Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

lif.se

Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

Definition av smärtaSmärta är en obehaglig och emotionell upplevelse till följdav verklig eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termerav sådan skada. Denna definition innebär att smärta är detsom personen, som upplever smärtan, uppger att det är ochsmärta existerar då personen uppger att den existerar, den äralltså subjektiv.EpidemiologiSmärta är vanlig i livets slutskede och förekommer hos 50–100 % av alla patienter med avancerad cancersjukdom ochhos över 50 % i många andra sjukdomsgrupper. Prevalensstudierfinns men är svåra att jämföra på grund av skillnad istudiedesign och patientpopulationer. Andra vanliga symtomi livets slutskede är andnöd, matleda, illamående, oro,nedstämdhet och orkeslöshet (”fatigue”).SmärtdiagnostikSåväl diagnostik som behandling av smärta ska baseras påden underliggande smärtmekanismen. Smärta bör därföranalyseras på samma sätt oavsett orsak eller underliggandesjukdom. Det innebär att anamnes och smärtstatus börleda fram till en bedömning av om den fysiska smärtkomponentenär nociceptiv, det vill säga utgående från smärtstimuleringav nociceptorer i vävnaden, eller om smärtanhar sin grund i en skada eller dysfunktion i det perifera ellercentrala nervsystemet, så kallad neuropatisk smärta.I status inkluderas inspektion av berört område avseenderodnad, svullnad samt palpation för att undersöka eventuellvärmeökning och ömhet talande för inflammation.Neurologisk status vid misstanke om en neuropatisksmärtkomponent inkluderar undersökning av nervfunktiongenom test av kyla, värme, smärta och lätt beröring.Denna smärtpatofysiologiska grund behöver kompletterasmed andra perspektiv såsom förekomst av smärtgenombrotteller annan variation av smärtans intensitet, smärtutlösandefaktorer, effekt av insatt farmakoterapi, psykologiskakomponenter med oro och ångest samt eventuellabiverkningar av behandlingen.Det är av största vikt att identifiera såväl nociceptiv somneuropatisk smärta då behandlingen skiljer sig åt. Ibland finnsnociceptiv och neuropatisk smärta samtidigt och ibland ärsmärtan psykogen, existentiell eller idiopatisk. Komplicerandefaktorer för framgångsrik smärtbehandling kan vara obehandladneuropatisk smärta, förekomst av genombrottssmärta trotsbra grundläggande smärtlindring, psykologisk belastning,tidigare eller aktuell överkonsumtion av alkohol eller narkotikaoch kognitiv dysfunktion. Det är angeläget med samrådmellan minst två kollegor när insatt behandling inte ger tillfredsställandeeffekt. Detta gäller speciellt vid behandlingmed ovanliga preparat, vid risk för biverkningar eller om sederingövervägs.SmärtanalysFöljande anamnestiska parametrar och undersökningsfyndbör bedömas i en analys av smärtsituationen hos en patient ilivets slutskede: Intensitet: vila, rörelse, smärtgenombrott. Tidsperspektiv: variation över dygnet, akut, nytillkommen,kronisk, smärtgenombrott. Utlösande faktorer: kända, okända, påverkbara. Lokalisation. Orsak: relation till aktuell sjukdom, cancerrelaterad,samtidig inflammation. Smärtstatus: smärtutbredning, sensibilitet, rodnad,svullnad, värmeökning, palpationsömhet. Smärtmekanism: nociceptiv, neuropatisk. Psykologisk påverkan: oro, ångest, stress, missbruk. Påverkan på livskvalitet: funktion, ADL, vardagligaaktiviteter. Behandling: grundbehandling, behandling vid behov,hjälper/hjälper inte. Biverkningar av insatt behandling: obstipation, illamående,trötthet eller annan kognitiv påverkan.SmärtskattningEn förtroendefull och lugn dialog med patienten är förutsättningenför en bra smärtanamnes och en bra skattning avsmärta. Att som komplement använda sig av systematisk ochupprepad skattning av smärta med hjälp av ett skattningsinstrumentoch efterföljande dokumentation kan förbättraoch kvalitetssäkra smärtbehandlingen. Det är viktigt attpatientens subjektiva skattning respekteras och dokumenteraseftersom det inte går att se på en patient hur ont han ellerhon har. Flera studier visar att patienter skattar smärta högreän vårdpersonal. Detta i motsats till ångest där patientertenderar att skatta ångestnivå lägre än när personalen görskattningen. Smärtskattning möjliggör ett gemensamt språkvid tal om smärtintensiteten och bedömning av effekten avinsatt behandling. På detta sätt undviks också underdiagnostikav patientens smärta. Smärtlindring baserad på hurvårdpersonalen ”läser av” patientens smärta är den vanligasteorsaken till otillräcklig smärtlindring.Val av skattningsinstrument kan variera beroende påverksamhet och patienter. Den Visuella Analoga Skalan(VAS) är mest känd men i stället för att mäta antalet milli-Några exempel på vanliga orsaker till smärta i livets slutskede relaterat till olika sjukdomsgrupper.Demens Cancer KOL Hjärtsvikt Diabetes

More magazines by this user
Similar magazines