Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

lif.se

Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

LäkemedelsmonografierOzurdex (dexametason)ATC-kod: S01B A01Intravitrealt implantat i applikator. Ett implantat innehåller 700 mikrogram dexametason. Injektionsenhet för engångsbrukinnehållande ett stavformat implantat som inte är synligt. Implantatet är 0,46 mm i diameter och 6 mm långt.AllerganSammanfattningOzurdex har godkänts för behandling av vuxna patienter med makulaödem efter antingen grenocklusion av retinalven(BRVO) eller centralocklusion av retinalven (CRVO).Ozurdex består av en applikator innehållande ett nedbrytbart implantat med dexametason som levereras via en intravitrealinjektion. Dexametason har som andra kortikosteroider visats kunna dämpa inflammation, till exempel genom attförhindra ödem och kapillärläckage, till del genom att minska frisättningen av vaskulär endotelcellstillväxtfaktor (VEGF).Godkännandet av Ozurdex baseras på två pivotala, dubbelmaskerade, randomiserade och sham-kontrollerade (simuleradinjektion med en applikator utan nål) multicenterstudier med identiska upplägg. Patienterna behandlades med ett implantatinnehållande 350 (DEX 350, n = 414) eller 700 µg (DEX 700, n = 427) dexametason eller med en simulerad injektion(n = 426). Patienterna följdes under sex månader. Därefter följde en sex månader öppen fas då samtliga patienter utan enfullgod syn (≥ 84 bokstäver, ~1,0) eller ett kvarstående makulaödem (> 250 µm) erbjöds aktiv behandling med DEX 700.Behandling med DEX 700 och DEX 350 gav en statistiskt signifikant och kliniskt relevant större andel patienter som ficken synförbättring med mer än 15 bokstäver på en standardiserad synskärpetavla (ETDRS-tavla) jämfört med sham-behandladepatienter (primär effektvariabel). Effektstorleken var störst de första tre månaderna efter behandlingen (29 och 21 % hosDEX 700-behandlade, 11 och 13 % hos kontrollpatienter dag 60 och 90, p < 0,001) men skillnaden mellan grupperna avtogefter sex månader då andelen sham-behandlade patienter med en synförbättring ökade (p > 0,05). Effekten var jämförbarmellan doserna, hos patienter med BRVO och CRVO och mellan patienter som hade ett kortvarigt (< 6 månader) och långvarigt(> 6 månader) ödem.Avseende förändring i medelsynskärpa (sekundärt effektmått) sågs den största visusförbättringen (5–7 bokstäver bättreän sham) 60 och 90 dagar efter behandlingen. Andra sekundära effektparametrar såsom central retinatjocklek samt andelpatienter som förlorade mer än 15 bokstäver på syntavlan gav stöd åt det primära effektmåttet. Utfallsmått som kontrastkänslighetoch synrelaterade hälsoeffekter (Visual Function Questionnaire-25) visade dock inte några övertygande effekter avbehandlingen. Att notera är att behandlingen tenderade att minska neovaskulära komplikationer av ventrombosen (retinalneovaskularisering och rubeos). Effektstorleken var jämförbar mellan doserna med en tendens till en något bättre effekt förden högre dosen, vilken är den som nu godkänts.Hos de patienter som fick en upprepad behandling efter sex månader, dvs. de patienter som inte hade en fullgod syn ellerett kvarstående makulaödem efter den första behandlingen, sågs återigen en förbättring av synskärpan. Effekten hos de patientersom fick en upprepad behandling var något bättre än den hos patienter som fick initial sham-behandling, dvs. de patientersom fick Ozurdex med sex månaders fördröjning. Fler patienter som fick sin behandling uppskjuten förlorade också> 15 bokstäver i synskärpa vilket tyder på att ödemet bör behandlas så tidigt som möjligt.Dock är hos patienter med retinala ventromboser, framför allt hos dem med BRVO, en spontan reduktion av ödemet medåtföljande visusförbättring inte ovanlig. Tillgängliga studiedata har inte kunnat definiera några patientkarakteristika för attprediktera vilka patienter som kan ha en nytta av behandling med Ozurdex. Därför ska patienten ges ett andra implantatendast efter ett behandlingssvar av det första, dvs. om patienten fått en visusförbättring efter det första implantatet mendärefter återigen tappar synskärpa. Patienter som inte förbättras efter ett implantat ska inte återbehandlas, likaså ska patientersom har en stabil syn inte ges ett andra implantat. Det saknas för närvarande data från behandling med fler än två injektioneroch företaget har ålagts att studera detta.Väsentliga ögonbiverkningar var till stor del förväntade och inkluderade en hög andel patienter med ett förhöjt intraokulärttryck. Tryckökningarna var vanligast ungefär 60 dagar efter injektionen, men var vanligen måttliga och reversibla ochkunde i de flesta fallen hanteras med trycksänkande ögondroppar. Incidensen av katarakter ökade också något hos den återbehandladepopulationen. Incidensen allvarliga biverkningar relaterade till behandlingen var låg och bestod i huvudsak avsvårare tryckökningar. Komplikationer relaterade till injektionen inkluderade konjunktivalblödningar och ögonsmärta i huvudsakav mild eller begränsad svårighetsgrad. Inga fall av endoftalmiter rapporterades från studierna.Eftersom en ovarsam injektion i ögat kan ge allvarliga komplikationer skall behandlingen förbehållas ögonläkare medvana att ge injektioner i glaskroppen. Behandlingen kräver en noggrann uppföljning av patienterna.Godkännandedatum: 2010-07-27 (central procedur).

More magazines by this user
Similar magazines