Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

lif.se

Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

står man från att inleda vätsketillförsel. Detta skulle varaetiskt helt försvarbart, men frågan är som i förra fallet: hurskulle en domstol bedöma ett sådant förfarande?I de flesta fall då man tillämpar sedering inom exempelvisden palliativa vården genomförs denna oftast som en formav intermittent sedering. Patienten är kanske inte omedelbartdöende, men lider av symtom som är svårkontrollerade(behandlingsrefraktära). Patienten kan då sederas undermerparten av dygnet för att vara vaken under några timmardagtid eller så länge patienten orkar eller själv önskar. Menibland är symtomen så påtagliga att man vill erbjuda patientenatt vara sederad hela dygnet. Man kan dock även i dessasammanhang med vissa intervall minska sederingsdjup föratt fråga patienten om han/hon vill fortsätta vara sederad;detta kan vara aktuellt speciellt om patienten anser att livethar ett värde i sig eller anser att även lidandet har mening.Ibland kan den intermittenta formen för palliativ sederingövergå i kontinuerlig palliativ sedering. En problematik somdiskuteras i detta sammanhang är huruvida patienten självska kunna vara med och bestämma om och när kontinuerligpalliativ sedering ska tillämpas. Om en patient i alla livetsandra faser ska vara med och bestämma om sin hälsa ochbehandling av sjukdom så kan man argumentera för att patientenäven i detta sammanhang bör få vara med och bestämmaom och när symtomen inte längre kan kontrollerasmed gängse läkemedel.Sammanfattningsvis bör läkare hjälpa patienter i livetsslutskede med adekvata doser av läkemedel när det finnssymtom som kräver behandling – detta enligt göra gottprincipen.När man ger olika läkemedel i livets slutskedesom kan antas påskynda dödsprocessen och därmed kortalivet så är det ofta en balansgång mellan strävandet att göragott och att inte skada i termer av förkortande av livet. Juridisktär det ofta en nödvärnssituation med dess ansvarsfrihetsregelsom reglerar förfarandet. Vid läkemedelsbehandlingi livets slutskede är det inte alltid som etiska regler ochriktlinjer (soft laws) är förankrade i strafflagstiftningen(hard laws).Det är angeläget att klargöra vad icke skada-principen innebärnär vi befinner oss i livets slutskede. Om vi anser att livethar ett värde i sig så kan påskyndandet av döden och därmedförkortandet av livet uppfattas som att skada patienten. Menom vi anser att livets värde beror på hur det upplevs av patientenså behöver ett påskyndande av döden i syfte attlindra lidandet inte innebära att patienten skadas – tvärtom.Hur man tolkar icke skada-principen kan alltså bero på omvi anser att livet har ett egenvärde eller inte.I akuta situationer som innebär ett lidande utan behandling,bör man kunna ge rikligt med läkemedel om döden ändå ärnära förestående. I lugna situationer kan man anpassa dosenefter behov. Den beslutskapabla patienten bör ha ett stort inflytandepå de beslut som fattas om läkemedel i livets slutskede.Det är olyckligt om det blir för stort avstånd mellan juridiskaoch etiska överväganden speciellt om straffrättsliga övervägandenkan ge anledning till suboptimalt lindrande behandlingav lidande patienter. Därför är det angeläget atttydliggöra vad som är etiska överväganden kodifierade i exempelvisriktlinjer (soft laws) och juridiska överväganden sombaseras på straffrättslig lagstiftning (hard laws). Det är angelägetatt patientsäkerheten är optimal i alla avseenden,men det är också viktigt att det finns ett minimum av läkarsäkerhet.Därför bör varken patient eller läkare behöva varaosäker på om man får ge adekvat behandling till patienter ilivets slutskede.Referenser1. http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85sta-ulykken2. Leijonhufvud M, Lynöe N. Sederingsterapi som förkortar livet – dråpeller adekvat behandling. Läkartidningen 2010;107:2772–3.3. Lynöe N, Juth N. Medicinska etikens ABZ. Liber, Stockholm, 2009.4. Knobe J. Intention, intentional action and moral consideration. Analysis2004;64:181–7.5. http://www.socialstyrelsen.se/pressrumnyhetsarkiv/1livsuppehallande6. http://www.svls.se/cs-media/xyz/000003352.pdf

More magazines by this user
Similar magazines