Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar - Visita

visita.se

Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar - Visita

K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8Tillgångar10 Immateriella anläggningstillgångar1010 Balanserade utgifter1012 Balanserade utgifter för dataprogram1018 Ackumulerad nedskrivning på balanserade utgifter1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter1020 Koncessioner med mera1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.1029 Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.1040 Licenser1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser1050 Varumärken1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken1059 Ackumulerade avskrivningar på varumärken1060 Hyresrätter1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter1070 Goodwill, franchise- och nyttjanderätter1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill, franchise- och nyttjanderätter1080 Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar1090 Övriga immateriella anläggningstillgångar1098 Ackumulerade nedskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar1099 Ackumulerade avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar11 Byggnader och mark1110 Byggnader1111 Byggnader på egen mark1112 Byggnader på annans mark1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet1130 Mark1140 Tomter och obebyggda markområden1150 Markanläggningar1158 Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad1188 Förskott för byggnader och mark1190 Övriga byggnader och mark1191 Övriga byggnader1193 Övrig mark1198 Ackumulerade nedskrivningar på övriga byggnader1199 Ackumulerade avskrivningar på övriga byggnader1


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 812 Maskiner och inventarier1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar1211 Maskiner1213 Andra tekniska anläggningar eller efter avdelning:1211 Maskiner, hotell1212 Maskiner, restaurang1213 Maskiner, konferens1214 Maskiner, hälsa och rekreation1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar1220 Inventarier1221 Inventarier1222 Byggnadsinventarier1223 Kontorsinventarier eller efter avdelning:1221 Inventarier, hotell1222 Inventarier, restaurang1223 Inventarier, konferens1224 Inventarier, hälsa och rekreation1225 Inventarier, administration och försäljning1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier1230 Installationer1231 Installationer på egen fastighet1232 Installationer på annans fastighet1238 Ackumulerade nedskrivningar på installationer1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer1240 Bilar och andra transportmedel1241 Personbilar1242 Lastbilar1244 Arbetsmaskiner1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar1248 Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel1250 Datorer1251 Datorer, företaget1257 Datorer, personal1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer1260 Leasade tillgångar1269 Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar1280 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier1290 Övriga maskiner och inventarier1291 Konst och liknande tillgångar1292 Inventarier i annans fastighet1298 Ackumulerade nedskrivningar på övriga maskiner och inventarier1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga maskiner och inventarier2


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 813 Finansiella anläggningstillgångar1310 Aktier och andelar i koncernföretag1311 Aktier och andelar i svenska dotterföretag1312 Aktier och andelar i utländska dotterföretag1313 Aktier och andelar i andra svenska koncernföretag1314 Aktier och andelar i andra utländska koncernföretag1316 Insatsemission ekonomisk förening, koncernföretag (för insatsemission iekonomiska föreningar)1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag1330 Andelar i intresseföretag1336 Insatsemission ekonomisk förening, intresseföretag (för insatsemission iekonomiska föreningar)1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag1348 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag1350 Andelar och värdepapper i andra företag (gäller andra innehav än koncern ochintresseföretag)1351 Aktier i börsnoterade bolag1352 Aktier, andelar och värdepapper i andra företag1353 Andelar i bostadsrättsföreningar1354 Obligationer1356 Insatsemission ekonomiskförening, övriga företag1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper1360 Derivat (långfristiga värdepappersinnehav)1368 Ackumulerade nedskrivningar av derivat (långfristiga värdepappersinnehav)1370 Uppskjuten skattefordran1380 Andra långfristiga fordringar1381 Långfristiga reversfordringar1382 Långfristiga fordringar hos anställda1383 Lämnade depositioner1384 Lån till närstående, långfristig del1385 Värde av kapitalförsäkring1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del1387 Långfristiga kontraktsfordringar1388 Derivat1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar3


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 814 Lager1410 Lager mat1410 Mat1411 Kaffe1412 The1420 Lager öl klass I och II, vatten, saft, mjölk, juice och läsk1430 Cider och alkoläsk1440 Lager starköl1441 Flasköl1442 Tank/fatöl1450 Lager lättvin1455 Lager starkvin1460 Lager sprit1465 Lager tomglas och tomfat1470 Lager tobak1472 Lager minibar1473 Lager kioskvaror, livsmedel1474 Lager butik1475 Lager försäljningsprodukter SPA1476 Lager SPA-behandlingsprodukter1495 Lager övrigt1499 Inkurans varulager15 Kundfordringar1510 Kundfordringar1511 Ofakturerade kundfordringar1512 Belånade kundfordringar1513 Avräkning reception1514 Avräkning restaurang1515 Osäkra kundfordringar1516 Tvistiga fordringar1518 Ej reskontraförda kundfordringar1519 Värdereglering av kundfordringar1560 Kundfordringar hos koncernföretag1561 Kundfordringar hos moderföretag1562 Kundfordringar hos dotterföretag1563 Kundfordringar hos andra koncernföretag1565 Osäkra kundfordringar hos koncernföretag1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag1569 Värdereglering av kundfordringar hos koncernföretag1570 Kundfordringar hos intresseföretag1575 Osäkra kundfordringar hos intresseföretag1578 Ej reskontraförda kundfordringar hos intresseföretag1579 Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag1580 Avräkning kontokort1581 Avräkning American Express1582 Avräkning övriga kontokort1583 Avräkning Diners1585 Avräkning Rikskuponger1586 Avräkning egna lunchkuponger, ej förbetalda1587 Avräkning resebyråkuponger/vouchers1588 Avräkning kedjor och organisationer4


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 816 Övriga kortfristiga fordringar1610 Fordringar hos anställda1611 Reseförskott1613 Övriga förskott1614 Tillfälliga lån till anställda1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)1640 Skattefordringar1650 Momsfordran1660 Fordringar hos koncernföretag1661 Fordringar hos moderföretag1662 Fordringar hos dotterföretag1663 Fordringar hos andra koncernföretag1670 Fordringar hos intresseföretag1680 Andra kortfristiga fordringar1681 Utlägg för kunder1682 Kortfristiga lånefordringar1683 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital1684 Fordringar hos leverantör1685 Kortfristiga fordringar hos deltagare eller närstående1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar1689 Övriga kortfristiga fordringar1699 OBS-konto17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter1710 Förutbetalda hyreskostnader1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del1730 Förutbetalda försäkringspremier1740 Förutbetalda räntekostnader1750 Upplupna hyresintäkter1760 Upplupna ränteintäkter1780 Upplupna avtalsintäkter1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter18 Kortfristiga placeringar1800 Kortfristiga placeringar1810 Andelar i börsnoterade bolag1820 Obligationer1830 Konvertibla skuldebrev1880 Andra kortfristiga placeringar1886 Andelar i koncernföretag1889 Andelar i övriga företag1890 Värdereglering av kortfristiga placeringar5


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 819 Kassa och bank1910 Kassa1912 Växelkassa hotell1913 Växelkassa restaurang1915 Bankinsättning1916 Bankinsättning 2 (exempelvis restaurang)1920 Plusgiro1921 Plusgiro 11922 Plusgiro 21930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto1931 Företagskonto 11932 Företagskonto 21940 Övriga bankkonton1941 Övrig bank 11942 Övrig bank 21960 Koncernkonto moderföretag1970 Särskilda bankkonton1980 Valutakonton6


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8Skulder och eget kapital20 Eget kapitalBundet eget kapital2081 Aktiekapital2082 Ej registrerat aktiekapital2084 Överkursfond2085 Uppskrivningsfond2086 Reservfond2087 Insatsemission2088 Fond för yttre underhållFritt eget kapital2091 Balanserat resultat2092 Mottagna/lämnade koncernbidrag2093 Erhållna aktieägaretillskott2094 Egna aktier2095 Fusionsresultat2096 Fond för verkligt värde2097 Överkursfond2098 Vinst eller förlust från föregående år2099 Årets resultat21 Obeskattade reserver2123 Periodiseringsfond vid 2003 års taxering2124 Periodiseringsfond vid 2004 års taxering2125 Periodiseringsfond vid 2005 års taxering2126 Periodiseringsfond vid 2006 års taxering2127 Periodiseringsfond vid 2007 års taxering2128 Periodiseringsfond vid 2008 års taxering2129 Periodiseringsfond vid 2009 års taxering2150 Ackumulerade avskrivningar utöver plan2151 Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar2152 Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier2160 Ersättningsfond2190 Övriga obeskattade reserver2191 Skillnad mellan bokförd och faktisk pensionsskuld2196 Lagerreserv2199 Övriga obeskattade reserver7


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 822 Avsättningar2210 Avsättningar för pensioner2211 Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen2219 Avsättningar för övriga pensioner2220 Avsättningar för garantier2230 Avsättningar för bonussystem2250 Avsättningar för skatter2251 Avsättning för beräknad uppskjuten skatt2252 Avsättningar för tvistiga skatter2259 Avsättningar för övriga skatter2290 Övriga avsättningar23 Långfristiga skulder2310 Obligations- och förlagslån2320 Konvertibla lån och liknande2322 Lån förenade med optionsrätt2323 Vinstandelslån2324 Kapitalandelslån2330 Checkräkningskredit2331 Utnyttjad checkräkningskredit 12332 Utnyttjad checkräkningskredit 22335 Beviljad checkräkningskredit 12336 Beviljad checkräkningskredit 22340 Byggnadskreditiv2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut2351 Fastighetslån, långfristig del2355 Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut2359 Övriga långfristiga lån från kreditinstitut2360 Långfristiga skulder till koncernföretag2361 Långfristiga skulder till moderföretag2362 Långfristiga skulder till dotterföretag2363 Långfristiga skulder till andra koncernföretag2370 Långfristiga skulder till intresseföretag2390 Övriga långfristiga skulder2391 Avbetalningskontrakt, långfristig del2392 Villkorliga långfristiga skulder2393 Lån från närstående personer, långfristig del2394 Långfristiga leverantörskrediter2395 Andra långfristiga lån i utländsk valuta2397 Mottagna långfristiga depositioner2399 Övriga långfristiga skulder8


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 824 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder ochleverantörer2410 Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut2417 Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut2418 Kortfristig del av checkräkningskredit2419 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut2420 Förskott från kunder2421 Ej inlösta presentkort2422 Kuponger2424 Förskott festvåning2425 Förskott grupper2426 Förskott möten2427 Depositioner2429 Övriga förskott från kunder2440 Leverantörsskulder2441 Leverantörsskulder2442 Betalningsreskontra2445 Tvistiga leverantörsskulder2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder2450 Avräkning spelarrangörer2451 Avräkning Svenska Spel2452 Cherrybolagen2460 Leverantörsskulder till koncernföretag2461 Leverantörsskulder moderföretag2462 Leverantörsskulder till dotterföretag2470 Leverantörsskulder till intresseföretag2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer2491 Växelskulder2499 Andra övriga kortfristiga skulder25 Skatteskulder2510 Skatteskulder2512 Beräknad inkomstskatt2513 Beräknad fastighetsskatt2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader2515 Beräknad avkastningsskatt2516 Moms2517 Beräknad utländsk skatt2518 Betald F-skatt9


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 826 Moms och särskilda punktskatter2610 Utgående moms, oreducerad (25 %)2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, oreducerad2612 Utgående moms på egna uttag, oreducerad (Enskild firma, HB)2613 Utgående moms för uthyrning, oreducerad2614 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, oreducerad2615 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land, oreducerad2616 Utgående moms VMB 1 25 %2617 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, oreducerad2618 Vilande utgående moms, oreducerad2620 Utgående moms, reducerad 1 (12 %)2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, reducerad 12622 Utgående moms på egna uttag, reducerad 12623 Utgående moms för uthyrning, reducerad 12624 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, reducerad 12625 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land, reducerad 12626 Utgående moms VMB 2 12 %2627 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, reducerad 12628 Vilande utgående moms, reducerad 12630 Utgående moms, reducerad 2 (6 %)2631 Utgående moms på försäljning inom Sverige, reducerad 22632 Utgående moms på egna uttag, reducerad 22633 Utgående moms för uthyrning, reducerad 22634 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, reducerad 22635 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land, reducerad 22636 Utgående moms VMB 1 6 %2637 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, reducerad 22638 Vilande utgående moms, reducerad 22640 Ingående moms2641 Debiterad ingående moms2642 Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet2646 Ingående moms på uthyrning2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige2648 Vilande ingående moms2649 Ingående moms, blandad verksamhet2650 Redovisningskonto för moms2660 Särskilda punktskatter2661 Reklamskatt2669 Övriga punktskatter10


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 827 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag2710 Personalskatt2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter2732 Avräkning särskild löneskatt2740 Avtalade sociala avgifter2750 Utmätning i lön m.m.2760 Semestermedel2761 Avräkning semesterlöner2762 Semesterlönekassa2790 Övriga löneavdrag2791 Personalens intressekonto2792 Lönesparande2793 Gruppförsäkringspremier2794 Fackföreningsavgifter2795 Mätnings- och granskningsarvoden2799 Övriga löneavdrag28 Övriga kortfristiga skulder2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar2811 Avräkning för factoring2812 Avräkning för belånade kontraktsfordringar2820 Kortfristiga skulder till anställda2821 Löneskulder2822 Reseräkningar2823 Tantiem, gratifikationer2829 Övriga kortfristiga skulder till anställda2830 Avräkning för annans räkning2840 Kortfristiga låneskulder2841 Kortfristig del av långfristiga skulder2849 Övriga kortfristiga låneskulder2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag2861 Kortfristiga skulder till moderföretag2862 Kortfristiga skulder till dotterföretag2863 Kortfristiga skulder till andra koncernföretag2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag2880 Skuld erhållna bidrag2890 Övriga kortfristiga skulder2891 Skulder under indrivning2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del2895 Derivat (kortfristiga skulder)2897 Mottagna depositioner, kortfristiga2898 Outtagen vinstutdelning2899 Övriga kortfristiga skulder11


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 829 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2900 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2910 Upplupna löner2911 Löneskulder2916 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter upplupna löner2919 Övriga upplupna löner2920 Upplupna semesterlöner2926 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter upplupna semesterlöner2930 Upplupna pensionskostnader2931 Upplupna pensionsutbetalningar2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter2942 Beräknad upplupen löneskatt2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader2944 Beräknad upplupen avkastningsskatt på pensionskostnader2950 Upplupna avtalade sociala avgifter (FORA avgifter)2960 Upplupna räntekostnader2970 Förutbetalda intäkter2971 Förutbetalda hyresintäkter2972 Förutbetalda medlemsavgifter2979 Övriga förutbetalda intäkter2980 Upplupna avtalskostnader2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2991 Beräknat arvode för bokslut2992 Beräknat arvode för revision2993 Upplupna teleavgifter2994 Upplupna avgifter för energi, vatten, el m.m.2995 Upplupna hyror/hyresskuld2999 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter12


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8Intäkter30 Försäljning logi3010 Hotellrum3011 Affärsresenärer3012 Möten3013 Privat3014 Grupp3019 Rabatt hotellrum3020 Andra logiintäkter3021 No-Show-intäkter3022 Dagrum3023 Early departure3024 Late check-out3025 Extrasängar3026 Husdjur3027 Röksanering3030 Stughyror3039 Rabatt stughyror3040 Uthyrning av lägenheter3045 Intäkter av skötsel av lägenheter3081 Gästfrihet/VIP – Complimentary LOGI3082 Gästkompensation hotell3083 Rörliga bokningsavgifter3085 Provisioner till resebyråer och bokningsbolag/system31 Försäljning övrigt hotell3110 Kommunikation och underhållning3111 Telefon3112 Internet-access3114 Rabatt kommunikation3115 TV3116 Film3118 Övrig underhållning3119 Rabatter underhållning3120 Minibar – livsmedel3121 Minibar – livsmedel3122 Minibar – lättöl, vatten, läsk3123 Minibar – cider och alkoläsk3124 Minibar – starköl3125 Minibar – vin3126 Minibar – sprit3127 Minibar – varor ej livsmedel3129 Rabatt minibar3130 Försäljning kioskvaror livsmedel3131 Kioskvaror, icke livsmedel3132 Kioskvaror, livsmedel3133 Automatförsäljning, icke livsmedel3134 Automatförsäljning, livsmedel3135 Tobak3139 Rabatt kioskvaror3140 Försäljning butiksvaror3141 Hygienartiklar13


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 83142 Kläder3145 Dagstidningar3147 Souvenirer, icke livsmedel3148 Souvenirer, livsmedel3149 Rabatt butiksvaror3150 Övriga hotelltjänster3151 Gästtvätt3152 Bagagehantering3153 Leveranser till hotellrummet3154 Barnpassning3155 Massage3156 Bad/bastu3160 Transporter och parkering3161 Taxi3162 Flygplatstransport3163 Buss3164 Kollektivtrafikbiljetter3165 Garage3166 Garage3167 Cykeluthyrning3168 Båtuthyrning3169 Övriga transporter3170 Turistkort/rabattkort/biljetter3171 Turistkort3172 Rabattkort3173 Teaterbiljetter3174 Biobiljetter3175 Kultur3180 Övriga intäkter från övernattningar3181 Bostadsrätter3182 Stugor3183 Camping3184 Personalbostäder3189 Rabatt övriga intäkter från övernattningar3190 Försäljning övrigt hotell3191 Växlingsavgifter3192 Upplåtelse av reklamplats/monterhyra3193 Uthyrning butiksyta, t.ex. i lobby efter ansökan om frivillig skattskyldighet3194 Uthyrning butiksyta, t.ex. i lobby3195 Faktureringsavgifter3199 Övrig försäljning14


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 832 Försäljning mat3210 Mat i restaurangen och/ eller kaféet3211 Mat Restaurangen3212 Mat Kaféet3215 Hämtmat3219 Rabatt mat3220 Frukost3230 Personalmat3281 Gästfrihet/VIP – Complimentary MAT3282 Gästkompensation MAT33 Försäljning dryck3310 Kaffe och te för förtäring i restaurangen3311 Kaffe3312 Te3315 Kaffe och te för avhämtning3320 Öl (klass I och IIA), vatten, läsk och juice för förtäring i restaurangen /kaféet3325 Öl (klass I och IIA), vatten, läsk och juice för avhämtning3329 Rabatt öl, vatten och läsk för förtäring i restaurangen /kaféet3330 Cider och alkoläsk för förtäring i restaurangen /kaféet3340 Starköl (klass IIB och III) för förtäring i restaurangen /kaféet3341 Flasköl3342 Tank/fatöl3350 Vin för förtäring i restaurangen /kaféet3355 Starkvin för förtäring i restaurangen /kaféet3360 Sprit för förtäring i restaurangen /kaféet3365 Drinkar för förtäring i restaurangen /kaféet3381 Gästfrihet/VIP – Complimentary DRYCK3382 Gästkompensation DRYCK34 Försäljning övrigt restaurang3410 Lokalhyra restaurang3415 Hyra för utrustning3420 Roulett, casino och spel i egen regi3422 Spelintäkter, vinstandel spel3430 Tobak3440 Entréavgifter3441 Entré3442 Entré kultur3450 No-Show-intäkter3460 Blommor, dekorationer, festvåningsarrangemang3469 Inköp festvåningsarrangemang3470 Garderob3490 Gästaktiviteter Restaurang3499 Försäljning övrigt restaurang15


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 835 Försäljning möten3510 Hyra möteslokaler3511 Hyra möteslokaler påföljande dag3512 Hyra möteslokaler dagmöten3513 Telefon3514 Internet-Access3515 Rabatt kommunikation3516 TV3517 Film3518 Övrig underhållning3519 Rabatt underhållning3514 Hyra grupprum3520 Avbokningsavgifter möten3530 Hyra mötesutrustning/mötesmaterial/kopiering3531 Hyra mötesutrustning3532 Mötesmaterial/kopiering3540 Gäst- och mötesaktiviteter externa3541 Gäst- och mötesaktiviteter externa3542 Gäst- och mötesaktiviteter externa3543 Gäst- och mötesaktiviteter externa3544 Gäst- och mötesaktiviteter externa3545 Gäst- och mötesaktiviteter interna3546 Föreläsningar3549 Inköp gäst- och mötesaktiviteter externa3581 Gästfrihet/VIP – Complimentary MÖTEN3582 Gästkompensation MÖTEN3583 Bokningsavgifter3585 Provisioner till resebyråer och bokningsbolag/system till utländska företag3586 Rabatt möteskunder3587 Rabatt möteskunder med avtal3599 Försäljning övrigt möten16


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 836 Försäljning SPA, idrott och teamaktiviteter3610 Behandling och mentala aktiviteter3611 Massage av olika slag3612 Solarium, soldusch3613 Manikyr/pedikyr, ansiktsbehandlingar och liknande behandlingar3614 Kropp- och kurbehandlingar och liknande behandlingar3615 Hud- och hårvård och liknande3616 Meditativa aktiviteter3617 Vattenpass med meditativa inslag, typ floating och liknande3618 Meditativ Yoga, avslappningar3620 Övriga aktiviteter3621 Kost/mat och dryckesrådgivning, liknande rådgivning3622 Matlagningskurser och liknande kurser3623 Kälkåkning, scotersafari och liknande aktiviteter3624 Teambuildingsaktiviteter och liknande aktiviteter3625 Ren/hundspann och liknande aktiviteter3626 5-kamp och liknande aktiviteter3627 Uthyrning av exempelvis cyklar, kanoter, skidor, skridskor och liknande uthyrning3628 Föreläsningar om friskvård och liknande3630 Idrott och fysiska aktiviteter3631 Bad i badanläggning (motionssim och andra vattenaktiviteter såsom vattenpassmed fysiska inslag etc.)3632 Gym för styrke- och/eller konditionsträning3633 Vattenpass med fysiska inslag3634 Innebandy, bandy, volleyboll, bowling, bangolf, vanlig golf, racketsporter ochandra lagsporter samt uthyrning av kläder i samband med utövandet om.3635 Work Out, gymnastik, aerobics etc.3636 Skid- och skridskoåkning, uthyrning av redskapen om detta ”ingår” i aktiviteten3637 Liftkort3638 Motions- och träningsdans (ej diskotek)3639 Ridning3640 Kanot/kajakpaddling och uthyrning om detta ”ingår” i aktiviteten3641 Tha Chi, Yoga (fysisk), Qi Gong och kampsporter3642 Motocrossåkning3643 Stavgång under ledning av ledare samt uthyrning av stavar3644 Cykling under ledning av ledare samt uthyrning av cyklar3650 Livsstilsrådgivning och liknande rådgivning3651 Livsstilsrådgivning3652 Livsstilsrådgivning3653 Livsstilsrådgivning3655 Sjukvårdande behandlingar3660 Produktförsäljning SPA- och behandlingsprodukter3671 Uthyrning badrock, handduk, badkläder3675 Uthyrning av lokaler och material3676 Uthyrning SPA-lokaler3677 Uthyrning av skidor, sportartiklar, sportkläder etc.3681 Gästfrihet/VIP – Complimentary3682 Gästkompensation SPA, idrott och teamaktiviteter3695 Rabatt SPA, idrott och teamaktiviteter3699 Försäljning övrigt SPA, idrott och teamaktiviteter17


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 837 Intäktskorrigeringar3730 Rabatter/intäktsreduktioner3740 Öresutjämning/kassadifferenser3760 Bank- och kreditkortsavgifter3765 Kuponginlösenavgifter3780 Intäkter oinlösta kuponger och presentkort3785 Provisioner till resebyråer och bokningsbolag3790 Övriga intäktskorrigeringar38 Fri grupp39 Övriga rörelseintäkter3910 Hyres- och arrendeintäkter3911 Hyresintäkter momsfria3912 Hyresintäkter momsbelagda3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties3921 Provisionsintäkter3922 Licensintäkter och royalties3923 Erhållna reklambidrag3925 Franchiseintäkter3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär3970 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar3980 Erhållna offentliga stöd3981 Erhållna EU-bidrag3982 Erhållna statliga bidrag3987 Erhållna kommunala bidrag3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal3989 Erhållna övriga bidrag3990 Övriga ersättningar och intäkter3994 Försäkringsersättning18


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8Varu- och tjänsteinköp/kostnad för sålda varor ochtjänster40 Inköp logi4010 Inhyrd logi - hotellrum4030 Inhyrd logi - stugor4060 Förbrukningsmaterial hotell4061 Gästartiklar hotell4062 Badrumsartiklar4063 Trycksaker4064 Tidningar4065 VIP-artiklar4069 Övrigt förbrukningsmaterial4070 Tvätt och inköp av sänglinne, handdukar och övrigt hotellrum4071 Tvätt sänglinne4075 Tvätt handdukar4079 Tvätt övrigt4090 Övriga rörliga kostnader för förbrukningsmaterial, hotellrum41 Inköp övrigt hotell4110 Kommunikation och underhållning4111 Telefonmarkeringar gästrum4112 Internet-access4115 TV4116 Film4118 Övrig underhållning4120 Minibar – livsmedel4121 Minibar – livsmedel4122 Minibar – lättöl, vatten, läsk4124 Minibar – starköl4125 Minibar – vin4126 Minibar – sprit4127 Minibar – varor ej livsmedel4130 Inköp kioskvaror livsmedel4131 Kioskvaror, icke livsmedel4132 Kioskvaror, livsmedel4133 Automatförsäljning, icke livsmedel4134 Automatförsäljning, livsmedel4135 Tobak4140 Inköp butiksvaror4141 Hygienartiklar4142 Kläder4145 Dagstidningar4147 Souvenirer, icke livsmedel4148 Souvenirer, livsmedel4150 Övriga hotelltjänster4151 Gästtvätt4152 Bagagehantering4153 Leveranser till hotellrummet4154 Barnpassning4155 Massage4160 Transporter och parkering19


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 84161 Taxi4162 Flygplatstransport4163 Buss4164 Kollektivtrafikbiljetter4166 Garage4167 Cykeluthyrning4168 Båtuthyrning4169 Övriga transporter4170 Turistkort/rabattkort/biljetter4171 Turistkort4172 Rabattkort4173 Teaterbiljetter4174 Biobiljetter4175 Kultur4180 Övriga kostnader för övernattningar4181 Bostadsrätter4182 Stugor4183 Camping4185 Personalbostäder4190 Inköp övrigt hotell4191 Växlingsavgifter4192 Uthyrning reklamplats/monterhyra4193 Uthyrning butiksyta4195 Faktureringsavgifter4199 Övrig försäljning20


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 842 Inköp mat4210 Mat4211 Mat Restaurang4212 Mat Kaféet4230 Personalmat4280 Inköpsrabatter mat43 Inköp dryck4310 Inköp Kaffe och Te4311 Kaffe4312 Te4320 Öl (klass I och IIA), vatten, läsk och juice4330 Cider och alkoläsk4340 Starköl (klass IIB och III)4341 Flasköl4342 Tank/fatöl4350 Vin4355 Starkvin4360 Sprit4370 Kolsyra4380 Inköpsrabatter dryck4390 Tomglas, gastuber44 Inköp övrigt restaurang4410 Inhyrda lokaler, restaurang4415 Inhyrd utrustning4420 Roulett, casino och spel i egen regi4430 Tobak4440 Köpt musik och underhållning, rörliga kostnader4445 Köpt musik, underhållning och kultur rörliga kostnader4460 Förbrukningsmaterial restaurang4461 Gästartiklar restaurang4462 Notor, bongrullar4463 Pappersvaror, engångsservis4469 Övrigt förbrukningsmaterial restaurang4470 Tvätt av linne, mattor med mera4471 Tvätt restauranglinne4472 Tvätt mattor4473 Tvätt gardiner och övriga textilier4475 Tvätt kockkläder och kökslinne4479 Övrig tvätt restaurang och kök4480 Rabatter övriga inköp, restaurang4490 Inkuransavdrag21


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 845 Inköp möten4510 Inhyrda lokaler, möten4530 Inhyrd mötesutrustning/mötesmaterial/kopiering4531 Inhyrd mötesutrustning4532 Mötesmaterial/kopiering4540 Gäst- och mötesaktiviteter externa4560 Förbrukningsmaterial vid interna gäst- och mötesaktiviteter4561 Gästartiklar möten4569 Övrigt förbrukningsmaterial möten46 Inköp SPA, idrott och teamaktiviteter4610 Behandlingsprodukter4611 Produkter för massage och kroppsbehandlingar4612 Solarium och soldusch4613 Produkter för manikyr/pedikyr, ansiktsbehandlingar och liknande behandlingar4614 Produkter för kropp- och kurbehandlingar och liknande behandlingar4615 Produkter för hud- och hårvård och liknande4616 Produkter meditativa aktiviteter4617 Produkter för vattenpass med meditativa inslag, typ floating och liknande4618 Produkter för meditativ Yoga, avslappningar4620 Inköp för övriga aktiviteter4621 Inköp för kost/mat och dryckesrådgivning, liknande rådgivning4622 Inköp för matlagningskurser och liknande kurser4623 Inköp för kälkåkning, scotersafari och liknande aktiviteter4624 Inköp för teambuildingsaktiviteter och liknande aktiviteter4625 Inköp för ren/hundspann och liknande aktiviteter4626 Inköp för 5-kamp och liknande aktiviteter4627 Kostnad för uthyrning av exempelvis cyklar, kanoter, skidor, skridskor ochliknande uthyrning4628 Kostnad för föreläsningar om friskvård och liknande4630 Inköp för idrott och fysiska aktiviteter4631 Kostnad för bad i badanläggning (motionssim och andra vattenaktiviteter såsomvattenpass med fysiska inslag etcetera)4632 Kostnad för gym för styrke- och/eller konditionsträning4633 Kostnad för vattenpass med fysiska inslag4634 Kostnad för innebandy, bandy, volleyboll, bowling, bangolf, vanlig golf,racketsporter och andra lagsporter samt uthyrning av kläder i samband med utövandetom detta ingår i priset4635 Kostnad för Work Out, gymnastik, aerobics etcetera4636 Kostnad för skid- och skridskoåkning, uthyrning av redskapen om detta ingår iaktiviteten4637 Kostnad för liftkort4638 Kostnad för motions- och träningsdans (ej diskotek)4639 Kostnad för ridning4640 Kostnad för kanot/kajakpaddling och uthyrning om detta ingår i priset påaktiviteten4641 Kostnad för Tha Chi, Yoga (fysisk), Qi Gong och kampsporter4642 Kostnad för motocrossåkning4643 Kostnad för stavgång under ledning av ledare samt uthyrning av stavar om dettaingår i priset på aktiviteten4644 Kostnad för cykling under ledning av ledare samt uthyrning av cyklar om dettaingår i priset på aktiviteten4655 Produkter i sjukvårdande behandlingar4660 Inköp försäljningsprodukter SPA- och behandlingsprodukter22


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 84670 Tvätt och inköp av handdukar för SPA, idrott och teamaktiviteter4671 Uthyrning badrock, handduk, badkläder4673 Inköp, uthyrda skidor, sportartiklar etc4691 Gästartiklar SPA, idrott och teamaktiviteter4699 Övrigt förbrukningsmaterial SPA, idrott och teamaktiviteter47 Erhållna ej fördelade rabatter4730 Erhållna rabatter och bonus48 Ej fördelat förbruknings- och städmaterial4849 Övrig musik och underhållning4869 Övrigt förbrukningsmaterial4870 Tvätt och städ4872 Tvätt-, disk och rengöringsmedel4874 Städ- och tvättutrustning4879 Övrigt tvätt, disk och städmaterial49 Fri grupp50, 51 Lokalkostnader, drift och underhåll5020 El5030 Värme5031 Gasol och gas5032 Sotning5040 Vatten och avlopp5050 Lokaltillbehör5060 Renhållning5062 Sophämtning5064 Snöröjning5065 Trädgårdsskötsel/yttre städning5070 Reparation och underhåll av hyrda lokaler5090 Övriga lokalkostnader52 Fri grupp53 Fri grupp23


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 854 Förbrukningsinventarier ochförbrukningsmaterial5410 Förbrukningsinventarier5420 Programvaror5430 Scenutrustning, belysning, rekvisita, dekor med mera5440 Förbrukningsemballage5450 Linne, glas, porslin, bestick och köksutrustning5451 Sänglinne och frotté5452 Restauranglinne5455 Glas, porslin, bestick5456 Köksutrustning5460 Förbrukningsmaterial5461 El-material och datatillbehör5462 Blommor och dekorationer55 Reparationer och underhåll5500 Reparation och underhåll5510 Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar5520 Reparation och underhåll av inventarier och datorer med mera5530 Reparationer och underhåll av installationer5550 Reparation och underhåll av datorer och annan elektronisk utrustning56 Kostnader för transportmedel5610 Personbilskostnader5611 Drivmedel för personbilar5612 Försäkring och skatt för personbilar5613 Reparation och underhåll av personbilar5615 Leasing av personbilar5616 Vägtull/Trängselskatt, avdragsgill5619 Övriga personbilskostnader5620 Lastbilskostnader5660 Motorcykel, moped och scoterkostnader5670 Båt, flyg och helikopterkostnad5690 Övriga kostnader för transportmedel57 Frakter och transporter5700 Frakter och övriga transportkostnader58 Resekostnader5800 Resekostnader (gruppkonto)5810 Biljetter5820 Hyrbilskostnader5830 Kost och logi5890 Övriga resekostnader24


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 859 Reklam och PR5910 Annonsering5911 Annonsering, tidningar5912 Annonsering, kataloger5913 Annonsering, fackpress5914 Annonsering, övrig tryckt annonsering5915 Annonsering, distributionssystem5916 Annonsering, banners och andra webbannonser5917 Annonsering, sökmotorer5919 Annonsering, övrig elektronisk annonsering5920 Utomhus och trafikreklam5930 Reklamtrycksaker och direktreklam5931 Reklam, broschyrer och säljmaterial5932 Reklam, elektroniska nyhetsbrev5935 Stamgästprogram5936 Medlemskort, broschyrer5937 Utskick stamgäster5938 Bonuskostnader stamgäster5939 Övrig direktreklam5940 Visningar, utställningar och mässor5941 Utställningar och mässor5942 Workshops och säljaktiviteter5945 Visningar5950 Anläggningsreklam och skyltning5951 Fast skyltning5952 Skyltningsmaterial5953 Menyer5960 Gåvor, presentreklam, tävlingar5970 Film-, radio-, TV- och Internetreklam5971 Produktion av reklamfilm och radioreklam5972 Radio- och TV-reklam5975 Produktion av egen webbplats5976 Drift och underhåll av egen webbplats5977 Sökmotoroptimering av egen webbplats5980 PR, institutionell reklam och sponsring5990 Övriga kostnader för reklam och PR5998 Erhållna reklambidrag60 Övriga försäljningskostnader6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)6010 Kataloger, prislistor med mera samt matsedlar och prislistor6020 Broschyrer och egna facktidskrifter6030 Speciella orderkostnader och distributionskostnader6031 Avgifter till försäljnings-, boknings- och turistorganisationer6032 Avgifter till elektroniska reservationssystem6050 Försäljningsprovisioner6060 Kreditförsäljningskostnader6070 Representation6071 Representation, avdragsgill6072 Representation, ej avdragsgill6090 Övriga försäljningskostnader25


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 861 Kontorsmateriel och trycksaker6100 Kontorsmaterial och trycksaker (gruppkonto)6110 Kontorsmaterial6150 Trycksaker62 Tele och post6200 Tele och post (gruppkonto)6210 Telekommunikation6211 Fast telefoni6212 Mobiltelefon6230 Datakommunikation6250 Postbefordran63 Företagsförsäkring och övriga riskkostnader6300 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto)6310 Företagsförsäkring6320 Självrisk vid skada6330 Kompensation till gäster till följd av stöld eller skador6350 Förluster på kundfordringar och smitnotor6351 Konstaterade förluster på kundfordringar och smitnotor6352 Befarade förluster på kundfordringar och smitnotor6360 Garantikostnader6361 Förändring av garantiavsättning6362 Faktiska garantikostnader6370 Kostnader för bevakning och larm64 Förvaltningskostnader6400 Förvaltningskostnader (gruppkonto)6410 Styrelsearvoden6420 Ersättningar till revisor6421 Revision6422 Rådgivning6440 Årsredovisning och delårsrapporter6450 Bolagsstämma/årsstämma6490 Övriga förvaltningskostnader65 Övriga externa tjänster6500 Övriga externa tjänster (gruppkonto)6530 Redovisningstjänster6540 IT-tjänster6550 Programvaror6560 Serviceavgifter till branschorganisationer6570 Bankkostnader6580 Advokat- och rättegångskostnader6590 Övriga externa tjänster26


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 866 Undersökningar och produktutveckling6610 Marknadsundersökningar6620 Branschstatistik6650 Studiebesök6660 Produktutveckling6670 Provköp och produkttester67 Fri grupp68 Fri grupp69 Övriga externa kostnader6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto)6910 Licensavgifter och royalties6911 Radio, TV, dvd6912 STIM-avgifter6913 SAMI/IFPI-avgifter6930 Kostnader för varumärken med mera6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter6950 Tillsynsavgifter myndigheter6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla6993 Lämnade bidrag och gåvor27


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8Kostnader för personal70 Löner till kollektivanställda7010 Löner till kollektivanställda7011 Löner till fast anställd personal kollektivanställda7012 Vinstandelar/bonus till kollektivanställda7013 Löner till kollektivanställda 18-25 år7015 Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade)7016 Vinstandelar till kollektivanställda7017 Övriga semesterlönegrundande löneavdrag kollektivanställda7019 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda7030 Löner till extrapersonal7040 Löner till musiker och underhållare7080 Lön till kollektivanställda för ej arbetad tid7082 Utbetald sjuklön till kollektivanställda7083 Föräldraersättning till kollektivanställda7085 Semesterlöner till kollektivanställda7088 Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid7090 Förändring semesterlöneskuld7091 Beräknad semesterlön7092 Utbetald semesterlön71 Kostnader för entreprenader7100 Entreprenader7110 Entreprenader, städning7120 Entreprenader, disk7130 Entreprenader, kök7140 Entreprenader, servering7150 Entreprenader, bevakning7160 Entreprenader, musik7170 Entreprenader, garderob7180 Entreprenader, reception7190 Entreprenader, möblering7190 Utlånad/utfakturerad personal28


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 872 Löner till tjänstemän och företagsledare7210 Löner till tjänstemän7211 Löner till fast anställd personal tjänstemän7212 Vinstandelar/bonus till tjänstemän7213 Löner till tjänstemän 18-25 år7215 Löner till tjänstemän7216 Vinstandelar till tjänstemän7217 Övriga semesterlönegrundande löneavdrag tjänstemän7219 Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän7220 Löner till företagsledare7222 Tantiem till företagsledare7223 Löner till företagsledare 18-25 år7225 Löner till företagsledare (avgiftsbefriade)7229 Upplupna löner och vinstandelar till företagsledare7230 Löner till extra anställda tjänstemän7280 Lön till tjänstemän för ej arbetad tid7282 Utbetald sjuklön till tjänstemän7283 Föräldraersättning till tjänstemän7284 Föräldraersättning till företagsledare7285 Semesterlöner till tjänstemän7286 Semesterlöner till företagsledare7289 Övriga löner till företagsledare för ej arbetad tid7290 Förändring semesterlöneskuld7291 Förändring av semesterlöneskuld till tjänstemän7292 Förändring av semesterlöneskuld till företagsledare73 Kostnadsersättningar och naturaförmåner7300 Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)7312 Ersättningar för förslagsverksamhet och uppfinningar7319 Övriga kontanta extraersättningar7320 Traktamenten vid tjänsteresa7321 Skattefria traktamenten, Sverige7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige7323 Skattefria traktamenten, utlandet7324 Skattepliktiga traktamenten, utlandet7330 Bilersättningar7331 Skattefria bilersättningar7332 Skattepliktiga bilersättningar7333 Ersättning för trängselskatt, skattefri7380 Kostnader för förmåner till anställda7381 Kostnader för fri bostad7382 Kostnader för fria eller subventionerade måltider7383 Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen7384 Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder7385 Kostnader för fri bil7386 Subventionerad ränta7387 Kostnader för lånedatorer7388 Anställdas ersättning för erhållna förmåner7389 Övriga kostnader för förmåner7391 Kostnad för vägtull/trängselskatteförmån7392 Kostnad för förmån av hushållsnära tjänster29


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 874 Pensionskostnader7400 Pensionskostnader (gruppkonto)7410 Pensionsförsäkringspremier7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar7420 Förändring av pensionsskuld7430 Avdrag för räntedel i pensionskostnad7460 Pensionsutbetalningar7490 Övriga pensionskostnader75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal7510 Lagstadgade arbetsgivaravgifter7511 Arbetsgivaravgifter för lön och ersättningar7512 Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden7515 Sociala avgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar7516 Sociala avgifter på arvoden7519 Arbetsgivaravgifter semesterreserv och löneskuld7530 Särskild löneskatt7531 Särskild löneskatt för vissa försäkringsersättningar7550 Avkastningsskatt på pensionsmedel7560 Arbetsgivaravgifter 18-25 år7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar7580 Gruppförsäkringspremier7590 Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal76 Övriga personalkostnader7610 Utbildning7620 Sjuk- och hälsovård7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill7630 Personalrepresentation7631 Personalrepresentation, avdragsgill7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill7650 Sjuklöneförsäkringar7690 Övriga personalkostnader7691 Personalrekrytering7693 Friskvård och motionsverksamhet7699 Övriga personalkostnader30


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 877 Hyror, fastighetskostnader och leasing samtnedskrivningar7710 Hyra/leasing maskiner och inventarier7711 Hyra/leasing hotell-TV7712 Hyra/leasing datorsystem7713 Hyra/leasing övriga kontorsmaskiner7714 Hyra/leasing övriga maskiner7715 Fasta avgifter telefonväxel7721 Franchiseavgifter7722 Varumärkesavgift7730 Management fee7740 Hyra och arrende för rörelsen7750 Lokalhyra7751 Hyra för speciella lokaler7752 Hyra för garage7756 Hyra för personalbostäder7760 Fastighetskostnader, hyrda lokaler och egen fastighet7761 Reparation och underhåll av egen fastighet7762 Försäkringspremier för fastighet7763 Tomträttsavgäld/Markhyra7764 Fastighetsskatt7769 Övriga kostnader för fastighet7780 Nedskrivningar av anläggningstillgångar och vissa omsättningstillgångar7781 Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar7782 Nedskrivning av byggnader och mark7783 Nedskrivning av maskiner och inventarier7784 Nedskrivning av vissa omsättningstillgångar7790 Återföring av nedskrivningar7791 Återföring av nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar7792 Återföring av nedskrivningar av byggnader och mark7793 Återföring av nedskrivningar av maskiner och inventarier7794 Återföring av nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar78 Avskrivningar enligt plan7810 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar7811 Avskrivningar på balanserade utgifter7812 Avskrivningar på koncessioner med mera7814 Avskrivningar på licenser7815 Avskrivningar på varumärken7816 Avskrivningar på hyresrätter7817 Avskrivningar på goodwill, franchise- och nyttjanderätter7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar7821 Avskrivningar på byggnader7824 Avskrivningar på markanläggningar7829 Avskrivningar på övriga byggnader7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar7832 Avskrivningar på inventarier7833 Avskrivningar på installationer7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel7835 Avskrivningar på datorer7836 Avskrivningar på leasade tillgångar31


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 87839 Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier79 Övriga rörelsekostnader7940 Orealiserade positiva värdeförändringar på säkringsinstrument7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär7970 Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar7971 Förlust vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar7972 Förlust vid avyttring av byggnader och mark7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier7990 Övriga rörelsekostnader32


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 880 Resultat från aktier och andelar i koncernföretag8010 Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag8012 Utdelning på aktier och andelar i dotterföretag8013 Utdelning på aktier och andelar i andra koncernföretag8014 Koncernbidrag8016 Insatsemission koncernföretag8019 Övriga utdelningar på andelar i koncernföretag8020 Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag8022 Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag8023 Resultat vid försäljning av andelar i andra koncernföretag8030 Resultatandelar från handelsbolag (dotterbolag)8070 Nedskrivning av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag8072 Nedskrivningar av andelar i dotterföretag8073 Nedskrivningar av andelar i andra koncernföretag8076 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag8077 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag8078 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra koncernföretag8080 Återföring av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hoskoncernföretag8082 Återföring av nedskrivningar av andelar i dotterföretag8083 Återföring av nedskrivningar av andelar i andra koncernföretag8086 Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag8087 Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag8088 Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra koncernföretag81 Resultat från aktier och andelar i intresseföretag8110 Utdelning på aktier och andelar i intresseföretag8112 Utdelningar från intresseföretag8116 Insatsemission, intresseföretag8120 Resultat vid försäljning av aktier och andelar i intresseföretag8130 Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag)8170 Nedskrivning av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag8171 Nedskrivningar av andelar i intresseföretag8172 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag8180 Återföring av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hosintresseföretag8181 Återföring av nedskrivningar av andelar i intresseföretag8182 Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag33


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 882 Resultat från övriga värdepapper och långfristigafordringar (anläggningstillgångar)8200 Ränteintäkter från anläggningstillgångar (gruppkonto)8210 Utdelning på andelar i andra företag8212 Utdelningar, övriga företag8216 Insatsemission, övriga företag8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andraföretag8221 Resultat vid försäljning av andelar i andra företag (från konto 1350)8222 Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag (från konto138x)8230 Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar8231 Valutakursvinster på långfristiga fordringar8236 Valutakursförluster på långfristiga fordringar8240 Resultatandelar från handelsbolag (andra företag)8250 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper i andra företag8251 Ränteintäkter från långfristiga fordringar8252 Ränteintäkter från övriga värdepapper8260 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos koncernföretag8261 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos moderföretag8262 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos dotterföretag8263 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra koncernföretag8270 Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andraföretag8271 Nedskrivningar av andelar i andra företag8272 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag8273 Nedskrivningar av övriga värdepapper hos andra företag8280 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar, hos andraföretag8281 Återföring av nedskrivningar av andelar i andra företag8282 Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag8283 Återföring av nedskrivningar av övriga värdepapper i andra företag8290 Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar8291 Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar8295 Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument34


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 883 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter8300 Ränteintäkter från omsättningstillgångar (gruppkonto)8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar8311 Ränteintäkter från bank8312 Ränteintäkter från kortfristiga placeringar8313 Ränteintäkter på kundfordringar8314 Skattefria ränteintäkter8320 Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar8321 Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar8325 Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument (oms.tillg.)8330 Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar8331 Valutakursvinster på kortfristiga fordringar och placeringar8336 Valutakursförluster på kortfristiga fordringar och placeringar8340 Utdelning på kortfristiga placeringar8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar8360 Övriga ränteintäkter från koncernföretag8361 Övriga ränteintäkter från moderföretag8362 Övriga ränteintäkter från dotterföretag8363 Övriga ränteintäkter från andra koncernföretag8370 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar8380 Återföring av nedskrivningar av kortfristiga placeringar8390 Övriga finansiella intäkter84 Räntekostnader och liknande resultatposter8400 Räntekostnader (gruppkonto)8410 Räntekostnader för långfristiga skulder8411 Räntekostnader för obligations-, förlags-, och konvertibla lån8412 Räntedel i årets pensionskostnad8413 Räntekostnader för checkräkningskredit8415 Räntekostnader för andra skulder till kreditinstitut8417 Räntekostnader för dold räntekompensation med mera8418 Avdragspost för räntesubventioner8419 Övriga räntekostnader för långfristiga skulder8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder8421 Räntekostnader till kreditinstitut8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder8423 Räntekostnader för skatter och avgifter8429 Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder8430 Valutakursdifferenser på skulder8431 Valutakursvinster på skulder8436 Valutakursförluster på skulder8440 Erhållna räntebidrag8450 Orealiserade värdeförändringar på skulder8451 Orealiserade värdeförändringar på skulder8455 Orealiserade värdeförändringar på säkringsinstrument8460 Räntekostnader till koncernföretag8461 Räntekostnader till moderföretag8462 Räntekostnader till dotterföretag8463 Räntekostnader till andra koncernföretag8480 Aktiverade ränteutgifter8490 Övriga skuldrelaterade poster8491 Erhållet ackord på skulder till kreditinstitut med mera35


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 885 Fri grupp86 Fri grupp87 Extraordinära intäkter och kostnader8710 Extraordinära intäkter8750 Extraordinära kostnader88 Bokslutsdispositioner8810 Förändring av periodiseringsfond8811 Avsättning till periodiseringsfond8819 Återföring från periodiseringsfond8850 Förändring av överavskrivningar8851 Förändring av överavskrivningar, immateriella anläggningstillgångar8852 Förändring av överavskrivningar, byggnader och markanläggnignar8853 Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier8860 Förändring av ersättningsfond8861 Avsättning till ersättningsfond för inventarier8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar8863 Avsättning till ersättningsfond för mark8864 Avsättning till ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel8865 Ianspråktagande av ersättningsfond för avskrivningar8866 Ianspråktagande av ersättningsfond för annat än avskrivningar8869 Återföring från ersättningsfond8880 Förändring av obeskattade intäkter8881 Avsättning till upphovsmannakonto8882 Återföring från upphovsmannakonto8885 Avsättning till skogskonto8886 Återföring från skogskonto8890 Övriga bokslutsdispositioner8891 Förändring av skillnad mellan bokförd och faktisk pensionsskuld8892 Nedskrivning av konsolideringskaraktär av anläggningstillgångar8893 Mottagna koncernbidrag8894 Lämnade koncernbidrag8895 Förändring av lagerreserv8899 Övriga bokslutsdispositioner89 Skatter och årets resultat8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat8920 Skatt på grund av ändrad taxering8930 Restituerad skatt8940 Uppskjuten skatt8999 Årets resultat36


K O N T O F Ö R T E C K N I N G - S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8STATISTIK9300 ANTAL TILLGÄNGLIGA RUM9301 ANTAL SÅLDA RUM9303 ANTAL TILLGÄNGLIGA RUM ÖPPNA DAGAR9305 ANTAL GÄSTNÄTTER9311 ANTAL MATGÄSTER9316 ANTAL MIDDAGSGÄSTER9360 ANTAL DAGMÖTEN9361 ANTAL ÖVERNATTNINGSMÖTEN9370 ANTAL BEHANDLINGAR9500 ANTAL ARBETADE TIMMAR9998 MOTKONTO VID BOKFÖRING STATISTIKUPPGIFTER37

More magazines by this user
Similar magazines