Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

lif.se

Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

Figur 3. Medelförändring i intraokulärt tryck efter ett och två implantat. Sammanslagna 12-månadersdata frånStudie 206207-009 och Studie 206207-008.Företaget har förbundit sig att i uppföljande studier noggrantövervaka biverkningarna – i synnerhet avseende tryckökningar,katarakter, näthinnerupturer, endoftalmiter ochnäthinneblödningar. Företaget har också upprättat ett utbildningsprogramför att minimera risken för de komplikationersom kunnat hänföras till själva injektionsprocedurenoch för att informera om biverkningsprofilen av Ozurdex.Litteratur1. EPAR (http://www.ema.europa.eu)Resultat och värdering i denna monografi baseras på de fullständigastudierapporter som legat till grund för godkännandet.Nedanstående publicerade referenser har inte granskats avLäkemedelsverket.2.3.Haller, et al. Randomized, Sham-Controlled Trial of DexamethasoneIntravitreal Implant in Patients with Macular Edema Due to RetinalVein Occlusion. Ophthalmology 2010;117(6):1134–46.Kuppermann, et al. Randomized Controlled Study of an IntravitreousDexamethasone Drug Delivery System in Patients With PersistentMacular Edema. Arch Ophthalmol 2007;125(3):309–17.

More magazines by this user
Similar magazines