Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

lif.se

Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

Läkemedelsverkets värderingOzurdex är det första läkemedlet för att behandla synförsämring orsakad av retinala gren- och centralvenstromboser. Även ombehandlingen innebär risker framför allt för ett förhöjt intraokulärt tryck och kataraktutveckling, bedöms den vara av värdedå den ger en kliniskt relevant synförbättring hos patienter med båda typerna av retinal ventrombos. Nyttan med behandlingenbedöms dock störst hos gruppen med centralvenstrombos som sällan får en spontan visusförbättring. Dessa patientersaknar också andra behandlingsalternativ såsom laser. Hos patienter med grenvenstrombos där en spontan visusförbättringinte är ovanlig, kan det dock vara svårare att identifiera vilka patienter som förväntas ha nytta av Ozurdexbehandling. Dåbefintliga studier är begränsade till ett år (två implantat) har varken effekter eller risker karaktäriserats efter en längre tidsbehandling.IndikationerOzurdex är avsett för behandling av vuxna patienter medmakulaödem efter antingen grenocklusion av retinalven(BRVO) eller centralocklusion av retinalven (CRVO).DoseringOzurdex ska administreras av utbildad oftalmolog med erfarenhetav intravitreala injektioner.Rekommenderad dos är ett Ozurdeximplantat injicerat intravitrealti det drabbade ögat. Administrering i båda ögonensamtidigt rekommenderas inte.Upprepade doser bör övervägas om en patient svarar påbehandlingen och därefter förlorar i synskärpa och patientenenligt läkarens bedömning skulle ha nytta av upprepad behandlingutan att därmed utsättas för någon signifikant risk.Behandlingen ska inte upprepas när patienten får en kvarståendesynförbättring. Behandlingen ska inte upprepas närpatienten får en synförsämring som inte bromsas av Ozurdex.Det finns endast mycket begränsad information om upprepaddosering med doseringsintervall kortare än sex månader.Det finns för närvarande ingen erfarenhet av upprepad administreringutöver två implantat vid retinalvensocklusion.Patienterna bör följas upp efter injektionen för att möjliggöratidig behandling om infektion inträffar eller om patientenfår ett förhöjt intraokulärt tryck.KlinikBakgrundOzurdex är en steril injektionsenhet för engångsbruk somadministrerar ett 0,46 mm i diameter och 6 mm långt nedbrytbartimplantat. Implantatet som består av laktid-glykolid-sampolymererinnehållande 700 mikrogram dexametasoninjiceras i glaskroppen varefter dexametasonet gradvisska frisättas under upp till sex månader.Makulaödem uppträder nästan alltid vid CRVO då ocklusionensitter i centralvenen och involverar större delen avnäthinnan. Vid BRVO beror graden av ödem på lokalisationoch utbredning av trombosen, dock kan makulaödem uppträdaunder senförloppet av sjukdomen. Ett långvarigt ödemkan orsaka irreversibla skador vilket kan innebära en permanentsynförsämring eller synförlust. Dexametason har, liksomandra kortikosteroider, visats kunna dämpa inflammation,till del genom att minska frisättningen av vaskulärendotelcellstillväxtfaktor (VEGF). Detta leder till ett minskatkapillärläckage, en reduktion av makulaödemet och enförbättring av synskärpan.Fotokoagulation med argonlaser ökar sannolikheten fören synförbättring hos patienter med makulaödem på grundav BRVO, men inte hos patienter med CRVO. Dock behandlasneovaskulära komplikationer i sekundärförloppet medlaser hos båda grupperna. Ozurdex är det första godkändaläkemedlet för att behandla synförsämring orsakad av retinalagrenvens- eller centralvenstromboser.Klinisk effektEffekten av intravitrealt administrerat dexametason har värderatsi flertalet studier (fas I–III). I två av dessa (Studie206207-008 och Studie 206207-009, pivotala studier) harden godkända formuleringen med implantatet värderatsefter behandling av patienter med makulaödem och synförsämringpå grund av retinala ventromboser. De två pivotalastudierna var dubbelmaskerade, randomiserade och shamkontrollerade(simulerad injektion med en applikator utannål) och hade identiska upplägg. De två studierna inkluderadetotalt 1 267 patienter jämnt fördelat i tre grupper (DEX700 – 700 µg dexametason, DEX 350 – 350 µg dexametasonoch sham).Studierna bestod av en sex månaders kontrollerad fas följdav en sex månaders öppen fas då patienterna kunde erbjudasaktiv behandling med DEX 700 om de ej fått en fullgod syn(> 84 bokstäver, ~1,0) eller hade ett kvarstående makulaödem(central näthinnetjocklek > 250 µm). Detta innebar att tidigarekontrollpatienter fick ett första implantat och patientersom tidigare behandlats med DEX 350 eller DEX 700 fickett andra implantat.Den intravitreala injektionsproceduren utfördes underaseptiska förhållanden under lokalanestesi (topikal och subkonjunktival).Ett topikalt bredspektrumantibiotikum administreradesföre och på injektionsdagen.Studierna inkluderade vuxna patienter med CRVO (6veckor till 9 månader före studiestart) eller BRVO (6 veckortill 12 månader före studiestart), en synskärpa mellan 34 och68 bokstäver (cirka 0,1–0,5) på en standardiserad synskärpetavla(ETDRS-tavla), samt ett ödem på mer än 300 µm mättmed optical coherence tomography (OCT).Huvudsakliga patientkarakteristika vid studiestart summerasi Tabell I.

More magazines by this user
Similar magazines