Rapport från Skolbiblioteken Ekerös år med verksamhetsbidrag från ...

biblioteksforeningen.org

Rapport från Skolbiblioteken Ekerös år med verksamhetsbidrag från ...

gång. Genom att få höra om elevernas tankar kring medier och deras medievanor så ökade vivår egen förståelse och att vi måste ta hänsyn till detta i vårt läsfrämjande arbete men ocksånär vi arbetar med informationskompetens. Vi tycker att metoden fungerar väl och att denabsolut kan användas i skolbibliotekssammanhang men att det kräver en hel del tid. Läs vårrapport om fokusgrupperPilotskolbibliotekSkolbibliotek på Färentuna skola och Träkvista skola utsågs till att bli pilotskolbibliotek, medsyftet att puffa på it-utvecklingen på skolorna hand i hand medinformationskompetens. Pilotskolbiblioteken fick medel till teknik och vikarier. Även den härsatsningen har fallit väl ut och vi upplever att såväl personal som rektorer på de skolorna fåtten vidgad förståelse för vad ett skolbibliotek är och skulle kunna vara.Linda Spolén roddar med Bokhögar påTräkvista ett av pilotskolbiblioteken. Foto: C. BengtssonVi konstaterar också att när eleverna aktivt arbetar med it i undervisningen blir behoven av attkunna källkritik, informationshantering och upphovsrätt påtagliga och på båda skolorna harskolbibliotekarierna haft relativt mycket undervisning i informationskompetens ochintegrerat i undervisningen. En reflexion är om det kanske gett ännu mer effekt om vi satsatännu mer på att utbilda lärarna i informationskompetens. Under våren 2011 anordnade viheldags utbildning med it-pedagogen Ronny Andersson för 20 stycken skolbibliotekarier ochlärare. Dagen bekostades utanför verksamhetsbidraget men fortbildningen blev innehållsrikoch ledde till ökade dialoger mellan skolbibliotekarierna och lärarna ominformationskompetens och med fokus på den nya läroplanen Lgr11. Vi vill tro att förståelsenför skolbibliotekariens informationsexpertis har fått ett större genomslag på Ekerö under detgångna året genom att vi på många olika sätt och i olika forum lyft fram det här området.It-pedagogen, Ronny Andersson Foto: C. Bengtsson


Vi har också insett vikten av att skolbibliotekarierna är delaktiga i implementeringen avLgr11, nätverket av skolbibliotekarier har därför läst in sig på delar av Lgr11 och vi håller påatt revidera vår gemensamma lärgång i informationsfärdigheter utifrån Lgr11.Det tredje spåret som vi har satsat på har handlat om medier, it och lärande. Syftet harfrämst varit att levandegöra dialogerna kring de här områdena och öka skolbibliotekariernasmedvetenhet och kompetens. Vi hade en workshop i september 2010 med Henrik Widaeus,chef på pedagogiskt center i Södertälje. Workshopen handlade det mycket om lärande,kunskapssyn, samhällsskiftet från industrisamhälle till ett kommunikationssamhälle med meraoch var ett viktigt avstamp inför kommande läsåret eftersom Widaeus tog upp många av detemana som vi under året återkommit till på olika sätt. Läs mer om workshopen. Vi har använten del av verksamhetsbidraget till vikariekostnader och till den här workshopen.Henrik Widaeus, pedagogiskt center i Södertälje Foto: C. BengtssonMedier Skolbiblioteken har en viktig roll i att tillhandahålla medier såväl fysiska ochwebbaserade. Det finns idag en stor mängd öppna lärresurser på nätet som vi bör ha ökadkännedom om och kunna tipsa skolans lärare och elever om etc. Genom aktivomvärldsbevakning och att dela med oss av tips ökar vi kännedomen hos varandra om alltsom finns tillgängligt på webben. Ett positivt resultat under året är att vi fått till ettkommunavtal så att alla skolor har tillgång till den webbaserade NE + 11.000 UR-filmer. Detär viktigt att erbjuda en mångfald av källor och information.I februari 2011 ordnade vi också en konferens om Lgr11, wikipedia, öppna lärresurser ochtaggning med elever etc. Konferensen bekostades inte av verksamhetsbidraget men var en deli spåret kring medier, it och lärande. Konferensen samlade 70 stycken personer från fleraolika håll i Sverige och blev lyckad. Dokumentation från konferensenPer Falk berättar om hur han låtit sina elever producera artiklar i wikipedia. Foto C.Bengtsson


Den röda trådenMed backspegeln i handen kan vi konstatera att det finns ett par röda trådar i allt det som vigjort under läsåret 2010/2011. Barn och ungas medievanor, digitala medier, lärande,informationskompetens, Lgr11 och samverkan har varit återkommande teman och områdensom vi belyst, implementerat och arbetat med på olika vis.Övergripande målsättningarHar skolbiblioteken Ekerö uppnått målen med verksamhetsbidraget anser vi att svaret är jainom de tre områdena som vi valde att fokusera på. Angående de vidare målen med att stärkasamverkan med skolorna, få visioner för skolbiblioteken och stärka vår status så anser viockså att det hänt en hel del. Ett exempel på det är att alla skolbibliotek har haft i uppgift attskriva läsfrämjandeplaner tillsammans med personal på skolorna. Det här har varit ettsträvsamt och bitvis tungt arbete men såväl skolbibliotekarierna som lärare vittnar om att degett effekter och varit viktigt för en ökad samsyn och bättre utnyttjande av skolbibliotekarienskompetens. En skola har till exempel vävt in informationskompetens som en deli läsfrämjandeplanen och det vill vi tro är en utvecklings som kommer mer och mer. Att läsai en vidgad textvärld ställer krav på elever som kan tänka källkritiskt, sovra i stor mängd textoch information och där bilder etc. är viktiga faktorer för läsförståelsen. Vi har använt litegrann av verksamhetsbidraget till läsfrämjandeplanerna.Angående visioner så har vi under våren arbetat med att formulera gemensamma visioner förskolbiblioteken Ekerö och vi är överens om att den fortbildning, omvärldsbevakning ochnätverkande som varit de senaste åren varit en bra grund för att kunna tänka framåt och för atthitta våra gemensamma grundbultar.Verksamhetsbidraget har också lett till att skolbiblioteken Ekerö varit synliga i olika forum,på konferenser, i artiklar och i medier. En inspelad föreläsning finns från Biblioteksdagarna iVisby. Vi deltog även på konferensen Framtidens lärande i Nacka Vi har också föreläst vidandra tillfällen och det har skrivits ett par artiklar om oss under det gångna året t.ex. påMötesplats skola i Göteborg, november 2010De som har betytt mest för oss är i de fallen då uppmärksamheten även märkts internt ikommunen och lett till publicitet etc. Vi har även deltagit på kommunens skolledarträffar ochupplever att vi har en ökad dialog med rektorerna i kommunen. Den externauppmärksamheten har också varit positiv och inspirerande. Att andra med nyfikenhet ochintresse följer det som vi gör och att till exempel Maud Hell har med ett avsnitt omSkolbiblioteken Ekerö i sin bok Skolbiblioteksutveckling - Skolutveckling är naturligtvishedrande och en härlig bekräftelse på det vi gör och gjort. Vår gemensamma blogg har kittatsamman de olika delarna i verksamhetsbidragen och de övriga processer som pågår. Baksidanav att vi deltagit på olika konferenser och dylikt är att de stjäl tid från ordinarie arbete och iviss mån elevernas tid.Vårt år med verksamhetsbidrag är nu slut men inser att många av de processer och arbetensom vi påbörjat kommer att leva vidare, processer tar tid och ska ta tid för att djupgåendeförändringar ska åstadkommas. Vi har under året skaffat oss en stor mängd empiri och som viskulle kunna använda oss av och söka stöd i forskningsartiklar etc. kring hur vi ska fortsättaatt utveckla verksamheterna för elevernas maximala lärande. Ytterligare dokumentation frånvårt år finns att läsa på vår blogg som vi för övrigt kommer att behålla och fortsätta uppdatera..Skolbiblioteken Ekerö genom Cecilia Bengtsson, 10 juni 2011.

More magazines by this user
Similar magazines