Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

lif.se

Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

Även andelen grisar som uppvisade tecken på enterit orsakadav E. coli vid obduktion skiljde och en skyddande effekt avvaccination jämfört med placebo kunde ses i den första laboratoriestudien(Tabell II). Motsvarande positiva resultatjämfört med placebo avseende katarral enterit och allmänthälsostatus kunde ses i studie III och IVa. I studie II ochIVb kunde dock inga signifikanta skillnader ses mellangrupperna avseende patologiska fynd vid obduktion.För att verifiera effekten av vaccination under fältförhållandengenomfördes en kontrollerad, randomiserad, dubbelblindfältstudie i fyra besättningar med hög incidensspädgrisdiarré i Spanien. Studien omfattade totalt 375 suggoroch gyltor varav 186 vaccinerades med Suiseng vet. och189 utgjorde positiva kontroller som vaccinerades med ettregistrerat vaccin mot E. coli (F4ab, F4ac, F5, F6) och Cl.perfringens typ B, C och D. Serologisk undersökning avmoderdjuren vid grisning visade likartade antikroppsnivåermot F4ab, F4ac, F5, F6 eller LT i de två grupperna. Eftergrisning följdes spädgrisarna fram till avvänjning vid cirkatre veckors ålder. Under försöket konstaterades infektionmed E. coli, men inte Cl. perfringens varför effekt av vaccinationmot detta agens inte kunde utvärderas i studien. Förevaccination behandlades 25–100 % av spädgrisarna i de fyrabesättningarna för diarré. Under studien behandlades 204(10,27 %) spädgrisar till suggor som vaccinerats med Suisengvet. för diarré jämfört med 258 (13,2 %) spädgrisar till suggorvaccinerade med kontrollvaccinet. Studien påvisadedärmed en god och likartad effekt för båda vaccinerna avseendeförmågan att förebygga diarré. Mortaliteten understudien var låg, cirka 1 % av grisarna med diarré dog, ochingen skillnad i tillväxt hos spädgrisarna uppmättes mellande två grupperna under observationsperioden. Det är dockinte möjligt att med säkerhet uttala sig om en positiv effektav vaccination med Suiseng vet. gällande mortalitet ochtillväxt då studien inte var placebokontrollerad och historiskadata från besättningarna inte fanns tillgängliga förjämförelse med studieperioden.De studier som presenterats som stöd för effekt avseendeE. coli visar att vaccination med Suiseng vet. ger upphov tillantikroppsproduktion hos moderdjuren och dessa antikropparöverförs via råmjölken till spädgrisarna. Laboratoriestudiernavisade en positiv effekt av vaccination jämfört medplacebo i form av minskad mortalitet och klinisk sjukdomhos spädgrisarna till följd av infektion med patogena E. colistammar.I tre av fyra studier sågs även en skillnad mellangrupperna avseende patologiska fynd vid obduktion tillfördel för vaccinerade grisar. Den positiva effekten av vaccinationavseende minskad sjuklighet hos spädgrisar orsakadav E. coli verifierades under fältförhållanden.Tabell I. Sammanfattning av andelen mortalitet och fall av allvarlig klinisk sjukdom hos spädgrisar efterexperimentell infektion med patogena E. coli-stammar i de fyra laboratoriestudierna.Studie I II III IVa IVbE. coli-stam F4ac, F6, LT F4ab, F5 F4ab, F5 F4ab, F5 F4ac, F6, LTSerotyp Försöksgrupp P P P P Pn 44 % mortalitet 42 % allvarlig sjd V = spädgrisar från vaccinerade suggor/gyltorP = spädgrisar från placebobehandlade suggor/gyltorTabell II. Studie I – Andel spädgrisar från vaccinerade respektive placebobehandlade suggor med patologiskatecken på enterit vid obduktion efter experimentell infektion med patogen E. coli (F4ac+, F6+, LT+)Allmänt hälsostatusMakroskopisk bild av diarréÅterisolering av infektionsstam av E. coliVaccinerade Placebo

More magazines by this user
Similar magazines