört, vilket ska ske inom fyra veckor. Detförutsätts att utföraren underlättar brukarens byte och säkerställer att god kvalitet och säkerhetbibehålls i samband med bytet.1.15 Dokumentation och förvaring av handlingarUtföraren ska följa gällande lagar, regler och förordningar. Utföraren ska följa kommunensantagna dokumenthanteringsplan. När insatsen upphör ska utföraren inom en månad frånuppdragets upphörande lämna akten till nämnden för arkivering.1.16 GenomförandeplanUtföraren ska, tillsammans med den enskilde och/eller dennes företrädare upprätta enundertecknad genomförandeplan med biståndsbeslutet som grund. Utföraren ska inom 14dagar från det att verkställigheten inletts insända en kopia av genomförandeplanen tillansvarig biståndshandläggare. Utföraren ska vid behov eller minst var sjätte månad göra enuppföljning av genomförandeplanen och dokumentera detta.1.17 HygienrutinerUtföraren ska i allt hälso- och sjukvårds- samt omvårdnadsarbete följa de riktlinjer somUppsala läns Landsting, enheten för vårdhygien anvisat till kommunerna gällande basalahygienrutiner.1.18 Hantering av brukarens låssystem samt privata medelUtföraren ska ha skriftliga rutiner för hantering av nycklar/låssystem till brukarens bostadoch värdehandlingar/ medel tillhörande brukaren. Huvudregeln är att anställda hos utförareninte ska hantera brukares kontanta medel. Utföraren ska ej åta sig att vara god man ellerförvaltare för hos utföraren aktuella brukare.1.19 Extraordinära händelser och höjd beredskap samt annan allvarlig händelseUtföraren ska vid extraordinära händelser eller höjd beredskap inordna sin verksamhet underkommunens krisledning. Utföraren ska samarbeta med kommunen vid annan allvarlighändelse där kommunen behöver få tillgång till resurser för att erbjuda den form avverksamhet som anordnaren är godkänd för enligt detta förfrågningsunderlag.2. KRAV PÅ UTFÖRAREN2.1 Ekonomisk kapacitetUtföraren ska med ansökan bifoga registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarandeför utländska utförare (ej äldre än två månader) samt blankett SKV 4820 från Skatteverketeller motsvarande (ej äldre än två månader). Utföraren ska visa att man har en erforderligekonomisk kapacitet genom att tillhandahålla utdrag från Upplysningscentralen (UC) ellermotsvarande register eller på annat sätt om verksamheten är nystartat6


Kommunen har med skatteverket avtalat om ett förebyggande samarbete, som benämnsprevision. Prevision innebär att samtliga utförare kontrolleras med avseende på registrering avmervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, innehav av F-skatt samt eventuella skatteskulder.2.2 FörsäkringarUtföraren ska teckna och under hela avtalstiden inneha ansvarsförsäkring som innebär attkommunen och brukaren hålls skadeslösa för skada orsakad genom fel eller försummelse avpersonal anställd hos utföraren. Utföraren ska senast fem dagar innan avtalstecknandetinlämna bevis till socialnämnden om att ansvarsförsäkring har tecknats.2.3 KvalitetssystemUtföraren ska i verksamheten följa och säkerställa att det finns ingående kunskaper omtillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och nationella handlingsprogramsamt förmåga att arbeta med en dator och kunna hantera Internet och E-post.Utföraren ska ha ett kvalitetssystem som säkerställer att tjänsterna utförs på ett sådant sätt attavtalad kvalitet uppnås och upprätthålls. Kvalitetssystemet ska minst innehålla rutiner för: utveckling av medarbetarnas kompetens, introduktion av nyanställda, synpunktshanteringssystem, beredskap vid ordinarie personals frånvaro, avvikelsehantering och anmälan av missförhållanden (Lex Sarah) att dokumentera och åtgärda fel och brister regelbunden egenuppföljning hantering av situationer där brukare inte är anträffbara vid överenskommet besök att säkerställa informationsöverföring2.4 Yrkesmässig kapacitetVerksamhetsansvarig/verksamhetschefVerksamhetsansvarig ska ha dokumenterad tvåårig eftergymnasial utbildning inom vård ochomsorg samt ha minst 24 månaders praktisk erfarenhet av minst halvtidsarbete inomarbetsområdet. Utföraren ska med ansökan bifoga en, av två personer vidimerad,meritförteckning för verksamhetsansvarig som visar relevant utbildning och yrkeserfarenhetenligt ovan. Verksamhetsansvarig (eller annan av verksamhetsansvarig utsedd) är att ansesom verksamhetschef enligt HSL med det ansvar som följer enligt gällande lagstiftning.Utföraren ska skriftligen anmäla byte av verksamhetsansvarig.Personal, omfattning, utbildning m.m.Utföraren ska senast när verksamheten startar ansvara för att det finns personal i sådanomfattning och med relevant kunskap, utbildning och erfarenhet att statliga och kommunalamål för verksamheten kan nås.ArbetsgivaransvarUtföraren ska följa svensk arbetsrättslig lagstiftning. Om utföraren inte har tecknat svensktkollektivavtal så ska utföraren teckna arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring ochtjänstepension motsvarande gällande svenskt kollektivavtal för anställd personal.7


Identifikation/legitimationUtföraren ska ansvara för att dess anställda alltid bär identifikation på ett sådant sätt att denär synlig för brukaren. Av identifikationen/legitimationen ska det framgå personalens namnoch vilket företag han/hon är anställd av.Tystnadsplikt och sekretessUtföraren ska tillse att all personal undertecknar en förbindelse om sekretess ochtystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning och att förbindelsen efterlevs.Förbindelserna ska förvaras hos utföraren.AnmälningspliktAv utförarens rutiner ska framgå att utföraren förbinder sig att skriftligen informera berördnämnd, dels när anmälan om Lex Sarah har inkommit, dels när utredningen är avslutad.Utförarens personal förbinder sig att även anmäla aktuella missförhållanden tillsocialnämnden. Utföraren förbinder sig att ej utforska vem i personalen som har gjortanmälan eller att utge repressalier.MeddelarfrihetAnställda hos utföraren, inklusive underleverantörer, ska omfattas av i lag regleradmeddelarfrihet. Utföraren förbinder sig att, med undantag för vad som nedan anges, inteingripa mot eller efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare ellermotsvarande för offentliggörande i tryckt skrift eller radioprogram eller andra upptagningar.Förbindelsen gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemligheter som skyddas avlagen om skydd för företagshemligheter. Förbindelsen gäller inte heller sådana meddelandensom omfattas av tystnadsplikt för utförarens anställda utanför det område som kontraktetomfattar.2.5 StyrdokumentUtföraren och dess personal ska vara väl förtrogen med och arbeta i enlighet med gällandelokala styrdokument. Kommunen ansvarar för att tala om för utföraren när styrdokumentförändras och när eventuellt nya tillkommer.2.6 Medverkan och InsynUtföraren ska medverka i de årsvis utförda brukarundersökningarna och andra uppföljningarsom socialnämnden initierar. Utföraren ska biträda vid kommunens fortlöpandeuppföljningar och utvärderingar av verksamhetens kvalitet. Utföraren ska ge kommunen,revisionen och tillsynsmyndigheter oinskränkt insyn för att kunna ta del av samtligajournalanteckningar, arbetsmaterial och övrigt material som berör den enskilde samt alltövrigt material hos utföraren som kommunen, revisionen och tillsynsmyndigheter bedömerrelevant för uppföljning och utvärdering av verksamheten.Utföraren ska lämna aktuella underlag som efterfrågas av andra myndigheter, som t exSocialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Statistiska Centralbyrån(SCB), med kopia till kommunen. Utföraren ska vidare lämna uppgifter som socialnämndenpå begäran av kommunfullmäktige eller av dem utsedd delegat är skyldig att svara för.Utföraren ska utan oskäligt dröjsmål, efter att kommunen framställt begäran om detta, tillkommunen skriftligen lämna sådan information som gör det möjligt för allmänheten att fåinsyn i hur verksamheten utförs. Den information som kommunen hämtar in från utförarenmed undantag av uppgifter om enskilda betraktas som offentlig handling.8


2.7 SamrådSamrådsorganet består av tjänstemän från socialförvaltningen och samtliga utförare.Samrådsorganet utgör en arena för uppföljning, utvärdering och utveckling med anledning avavtalet och dess tilllämpning. Samrådsorganet har även till uppgift att hantera eventuella fel,brister och oklarheter med anledning av avtalet. Samrådsmöten kommer att hållas minst tvågånger per år och utföraren ska genom utsedd representant närvara vid dessa möten.3. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER3.1 UpphandlingsformUpphandlingen genomförs enligt LOV och ansökan kan därmed lämnas löpande. Allautförare som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag får teckna kontrakt medkommunen efter beslut i socialnämnden. Socialnämnden kan senare komma att bemyndiga(delegera) till tjänsteman att fatta beslut om tilldelning. Den kommunalaegenregiverksamheten behöver inte ansöka om att bli godkänd, men kraven är likvärdiga(likabehandlingsprincipen).3.2 Svar på frågor - kontaktmanFrågor som rör denna upphandling kan ställas till socialchef Kenneth Lindholm ellerverksamhetscontroller Eva Andersson Lindholm på telefonnummer 0173-860 00.Frågor kan även ställas via e-post till kenneth.lindholm@osthammar.se ellereva.andersson4@osthammar.se.3.3 IckevalsalternativIckevalsalternativet enligt LOV är kommunens egenregiverksamhet Vård och omsorg. Dettagäller för de brukare som avstår från att välja utförare.3.4 AnsökanUtföraren ska ansöka genom bifogat ansökningsformulär (bilaga 1). Utföraren ska styrkaatt krav och förutsättningar enligt nedan accepteras och uppfylls, samt i förekommande falllämna begärda uppgifter i separat bilaga. Sanningsförsäkran i ansökan ska undertecknas. Omdetta inte görs kommer ansökan att avslås. Utföraren ska uppfylla förfrågningsunderlagetskrav under hela avtalstiden. Utföraren ska ansöka skriftligen (samt tydligt ange version avförfrågningsunderlaget) och underteckna ansökan genom behörig person, firmatecknare. Omdenne inte framgår av registreringsbevis ska annat bevis lämnas. Kommunen kommer atthandlägga ansökningarna löpande med en handläggningstid på högst 3 månader efter att allahandlingar inkommit.Utföraren ska skicka ansökan märkt ”Ansökan LOV hemtjänst” till:Östhammars kommunSocialförvaltningenBox 36, 742 21 Östhammar3.5 Offentlighet och sekretessNämnden omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att allmänheten har rätt att ta delav handlingar som kommit in till nämnden. För att en uppgift i en sådan handling ska kunnahemlighållas måste det finnas stöd för det i sekretesslagen. Begäran om sekretess måste angesi ansökan och det måste tydligt framgå vilka uppgifter som avses, samt skälet för detta.9


3.6 Prövning av ansökanI samband med prövning av ansökan kan socialnämnden vid behov kalla sökande till samtaloch genomgång av ansökan innan beslut fattas. Utföraren kommer att meddelas skriftligt delsom kommunen kommer att teckna avtal med utföraren, dels om avtal inte kan tecknas. Omsökande godkänns ska ett avtal (bilaga 2) tecknas mellan sökande och kommunen.Godkännandet blir civilrättsligt bindande när avtalet är undertecknat av vardera partensföreträdare. Sökande som inte blivit godkänd kan lämna in förnyad ansökan till kommunen.Sökande som önskar klaga på eventuell felaktig behandling kan begära rättelse hosFörvaltningsrätten i Uppsala inom tre veckor från det att underrättelsen om beslutet skickades.3.7 Avtalstid/uppsägningAvtalet gäller tillsvidare med rätt för kommunen att skriftligt säga upp avtalet i de fallkommunen finner att det finns behov att göra förändringar i avtalet eller när förutsättningarnaför avtalet förändras (t.ex. ändrade lagar eller politiska beslut). Uppsägningstiden är fyramånader från det att handlingen delgivits till utföraren.Utförare som önskar säga upp sitt kontrakt ska meddela detta skriftligt. Uppsägningstiden ärtre månader från och med det datum då uppsägningen inkommit till kommunen.Om utföraren inte bedrivit någon verksamhet på 12 månader upphör avtalet. En utförare somönskar fortsätta bedriva verksamhet i kommunen ska då lämna in en ny ansökan omgodkännande.3.8 FörändringKommunen förbehåller sig rätten att göra smärre justeringar och tillrättalägganden iförutsättningarna under pågående kontraktstid utan att ändringarna behöver föranleda att nyttkontrakt upprättas med utföraren. Det kan t.ex. handla om att kommunens mål, regler ochrutiner ändras i mindre omfattning, eller att det sker mindre lagändringar. Utföraren ochkommunen ska informera varandra om förändringar som är av vikt för fullgörande avuppdraget.3.9 KontraktshandlingarOm kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller desinsemellan i följande ordning:1. skriftliga ändringar och tillägg till tecknat kontrakt2. kontrakt med tillhörande bilagor3. aktuellt förfrågningsunderlag4. utförarens ansökan3.10 ErsättningErsättningssystemUtgångspunkten för ersättningen till utföraren är den tid som anges i brukarens biståndsbeslut.Utföraren får dock endast betalt för utförd tid. Den tid som räknas är den tid som utförs hosoch för brukaren (brukartimme). För att ha rätt till ersättning ska utföraren ha upprättat engenomförandeplan som inlämnats till kommunen senast fjorton dagar efter att verkställighetenav insatsen inletts. Avstämning sker varje månad mot biståndsbeslut och utförda insatser.Utföraren ersätts i efterskott för utförda uppdrag efter att faktura skickats till och godkänts avkommunen.10


PrisSocialnämnden i Östhammar fastställer årligen ersättningen (se bilaga 2) till utförarna isamband med beslut om Mål och budget. Ersättningen baseras på en schablonmässigtframräknad timkostnad och anges i svenska kronor. I fastställd timersättning för en utfördbrukartimme ingår ersättning för utförarens samtliga kostnader. I de fall politiska beslutinnebär minskade ekonomiska ramar för äldreomsorgen, kan detta leda till minskade anslagoch därmed sänkt ersättning till privata utförare och egenregin. Kommunen skall vid sådantfall påkalla justerad ersättning senast tre månader före ikraftträdandet.FaktureringUtföraren ska ha inlämnat faktura senast fem dagar efter månadsslut för räknings gällande.Vid eventuella felaktigheter reklameras fakturan för åtgärd. Order-, expeditions-,faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte. Kommunen harbetalningsvillkor om 30 dagar efter godkänd faktura. Dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen.Utföraren ska följa kommunens tillämpningsanvisningar gällande ersättning och fakturering.Utföraren ska ställa fakturan till:Östhammars kommunreferensnummer (enligt anvisning)Box 106742 21 ÖsthammarBrukarens avgiftAvgifter från brukaren tas ut av och tillfaller kommunen. Utföraren ska ej ta ut avgift avbrukaren för biståndsbedömda insatser.Tillfällig avbeställning av hjälpinsatsOm brukaren vet att denna inte kommer att vara hemma när insatserna är planerade attutföras, ska det anmälas till utföraren senast fem dagar i förväg. Ersättning utgår då inte tillutföraren. Vid oplanerad frånvaro, t ex ej inom fem dagar avbokad insats, sjukhusvistelse ellerdödsfall utgår ersättning enligt halv timtaxa för beviljade insatser (enligtgenomförandeplanen) i fem dagar från det att frånvaron påbörjats trots att insatserna inteutförts.3.11 UnderentreprenörUtföraren äger inte rätt att utan kommunens skriftliga godkännande anlita underentreprenör.Om kommunen godkänner att underentreprenör anlitas ska den godkändaunderentreprenören följa förfrågningsunderlagets ställda krav.3.12 Åberopande av annans kapacitetEnligt 5: 2 LOV får en sökande vid behov åberopa andra företags ekonomiska, tekniska ochyrkesmässiga kapacitet i ansökan. Utföraren ska, genom ett skriftligt åtagande från aktuellaföretag, kunna visa att han/hon kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktetska fullgöras.3.13 Överlåtelse av kontraktUtföraren äger inte rätt att överlåta detta kontrakt på annan eller låta annan part utförauppdraget enligt detta kontrakt. Om utföraren byter juridisk person eller gör ett namnbyteska ny ansökan lämnas och nytt godkännande prövas.11


3.14 Presentation av utförareSamtliga kontrakterade utförare presenteras i en kundvalskatalog, som kommunentillhandahåller brukarna i såväl elektronisk som tryckt form. Utföraren ska löpande lämnakorrekt information om sin verksamhet till kommunen. Utföraren ska marknadsföra sinverksamhet (inklusive sina tilläggstjänster) så att de överensstämmer med godmarknadsföringssed och även i övrigt anses tillbörlig mot kunder och övriga utförare.3.15 TilläggstjänsterUtförarna har utöver de biståndsbeslutade insatserna rätt att erbjuda tilläggstjänster.Utföraren ska hantera dessa tilläggstjänster utanför valfrihetssystemet genom avtal mellanutförare och kund. Östhammars kommun ansvarar inte för tilläggstjänster eller betalning avdessa. Tilläggstjänsterna får inte vara obligatoriska för brukaren och utföraren ska tydligtinformera brukaren om detta samt om att tilläggstjänsterna inte ingår i biståndsbeslutet.3.16 Grund för hävandeOm utföraren inte fullgör sina åtaganden enligt detta kontrakt eller på annat sätt missköter sittuppdrag äger kommunen rätt att häva kontraktet. Innan hävning görs tillskrivs utföraren omatt rättelse ska vidtas inom 30 dagar. Om åtgärder för rättelse inte redovisas till kommuneninom denna tid har kommunen rätt att säga upp kontraktet. Kommunen har rätt att medomedelbar verkan häva kontraktet om utföraren: vid kommunens uppföljning uppvisar allvarliga brister försätts i konkurs eller i övrigt bryter mot bestämmelserna i 7:1-2 LOV befinner sig vara på sådant obestånd att utföraren inte kan förväntas fullgöra sinaåtaganden har personer i ledande ställning som under avtalstiden blir dömd för olagadiskriminering enligtgällande diskrimineringslagarhar personer i ledande ställning som under avtalstiden blir dömd för allvarligbrottslighet.3.17 SkadeståndsskyldighetKommunen har rätt till ersättning för skada som kommunen lidit på grund av utförarenskontraktsbrott om skadan är en följd av att utföraren åsidosatt sedvanlig omsorg eller intevisat den yrkesskicklighet som förutsatts vara allmän inom branschen. Kommunen har ävenrätt till ersättning för eventuellt skadestånd som givits till tredje man för skada som orsakatsav utföraren eller dennes personal.3.18 TvistTvist ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. I annat fall ska tvist avgörasav svensk allmän domstol och med tillämpning av svensk rätt. Utföraren får inte avbryta elleruppskjuta fullgörandet av de prestationer som avtalats under åberopande av atttvisteförfarande inletts eller pågår.3.19 Force majeureOm part på grund av myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad eller annanomständighet som han inte kan råda över är förhindrad att fullgöra sina åtaganden, enligt dettaavtal ska han i nödvändig omfattning, vara befriad från densamma. Föreligger ovannämndaomständigheter har kommunen rätt att så länge de består, själv utföra utförarens åtaganden.Ersättning till utföraren reduceras i förhållande till i vilken grad han inte kan fullgöra sinaåtaganden. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtalet får inte12


åberopas som befrielsegrund. Parterna ska informera varandra om det föreligger omständighetsom kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.3.20 Upphörande av valfrihetssystemOm kommunen beslutar att inte längre tillämpa valfrihetssystem för insatserna enligt dettaförfrågningsunderlag ska kontraktet upphöra. Avtalet upphör att gälla tidigast 18 månaderefter att beslut om upphörande av valfrihetssystem fattats. Det utgår inte någon ersättning tillutföraren för kontrakt som avslutas.13

More magazines by this user
Similar magazines