Sammanträdesprotokoll Ärendeförteckning - Sundsvall

rst.sundsvall.se

Sammanträdesprotokoll Ärendeförteckning - Sundsvall

SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2008-10-22ÄrendeförteckningSid nr§ 177 Mål och resursplan (MRP) för 2009 .........................................3§ 178 Ekonomi och statistik................................................................4§ 179 Delegation av beslutanderätt – Bistånd med anledning avansökan enligt 2 kap 3 § Sol .....................................................5§ 180 Sammanträdesplan 2009 ...........................................................6§ 181 Uppsägning av kollektivavtal ...................................................7§ 182 Anställningsstopp......................................................................9§ 183 Rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen av ickeverkställda beslut ....................................................................10§ 184 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387)om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 a §.................................................................................................11§ 185 Konferensinbjudan..................................................................12§ 186 Information .............................................................................13§ 187 Rekryteringsgrupp anställning socialdirektör.........................14


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2008-10-22 1TidKl 09.00 – 15.00PlatsKommunhuset, KS-salenBeslutande Lena Österlund (S) OrdförandeBörje Bergström (S) Vice ordförandeLeif Wiklund (S)Anna-Karin Westberg (S) Tjänstgörande ersättareAnnicka Burman (V)Jan-Erik Lindblom (MP) Tjänstgörande ersättareEva Lohman (M)Per Wahlberg (M) Tjänstgörande från § 185Börje Alström (FP)Hans Forsberg Svensson (C) Tjänstgörande ersättare, ej närv § 189p.g.a. jävKarl-Erik Lundin (KD)Ersättare Tjänstgörande ersättare §§ 177-184, §Jonas Väst (S)189Övriga Arne Näsvik EkonomichefKjell-Arne SköldhProgramområdeschefPernilla UnanderProgramområdeschefHelene Westerlund UppdragschefHåkan LittzellÄldreomsorgschefAnn-Britt NilssonInformatörCharlotte Sandelius PersonalchefProtokollet omfattar §§ 177 -- 187Paragraferna 188 – 195 omfattas av sekretessJusterasLena ÖsterlundOrdförandeMarianne BergmanSekreterareLeif WiklundJusterareJusterandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2008-10-22 2Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits påkommunens anslagstavla 2008-11-03 Marianne Bergman.Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2008-10-22 3§ 177 Mål och resursplan (MRP) för 2009Socialtjänstens ekonomienhet går igenom förutsättningar för arbetetmed MRP 2009.• Redovisning av processer, processmål och indikationer• Jämförelseprojektet ”Måttbandet”• Förslag till strategier inför MRP 2009– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2008-10-22 4Dnr 150/08 041§ 178 Ekonomi och statistikBeslutSocialnämnden beslutarattöverlämna månadsbokslut 2008-09-30 till samordningsutskottet.BakgrundSocialtjänstens ekonomienhet redovisar i ekonomisk månadsrapportseptember 2008 verksamheternas ekonomi samt statistik för allaprogramområden. Prognosen för helåret 2008 är för respektiveprogramområde;• Omsorg om funktionshindrade 5 Mkr• Individ- och familjeomsorg – 18 Mkr• Äldreomsorg – 12,5 Mkr• Administration, nämnd och övrigt 5,5 MkrBeslutsunderlag• Ekonomisk månadsrapport september 2008• Statistik för alla programområden– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2008-10-22 5Dnr 61/08 002§ 179 Delegation av beslutanderätt – Bistånd medanledning av ansökan enligt 2 kap 3 § SolBeslutSocialnämnden beslutaratt när det gäller ansökningar enligt 2 kap 3 § om insatser enligt 4kap 1 § SoL, från och med den 1 november 2008 enbart delegerabeslutanderätten till boendesamordnare och chef vid handläggningsenheten.BakgrundBeslut om boende, från personer som är bosatta i annan kommun, föreslåsdelegeras till boendesamordnare och chef vid handläggningsenheten.Beslutsunderlag• Socialtjänstens förslagsskrivelse, 2008-09-30• Arbetsutskottets beslut 2008-10-08_ _ _ _Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2008-10-22 6Dnr 432/08 800§ 180 Sammanträdesplan 2009BeslutSocialnämnden beslutarattanta den föreslagna sammanträdesplanen – avseende 2009 – försocialnämnden och dess utskott.BakgrundSocialtjänstens kansli har lagt förslag till sammanträdesplan gällande2009.Beslutsunderlag• Socialtjänstens förslag till sammanträdesplan 2009• Arbetsutskottets beslut 2008-10-08_ _ _ _Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2008-10-22 7Dnr 426/08 003§ 181 Uppsägning av kollektivavtalBeslutSocialnämnden beslutaratt kollektivavtalet – om utvidgning av reglerna i LAS – från 2008-02-13 med Kommunal Västernorrland sägs upp.BakgrundSocialnämnden antog 2006-01-25 en ”Personalstrategisk handlingsplanför fler trygga anställningar och ökad andel anställda medomvårdnadsutbildning inom äldreomsorgen”. En av punkterna i planenvar att erbjuda omvårdnadsutbildade vikarier tillsvidareanställning eftertvå års anställning under de senaste fyra åren, dvs. en generösare regelän den i Lagen om anställningsskydd (LAS).I och med förändringarna från 2008-01-01 i Lagen omanställningsskydd om tillsvidareanställning av vikarier efter två årsanställning, var den lokala regeln överspelad. Socialnämnden beslutade2007-12-19 därför att ge förvaltningen i uppdrag att ”utredamöjligheten till ett lokalt kollektivavtal som främjar fler tryggaanställningar och en ökad andel anställda med omvårdnadsutbildninginom äldreomsorgen”.Socialtjänsten slöt 2008-02-13 ett lokalt kollektivavtal med KommunalVästernorrland om en utvidgning av reglerna i LAS genom attomvårdnadsutbildade vikarier skulle kunna erbjudastillsvidareanställning redan efter ett års anställning under de senaste tvååren.Den nya ”2/5-regeln” i LAS har inneburit att antalet anställda medtillsvidareanställning i förvaltningen – utan tillsvidareplacering på enarbetsplats – successivt har ökat. Det har inte funnits vakansutrymmeför placeringar av ytterligare tillsvidareanställda och kollektivavtalethar därmed inte kunnat tillämpas.Förvaltningens bedömning är att det under en överskådlig tid inte finnsmöjlighet att utöka numerären nya tillsvidareanställningar utöver vadJusterandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2008-10-22 8som stipuleras i lag. Därmed föreslås att kollektivavtalet – omutvidgning av reglerna i LAS – med Kommunal Västernorrland sägsupp.Beslutsunderlag• Skrivelse 2008-10-15 från socialtjänsten– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2008-10-22 9Dnr 446/08 020§ 182 AnställningsstoppBeslutSocialnämnden beslutarattanställningsstopp för fastanställning och tidsbegränsadeanställningar längre än tre månader ska gälla socialtjänsten frånoch med 2008-10-22 och tills nytt beslut i frågan tas.BakgrundI och med förändringarna från 2008-01-01 i Lagen omanställningsskydd om tillsvidareanställning av vikarier efter två årsanställning, har inflödet från tidsbegränsad personal till fastanställningökat. Detta i kombination med verksamhetens stora behov av personalkortare tider samt brister i centrala rutiner och IT-stöd för samordningoch kontroll har gjort inflödet av fastanställd personal oöverblickbar förförvaltningen. Den nya ”2/5-regeln” i LAS har inneburit att antaletanställda med tillsvidareanställning i förvaltningen – utantillsvidareplacering på en arbetsplats – fortlöpande ökar.Förvaltningens bedömning är att det under en överskådlig tid inte finnsmöjlighet att utöka numerären nya tillsvidareanställningar. Det ärviktigt att vi i första hand optimalt nyttjar befintliga resurser innan vitillför nya.Därmed föreslås ett anställningsstopp på förvaltningen vad gällerfastanställning samt tidsbegränsade anställningar över tre månader.Önskemål om undantag från anställningsstoppet ska meddelaspersonalchef som i samråd med programområdeschefer beslutar omundantag ska gälla.Beslutsunderlag• Skrivelse 2008-10- 15 från socialtjänsten– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2008-10-22 10Dnr 135/08 700§ 183 Rapportering enligt 16 kap 6 §socialtjänstlagen av icke verkställda beslutBeslutSocialnämnden beslutarattatttill länsstyrelsen och kommunens revisorer överlämna rapportom icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen den 30september 2008,till kommunfullmäktige överlämna en statistikrapport över ickeverkställda beslut den 30 september 2008.BakgrundDen 1 juli 2006 infördes i socialtjänstlagen (SoL) en rapporteringsskyldighetav icke verkställda beslut.Rapporteringen ska ske till länsstyrelsen, kommunens revisorer ochkommunfullmäktige.Beslutsunderlag• Socialtjänstens skrivelse 2008-10-03– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2008-10-22 11Dnr 135/08 700§ 184 Rapportering av ej verkställda beslut enligtlagen (1993:387) om stöd och service tillvissa funktionshindrade (LSS) 28 a §BeslutSocialnämnden beslutarattatttill länsstyrelsen och kommunens revisorer överlämna rapportom icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen den 30september 2008,till kommunfullmäktige överlämna en statistikrapport över ickeverkställda beslut den 30 september 2008.BakgrundDen 1 juli 2008 infördes i lagen om stöd och service till vissafunktionshindrade (LSS) en rapporteringsskyldighet av icke verkställdabeslut.Rapporteringen ska ske till länsstyrelsen, kommunens revisorer ochkommunfullmäktige.Beslutsunderlag• Socialtjänstens skrivelse 2008-10-16ProtokollsanteckningTill protokollet antecknas att aktuella individuppgifter lämnades vidsammanträdet och dessa ska överlämnas till länsstyrelsen ochkommunens revisorer.– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2008-10-22 12§ 185 KonferensinbjudanBeslutSocialnämnden beslutaratttvå ledamöter deltar i Jämställd socialtjänst.BakgrundLänsstyrelsen i Västernorrlands län inbjuder till konferens Jämställdsocialtjänst den 5 december 2008 kl 09.30 – 15.00 i Härnösand.Beslutsunderlag• Konferensinbjudan Jämställd socialtjänst– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2008-10-22 13§ 186 Information• Projektrapport – Mobilisering mot narkotika (MOB) –restaurangprojekt Sundsvalls kommun• Revisionsrapport – Jämförelsetal för 2007 (Dnr 389/08 007)• Revisionsrapport Uppföljning av 2005 års granskning av internkontroll av verksamheten – inbjudan till sammanträde medsocialtjänsten (Dnr 143/08 007) överlämnas till AU.• Redovisning av domar från länsrätt, kammarrätt och tingsrätt 2008-09-16 – 2008-10-13• Protokoll från samordningsförbundet• Kommunala pensionärsrådets protokoll• Personalchef Charlotte Sandelius informerar om upphandling av ITstödför personalplanering• Protokoll för kännedomKommunfullmäktige 2008-09-29§ 399 Samordningsförbundet i Sundsvall – årsredovisning 2007§ 406 Svar på motion (SD) om stopp för industriellt framställdatransfetter i maten§ 409 Svar på enskild motion (C) om ansvar för hemtransport eller logiav ungdomarKommunstyrelsen 2008-09-15§ 489 Införlivande av Stadsvision Sundsvall i kommunkoncernenKultur- och fritidsnämnden 2008-09-24§ 87 Redovisning av MRP-uppdrag KFN4 – samordning av kommunaltföreningsbidrag– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2008-10-22 14§ 187 Rekryteringsgrupp anställning socialdirektörBeslutSocialnämnden beslutaratttill rekryteringsgrupp från socialnämnden utse arbetsutskottet(AU). Arbetsutskottet informerar socialnämnden löpande omrekryteringen.ProtokollsanteckningTill protokollet antecknas att socialnämnden önskar ett förtydligandebeträffande ansvarsfördelningen mellan nämnden ochkommundirektören för socialdirektörens anställning.– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande

More magazines by this user
Similar magazines