Produktbladför Expansionskärl - Förtryckta med membran - Armatec

armatec.se

Produktbladför Expansionskärl - Förtryckta med membran - Armatec

ExpansionskärlFörtryckta med membranAT 8363BDimensionsområde PN Temperaturområde Material35-1000 liter 6 -10 °C till 110 °C StålAT 8363BAnvändningsområdeSka under drift ta hand om fluidens volymförändring, som uppkommer genomtemperaturvariationen, i ett värmesystem. För kylsystem, där köldbäraren ofta ärblandningar med glykoler, alkohol eller salter, skall expansionskärlet vara av bälgtyp.Se AT 8321C.ProgramtextPLC.41 Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gasFörtryckt expansionskärl AT 8363B.... med volym .... liter med gummimembran.Förtryck:..... bar.AT8363BKvalitetssäkringSamtliga storlekar uppfyller kraven enligt PED, AFS 1999:4 samt är CE-märkta.Detaljförteckning1 Kärlhalvor Stål 1.03352 Gummimembran SBR3 Påfyllningsventil, luft Med skyddshuv4 Ben Stål 1.0038Kärl med volym 35-400 liter levereras med anslutning uppåt. Större kärl levererasmed anslutning nedåt. Samtliga kärl är elektrostatiskt lackerade i röd kulör.Mått och viktCVolym 35 50 80 100 140 200 250A 360 360 485 485 485 600 600B 480 630 590 640 935 860 1095C G3/4 G3/4 G1 G1 G1 G1 G1D 450 590 560 610 900 835 1060Vikt 7,0 7,5 16,0 18,0 24,0 36,0 44,0BDA213Volym 300 400 500 600 800 1000A 600 600 750 750 750 750B 1245 1485 1445 1700 2155 2555C G1 G1 G1 G1 G1 G1D 1230 1460 1250 1505 1960 2360Vikt 49,0 56,0 63,0 77,0 95,0 118,041Funktion och konstruktionExpansionskärl av förtryckstyp med gummimembran som avskiljer fluiden frånden komprimerade luften. Förtrycket bör, enligt SS-EN 12828, motsvara systemetsstatiska höjd +0,3 bar, för att alltid säkerställa ett övertryck i systemets högstadel. Vid påfyllning och uppstart skall fylltrycket få lov att stiga upp till ett trycksom motsvarar kärlets förtryck +0,3 bar för att en viss mängd fluid skall kunnakomma in i kärlet redan från start.BDCA234Utgåva 3, 2012-02-15Sid 1 (3)


ExpansionskärlFörtryckta med membranAT 8363BMed stigande temperatur sker en tryckstegring p.g.a. fluidens volymökning ochdet ökande volymflödet strömmar in i kärlet och pressar membranet bakåt. Närtemperaturen sjunker sker en trycksänkning när fluidens volym nu minskar ochett omvänt volymflöde strömmar ur kärlet p.g.a att förtrycket pressar membranetframåt.Volymökningar resp. minskningar sker kontinuerligt i både värme- och kylsystempå grund av temperaturvariationen. Ett förtryckt expansionskärl skall ta hand omden varierande expansionsvolymen inom ett accepterat drifttrycksområde, emellansystemets statiska höjd och säkerhetsventilens öppningstryck.Tekniska dataVolym liter Max drifttryck bar Standard förtryck bar35 - 1000 6,0 1,5DimensioneringFör komplett dimensionering används Armatecs dimensioneringsprogram VAR-MBER, vilket finns tillgängligt på vår hemsida. Förutom expansionskärl dimensionerashär även säkerhetsutrustningar för olika typer av anläggningar.Tillbehör och varianterI röranslutningen till expansionskärlet skall en avstängnings- och avtappningsventilmonteras, välj AT 3600. Möjligör en nödvändig kontroll av kärlets förtryck utandriftstopp och onödig nedtappning av systemet. För både slutna värme- och kylsystemkrävs olika typer av säkerhetsutrustningar och tillbehör. Dessa specificerasenkelt med hjälp av VARMBER dimensioneringsprogram.InstallationFör max funktion och högsta driftsäkerhet skall expansionskärlet anslutas till systemetsreturledning, på cirkulationspumpens sugsida. Om systemtemperaturenär hög och det därmed är sannolikt att temperaturen i expansionskärlet varaktigtkan komma att överstiga 80 ºC, bör ett avsvalningskärl AT 8303 inmonteras förekärlet.Underhåll och reservdelarViktigt för säker drift och funktion att kärlets förtryck regelbundet kontrolleras.Sker genom att avstängningsventilen mot systemet stängs, avtappningsventilenöppnas för att helt tömma kärlet på fluid. Endast med helt tomt kärl finns förutsättningenför rätt tryckmätning. Via kärlets luftventil kontrolleras och justeras förtrycketmed hjälp av en kompressor.MärkningUppgifter om volym, förtryck, max. tryck, max. temperatur, tillverkningsår, tillverkningsnummer,typnummer, CE-märkning samt tillverkarens namn anges på kärletsmärkskylt.Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.Armatec ansvarar inte för eventuella tryckfel eller missförstånd.Dokumenten får kopieras endast i sin helhet.Utgåva 3, 2012-02-15Sid 2 (3)


ExpansionskärlFörtryckta med membranAT 8363BBeställningsnyckelVolym (liter) AT-nr RSK-nr35 8363B35 553499750 8363B50 553499880 8363B80 5534999100 8363B100 5535000140 8363B140 5535001200 8363B200 5535002250 8363B250 5535003300 8363B300 5535004400 8363B400 5535005500 8363B500 5535006600 8363B600 5535007800 8363B800 55350081000 8363B1000 5535009Utgåva 3, 2012-02-15Sid 3 (3)

More magazines by this user
Similar magazines