Här får 5 som kör mer plats än 25 som går - FOT

fot.se
  • No tags were found...

Här får 5 som kör mer plats än 25 som går - FOT

4Stockholm BehrangStockholmsredaktionenReportrar:annika Folcker aschan 08-738 21 29Viktor Barth-Kron 08-738 21 19Behdjou 08-738 21 24marijana dragic 08-738 21 12joseine Hökerberg 08-738 10 72lördag 26 maj 2012jessica ritzén 08-738 21 16anders Sundström 08-738 21 13mia Tottmar 08-738 19 84Gatuliv. Stadsbyggnadsforskare vill göra om breda bilgator.Här får 5 somkör mer platsän 25 som gårStockholm är full av orättvisagator.Värst är Klarabergsgatan – därhar bilisterna fem gånger merplats än gångtraikanterna.Trots att fotgängarna är leratusen ler.Jessica Ritzén, textRobin Haldert, foto○Det ○ är lunchtid och på Klarabergsgatanhar evighetsmyllret avshoppare och lanörer tagit fart.På bägge sidor om den boulevardbredagatan trängs hundratals människorpå smala trottoarer som mäterknappa åtta meter. Däremellangapar 22 meter bilil närmast tom.Klarabergsgatan från Sergels torgtill Kungsholmen är Stockholmsmest orättvisa gata, enligt traiklödesdatafrån stadsbyggnadskonsultenSpacescape.Här passerar 6 ○800 fotgängarei timmen i rusningstraik, mer äntre gånger ler än de 2○040 bilistersom rullar förbi Åhlénshuset undersamma tid. När Citybanans entréär färdigbyggd kommer dessutomgångtraikanterna att fördubblas.DN Stockholm betraktar orättvisantillsammans med stadsbyggnadsforskareAlexander Ståhle som påuppdrag av stadsledningskontoretgjort en lödesanalys av traiken i innerstaden.–○Här kan man lätt ta bort en bilili varje riktning, bredda trottoarenoch ge plats för cykelfält. Om spårvagnenska få plats kommer parkeringsplatsernaatt ryka, säger AlexanderStåhle.Alexander Ståhle har identiieratett tiotal gator i innerstaden därgaturummet borde göras om förVärstinggatorna – stadsdel för stadsdel2,77 2,11 5,24 1,14Gånger merutrymme per bilistSÖDERMALM400 mGötgatan(södra)KUNGSHOLMENSt EriksgatanCITYFridhemsplan/DrottningholmsvägenKlarabergsgatanKUNGSHOLMEN400 m 400 m 400 mSiffrorna för antaletfotgängare ochbilister är per timme irusningstrafikGrafik:JohanAnderssonFotgängare3 100 stBilister2 520 st3 800 4 200 6 8002 0401 6003 000•a58 m 18 m 9 m 21 m 9 m 21 m 14 m30 m


lördag 26 maj 20125Stockholmatt bli mer proportionerligt sett tilltraiklödet.– På Götgatan kan man ta bort tvåkörfält och få dubbelt så bred trottoar.Korsningen vid Folkungagatanär en av de mest traikintensivaplatserna. Där är otroligt mycketfolk, världens stadsliv och väldigtsmala trottoarer.I snitt färdas 1,2 personer i varje biloch enligt Alexander Ståhle innsinga rationella argument för varförbilisterna får så mycket stadsutrymme.Varken miljömässiga, socialaeller ekonomiska.– Biltraiken ger otroliga minus.De skapar miljöproblem, parkeringsproblem,de bullrar och görgatorna osäkra för fotgängare. Barafem procent av shopparna i city körbil. Shoppingen skulle öka med fotgängarna.Se på Götgatspuckeln,där butiksutbudet exploderade närman stängde för biltraik.Här kan man lätt tabort en bilil i varjeriktning, breddatrottoaren och geplats för cykelfält.alexander Ståhle,stadsbyggnadsforskare.Foto: Erich SteringNu vill han att politikerna slutarprata promenadstad – och i ställetförverkligar den.– Stockholm växer och det ärtrångt på trottoarerna redan nu.Vem är det som vill att det ska varasex körfält på Vasagatan? Jag förstårinte varför vi ska ha stillastående bilari gaturummet. Det är helt ofattbart.Om man tar bort p-platsernapå Sveavägen kan man ha uteserveringardär.Stockholms stad har i visionenför att öka tillgängligheten för cyklisteroch fotgängare redan föreslagitatt göra Kungsgatan till gågataunder helgerna i sommar. Att befrialer gator från bilar är ingen storsak, menar Alexander Ståhle.– Det är väldigt enkelt och kostaringet att stänga av gator. Det gåröver en natt. Det är bara att sätta utblomkrukor på parkeringsytorna.Man kan testa, fungerar det intekan man ta bort dem.Hur städerna ska befrias frånbilar är ett globalt urbant huvudbry.Många städer planerar för atthålla bilrent, i Bogotá stänger manav alla huvudgator varje söndag. IUSA inns även en rörelse som arrangerargatufester och andra evenemangsom tillfälligt låter människorta över gatuutrymmet för attpåverka politiker att låta bilvägarbli folkgator.– Man började på Manhattanoch Times Square, nu är det Stockholmstur. Gamla stan är redangjord, liksom Drottninggatan ochGötgatspuckeln. Det är bara att fortsätta.Stan kommer att bli mycketroligare och attraktivare.Vill du ha en helt bilfri stad?– Nej, vi behöver varutransporter,taxi också, samt tillgänglighetför funktionshindrade, men mycketav övrig biltraik klarar vi ossutan, säger Alexander Ståhle.jessica.ritzen@dn.seFakta. Så gör manbilväg till folkgataP-platser måstege plats för annat○ Flera organisationer arbetar föratt göra städerna bilfria. Här ärderas bästa lösningar.Bredda trottoarer, ta bortkörbanor och parkeringar.Flytta ut cykelparkeringarpå p-platser.Flytta ut uteserveringar påp-platser.Stäng av gator vid vissa tider, tillexempel helger.Skapa ler övergångsställen.Höj trängselskatten.Källa: www.pps.org, parkingday.org,openstreetsproject.org.Klarabergsgatan i City. Här inns det gottom plats för bilarna – men på trottoarenär det trångt. ”Bara fem procent av shopparnai city kör bil. Shoppingen skulleöka med fotgängarna”, säger stadsbyggnadsforskareAlexander Ståhle.1,75 3,88 2,66 2,45 1,35RegeringsgatanLångholmsgatanSÖDERMALMCITYVasagatanCITYCITYKungsgatanCITYBirgerJarlsgatan400 m400 m 400 m 400 m 400 m2 800 4 8004 600 2 520 1 700 1 200 3 000 2 040 2 2002 0406 m 18 m8 m 17 m 8 m 15 m9 m 15 m 12 m15 m•a4

More magazines by this user
Similar magazines