Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

lif.se

Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

Opioider – farmakodynamiska och farmakokinetiskasynpunkter– barn, gamla, specifika sjukdomstillståndDagmar WesterlingSammanfattningSmärta och dyspné är indikationer för behandling med opioider i livets slutskede.Smärtstillande behandling med opioider baseras på upprepad smärt- och biverkningsanalys. Individualiserad behandlingutgör en förutsättning för god smärtlindring beroende på stora inter- och intraindividuella skillnader avseende opioidersfarmakokinetik och farmakodynamik. För att effektivt behandla måttlig till svår smärta med opioider i livets slutskede krävsgod kännedom om olika opioiders administrationssätt, farmakologiska för- och nackdelar. I speciella patientgrupper, såsommycket unga, gamla, svårt sjuka med organsvikt och/eller opioidtoleranta patienter i livets slutskede krävs ytterligare omsorgoch kunskaper för att smärtbehandling med opioider ska fungera optimalt. Nedsatt njur- och/eller leverfunktioninnebär att opioidbehandling får anpassas ytterligare med lägre doser och längre dosintervall. Upprepad dosering av morfinvid njursvikt är förenat med hög risk för överdosering på grund av ackumulation av aktiva vattenlösliga metaboliter somfrämst elimineras renalt.Tolerans och opioidinducerad hyperalgesi kan vara svåra att särskilja hos den svårt sjuka patienten och kräver skilda behandlingsstrategier.De mycket unga och mycket gamla patienterna är särskilt känsliga för opioider och dessas biverkningar. Utvärderingav opioiders effekt och biverkningar är också mer problematisk i dessa åldersgrupper än hos kognitivt intakta individer iandra åldrar.IntroduktionStarka opioider utgör en viktig del vid behandling av måttligtill svår opioidkänslig smärta i livets slutskede. För att behandlasmärta på ett adekvat sätt är det av stor vikt att varaväl förtrogen med starka opioiders farmakologi vid olikaadministrationssätt. I sen palliativ sjukdomsfas är byte avadministrationssätt och/eller smärtstillande medel oftanödvändigt (1). Nedsatt organfunktion hos den svårt sjukapatienten kan utgöra en av många utmaningar för vårdgivarna(2). Skillnader mellan olika opioiders farmakokinetikrespektive farmakodynamik bör utnyttjas för att förbättraden smärtstillande behandlingen, och minska risken för biverkningar(3). Biverkningar kan bidra till försämrad följsamhetoch leda till att behandling med den aktuella opioidenblir omöjlig.Vilka opioider används i Sverige vidsmärtbehandling i livets slutskede?Morfin är referenspreparat och rekommenderas av WHO (4)och EAPC (5) som förstahandsmedel vid behandling av cancerrelateradsmärta beroende på att morfin är väl studerat, effektivt,förekommer i många olika beredningar och är tillgängligti många länder. Andra opioider som kan vara godaalternativ till morfin inkluderar buprenorfin, fentanyl, hydromorfon,ketobemidon, metadon och oxikodon (se Tabell I).Kodein och tramadol är mindre potenta, så kallade”svaga” opioider som inte ska användas för behandling avsvår smärta (4,6).FarmakokinetikDet är stor skillnad mellan olika individer avseende vilkaplasmakoncentrationer och därigenom också vilken effekt,smärtlindring respektive biverkningar, som uppnås efter engiven dos (7). De interindividuella skillnaderna i plasmakoncentrationberor på olika förutsättningar för absorption,distribution och metabolism av den aktuella opioiden (7).AdministrationssättOpioider kan ges på många olika sätt (se Tabell I). Val avadministrationssätt och farmaceutisk beredning påverkartiden till analgetisk effekt och biverkningar. Det är oftastenklast att ge och dostitrera läkemedel peroralt. Långverkandeberedningar minskar antalet doseringstillfällen ochökar möjligheterna för sammanhållen sömn.När oral administrering inte är möjlig, kan kontinuerligsubkutan, intravenös eller spinal infusion användas på motsvarandesätt och kompletteras med patientstyrd extradoshos vuxna med intakt kognitiv funktion och hos barn frånungefär fem års ålder (8). Effekten avtar olika snabbt ombehandlingen avslutas eller avbryts beroende på individensförutsättningar för elimination, dos, administrationssätt,farmakokinetiska och övriga egenskaper av given opioid (9).AbsorptionDe flesta opioider absorberas väl, upp till 100 % efter oral tillförsel(9). Bristande analgesi efter säkerställd oral eller annantillförsel av opioider beror antingen på att: dosen är för låg, för

More magazines by this user
Similar magazines