Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

lif.se

Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

högre plasmanivåer än vid normalt leverblodflöde (35).Kakektiska cancerpatienter visades ha lägre plasmakoncentrationervilka upprätthölls i endast upp till 48 timmar efterapplikation av fentanylplåster jämfört med motsvarandeplasmanivåer och tidsintervall hos normalviktiga patienter(37). Förutom att farmakokinetiken av opioider förändrashos patienter med nedsatt allmäntillstånd blir också de farmakodynamiskaeffekterna svåra att bedöma hos en tröttpatient med kognitiv påverkan, illamående och andra symtom.Dessa kan vara orsakade av sjukdomen i sig, dess behandling,biverkningar av behandlingen med opioider ochandra läkemedel, eller en kombination av samtliga dessafaktorer.Tolerans och hyperalgesiVid behandling med opioider kan tolerans uppträda, det villsäga en större dos av opioider måste ges för att uppnå sammasmärtstillande effekt som med tidigare lägre dos. Opioidinduceradhyperalgesi (OIH) innebär att smärtkänslighetenhos en individ ökar under opioidbehandling, och kan varasvår att skilja från tolerans. Tolerans anses bero på förändringari interaktionen mellan opioidreceptorerna och opioidagonisten.Medan tolerans traditionellt behandlas meddosökning kräver OIH dosminskning, behandling med antihyperalgetiskaläkemedel, opioidbyte och inte minst hydreringav patienten (38).Långtidsöverlevnad vid cancersjukdom har ökat och användningenav opioider ökar vid behandling av långvarig,icke malign smärta (7). Patienter i livets slutskede kan därmedha använt opioider under lång tid med toleransutvecklingeller OIH som följd. Tidigare eller pågående illegal användningav opioider och andra droger förekommer ocksåhos patienter i livets slutskede (39). Smärtlindring av enopioidtolerant patient, med eller utan beroendeproblematik,kompliceras av att dosbehov, läkemedelshantering, analys avsmärta och biverkningar skiljer sig från behandling av smärtahos en opioidnaiv patient.Figur 1. Medelvärden av plasmakoncentrationer av morfin (Mo), M6G och M3G i plasma hos friska försökspersoner(n = 14, ålder 20–39 år) under 72 timmar efter intag av 30 mg morfin i depottablett. Infällt (*) plasmakoncentrationerav Mo, M3G och M6G hos en 85 år gammal underbensamputerad kvinna med nedsatt njurfunktion(kreatininclearance 25 mL/minut) 48 timmar efter 30 mg morfin i depottablett som ordinerats pga. svår smärta.Patienten fick uttalad andningsdepression som krävde intravenös naloxoninfusion och intensivvård.*M3Gconcentration (nmol/L) **M6GMoM3GM6G time (h)Faktaruta 1. Vanliga och mer ovanliga biverkningar av opioider (1,9,12,21).

More magazines by this user
Similar magazines