Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

lif.se

Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

användning av vissa SSRI, varför potenta hämmare avCYP2D6 i möjligaste mån ej bör ges samtidigt med tamoxifen.Dessa inkluderar bl.a. de antidepressiva läkemedlen paroxetinoch fluoxetin, anti-paratyreoideamedlet cinacalcetsamt läkemedel mot nikotinberoende innehållande bupropion.Även kinidin är en potent CYP2D6-hämmare, förnärvarande finns dock inga registrerade läkemedel sominnehåller kinidin på marknaden i Sverige.Referenser1. Schroth W, Goetz MP, Hamann U, et al. Association between CYP2D6polymorphisms and outcomes among women with early stage breastcancer treated with tamoxifen. J Am Med Assoc 2009;302:1429–36.2. Goetz MP, Knox SK, Suman VJ, et al. The impact of cytochrome P4502D6 metabolism in women receiving adjuvant tamoxifen. Breast CancerRes Treat 2007;101:113–21.3. Goetz MP, Rae JM, Suman VJ, et al. Pharmacogenetics of tamoxifenbiotransformation is associated with clinical outcomes of efficacy andhot flashes. J Clin Oncol 2005;23:9312–8.4. Schroth W, Antoniadou L, Fritz P, et al. Breast cancer treatment outcomewith adjuvant tamoxifen relative to patient CYP2D6 and CP2C19 genotypes.J Clin Oncol 2007;25:5187–93.5. Bonanni B, Macis D, Maisonneuve P, Johansson HA. Polymorphisms inthe CYP2D6 tamoxifen metabolising gene influences clinical effect butnot hot flashes: data from the Italian Tamoxifen Trial. J Clin Oncol2006;24:3708–9.6. Newman WG, Hadfield KD, Latif A, et al Impaired tamoxifen metabolismreduces survival in familial breast cancer patients. Clin Cancer Res2008;14:5913–8.7. Nowell SA, Ahn J, Rae JM, et al. Association of genetic variation intamoxifen-metabolizing enzymes with overall survival and recurrence ofdisease in breast cancer patients. Breast Cancer Research and Treatment2005;91:249–58.8. Wegman P, Vainikka L, Stål O, et al. Genotype of metabolic enzymesand the benefit of tamoxifen in postmenopausal breast cancer patients.Breast Cancer Research 2005;7:R284–90.9. Wegman P, Elingarami S, Carstensen J, et al. Genetic variations of CY-P3A5, CYP2D6, SULT1A1, UGT2B15 and tamoxifen response inpostmenopausal patients with breast cancer. Breast Cancer Research2007;9:R7.10. Abraham JE, Maranian MJ, Driver KE, et al. CYP2D6 gene variants:association with breast cancer specific survival in a cohort of breast cancerpatients from the United Kingdom treated with adjuvant tamoxifen.Breast Cancer Research 2010;12:R64.11. Kelly CM, Juurlink DN, Gomes T, et al. Selective serotonin reuptakeinhibitors and breast cancer mortality in women receiving tamoxifen: apopulation based cohort study. Br Med J 2010;340:c693.12. Dezentje VO, van Blijderveen NJ, Gelderblom H, et al. Effect of concomitantCYP2D6 inhibitor use and tamoxifen adherence on breast cancerrecurrence in early-stage breast cancer. J Clin Oncol 2010;28:2423–9.Avandia och Avandamet borta från marknadenDen 4 november drogs Avandia och Avandamet tillbakafrån apoteken, efter rekommendation från EMA.Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderadetidigare i höst att försäljningstillståndet för läkemedelsom innehåller rosiglitazon tillfälligt dras tillbaka. Bakgrundenvar en utredning som visade att rosiglitazon kan geen ökad risk för hjärt-kärlbiverkningar och bedömningengjordes att nyttan inte längre översteg riskerna med läkemedlet.Tillverkaren, Glaxo Smith Kline, drog därför tillbakaAvandia och Avandamet från de svenska apoteken den4 november 2010.Ansvariga läkare uppmanas att ta reda på vilka patientersom eventuellt fortfarande behandlas med dessa läkemedeloch erbjuda dem annan lämplig medicinering. Det är viktigtatt patienterna inte avbryter sin behandling på egen hand.IRAP för veterinärt bruk rekommenderas inteBehandling med IRAP rekommenderas inte vid aseptiskledinflammation hos häst. Det framgår av Läkemedelsverketsrekommendation som publicerades tidigare ihöst.Läkemedelsverket publicerade i september en behandlingsrekommendationför aseptisk/traumatisk artrit hos häst(Information från Läkemedelsverket, suppl 1, 2010). Eftersomvi noterat att det uppkommit missförstånd kring tolkningenav rekommendationen avseende behandling medIRAP (Interleukin-1-receptorantagonistprotein) vill vi göraföljande klarläggande.Expertgruppen som utarbetat rekommendationen enadesom att inte rekommendera behandling med IRAP medmotivet att det saknas information om den färdiga beredningensegentliga innehåll vad gäller farmakologiskt aktivakomponenter, och då behandlingen inte utvärderats i kontrolleradekliniska studier (se sid 11 i behandlingsrekommendationen).Behandlingsrekommendationen har utarbetats genom atten expertgrupp bestående av kliniskt verksamma hästspecialister,farmakologer och forskare har värderat och diskuteratdet vetenskapliga stöd och den beprövade erfarenhetsom finns för olika behandlingar. Till sin hjälp har de haftlitteratursammanställningar som i förhand författats avnågra av de personer som deltagit i utformningen av rekommendationerna.De ställningstaganden avseende olika behandlingar somexpertgruppen enats om presenteras i behandlingsrekommendationensförsta del (sid 4–13). Därefter följer bakgrundsdokumentationenmed de litteratursammanställningarsom de enskilda experterna författat. Eventuellaslutsatser och värderingar som presenteras i litteratursammanställningarnaär varje enskild författares bedömningoch ansvar, och utgör inte expertgruppens gemensammaståndpunkt. Även författarna till de enskilda artiklarna stårmed andra ord bakom den slutliga värderingen som framgåri själva rekommendationen.

More magazines by this user
Similar magazines