SikaBoom-Top - Finja

finja.se

SikaBoom-Top - Finja

SÄKERHETSDATABLADI enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - SverigeSikaBoom-TopAVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget1.1 ProduktbeteckningProduktnamn:SikaBoom-Top1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds frånFör närvarande finns det ingen fullständig information tillgänglig om identifierade användningar. När data blir tillgängligkommer den att integreras i säkerhetsdatabladet.1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladTillverkare/DistributörTelefonnr.Telefonnummer för nödsituationerSika Sverige ABBox 8061163 08 SpångaSverige08-6218900Faxnr. : 08-6218989e-mailadress till den person somär ansvarig för dettasäkerhetsdatablad::::EHS@se.sika.com112 Begär Giftinformation1.4 Telefonnummer för nödsituationerLeverantörTelefonnummer: 112 Begär GiftinformationAVSNITT 2: Farliga egenskaper2.1 Klassificering av ämnet eller blandningenProduktdefinitionKlassificeringFysikaliska/kemiska faror: BlandningKlassificering enligt direktivet 1999/45/EC [DPD]Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.:F+; R12: Extremt brandfarligt.Se avsnitt 16 för ovannämnda R-fraser och faroangivelser i fulltext.Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.2.2 MärkningsuppgifterFarosymbol ellerfarosymboler:Indikation om fara : Extremt brandfarligtRiskfraser: R12- Extremt brandfarligt.Skyddsfraser: S2- Förvaras oåtkomligt för barn.S46- Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.Farliga beståndsdelarKompletterandemärkningselement:: Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över +50°C. Får ejpunkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen lågaeller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.Förvaras oåtkomligt för barn.Utgivningsdatum : 25.09.2012.Säkerhetsdatablad nr : 6026881/11


I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - SverigeSikaBoom-Top 25.09.2012 2/11AVSNITT 2: Farliga egenskaper2.3 Andra farorAndra faror som inteorsakar klassificering:Ej tillgängligt.AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelarÄmne/beredning: BlandningProduktens/beståndsdelens namnIdentifierareTrimetoxivinylsilanRRN: 01-2119513215-52EC: 220-449-8CAS: 2768-02-7dimetyleterEC: 204-065-8CAS: 115-10-6Index: 603-019-00-8metanolRRN: 01-2119433307-44EC: 200-659-6CAS: 67-56-1Index: 603-001-00-X%>= 3 - < 7 R10Xn; R2067/548/EEGFlam. Liq. 3, H226Acute Tox. 4, H332>= 1 - < 5 F+; R12 Flam. Gas 1, H220Press. Gas, H280


I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - SverigeSikaBoom-Top 25.09.2012 3/11AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpenPotentiellt akuta hälsoeffekterKontakt med ögonenInandningHudkontaktFörtäringTecken/symtom på överexponeringKontakt med ögonenInandningHudkontaktFörtäring:: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.:Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.: Skadliga symptom kan inkludera följande:irritationrodnad:::Skadliga symptom kan inkludera följande:irritation i andningsorganenhostaIngen specifik data.Ingen specifik data.4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävsMeddelande till läkareSpeciella behandlingar::Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om storamängder har svalts eller inandats.Ingen specifik behandling.AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder5.1 SläckmedelLämpliga släckmedel :Använd pulver, CO2, spridd vattenstråle (dimma) eller skum.Olämpliga släckmedel :Inte känd.5.2 Speciella faror som orsakas av ämnet eller blandningenFaror som ämnet ellerblandningen kan medföraFarliga termiskasönderdelningsprodukter::Brandfarlig aerosol. Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvidbehållaren kan sprängas med risk för efterföljande explosion. Gas kan samlas i lågaeller slutna områden samt förflyttas ett avsevärt avstånd till en antändningskälla ochåterantändas vilket orsakar brand eller explosion. Exploderande aerosolbehållarekan slungas ut från en brand med hög hastighet. Avrinning till avlopp kan skapabrand- eller explosionsfara.Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:koldioxidkoloxidmetalloxid/oxider5.3 Råd till brandbekämpningspersonalSpeciella skyddsåtgärderför brandpersonalSärskild skyddsutrustningförbrandbekämpningspersonal::Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten avolyckshändelsen om det är den brand. Flytta behållarna från brandområdet om detkan göras utan risk. Använd spridd vattenstråle för att hålla behållare exponerade förbrand kalla.Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck(SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm,skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 gerbasskydd vid kemikalieolyckor.Utgivningsdatum : 25.09.2012.Säkerhetsdatablad nr : 6026883/11


I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - SverigeSikaBoom-Top 25.09.2012 4/11AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationerFör annan personal änräddningspersonalFör räddningspersonal ::Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personalkommer in. Om aerosolbehållare har gått sönder ska försiktighet vidtas med hänsyntill att innehåll under tryck och drivmedlet försvinner snabbt. Om ett stort antalbehållare har gått sönder, hantera utsläppet på samma sätt som ett utsläpp från enbulktank i enlighet med anvisningarna i avsnittet om rengöring. Rör eller gå inte iutspillt ämne. Stäng av alla antändningskällor. Inga flammor, rökning eller lågor iriskområdet. Undvik inandning av ånga och dimma. Sörj för god ventilation. Bärlämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personligskyddsutrustning.Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information omlämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Ytterligare information om hygienåtgärderfinns också i avsnitt 8.6.2 Miljöskyddsåtgärder:Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag,dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakatmiljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).6.3 Metoder och material för inneslutning och saneringLitet utsläpp :Stort utsläpp :Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Späd medvatten och torka upp om det är vattenlösligt eller absorbera med ett inert torrt materialoch placera i en lämplig avfallsbehållare. Använd gnistskyddade verktyg ochexplosionssäker utrustning.Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Valla in medicke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samlaupp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskifter (se avsnitt 13).Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning.6.4 Hänvisningar till andraavsnitt:Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.AVSNITT 7: Hantering och lagring7.1 Försiktighetsmått för säker hanteringSkyddsåtgärder :Råd om allmän yrkeshygien :Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Äta, dricka och röka skallvara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas.Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Andasinte in ånga eller dimma. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvikinandning av gas. Använd enbart där det är fullgod ventilation. Bär lämpligtandningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Förvaras och används åtskilt frånvärme, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Använd explosionsäkerelektrisk utrustning (ex.ventilation, belysning och materialhantering). Användgnistskyddade verktyg. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga.Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över +50°C. Får ejpunkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvarasoch bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker ellerröker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områdendär man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.7.2 Förhållanden för säkerlagring, inklusive eventuelloförenlighet:Lagras enligt gällande bestämmelser. Förvaras i ett avskilt och godkänt område.Förvaras skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskildfrån oförenliga ämnen (se avsnitt 10) samt mat och dryck. Eliminera allaantändningskällor. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.7.3 Specifik slutanvändningRekommendationer: Ej tillgängligt.Utgivningsdatum : 25.09.2012.Säkerhetsdatablad nr : 6026884/11


I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - SverigeSikaBoom-Top 25.09.2012 5/11AVSNITT 7: Hantering och lagringBranschspecifika lösningar : Ej tillgängligt.AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd8.1 KontrollparametrarHygieniska gränsvärdenProduktens/beståndsdelens namnGränsvärden för exponeringdimetyleter AFS 2005:17 (Sverige, 12/2010).KTV: 1500 mg/m³ 15 minut eller minuter.KTV: 800 ppm 15 minut eller minuter.NGV: 950 mg/m³ 8 timme eller timmar.NGV: 500 ppm 8 timme eller timmar.metanolAFS 2005:17 (Sverige, 12/2010). Absorberas genom huden.KTV: 350 mg/m³ 15 minut eller minuter.KTV: 250 ppm 15 minut eller minuter.NGV: 250 mg/m³ 8 timme eller timmar.NGV: 200 ppm 8 timme eller timmar.RekommenderadekontrollåtgärderHärledda effektnivåerInga DEL-värden tillgängliga.:Om denna produkt innehåller beståndsdelar med hygieniska gränsvärden, kan detbehövas uppföljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppföljning för att fastställaventilationens eller andra kontrollåtgärdernas effektivitet och/eller om det ärnödvändigt att använda andningsskydd. Vad gäller metoder för bestämning avexponering för kemikalier genom inandning hänvisas till den europeiska standardenEN 689 och vad gäller metoder för bestämning av farliga ämnen till nationellaanvisningar.Förutspådda effektkoncentrationerInga PEC-värden tillgängliga.8.2 Begränsning av exponeringenLämpliga tekniskakontrollanordningarPersonliga skyddsåtgärderHygieniska åtgärder :Ögon/ansiktsskyddHudskyddHandskyddKroppsskydd :: Använd enbart där det är fullgod ventilation. Om det vid hanteringen bildas damm,gas, ånga eller dimma, använd slutna processer, lokalt utsug eller annan tekniskutrustning för att hålla arbetstagarnas exponering av luftburna föroreningar underrekommenderade eller fastställda gränsvärden. Teknisk kontrollutrustning är ocksånödvändig för att hålla gas-, ång- eller dammkoncentrationerna under den lägstaexplosionsgränsen. Använd explosionsäker ventilationsutrustning.::Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiskaprodukter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutatarbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenadekläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen.Skyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall användas nären riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering förvätskestänk, dimma, gas eller damm.Kemiskt resistenta, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer meden godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om enriskbedömning visar att detta är nödvändigt. Referensnummer EN 374. Suitable forshort time use or protection against splashes: handskar avbutylkautschuk/nitrilkautschuk. (0,4 mm), genomträngningstid 30 min.Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skallutföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan dennaprodukt hanteras. Rekommenderas: Använd hudskyddande salva.Utgivningsdatum : 25.09.2012.Säkerhetsdatablad nr : 6026885/11


I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - SverigeSikaBoom-Top 25.09.2012 7/11AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet10.1 Reaktivitet : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.10.2 Kemisk stabilitet:Produkten är stabil.10.3 Risken för farligareaktioner: Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farligareaktioner.10.4 Förhållanden som skaundvikas:Undvik alla tänkbara antändningskällor (gnista eller låga).10.5 Oförenliga material :Ingen specifik data.10.6 Farligasönderdelningsprodukter:Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstå vid normala förhållanden underlagring och användning.AVSNITT 11: Toxikologisk information11.1 Information om de toxikologiska effekternaAkut giftighetProduktens/beståndsdelensnamnResultat Arter Dos ExponeringTrimetoxivinylsilan LC50 Inandning Ånga Råtta 16.8 mg/l 4 timmarLD50 Dermal Råtta 3540 mg/kg -LD50 Oral Råtta 7120 mg/kg -metanol LC50 Inandning Ånga Råtta 3 mg/l 4 timmarLD50 Dermal Råtta 300 mg/kg -LD50 Oral Råtta 100 mg/kg -Slutsats/SammanfattningIrritation/KorrosionProduktens/beståndsdelensnamnMutagenicitetSlutsats/SammanfattningCancerframkallande egenskaperSlutsats/SammanfattningReproduktionstoxicitetSlutsats/SammanfattningFosterskadorSlutsats/Sammanfattning: Ej tillgängligt.Trimetoxivinylsilan Ögon - Svagt irriterande Kanin - 24 timmar -500milligramsHud - Svagt irriterande Kanin - 24 timmar -500milligramsmetanol Ögon - Måttligt irriterande Kanin - 24 timmar -100milligramsÖgon - Måttligt irriterande Kanin - 40 milligrams -Hud - Måttligt irriterande Kanin - 24 timmar 20milligrams-Slutsats/SammanfattningAllergiframkallandeSlutsats/Sammanfattning: Ej tillgängligt.: Ej tillgängligt.: Ej tillgängligt.: Ej tillgängligt.: Ej tillgängligt.: Ej tillgängligt.Resultat Arter Poäng Exponering ObservationUtgivningsdatum : 25.09.2012.Säkerhetsdatablad nr : 6026887/11


I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - SverigeSikaBoom-Top 25.09.2012 8/11AVSNITT 11: Toxikologisk informationInformation om sannolikaexponeringsvägar:Ej tillgängligt.Potentiellt akuta hälsoeffekterKontakt med ögonen : Kan orsaka ögonirritation.Inandning: Kan ge irritationer.Hudkontakt: Kan orsaka hudirritation.Förtäring: Kan orsaka störningar i mag- tarmkanalen.Symptom som beror på fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaperKontakt med ögonenInandningHudkontaktFörtäring: Skadliga symptom kan inkludera följande:irritationrodnad:::Skadliga symptom kan inkludera följande:irritation i andningsorganenhostaIngen specifik data.Ingen specifik data.Fördröjda och omedelbara effekter samt långvariga effekter av kort- och långvarig exponeringKortvarig exponeringPotentiella omedelbara : Ej tillgängligt.effekterPotentiella fördröjdaeffekterLångvarig exponeringPotentiella omedelbaraeffekterPotentiella fördröjdaeffekterPotentiellt kroniska hälsoeffekterEj tillgängligt.Slutsats/SammanfattningAllmänt :CancerframkallandeegenskaperMutagenicitet :Fosterskador :Effekter på embryo/fostereller avkommaEffekter på fertiliteten:::: Ej tillgängligt.:Ej tillgängligt.Ej tillgängligt.Ej tillgängligt.Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.Annan information :Ej tillgängligt.AVSNITT 12: Ekologisk information12.1 ToxicitetProduktens/beståndsdelensnamnResultatArterExponeringmetanolAkut LC50 3289 till 4395 mg/LHavsvattenDaphnia48 timmarSlutsats/Sammanfattning: Ej tillgängligt.Utgivningsdatum : 25.09.2012.Säkerhetsdatablad nr : 6026888/11


I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - SverigeSikaBoom-Top 25.09.2012 9/11AVSNITT 12: Ekologisk information12.2 Persistens och nedbrytbarhetSlutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.12.3 BioackumuleringsförmågaProduktens/beståndsdelensnamnLogPow BCF Potentialdimetyleter 0.1 - lågmetanol -0.82 till 0.66 - låg12.4 Rörligheten i jordFördelningskoefficientjord/vatten (KOC)Rörlighet::Ej tillgängligt.Ej tillgängligt.12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningenPBT: Ej tillämpbart.vPvB: Ej tillämpbart.12.6 Andra skadliga effekter : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.AVSNITT 13: Avfallshantering13.1 AvfallsbehandlingsmetoderProduktAvfallshanteringEuropeiska avfallskatalogen (EWC)Avfallskod:Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Betydandemängder av produktrester får inte bortskaffas via avloppet utan de ska processas i ettlämpligt avloppsreningsverk. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag förkvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffandeav denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse medkraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokalamyndighetskrav.Avfallsbeteckning08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnenFörpackning :Helt tömda förpackningar kan återvinnas. Förpackningar som inte rengörs skallomhändertas på samma sätt som innehållet.Europeiska avfallskatalogen(EWC) (Förpackning): Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnenAVSNITT 14: TransportinformationADR/RID - ADN/ADNR IMDG IATA14.1 UN-nummerUN1950UN1950UN195014.2 OfficielltransportbenämningAerosolerAerosolsAerosols14.3Transportklassificering22.12.114.4Förpackningsgrupp---Utgivningsdatum : 25.09.2012.Säkerhetsdatablad nr : 6026889/11


I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - SverigeSikaBoom-Top 25.09.2012 10/11AVSNITT 14: Transportinformation14.5 MiljöfarorNo No No14.6 SärskildaförsiktighetsåtgärderEj tillgängligt. Ej tillgängligt. Ej tillgängligt.YtterligareinformationTunnelkategori(D)Emergency schedules (EmS)F-D, S-U-Klassificeringskod5F14.7 Bulktransport enligtbilaga II till MARPOL 73/78och IBC-koden: Ej tillgängligt.AVSNITT 15: Gällande föreskrifter15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljöEU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävsÄmnen som inger mycket stora betänkligheterIngen av beståndsdelarna är upptagna.Bilaga XVII -Begränsningar avtillverkning, utsläppandepå marknaden ochanvändning av vissafarliga ämnen,blandningar och varor: Ej tillämpbart.Innehåll av flyktigaorganiska ämnen (VOC)(EU): VOC (Vikt/Vikt): 16.85%Övriga EU-föreskrifterREACH Information: :Europeisk förteckning :Alla ämnen i Sikaprodukter är:- förregistrerade eller registrerade av vår uppströmsleverantör, och/eller- förregistrerade eller registrerade av Sika, och/eller- undantagna från reglerna, och/eller- undantagna från registreringskravet.Ej tillgängligt.15.2Kemikaliesäkerhetsbedömning:Denna produkt innehåller ämnen vilkas kemikaliesäkerhetsrapport fortfarande krävs.AVSNITT 16: Annan informationIndikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.Förkortningar ochakronymerFaroangivelserna i fulltext: ATE = Uppskattad akut toxicitetCLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) omklassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningarDNEL = Härled nivå för ingen effektEUH statement = CLP-specifik faroangivelsePNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effektRRN = REACH registreringsnummerUtgivningsdatum : 25.09.2012.Säkerhetsdatablad nr : 60268810/11


I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - SverigeSikaBoom-Top 25.09.2012 11/11AVSNITT 16: Annan information: H220 Extremt brandfarlig gas.H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga.H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.H226 Brandfarlig vätska och ånga.H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.H301 Giftigt vid förtäring.H311 Giftigt vid hudkontakt.H331 Giftigt vid inandning.H332 Skadligt vid inandning.H370 Orsakar organskador.Klassificeringar i fulltext : Acute Tox. 3, H301 AKUT TOXICITET: ORAL - Kategori 3[CLP/GHS]Acute Tox. 3, H311 AKUT TOXICITET: HUD - Kategori 3Acute Tox. 3, H331 AKUT TOXICITET: INANDNING - Kategori 3Acute Tox. 4, H332 AKUT TOXICITET: INANDNING - Kategori 4Flam. Gas 1, H220 BRANDFARLIGA GASER - Kategori 1Flam. Liq. 1, H224 BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 1Flam. Liq. 2, H225 BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 2Flam. Liq. 3, H226 BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 3Press. Gas Comp. Gas, GASER UNDER TRYCK - Komprimerad gasH280STOT SE 1, H370 SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING- Kategori 1R-fraserna i fulltext : R12- Extremt brandfarligt.R11- Mycket brandfarligt.R10- Brandfarligt.R23/24/25- Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.R39/23/24/25- Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning,hudkontakt och förtäring.R20- Farligt vid inandning.Klassificeringar i fulltext[DSD/DPD]:F+ - Extremt brandfarligtF - Mycket brandfarligtT - GiftigtXn - HälsoskadligHistorikUtskriftsdatum: 25.09.2012.Utgivningsdatum : 25.09.2012.Datum för tidigare utgåva : 17.10.2011.Meddelande till läsarenInformationen i detta Säkerhetsdatablad överensstämmer med vår kunskapsnivå vid tidpunkten för publikation.Det lämnas inga garantier. Våra senast uppdaterade Allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas. Vänligen läsProduktblad före all användning och behandling.Utgivningsdatum : 25.09.2012.Säkerhetsdatablad nr : 60268811/11

More magazines by this user
Similar magazines