Barnkonventionen Allt arbetet som riktar sig till barn ... - Folkhälsan

folkhalsan.fi

Barnkonventionen Allt arbetet som riktar sig till barn ... - Folkhälsan

BarnkonventionenAllt arbetet som riktar sig till barn och unga i Finland ska ha sin utgångspunkt i de värderingar somBarnkonventionen representerar. I Finlands grundlag kan man läsa: ”Barn skall bemötas somjämlika individer och de skall ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gällerdem själva.”Barnkonventionens innehållFN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen, antogs av FNs generalförsamling1989. Det är ett frivilligt men rättsligt bindande, internationellt instrument som innehållerbestämmelser om mänskliga rättigheter för barn under 18 år. Finland har godkänt dokumentet ochdärmed lovat följa konventionen.Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer:• att alla barn har samma rättigheter och lika värde• att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut• att alla barn har rätt till liv och utveckling, inte bara barnets fysiska hälsa utan också den andliga,moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.• att alla barn har rätt att fritt säga sin mening och få den respekteradBarnkonventionen i skolanBarnkonventions värderingar en av grundpelarna i skolan. Skolan är därför en självklart plats därkunskap om Bankonventionen sprids. Sedan augusti finns Barnkonventionen nämnt i läroplanenhttp://www.oph.fi/download/125616_kompletering_foreskrift_41_011_2010.pdf genom ett tilläggom mänskliga rättigheter. Kunskapen om Barnkonventionens innehåll är varierande i lärokåren ochistället för att se Bankonventionen som något extra att känna till, kan man se kunskapen omBarnkonventionen som ett sätt att se den övergripande strukturen för det man arbetar för.Folkhälsans arbete i skolanFolkhälsans ambition är att stöda en mer hälsofrämjande skola(http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Ung-och-skola/Skolan-och-halsan1/), därkunskapshöjning i Barnkonventionen är en av många konkret metoder i detta arbete. Vår fokus ärsalutogenitet dvs med fokus att stärka det friska.Detta arbete har stöd i styrdokument som kopplas till skolan, hälsa, barn och unga såsom Barn ochungdomspolitiska utvecklingsprogrammet (http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Lapsi-_ja_nuorisopolitiikan_kehittamisohjelma_2007-2011?lang=sv ), FN:s konvention om barnetsrättigheter (http://www.unicef.fi/kortbarnkonventionen ) och WHO:s Ottawa dokument(http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf).I inledning till WHO:s Ottawa dokument kan man läsa att:”Hälsofrämjande representerar en förmedlande strategi mellan människor och deras miljö, enstrategi som förenar individens rätt att välja mellan olika alternativ och det sociala ansvaret förmedborgarnas hälsa med målsättningen att skapa en sundare framtid”.


Genom att konkret upplysa barn och unga om deras rättigheter kan vi främja barns möjlighet tillstörre kontroll över sin hälsa och barns större möjligheter att förbättra den. Barnets mänskligarättigheter kan stödas genom att vi skapar möjlighet för barn och unga att vara deltagande subjektoch bjuda på ett reflektivt samtal kring deras rättigheter, deras liv, tankar och funderingar. Dethandlar om att bli lyssnad på, inte bara om att få sin röst hörd.Nytt materialVi vill inspirera lärare att själva arbeta konkret med Barnkonvention och därför har vi, tillsammansmed Hem och skola och Finlands Svenska Skolungdomsförbundet utvecklat ett material, ”Merrättvisa – ett metodmaterial för skolan om Barnkonventionen”. Vi hoppas att materialet ”Merrättvisa” ska bidra till kunskapshöjning om konventionens innehåll både bland skolpersonal och destuderande samt stärka konventionens närvaro i skolan. Ladda ner det här eller beställ det gratis.

More magazines by this user
Similar magazines