Skyltprogram LtH-inlaga - Region Halland

regionhalland.se

Skyltprogram LtH-inlaga - Region Halland

Förord4Därför behövs ett skyltprogramAlla ska hitta i Landstinget Hallands lokaler.Skyltningen ska fungera som en osynligledstång som för besökaren till sitt mål.Besökaren ska inte behöva ha med sig enanhörig eller fråga om hjälp. Att ge alla enmöjlighet att klara sig själv, är att visa respektför den personliga integriteten.De fl esta som besöker Landstinget Hallandslokaler gör det för att de söker vård och kankänna oro och osäkerhet inför besöket. Enbra skyltning skapar trygghet och minskarbesökarens oro.En bra och enhetlig skyltning bidrar till attbesökaren får en positiv bild av LandstingetHalland och dess verksamheter.! Så har programmet tagits framLandstinget Hallands skyltprogram har tagitsfram i samverkan med handikapporganisationeri Halland. Val av typsnitt, storlek påtext, reliefers höjd, färger etc är testade ochgodkända av funktionshindrade. De rekommendationersom fi nns i detta program bördärför inte frångås utan starka skäl.! Hur ska programmet användas?En bra skyltning ska ledsaga besökarenhela vägen, från parkeringsplats, busshållplatsetc till besökarens mål. Det kan exempelvisinnebära att entréer behöver tydliggöras.Detta skyltprogram inriktar sig dockenbart på invändig skyltning och berör inteheller säkerhetsskyltning.Enligt Plan- och bygglagen ska alla offentligalokaler vara handikappanpassade. Dennationella handlingsplanen för handikappolitikeni Sverige har slagit fast att allaoffentliga lokaler ska vara tillgängliga förfunktionshindrade före år 2010.Skyltning har en avgörande betydelse förom en lokal uppfattas som tillgänglig ellerinte. I Landstinget Hallands handikappolitiskaprogram fi nns skyltning med somen viktig åtgärdspunkt. Målsättningen äratt Landstinget Hallands skyltprogram skatillämpas inom hela landstinget. Bra skyltningkommer inte bara funktionshindradetill godo, utan är en hjälp för alla – såvälbesökare som personal.Skyltprogrammet blir särskilt aktuellt i sambandmed om- och tillbyggnad i landstingetslokaler. Projektering av nya skyltar bör dågöras parallellt med övrig projektering. Påsikt bör alla landstingets skyltar bytas utmot det skyltsystem som förespråkas i dettaprogram.Skyltprogrammet är en allmän vägledning.Varje verksamhet måste planera sin skyltningutifrån sina patienters och besökaresbehov. Hur ser patientens/besökarens vägtill lokalen ut? Var kan missförstånd uppstå?En vägbeskrivning i kallelsen, som utgårbåde från parkeringsplatser och allmännakommunikationsmedel, kan vara en brastart. Värdinnor/ledsagare är också brakomplement till informationsskyltar.Landstingets lokaler har olika förutsättningar.Det fi nns verksamheter som har mycketfå besökare från allmänheten. Däremot ärdet viktigt att tänka på att lokalen också ären arbetsplats, där ett funktionshinder inteska vara ett hinder för anställning. Varjeverksamhet bedömer behovet av skyltning ide egna lokalerna.”Att ge alla en möjlighetatt klara sig själv, äratt visa respekt för denpersonliga integriteten.En bra skyltning skapartrygghet och minskarbesökarens oro.

More magazines by this user
Similar magazines