Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

lif.se

Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

Vid trombocytbetingad blödningsrisk är sannolikt enCOX2-selektivitet att föredra (16).I situationer där patienten inte kan inta läkemedel peroraltkan COX-hämmare ges intravenöst, både med COX2, parecoxib(17), och oselektiv, ketorolak (18).KetaminKetamin har funnits på marknaden i snart femtio år. Initialtintroducerat och använt som ett narkosmedel har det, i lägredoser, även funnit användning som analgetikum. Dess unikaverkningsmekanism, ringa påverkan på andning och cirkulationsamt bibehållen luftväg har givit ketamin en plats äveninom palliativmedicinen (19). Frånsett analgesin har ketaminäven visats kunna spela en roll vid opioidinducerad hyperalgesi(OIH), central sensitisering och även refraktär depression(20). Även postoperativt delirium har visats kunnalindras med ketamin (21). Vid rörelsekorrelerad smärta, ettmycket vanligt palliativmedicinskt problem, har ketaminockså visats kunna ha effekt (22). Även om de kliniska erfarenheternaär goda och enstaka rapporter finns om goda effekterär det strikt vetenskapliga stödet för ketamin i akutasmärtsammanhang tyvärr klent (23). Några etablerade riktlinjerför palliativmedicinsk användning finns därför ej (24).Ketamin i låga, så kallade sub-dissociativa doser exempelvis0,1–0,2 mg/kg/timme i kontinuerlig infusion kan prövasvid både nociceptiv och neuropatisk behandlingsrefraktärsmärta.KortikosteroiderVid inflammatoriska tillstånd, vid skelettsmärta, perineuraltödem, ryggmärgskompression, gastrointestinal kompressionoch engagemang av kapseln till solida organ kan kortikosteroidervara värdefulla. Problemet är självfallet biverkningarnadär i synnerhet risken för gastrointestinala komplikationerkraftigt ökar vid kombination med COX-hämmare (25).BisfosfonaterBisfosfonater har visats kunna minska smärtan från skelettmetastaser(25). I vissa fall har dramatiska effekter uppnåtts(26).SpasmolytikaVid obstruktion av njurvägar, gallvägar eller tarmar kan enspasm eller koliksmärta uppstå som är mycket smärtsam.Kombinationer av opioider och antikolinergika, morfinskopolamineller hydromorfon-atropin liksom buscopan kandå vara effektiva (8).Antineuropatiska farmakaRekommendationer för behandling av neuropatisk smärta ärväletablerade i flera nationella och internationella guidelines(27). Det finns inga skäl att frångå dessa riktlinjer för cancerrelateradsmärta (28). Särskilda parenterala beredningarfinns ej.Lokalanestetika systemisktSystemiska lokalanestetika har använts inom smärtmedicinensedan länge, både intravenöst och oralt. Det vetenskapligastödet har dock varit klent. Inom palliativmedicinen finnsfallrapporter om goda effekter av intravenöst lidokain vidopioidrefraktär smärta (29,30). Vid lancinerande smärtorhar företrädesvis klonazepam rekommenderats (31). Ävenför genombrottssmärta med sådan karaktär kan klonazepamvara värt att pröva.Alfa 2-agonisterAlfa 2-adrenerga agonister kan ge analgetiska effekter av kliniskbetydelse spinalt, oralt och intravenöst (32). De kan ävenintensifiera och förlänga blockadeffekten av lokalanestetika.Spinal smärtbehandlingSpinal smärtbehandling kan ge opioida effekter med högrekoncentrationer vid receptorerna i ryggmärg och möjligenhjärna än vid systemisk behandling. Det är dock för närvarandeoklart i vilken mån, och i vilka situationer spinal opioidtillförselkan bidra med en bättre effekt-biverkningssituation.En värdefull mekanism är även möjligheten att gelokalanestetika, som kan slå ut den nociceptiva afferensen,något som andra behandlingar svårligen kan erbjuda (33).Även så kallade conotoxiner, havssnigelgifter, en ny klass avanalgetika, kan ges spinalt. De är dock bara indicerade ispeciella fall (34).Neurolytiska blockaderNeurolytiska blockader har fallit något ur modet, sannoliktpå grund av att mer konservativa smärtlindringsmodaliteterblivit effektivare. Dock finns ännu en plats för dessa tekniker,inte minst vid pankreascancer (35).Akut smärtkrisDet händer att smärtsituationen blir så akut att den får karaktärenav en medicinsk akutsituation, se ovan (10). Det ärdå viktigt att snabbt bryta smärtan med farmaka med så korteffektlatens som möjligt. Det är också en fördel om effektdurationenär kort, tillfällig överdosering blir då ett mindrebekymmer. I dessa situationer kan användningen av potentaläkemedel enligt nedan bli aktuell. Det måste dock understrykasatt man bör kontakta specialist enligt ovan om förtrogenhetmed preparaten saknas.Nociception UNSRapifen 0,5 mg/mL.Ge 1 mL bolus iv, kan upprepas två till tre gånger.Effekt efter en minut, duration tre till fem minuter videnstaka bolusdoser.

More magazines by this user
Similar magazines