12.07.2015 Views

De bästa logistiklösningarna tävlar i sjätte Posten Logistics Award ...

De bästa logistiklösningarna tävlar i sjätte Posten Logistics Award ...

De bästa logistiklösningarna tävlar i sjätte Posten Logistics Award ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Leverans på ett ögonblick.Oscar Tjärnberg, operativchef på Lenslogistics, kanleverera över natten ävenom beställningen kommerpå söndagen.Snabba affärer– synliga resultatLinsgrossisten Lenslogistics förenklar optikernasadministration och logistik. Bakom företagetsframgång finns en väl utvecklad logistiklösningsom hanterar tusentals artiklar varje dag.‚Varje dag levererar grossistenLenslogistics 8 000 artiklar till 3 000kunder runt om i Europa. I Skandinavienhar nästan 25 procent av de kontaktlinsersom används av privatpersoner passeratföretagets distributionscentrum i Kista.– Vi har samlat produkterna från olika tillverkareunder en hatt vilket besparat bådetraditionella optikerbutiker och postorderhandelnmycket administration. Nu behöverde bara vända sig till oss för att få ett komplettsortiment av linser, säger Oscar Tjärnberg,operativ chef på Lenslogistics.Lenslogistics tillhandahåller produkterfrån närmare hundra olika tillverkare somdistribueras till huvudsakligen åtta länder,men varumärket Lenslogistics syns mycketsällan när produkten når slutkunden.Lenslogistics kunder äger nämligen självahela relationen med den mottagande kunden,medan Lenslogistics agerar som enoberoende logistikpartner i bakgrunden.Varorna levereras redan dagen efter beställningi Sverige, Norge, Finland och Tyskland.– Strax över 96 procent av de beställdaprodukterna lagerhålls på Lenslogistics distributionscentrali Kista och skickas sammadag som beställningen kommit in till oss.Detta gäller inte bara vardagar utan ävensöndagar, vilket brukar bli en positiv överraskningför de kunder som får sin leveransredan nästföljande måndag.Men Lenslogistics affärsidé sträcker siglängre än till snabba leveranser. De strävarefter att maximalt förenkla optikernas arbetegenom att hantera så stor del som möjligt avderas administration och logistik, vilket inkluderarinköp, lagerhållning, distribution, betalningslösningaroch kundservice.Lenslogistics största kund är succéföretagetLensway som säljer linser via internetoch är marknadsledande i Europa. Kundernasbeställning hamnar dock i Lenslogisticsaffärssystem där nya beställningar schemaläggs,bokas och frisläpps var tredje minut.Men när linserna når beställaren – oftastredan dagen efter – syns inte ett spår avLenslogistics inblandning.STEFAN SJÖDINMOTIVERINGLENSLOGISTICS / STARTÅR: 2000. ANSTÄLLDA: ca 140.ÅRSOMSÄTTNING: Cirka 400 miljoner kronor.”Lenslogistics har utnyttjat en ineffektivitet i marknadens försörjning av kontaktlinser genom att skapa ett centralt nav för inköp, lagerhållning ochdistribution av kontaktlinser och tillbehör. Logistik och hög leveranskvalitet är kärnan i deras affärsmodell. Deras höga grad av effektivitet ochmervärdesskapande har fått såväl internethandlare som detaljister att välja Lenslogistics som leverantör.”P O S T E N L O G I S T I C S A W A R D 2 0 0 7 7


Högteknologisk. StephenSchaum använde ett moderntCAD-program föratt skapa sin skulptur”Two rivers”.Vad är kopplingen mellan logistik ochströmmande vatten?– Strömmande vattendrag bildar ett slagsnätverk där olika flöden förs samman. Ochde möts utan friktion. Det är som logistik närden fungerar som bäst.Hur gick du tillväga rent praktiskt?– Jag skapade skulpturen med hjälp avdatorprogrammet CAD, som också mångaarkitekter använder. Sedan skrev jag ut entredimensionell version av ritningen.Tredimensionella utskrifter, det låter somscience fiction!– Ja, faktiskt. Men de existerar och är väldigtanvändbara när man vill testa sina idéer.Men både CAD och skrivarna är bara verktyg,det är idéerna som är avgörande. När jaghade funnit den form jag ville ha visade jag enprototyp för de ansvariga på Posten Logistik.De blev mycket nöjda.Gamla tiders skulpterande för hand verkaravlägset.– Att använda ett modernt datorprogramför ritningen tycker jag passar bra för PostenLogistics Award. Jag vill att skulpturen skage en känsla av den högteknologi och precisionsom präglar dagens logistik. Men självagjutningen är desto mer gammaldags. Denhar utförts av Bergmans Konstgjuteri i Stockholm,ett fantastiskt ställe med anor från1800-talet.Du är född i USA, men bor sedan en tid iStockholm. Vad lockade dig hit?– Efter att jag tagit min mastersexamenvid New York University fick jag ett ettårigtstipendium för att studera vid KungligaKonsthögskolan i Stockholm. Den skolanhar ett väldigt bra rykte i USA. Jag har haften fantastisk tid här och planerar att bosättamig i Stockholm.Som ettrinnande vattenStephen Schaum, 37, är mannen bakomdet nya, permanenta priset till PostenLogistics Award. Inspiration hämtade han frånströmmande vatten i naturen.Slutligen, har skulpturen något namn?– Ja, den heter ”Two rivers”.GABRIEL ARTHURMER OM STEPHEN SCHAUMFÖDD: 1970 i Santa Monica, Kalifornien.UTBILDNINGAR: Carnegie-Mellon University,New York University, Pratt Institute, KungligaKonsthögskolan i Stockholm.UTSTÄLLNINGAR (I URVAL): MetropolitanMuseum of Art, New York; Bergen Museum ofArt, Bergen; I.T.P, New York.HEMSIDA: www.stephenschaum.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!