Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

lif.se

Bilaga W1404-2.2.pdf - LIF

De få myndighetskrav som sedan tidigare funnits på apotekenavseende hur man expedierar recept och rekvisitioner kvarstår.Föreskriften som reglerar detta har förändrats något föratt anpassas till den nya marknaden, men de grundläggandekraven består.Konsekvenser för konsumentenÄven om man strävat efter att förändringarna för konsumenternaska begränsas för att inte försämra service och kvalitethar ändå omregleringen inneburit vissa påtagliga förändringar.Många konsumenter har besviket insett att man påapoteken inte har möjlighet att se andra apoteksaktörers lagersaldonvilket tidigare har varit möjligt inom Apoteket AB.Branschen har kommit överens om att på bästa möjliga sätthjälpa konsumenten att få fram sitt läkemedel, men det finnsi dagens konkurrensutsatta marknad inget krav på detta.Ytterligare ett område som påverkats är hanteringen av licenser.Licens är ett godkännande för försäljning som lämnasav Läkemedelsverket till ett visst apotek/aktör. Det avser ettspecifikt läkemedel och i de flesta fall en enskild patient. Dålicensen att försälja läkemedlet endast lämnas till en apoteksaktörkan denna licens inte användas av andra apoteksaktörerenligt dagens lagstiftning. Huruvida en ändring kommer attske av lagstiftning och föreskrifter är idag inte känt.Krav på förskrivarkodI efterdyningarna av omregleringen har regeringen även förändratvissa delar som rör uppföljning av läkemedelsanvändningen.För att få bättre statistik på läkemedelsanvändningenhar man infört kravet på att varje recept ska vara försett medförskrivarkod. Detta krav trädde i kraft den 1 oktober 2010.Mer om regelverket för apoteken kan du läsa på Läkemedelsverketswebbplats.Höga krav för handel med receptfria läkemedelFöre omregleringen av apoteksmarknaden fanns cirka2 000 försäljningsställen för receptfria läkemedel (apotekoch apoteksombud). Idag finns sammanlagt cirka 9 000försäljningsställen och tillgängligheten till receptfria läkemedelhar således ökat markant. Den övergripandetillsynen har Läkemedelsverket, men kommunerna skakontrollera att kraven för försäljningen följs.Den 1 november 2009 blev det möjligt att sälja vissa receptfrialäkemedel utanför apotek, och sedan dess har närmare7 000 försäljningsställen anmälts till Läkemedelsverket. Enmajoritet av dessa tillhör livsmedels-, servicehandels- ochbensinkedjor. Statistiken som är inrapporterad till ApotekensService AB, visar att försäljningen av receptfria läkemedelökar både på och utanför apotek. Handeln med receptfrialäkemedel utanför apotek stod det andra kvartalet 2010 förcirka 12 % av den totala handeln med receptfria läkemedel iSverige och det är smärtstillande läkemedel, nikotinläkemedeloch näsdroppar som säljer mest. Apotekens försäljninghar inte minskat i motsvarande grad enligt Apotekens ServiceAB.Många krav på handlarenVarje försäljningsställe måste anmälas till Läkemedelsverket.Det ställs en hel del krav när det gäller hur läkemedel skaköpas in, exponeras, förvaras och tillhandahållas och detmåste finnas ett egenkontrollprogram på plats innan försäljningenfår påbörjas.Läkemedel som tillhandahålls på andra ställen än apotekfår endast säljas till personer som fyllt 18 år. Läkemedlen skaexponeras inlåsta eller under direkt uppsikt av personal, detska tydligt framgå att produkterna är läkemedel och de skaförvaras enligt vad som anges på förpackningen. Endast hela,obrutna förpackningar som har en hållbarhet som är tillräckligför den planerade användningstiden får säljas. Andra kravsom ställs på försäljningsställena gäller bl.a. att man ska taemot och vidarebefordra reklamationer (påtalande av fel),verkställa indragningar av läkemedel och hänvisa kundernatill var de kan få farmacevtisk rådgivning.Kommunerna kontrollerar att reglerna följsAtt lagen och föreskrifterna följs ska kontrolleras av den kommundär handeln bedrivs. Läkemedelsverket meddelar kommunernavilka försäljningsställen som är anmälda i varjekommun och har den övergripande tillsynen och sanktionsmöjligheterna.Detta innebär i praktiken att de brister i handelnsom kommunerna finner vid sin kontroll och som interättas till eller är allvarliga, ska rapporteras till Läkemedelsverket.Läkemedelsverket kan därpå meddela de föreläggandenoch förbud som behövs för att verksamhetsutövaren skarätta sig.Läkemedelsverket har under 2010 arrangerat sex utbildningstillfällenför kommunala inspektörer och handläggare isamarbete med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).Vid dessa tillfällen diskuterades regelverk, vägledningar ocharbetsmaterial för rapportering av brister för att hitta en nationellsamsyn och skapa ett kontaktnät mellan kommunernaoch Läkemedelsverket.

More magazines by this user
Similar magazines