BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 - Finja

finja.se

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 - Finja

Finns datanoggrannheten förtillverkningsdata beskriven?Övriga upplysningar:Ja Nej Om ”ja”, specificera:6 Distribution av färdig varaTillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan? Ej relevant Ja NejTillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan? Ej relevant Ja NejÅtertar leverantören emballage för varan? Ej relevant Ja NejÄr leverantören ansluten till REPA? Ej relevant Ja NejÖvriga upplysningar:7 ByggskedetStäller varan särskilda krav vid lagring? Ej relevant Ja Nej Om ”ja”, specificera:Ställer varan särskilda krav på omgivandebyggvaror?Övriga upplysningar:8 BruksskedetEj relevant Ja Nej Om ”ja”, specificera:Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll? Ja Nej Om ”ja”, specificera:Ställer varan krav på energitillförsel för drift? Ja Nej Om ”ja”, specificera:Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:a) Referenslivslängdenuppskattas vara cirkab) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet årÖvriga upplysningar:9 Rivning5 år 10 år 15 år 25 år >50årKommentarÄr varan förberedd för demontering(isärtagning)?Kräver varan särskilda åtgärder för skydd avhälsa och miljö vid rivning/demontering?Övriga upplysningar:Ej relevant Ja Nej Om ”ja”, specificera:Ej relevant Ja Nej Om ”ja”, specificera:10 AvfallshanteringÄr återanvändning möjlig för hela eller delarav varan?Är materialåtervinning möjlig för hela ellerdelar av varan?Är energiåtervinning möjlig för hela eller delarav varan?Har leverantören restriktioner och rekommendationerför återanvändning, material- ellerenergiåtervinning eller deponering?Ange avfallskod för den levererade varan 101314Ej relevant Ja Nej Om ”ja”, specificera:Ej relevant Ja Nej Om ”ja”, specificera:FyllnadsmaterialEj relevant Ja Nej Om ”ja”, specificera:Ej relevant Ja Nej Om ”ja”, specificera:Är den levererade varan klassad som farligt avfall? Ja NejOm varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmedfår en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.Ange avfallskod för den inbyggda varanUppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. 3


Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall? Ja NejÖvriga upplysningar:11 Innemiljö (För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en radmed tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:Varan avger inga emissionerTyp av emission Mängd [µg/m 2 h] alt [mg/m 3 h] Mätmetod Kommentar4 veckor 26 veckorKan varan ge upphov till eget buller? Ej relevant Ja NejVärde Enhet Mätmetod:Kan varan ge upphov till elektriska fält? Ej relevant Ja NejVärde Enhet MätmetodKan varan ge upphov till magnetiska fält? Ej relevant Ja NejVärde Enhet MätmetodÖvriga upplysningar:HänvisningarBilagorUppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. 4

More magazines by this user
Similar magazines