Fett-kunskap

scicompdf.se
  • No tags were found...

Fett-kunskap

Fettsyrornas betydelseOlja medomättadefettsyror ikristallkarafffrån Orrefors,formgiven avprofessorIngegerdRåmanKunskapsåret2004


Essentiella och nödvändiga fettsyrorOmega-6 och omega-3 seriernas fetterEsssentiella fettsyrorEssentiella fettsyror är livsnödvändiga - utan demskulle vi inte överleva. Kroppen kan inte bildadem, de måste tillföras med kosten.Det finns två essentiella fettsyror: linolsyra(LA) och alfa-linolensyra (ALA).Linolsyra är modersubstans i omega-6 familjensfettsyror och alfa-linolensyra är modersubstansi omega-3 familjen. Båda syrorna bestårav långa kedjor med 18 kolatomer. LA har tvådubbelbindningar, den första efter den 6:e kolatomen.ALA har tre dubbelbindningar, den förstaefter kolatom 3.För att kroppen skall kunna tillgodogöra sigfettsyrorna från de två familjerna måste modersubstansernabrytas ned till mer omättade fettsyror,som kropppen kan bygga in i cellerna ochframför allt i cellernas membraner.FörekomstVar finns de essentiella fettsyrorna?Linolsyra förekommer rikligt i oljeväxter,framför allt i nattljusolja, tistelolja, majsolja,rapsolja, solrosolja, bomullsfröolja, jordnötsoljaoch soja.Alfa-linolensyra förekommer främst i marinaalger och svampar av flera olika arter. Hos växterförekommer ALA i linfrö, hampa, raps, vetegroddaroch valnöt. Se vidare tabellen i appendix.Nödvändig nedbrytningLinolsyra och alfa-linolensyran måste brytasned till de nödvändiga fettsyrorna GLA och AArespektive EPA och DHA. För detta fordrasenzymet 6-desaturas. Samma enzym används avbåda fettsyra-familjerna, de konkurrerar om det.Sida 2Fig. 1. Nedbrytningen avomega-6 och omega-3 seriensfettsyror till de viktiga GLA ochAA samt EPA och DHA.Observera bildningen av prostaglandiner,tromboxaner ochleukotriner från DGLA, AA ochEPA.Nomenklatur: I namnet på linolsyra:C18:2 n-6 anger siffran18 antalet kolatomer medansiffran 2 står för antalet dubbelbindningar.Beteckningen n-6anger positionen i kedjan avden första dubbelbindningenräknat från kedjans metylände.Desaturas: introduktion av enytterligare dubbelbindning.Elongas: förlängning av kolkedjanmed två kolatomer.


Dessutom saknas det oturligt nog hos mångamänniskor. Även om man har enzymet är verkningsgradenlåg och nedsättes ytterligare av bl.a.rökning och alkohol. Det gör att vi bara kan tillgodogöraoss mellan 2 - 4% av de livsnödvändigafettsyrorna.GLADet viktiga fösta steget i nedbrytningen av LA ärGLA. Över dihomo-gamma-linolensyra (DGLA)bildas sedan arakidonsyra (AA) och eikosanoider,ett samlingsnamn för prostaglandiner, leukotrineroch tromboxaner.EPA - DHADen viktga fettsyran eicosapentaensyra (EPA)kommer först som nummer tre i nedbrytningenav ALA. Två steg längre ned kommer docosahexaensyra,DHA. Även från omega-3 seriensfettsyror bildas eikosanoider.Varför så viktigt?Omega-6 seriens AA och omega-3 seriens DHAär båda strukturella fettsyror, som ingår i varjecellmembran hos de billiontals celler vi har ikroppen. Av hjärnans torrvikt är 60% fett och icirka 20% av det ingår just AA och DHA.Omega-3 seriens EPA är en funktionell fettsyraav stor betydelse för att signalsubstanserna icentrala nervsystemet skall fungera. EPA är ocksåav särskild vikt vid behandlingen av psykiatriskasjukdomar, särskilt schizofreni.De från omega-6 seriens och omega-3 seriensfettsyror bildade eikosanoiderna har en nyckelrolli regleringen av cardiovasculära, immunologiska,metabola och reproduktiva funktioner. Prostaglandinernahar också betydelse för inflammationoch läkning, värmeregleringen i kroppen ochkaloriförbrukningen.Med dagens kosthåll får vi i oss en stormängd omega-6 fett. Det är därför viktigt att viökar intaget av omega-3 fett. Relationen mellanomega-6 och omega-3 bör vara cirka 4 :1.Fettsyrabrist leder till sjukliga förändringarsåsom hjärt- kärlsjukdom, artrit, hudsjukdomar,immunologiska problem och mental ohälsa.Terminologi för fettsyrorEn fettsyra består av en molekyl som innehållerett antal kol- och väteatomer. Om det intefinns någon dubbelbindning i kedjan är fettsyranmättad, finns det en dubbelbindning är fettsyranomättad. Om det finns två eller flera dubbelbindningarär fettsyran fleromättad (poly-unsaturatedfatty acid, PUFA).Molekylstrukturerna för den mättade stearinsyran,den enkel-omättade oljesyran (omega-9)samt de fleromättade syrorna, linolsyra (omega-6)och alfa-linolensyra (omega-3) visas i figur 2.Eftersom linolsyra har den första dubbelbindningenefter kolatom 6 är det en omega-6 fettsyra.Alfa-linolensyra med första dubbelbindningenefter kolataom 3 är en omega-3 fettsyra. Numreringenbörjar alltid från den ände av fettsyran,som innehåller CH3-gruppen. Dessa två fettsyror,linolsyra och alfa-linolensyra är modersubstanserför sina respektive serier (familjer).Stel eller böjligFig. 2. Mättad fettsyra, stearinsyra, enkelomättad fettsyra,oljesyra (omega-9) samt två fleromättade fettsyror,linolsyra (omega-6) 0ch alfa-linolensyra (omega-3).En av de grundläggande skillnaderna mellan mättadeoch omättade fettsyror är stelhet respektiveböjlighet. En mättad fettsyra är stel, den kan inteböjas, medan en omättad fettsyra är böjd upp till120 grader vid varje dubbel-bindning.Det här har en särskilt stor betydelse när fettsyroringår som beståndsdelar i fosfolipiderna icellmembranen.Sida 3


Det har dessutom betydelse för fetters fastaeller flytande form, fett med mättade fettsyrorär i fast form vid rumstemperatur. Fetter medomättade fettsyror är flytande (oljor).Fett med omättade fettsyror härsknar (oxideras)lätt, vilket ger en begränsad hållbarhet.Trans-fettsyraLivsmedelsindustrin använder mycket oljor, fettmed omättade fettsyror. Man vill emellertid görafetterna stela - margarin bör t.ex. vara bredbart.Man önskar dessutom göra fetterna mindre benägnaatt härskna. Därför tillför man väte-atomerunder värmebehandling: man hydrogenerarfettet. Resultatet blir ett ”trans-fett” med ökadstelhet och längre hållbarhet. Ett intag av transfettminskar emellertid kroppens möjlighet attutnyttja de fleromättade fettsyrorna.FettEtt fett bildas av en molekyl glycerol och trefettsyror. Därav namnet triglycerid, fig. 5. Triglyceridermed fleromättade fettsyror tar upp enbetydligt större plats än vad de med mättade, rakaoch stela fettsyror gör, fig. 6.FosfolipiderFosfolipider är kemiskt estrar mellan glycerol,två fettsyror och ett fosforsyraderivat, fig. 7. Deutgör en grupp fettliknande föreningar som harviktiga funktioner i alla kroppens celler, speciellti cellmembranerna. Fosfolipiderna är ytaktivaämnen med en hydrofob (vattenskyende) del ochen hydrofil (vattenvänlig) del. På grund av dennaegenskap är membranerna kring levande celleruppbyggda av ett dubbelskikt av fosfoliper medde hydrofila ändarna ut mot cellens omgivningrespektive in mot cellens cytoplasma, fig. 8.Fig. 3. Smör innehåller mycket mättat fett. Smör är i fastform vid rumstemperatur.Fig. 5. Schematisk bild av en triglycerid, ett fett.Fig. 4. Majsolja innehåller omättat fett. Oljan är flytande.Fig. 6. Triglycerid med mättade resp. omättade fettsyror.Sida 4


Fig. 9. Flexibel, porös cellvägg (vänster) i jämförelse medstel och rigid cellmembran (höger).Fig. 7. Strukturen av en fosfolipid med två fettsyror, englycerol-del och fosforsyraderivatet kolin.Flexibel, böjlig cellväggOm fosfolipiderna i cellväggen innehåller mättadefettsyror blir cellväggen stel och rigid medsmå möjligheter för jonkanaler att bildas och förreceptorer att verka. Om fosfolipiderna innehållerfleromättade fettsyror blir cellväggen flexibelmed stor genomsläpplighet och cellens funktionblir god, fig. 9. Det är viktigt att fosfolipiderna icellernas membraner har tillgång till de fleromättadefettsyrorna AA (fyra dubbelbindningar) ochDHA (fem dubbelbindningar).FosfolipasEtt enzym, fosfolipas PLA-2, har en tendens attavlägsna arakidonsyra (AA) och/eller DHA frånfosfolipiderna. Det har visat sig att riklig tillgångtill omega-3 fettsyran EPA förhindrar enzymetatt verka, fig. 10.KolesterolKolesterol är en fett-lik substans, som bildas ilevern. Kolesterol finns i födoämnen av animaltursprung, biff, fläskkött, kyckling och ägg.Kolesterol är tillsammans med fosfolipidernaen viktig beståndsdel i cellernas membraner ochi vävnaden i centrala nervsystemet. Kolesterol ären av de komponenter, som reglerar membranensflexibilitet och genomsläpplighet.Kemiskt sett är kolesterol en steroid med ettkolväteskelett bestående av tre 6-ringar och en5-ring. Kolesterol är en nödvändig komponent icellmembranen, fig. 11.Kolesterol är inte lösligt i vatten och kan därförinte förekomma fritt i blodet. Det kombinerasi levern med en fettsyra och ett äggviteämne.Resultatet blir ett lipo-protein.LipoproteinerLipoproteiner finns av två slag: LDL (low densitylipoprotein), känt som det dåliga lipoproteinetoch HDL (high density lipoprotein), det godalipoproteinet. I dagligt tal benämns lipoproteinernakolesterol. Från kolesterol bildas D-vitamin,gallsyror, könshormon och kortison.Intag av fleromättade fettsyror sänker kolesterolhaltentotalt och ger ett bra förhållande mellanHDL och LDL.Fig. 8. Schematisk bild av cellmembran med dubbellagerav fosfolipider.Sida 5Fig. 10. Schematisk bild som illustrerar hur enzymetPLA2 spjälkar av en fettsyra (AA eller DHA) från fosfolipiden.Dett kan förhindras av riklig tillgång på EPA.


Fig. 11. Modell av kolesterol som substansen ser ut närden ingår i cellmembranen (till vänster) och kolväte-skeletteti kolesterolmolekylen (till höger).JonkanalerÖppnandet av jonkanaler genom cellmembranenär en naturlig väg för cellen att överleva, fig. 12.Genom kanalerna transporteras vätska och joner.Det blir med stigande ålder hos individen alltmersvårt för cellernas membran att öppna jonkanaler.Det har då stor betydelse att fosfolipidernai membranen innehåller fler-omättade fettsyror,AA och DHA.CellmembranenCellmembranen har en synnerligen komplexstruktur. Innehållet av fosfolipider i ett dubbeltlager utgör grundskelettet. Det stabiliseras avfibrer utanför cellen och filament i cytoplasma.Bland fosfolipiderna finns ett flertal andraämnen insprängda. Viktigast är kolesterol, proteiner,glykoproteiner samt glyko- och galakto-lipider,fig. 13.Fig. 12. Schematiskbild av jonkanal genomcellmembranenför jon- och vätsketransport.Var finns undergrupperna - de nödvändigafettsyrorna?När det gäller omega-6 seriens fettsyror finnsGLA (gamma-linolensyra) i två vegetabila oljor,nattljus-olja och gurkört-olja. AA finns desutom irött kött.När det gäller omega-3 seriens fettsyror hardet visats att vissa alger kan bryta ned alfa-linolensyratill EPA och DHA, t.ex Monochrysis lutheri.Marina svampar har en ännu större förmåga, t.ex.Thraustochytrium aureum. Av de mellanliggandenedbrytningsprodukterna finns stearidonsyra(18:4) i svarta vinbär och eicosatetraensyra - ETA(20:4) i den grön-läppade musslan från Nya ZeelandSvårigheten hitintills har varit att odla algeroch svampar för kommersiellt bruk. På grundav den svårigheten har vi fått förlita oss på fetafiskar i kalla vatten som lever just av alger ochsvampar. Det gäller t.ex ansjovis, sill, makrill,tunafisk, torsk och lax. Olja från ett fettlagerFig. 13. Bild av den komplexa cellmembranen med dubbellagret av fosfolipider. I cellmembranen finns äggviteämnen(proteiner), glyko- och galaktolipider, glykoproteiner och kolesterol. Genom membranen går kanaler för transport avvätska och joner.Sida 6


under skinnet såväl som från köttet av dem kaninnehålla upp till mellan 35 - 38% av EPA ochDHA. Det är viktigt betona att det gäller vildafiskar i kalla vatten. Odlad lax har inget bedömbartinnehåll av EPA och DHA, tabell 1.Samma sak gäller innehållet av fleromättadefettsyror i kött. Köttet från vilda djur innehållerväsentliga kvantiteter medan tamdjur knappastalls har några fleromättade fettsyror i köttet. Dettahelt beroende på ingredienserna i djurfodret.Varför är omega-3 fett så bra?Omega-3 fettsyror:• skyddar mot hjärt- kärlsjukdom• vidgar de arteriella kärlen• sänker blodtrycket• sänker kolesterolhalten• ökar HDL på bekostnad av LDL• minskar tendens till allergi• lindrar depression• skyddar mot stroke• fördröjer uppkomst av demens• skyddar mot diabetes, typ 2Fig. 14. En vanlig bild är denna. Omega-3 fettsyror finnsframför allt i linfrö-olja, rapsolja, soja-olja och valnötolja.EPA och DHA finns i fisk och skaldjur, som lever på marinaalger och svampar i de kalla, djupa haven.Vad åt man under jägarsamhället?Man åt:• Fisk• Skaldjur• Kött från vilda djur• Rotfrukter• Frukter• NötterOch man drack inte vare sig:• Mjölk eller• AlkoholMen man åt inte:• Mättat fett• Socker• Spannmål• FläskköttDetta är en del av förklaringen till att förhållandetmellan omega-6 och omega-3 intaget då varmycket mer gynnsamt än vad det är i dag.Fleromättade fettsyror är medicinStandardkosten i dag saknar ofta en optimalmängd av fleromättade fettsyror. Detta kanmycket väl vara en av orsakerna till ökningen avhjärt- kärlsjukdom, cancer och många andra sjukdomstillstånd.Studier alltifrån 60-talet och framtill i dag visar samstämmigt att människor somhar ett tillräckligt intag av fleromättade fettsyrorlever längre och har en lägre risk att råka ut förkroniska sjukdomar.Nyttan av fleromättade fettsyror av omega-6serien och omega-3 serien går i varandra. Det ärsvårt att tala om nyttan av vardera seriens syrorför sig - de samverkar. Relationen mellan de tvåbör dock vara 4:1 för den mest optimala gemensammaeffekten. Det innebär att det är särskiltviktigt med intag av omega-3 seriens fettsyror.Relationen mellan EPA och DHA också börvara 4:1 i de sammanhang där båda är viktiga.När man får tillräcklig mängd fleromättadefettsyror i rätt relation ges kroppen bättre möjligheteratt bemästra inflammation, att bibehållaen effektiv blodcirkulation och en god funktion imag- tarmkanalen.Omega-3 fettsyror ökar HDL-fraktionen avkolesterol (det goda kolesterolet) på LDL-fraktionensbekostnad. Omega-6 fettsyrorna minskarbåde HDL och LDL.Forskningsresultat pekar mot att fleromättadefettsyror hjälper immunsystemet att fungera effektivt.Sida 7


serie-3 prostaglandiner minskar deninflammatoriska reaktionen.Prostanoider och leukotrinerFig. 15. Linolsyrans nedbrutning. Lägg särskilt märketill bildningen av snälla prostaglandiner från DGLA ochinflammatoriska prostaglandiner från AA.Eicosanosider - nedbrytningsprodukterDet finns flera sorter av eicosanoider - prostaglandiner,tromboxaner, prostacycliner ochleukotriner. Alla är nedbrytningsprodukter avfleromättade fettsyror. Samtliga fungerar som”vävnadshormoner”. Eicosanoider är allestädesnärvarande och alla vävnader producerar dem.DGLA producerar serie-1 prostaglandiner, medanarakidonsyra producerar serie-2 prostaglandineroch EPA producerar serie-3 prostaglandiner.Serie-2 prostaglandiner förorsakar inflammatoriskareaktioner hos personer med artrit ellerandra inflammatoriska sjukdomar. Serie-1 ochFig. 16. Nedbrytningen av alfa-linolensyra. Observera atteicosanoiderna bildas redan från EPA. PGE-3 är anti-inflammatoriskaprostaglandiner.Bland eicosanoiderna kan man särskiljaprostanoider och leukotriner.Prostanoider består av prostaglandiner,prostacykliner och tromboxaner.De bildas genom inverkan avenzymet cyclo-oxygenas.Leukotriner, det finns flera undergrupper,bildas alla genom inverkan avenzymet lipo-oxygenas.Icke-steroida, anti-inflammatoriska läkemedel(NSAID:s) såsom aspirin och iboprofen blockeraralla enzymet cyclooxygenas.Dessa läkemedel inverkar inte på enzymetlipo-oxygenas, som bidrar med bildningen av deanti-inflammatoriska leukotrinerna.Praktiska exempelProstaglandiner i serie-2 stimulerar livmodermuskelntill kontraktioner och är av stor betydelseunder förlossningsarbetet. Hos vissa kvinnorproduceras de under den normala menstruationcykelnoch ger då upphov till smärtsammaregleringar, dysmenorré.Prostaglandiner serie-2 orsakar också sammandragningav muskulaturen i luftvägarna och gerandningssvårigheter. De ger dessutom en tendenstill propp-bildning i artärerna,vilket kan leda till såväl hjärtinfarktsom stroke. Samtligaserie-2 prostaglandiner (deskadliga prostaglandinerna)bildas från arakidonsyra, AA.Prostaglandiner av serie-3 har motsatta effekter. Deminskar blodets tendens attkoagulera och ger ej sammandragningav glatt muskulatur.En annan typ av eicosanoider,leukotrinerna är avlika stort intressse som prostaglandinerna.De inverkarhuvudsakligen på immunsystemetmen har också betylse för inflammatoriskareaktioner.Sida 8


• Åldersrelaterad ”minnes-glömska”• Nedsatt syn• Torr hud• Tendens att utveckla auto-inflammatoriskasjukdomar som astma och artritFig. 17. Synaps. Signalsubstanser skall transporterasfrån avgivande cell till målcellen. Om inte membranernahos cellerna i den avgivande cellens yta innehåller fosfolipidermed fleromättade fettsyror finns risken för ettåterupptag av signalsubstansen.Serie-4 leukotriner (omega-6) hjälper immunsystemetatt rå på infektioner. För mycket avdessa leukotriner ger emellertid ökade besvär avastma, artrit och andra inflammatoriska sjukdomar.Serie-5 leukotriner (omega-3) har samma effektsom serie-4 leukotriner, men de är svagare.Det finns ett specifikt medel som hämmar serie-5leukotriner, nämligen ett extrakt från den grönläppademusslan. Detta extrakt har effekten attlindra såväl astma som artrit.BristsymtomSkilda fleromättade fettsyror har olika effekteri kroppen. Brist på dem ger också varierandebesvär. Människor med brist på omega-3 seriensfettsyror utvecklar något eller flera av följandesymtom:• Krypande känsla i extremiteterna: periferneuropati• Nedsatt funktion hos immunsystemet• Emotionell labilitet• Tendens till depressionTabell 1. Feta fiskarFettsyrainnehåll som procent av totalfettLA ALA EPA DHATorsk 1,2 0,8 12,4 21,9Lax 1,2 0,6 12,0 13,8Makrill 1,1 1,3 7,1 10,8Hälleflundra 0,9 0,3 1,0 7,9Tunafisk 2,0 1,0 6,7 16,1Räkor 2,0 1,0 16,0 13,0Brist på omega-6 seriens fettsyror har sammankopplatsmed följande symtom:• Excessiv törst• Torrt och ”grovt” hår• Sköra naglar• Långsam sårläkning• HjärtsjukdomHur mycket behöver vi?Man vet inte säkert hur stort intaget av de essentiellafettsyrorna bör vara. NIH (National Institutesof Health) i USA har rekommenderat att dettotala fettintaget inte bör vara större än 30% avdet dagliga kaloriintaget. Ungefär 10% av fettintagetbör vara fleromättade fettsyror. Ett räkneexempelger då följande värden: Om kaloriintagetär 2500 kcal per dag bör den totala fett-konsumptionenvara 30%, d.v.s. 750 kcal. 10% avdetta skall vara fleromättat fett, d.v.s. 75 kcal elleromkring 8 gram, varje gram fett innehåller 9 kcal.Dessa 8 gram skall fördelas mellan omega-6 fettoch omega-3 fett så att relationen blir 3-4:1.Rekommendationer i USA är i överensstämmelsemed detta: 6 gram omega-6 fett och 2gram omega-3 fett per dag.Tabell 2. Vanliga oljorFettsyrainnehåll som procent av totalfettLA ALA Oljesyra MättatMandel 26 0 65 9Avocado 10 0 70 20Svart vinbär 61 20 10 9Gurkört 64 5 17 14Raps 22 11 60 7Majs 60 0 27 13Nattljus 81 0 11 8Lin 18 57 16 9Oliv 8 0 82 10Jordnöt 29 0 47 18Tistel 16 0 76 8Soja 50 8 28 14Solros 11 0 81 8Valnöt 49 5 28 15Vetegrodd 58 5 22 15Sida 9


Relationen omega-6 till omega-3?Omega-6 och omega-3 seriens fettsyror delar påsamma enzymsystem vid nedbrytningen i kroppen:linolsyra och alfa-linolensyra delar på delta-6 desaturas medan AA och EPA delar på delta-5desaturas. Medan omega-6 seriens fettsyror producerar”inflammatoriska” eikosanoider, producerasomega-3 seriens fettsyror ”anti-inflammatoriska”eikosanoider. Om relationen mellanomega-6 och omega-3 hålls inom området 3-6:1balanserar eikosanoiderna varandra. Det ärpraktiska, kliniska prov som ligger bakom. Denteoretiska bakgrunden är ännu inte klarlagd.Relationen EPA till DHARelationen mellan EPA och DHA är ocksåviktig. Dels kommer EPA före DHA i nedbrytningskedjanoch dels behövs EPA för att enzymetphosfolipas (PLA-2) inte skall avlossa AAoch DHA från fosfolipiderna i cellmemranen.Relationen EPA till DHA bör vara 3-4:1. Detkan uppnås på naturlig väg genom att användaolja från fiskar i kalla vatten, fiskar som har ettstort intag av marina alger, plankton och svamparsom innehåller mycket EPA.Hjärt- kärlsjukdomHjärt- kärlsjukdom är den allvarligaste dödsorsakeni västvärlden. Hjärt- kärlsjukdom är ingenenhetlig åkomma, den kan sägas vara summanav minst fyra olika del-symtom:• Kranskärls-sjukdom• Hypertension (högt blodtryck)• Hjärtsvikt (congestive heart failure)• StrokeKranskärls-sjukdomDen mest dödliga formen av hjärtsjukdom ärkranskärlssjukdom. Den inträffar när de småblodkärlen (artärer) som försörjer hjärtmuskelnmed syre och näring förlorar i elasticitet, blirstela och trånga. En smärta, oftast beskrivensom angina pectoris, är det första symtomet.Försämrat blodflöde i trånga kärl leder tillateroscleros, fettinlagring i kärlens innerstalager. Fettinlagringarna bildar plaque, som ofta blirsäte för kalkinlagring. I det aterosklerotiska kärletbildas lätt en blodpropp, som helt kan blockeraflödet och ge upphov till hjärtattack, hjärtinfarkt.Blodpropp kan också bildas i en artär som försörjerhjärnan och ge upphov till slaganfall, stroke.Oftast kan en sådan här utveckling hindras genomändrad kosthålling, upphörande med rökningoch ökad fysisk motion. Ett ytterligare sätt är atttillgodose kroppens behov av fleromättade fettsyror,särskilt omega-3 seriens fettsyror.Hur kan fleromättade fettsyror hjälpa?• Fleromättade fettsyror sänker triglyceridnivåni blodet markant - sänkningen är mellan 25och 30%.• Fleromättade fettsyror hindrar deposition avLDL i kärlväggarna genom att HDL ökar påbekostnad av LDL. HDL ökningen rör sigmellan 3,5 - 5,5%.• Fleromättade fettsyror gör blodet merlättflytande, blodplättarnas (trombocyternas)tendens att sammanklumpas (platelet aggregation)minskar. Detta är huvudsakligen eneffekt knuten till omega-3 fettsyror och deanti-inflammatoriska eikosanoider som bildasfrån EPA. Se appendix för info om laboratorieprov.Högt blodtryck (hypertension)Högt blodtryck är det vanligaste symtomet påhjärt- kärlsjudom. Det definieras som ett systolsktblodtryck över 140 mm Hg och ett diastoliskttryck över 90 mm Hg. Högt blodtryck fördubblarrisken att få hjärtsvikt hos män och tredubblar denhos kvinnor.Flera studier tyder på att fleromättade fettsyrorkan minska risken för hypertension. Mekanismentycks vara en avslappnande effekt på artärernasmuskellager. Effekten tillskrives omega-3 serienseikosanoider, ssk 3-seriens prostaglandiner ochtromboxaner. Intaget per dag av fiskolja måsteemellertid vara högt (mer än 4 g/dag).StrokeStroke uppstår när ett blodkärl som försörjer delav hjärnan blir tillfälligt förträngt eller igentäppt,vanligtvis av en blodpropp (ischemisk stroke).Mera sällan är stroke följden av en blödning, (he-Sida 10


morragisk stroke). Symtomen efter de två typernaav stroke är likvärdiga. Om den åtföljande nervskadanvarar mer än 24 timmar betecknas tillståndetsom stroke. Om nervfunktionen återkommertidigare talar man om en ”transient ischemiskattack”, TIA.Hjärnforskare har nyligen börjat studera sambandetmellan stroke och fleromättade fettsyror.Tecken tyder på att omega-3 seriens fettsyror såvälförhindrar uppkomsten av stroke som mildrarde neurologiska följderna.ArytmiOmega-3 fettsyror minskar risken för hjärtarytmi.De reglerar kalciumhalten i hjärtmuskeln. Kalciumminskar risken för rytm-rubbningar.Omega-3 fettsyror ger dessutom en blodförtunning(minskad trombocyt-aggregation) och enbättre blodcirkulation.Flera kliniska studier har startas i syfte attklargöra sambandet mella omega-3 fettsyror ochrytmrubbningar i hjärtat.Reumatoid artritSida 11Den vanligaste formen av artrit är osteoartriteller artros. Den är i regel begränsad till enstakaleder, oftast knä, höft, fingrar och rygg.Reumatoid artrit (RA) är en auto-immun sjukdomav en annan dignitet. Symtomen rör sig överett stort register från lätta besvär till total invalidisering.En stor mängd läkemedel används för attförsöka komma tillrätta med de olika faserna avRA, framför allt NSAID:s och kortisoner.Många studier har visat att relativt små doserav fleromättade fettsyror minskar symtomen avRA och ökar välbefinnandet. Men det är fortfarandemånga frågetecken kring mekanismen.Några pusselbitar finns dock. Eicosanoidernafrån omega-3 seriens fettsyror balanserar ochmotverkar de inflammatoriska prostaglandiner(PGE-2) som bildas från omega-6 seriens arakidonsyra(AA).Emellertid har flera studier också visat att smådoser GLA har god effekt. GLA bryts ned tillsubstansen DGLA (se schemat i fig. 15) varifrånanti-inflammatoriska prostaglandiner av typenPGE-1 bildas. Uppenbarligen går inte alltid nedbrytningenvidare till bildning av AA och PGE-2.Även om bakgrunderna är oklara och resultatenäven för fettforskare är förvirrande kvarstården praktiska konsekvensen: ett intag av omega-6GLA tillsammans med omega-3 EPA och DHAger en markant lindring av symtomen vid RA,även om objektiva mått (blodprov och muskelfunktionstest)inte nämnvärt förändras.Psoriasis och eksemPsoriasis och eksem är olika sjukdomstillståndmen de påverkar huden på ett likartat sätt. Bådaförorsakar inflammation i huden, båda gör attde ytliga hudlagren lossar i flagor. De förekommerofta tillsammans med andra inflammatoriskasjukdomar, t.ex. artrit och astma.Kliniska studier har visat att omega-3 seriensEPA såväl som omega-6 seriens GLA båda haren positiv inverkan när gäller att lindra symtomenvid psoriasis.Effekten av fleromättade fettsyror mot eksemberor framför allt på deras anti-inflammatoriskaverkan. Man har också börjat undersöka fettsyrornasförmåga att stimulera immunsystemetsT-celler. Flera studier har visat effekt av GLAmot i synnerhet atopiska (allergiska) eksem. Ien nyligen genomförd studie har man dessutomvisat en markat effekt på eksem hos vuxna av enblandning av EPA och DHA.Fosterutveckling och nyföddhetsperiodUnder den sista trimestern av graviditet (sjätte tillnionde månaden) behöver fostret stora mängderomega-3 DHA och omega-6 AA. Dessa tvåfettsyror är viktiga strukturella fettsyror i hjärnansceller och cellmembraner. Gavida kvinnorbehöver ett extra tillskott av DHA och AA föratt tillgodose utvecklingen av fostrets hjärna ochöga.Bröstmjölken innehåller mer fleromättat fettän vad moder-blodet gör. Framför allt är bröstmjölkenen överlägsen näringskälla i jämförelsemed bröstmjölks-ersättningar. Det är visat attbarn som ammats länge har en högre IQ vid 4års ålder än vad barn som uppfötts på mjölkersättningarhar.


Dyslexi - ADHDFlera forskare har visat betydelsen av tillskott avnedbrytningsprodukterna DHA och AA för barnmed diagnoserna ADHD, dyslexi och dyspraxi.Nyligen har en studie publicerats som understrykervikten av att även EPA ingår i tillskotten. Denstudien är dubbelblind, placebokontrollerad ochrandomiserad. Den omfattade 120 barn i åldern 6- 11 år med dyslexi och/eller ADHD. Barnen ficktillskott av EPA och DHA i 6 månader. Uppmärksamhetenförbättrades med en faktor av 4.Förbättring i läsförmåga låg mellan 18 månaderoch 4 år.SchizofreniDen äkta psykosen schizofreni är kopplad tillen brist i membranerna i hjärnans celler av destrukturella fettsyrorna DHA (omega-3) och AA(omega-6). Bristen beror till en del på aktivitetenav enzymet PLA-2 som avlägsnar såväl AA somDHA från fosfolipiderna. En riklig tillgång påEPA inaktiverar det enzymet.Kliniska studier har också visat att höga doserav EPA (tillsammans med DHA) förbättrar symtomatologinvid schizofreni.DepressionForskningsresultat visar att omega-3 fettsyrornaEPA och DHA finns i lägre koncentration i blodhos patienter som vårdas för depression. Det äruppenbart att det beror på ett för litet intag avfleromättade fettsyror. Man har också visat atten tillförsel av höga doser EPA minskar riskenför depression. Effekten av antidepressiva medel(serotonin-återupptags-hämmare) bygger på attfleromättade fettsyror (framför allt DHA) finns ifosfolipiderna i cellmembranerna i synapserna.DiabetesJu mer fleromättade fettsyror cellmembraneninnehåller, desto bättre är cellens svar på insulin.Intag av såväl GLA som EPA skyddar motdiabetes typ 2 och speciellt mot komplikationertill diabetes.PMSDet är välkänt att kvinnor med PMS inte kanomvandla linolsyra till GLA. De saknar enzymetdelta-6-desaturas. Intag av GLA från nattljuseller gurkört minskar då framför allt den cykliskabröstsmärtan och vätskeansamlingen. GLA inverkarockså positivt på humörsvängningarna och irritabiliteten,som är besvärande symtom vid PMS.OsteoporosFlera olika pusselbitar har lett fram till förståelsenför att fleromättade fettsyror har betydelseför att förebygga osteoporos. Med intag avGLA och EPA ökas absorptionen av kalk fråntarmen. GLA och EPA reducerar dessutomkalkutsöndring med urinen. Det innebär att kalkfinns tillgängligt i kroppen i större utsträckningoch därmed lätt kan byggas in i skelettet. ProstaglandinPGE-1, som bildas från DGLA (ett stegunder GLA i nedbrytningskedjan) har dessutomvisats aktivera osteoblasterna och medverka tillatt kalk inlagras i benets kollagena matrix.HudenFleromättade fettsyror är av största betydelseför hudens funktion. Vid brist på fleromättadefettsyror ser man sprickor i huden, speciellt överleder. En ökad tendens till seborré, mjäll ochfjällande hud förekommer, liksom en tendens tillacne.Äta fisk - hur ofta?För friska personer räcker det med ett par gångerper vecka. Men det skall vara ”vild fisk” från kallavatten. Odlad fisk har osäkert innehåll av fleromättadefettsyror. Allt beror på utfodringen.Hos personer med dyslexi - ADHD, depression,schizofreni, gula fläckensjukan osv. kanfettsyrabristen bero på stora förluster. Då behövsde specifika effekterna av den funktionella fettsyranEPA, förutom tillförseln av de strukturellafettsyrorna DHA och AA.Sida 12


SammanfattningIntresset för de fleromättade fettsyrorna i omega-3 och omega-6 familjerna har vuxit sig starktunder de senaste åren. Framför allt har fiskfetternasgoda inverkan på hjärta och kärl och påfördelningen av blodfetter uppmärksammats.Feta fiskar är till ovärderlig hjälp för oss i vår strävanatt öka intaget av omega-3 fett.Människan kan endast nyttiggöra 1-4% avmodersubstansen alfa-linolensyra, medan oljafrån feta fiskars kött innehåller upp till 38% avnedbrytningsprodukterna EPA och DHA, vilkavi själva har svårt att bilda. Tillskott av fiskolja ärav största betydelse för att vi skall kunna uppnåen bra relation mellan omega-6 och omega-3 fett.Men det är inte bara för hjärta och kärl somde fleromättade fettsyrorna är viktiga. Hjärnanbestår till 60% av sin torrvikt av fett och 20%av fettet är just omättade fettsyror. DHA (dokosahexaensyrafrån alfa-linolensyra) och AA(arakidonsyra från linolsyra) är strukturellt viktigabyggstenar i alla cellmembraner i hjärna och öga(ögats näthinna är en del av hjärnan), där de finnssom en del av fosfolipiderna.EPA (eikosahexaensyra) är en funktionellt viktigfettsyra: närvaro av EPA krävs för att signalöverföringenmellan hjärnans celler skall fungera.EPA hämmar dessutom ett enzym som hartendens att avlossa DHA och AA från fosfolipiderna.EPA kan slutligen med lätthet omvandlastill DHA i kroppen.Sida 13


AppendixTabell 1. Innehåll av fettsyror i kända oljor. Gram fettsyra per 100 gram olja.Källa Linolen syra Alfa-linolensyra EPA DHAFisk- och skaldjursoljaHavsaborre 1,6 0,8 11,7 17,4Hälleflundra 0,9 0,3 10,1 7,9Lax 1,2 0,6 12,0 13,8Makrill 1,1 1,3 7,1 10,8Ostron 1,2 1,6 21,5 20,2Pilgrimsmussla 0,6 0,3 21,3 26,2Sjötunga 0,7 2,0 14,7 6,8Torsk från atlanten 1,2 0,8 12,4 21,9Tunafisk 0,7 0,6 6,5 17,6Vegetabila oljorBomullsfrö 48 0,4 0 0Cashew 16 0,4 0 0Hampa 62 19,0 0 0Jordnöt 29 1,1 0 0Kastanj 35 4,0 0 0Linfrö 15 55,0 0 0Majs 57 0,8 0 0Nattljus 72 0,2 0 0Oliv 9 0,7 0 0Pumpafrö 51 n/a 0 0Raps 22 11,0 0 0Sesamfrö 42 0,5 0 0Sojaböna 53 7,0 0 0Solrosfrö 53 n/a 0 0Tistelfrö 58 n/a 0 0Valnöt 55 11,0 0 0Vetegrodd 54 7,0 0 0Animaliska fetterFår-fett 5,0 2,9 n/a n/aKyckling fett 17,0 1,1 n/a n/aSmör 1,8 1,2 n/a n/aTalg från nöt 4,0 0,7 n/a n/aTran 10,0 1,4 n/a n/aTabell 2. Laboratorievärden i sambandmed kolesterol och serumlipider.Önskvärd nivå för:Kolesterol:


Sida 15

More magazines by this user
Similar magazines