Verksamhetsberättelse 2006 - Visita

visita.se

Verksamhetsberättelse 2006 - Visita

SHR NorrlandsÅrsredovisning 2006


Ordförande har ordetFörsta året som ordförande i SHR Norrland är avslutat.Ett år som har andats förändring, framtidstro och stor utveckling. Besöksnäringenhar äntligen slagit igenom som den viktiga näring den är.I och med regeringsskiftet påbörjades en ny resa för SHR Norrland,politikerbearbetningen har fått en ny inriktning och nya kontakter slutits.Framtidstron visar sig i dag tydligt hos våra medlemmar. Befintliga företag vågarhoppas på framtiden och nya företag startas, även i glesbygd.Under 2006 har vi fokuserat på att ge våra medlemmar mervärde i medlemskapetoch denna inriktning kommer att vara prioriterad även under det kommandeverksamhetsåret. Vi försöker också att se över branschen i norrland i sin helhet ochhar inventerat krögarföreningar och hotellvärdar i regionen. Vi ser väldigt positivtpå alla typer av samverkansformer och är gärna med och hjälper till vid sånainitiativ. Vi följer givetvis startandet av Umeås krögarförening med spänning!Föreningens verksamhetsområde är stort, det sträcker sig från Bollnäs i söder tillriksgränsen i norr. Vår region omfattar Västernorrland, Jämtland, Västerbotten,Norrbotten samt Gävleborg med undantag av landskapet Gästrikland. Valnämndengör sitt yttersta för att hela regionen ska vara representerad inom styrelsen, ochi dag är det är en bra spridning på ledamöternas verksamhetsområden. Det ären styrka, men medför även problem för oss att visa tydligt engagemang i helavår stora region. Därför ställer det höga krav på våra ledamöter att vara aktivaoch arbeta för en enad och seriös bransch. Jag tar gärna emot förslag från våramedlemmar på hur vi ska utveckla vår verksamhet och vad ni önskar att vi skallfokusera mer på och engagera oss i.Nu ser vi fram emot ett årsmöte hos vår nordligaste ledamot i Pajala. En regiondär möjligheter för ökad turism är stor. Det ska bli intressant att följa utvecklingenmed den nya landningsbanan i Pajala och alla satsningar i det närliggandeHaparandaområdet.Jag vill slutligen från styrelsens sida tacka förförtroendet och hoppas att ni ger oss fler synpunkter påvad ni tycker vi skall fokusera på under det kommandeverksamhetsåret. Vi behöver era åsikter.Susanne Andersson PrippOrdförande SHR Norrland


Vi som har haft förtroendetFöreningens styrelse fick efter årsmöte och konstituerande styrelsemöte följandesammansättning:Ordförande:Vice ordförande:Susanne Andersson Pripp, Best Western Gamla TeaternJonas Svensson, Restaurang Grankotten, SundsvallOrdinarie ledamöter:Mia Jonsson, Rex bar och grill i UmeåGunnar Bäckström, Clarion Collection Hotel Uman i UmeåUlf Steringer, Brandstationens Restaurang & Catering AB i SundsvallErik Sangevie, Scandic Hotel i BollnäsPer Arne Ylipää, Lappland River Hotel i PajalaMimmo Cicero, Elite Stadshotellet i LuleåIsabel Hamilton, Max hamburgerrestaurang i ÅreStyrelsens sekreterare har varit Maria Lycknert och förbundsjurist Louise PalmFöreningens revisorerMarie Ann Swahn Lindeberg Grant Thornton AB ochPeter Nilsson på Fjällgården i ÅreValnämnd för föreningenOrdförande:Jan Palm, Scandic Hotel i SkellefteåLedamöter:Vanja Aronsson, ÖstersundStefan Mörtberg, Svansjöliftarna i TänndalenRepresentation i SHRs styrelse och råd m.m.Styrelsen:Susanne Andersson PrippValnämnden:Ulf SteringerSHRs utbildningsråd: Jonas Svensson, som suppleantSammanträden och övriga mötenFöreningen har haft årsmöte i Östersund den 4 april 2006.Styrelsen har haft sju möten under året, varav två har hållits per telefon ochfem i Stockholm.


Ylipää från Pajala Thomas Östros för att berätta vad 600 meter asfalt kan göraför turismen till regionen. I början av september 2006 fattades beslut att Pajalakommun, länsarbetsnämnden, länsstyrelsen, staten och EU-medel gemensamtkommer att finansiera en ny och utbyggd landningsbana. Landningsbanan beräknasstå klar i nov 2007.Lokala projektDen 6 juni genomfördes projektet ”Fira nationaldagen på restaurang”. Platsen varSundsvall. Syftet var att få restaurangägare att hålla öppet under en helgdag ochatt få fler att gå ut och äta på restaurang, till ett rimligt pris. Restaurangerna valdesjälva ut sin nationalrätt den dagen. Beroende på vilken inriktning restaurangenhade kunde man alltså beställa en typisk kinesisk nationalrätt, libanesisk, italiensk,svensk osv. Rätten kostade mellan 75-99 kr och skulle vara prisvärd. Drygt25 restauranger deltog i projektet. Föreningen bidrog med arbetsinsatser samtmed marknadsföringsbidrag för produktion av flyers och annonser. Projektetgenomfördes i samarbete med Sundsvalls ”På stan bolaget”. Drygt 25 000 besökteSundsvall den 6 juni och projektet var mycket lyckat.Åre höstmarknad pågår under en helg i oktober, dels som ett initiativ för attförlänga säsongen och dels som ett startskott för vintern. Under höstmarknadenställer lokala matproducenter ut och hela regionen lever upp. Höstmarknaden hade10.000 besökare under en helg. SHR Norrland sponsrade med ekonomiska medel.På flera håll i Norrland pågår arbete för att minska krogrelaterat våld, blandannat genom utbildning inom ansvarsfull alkoholhantering. Projekten drivs oftastpå länsnivå. Styrelsens ledamöter deltar i detta arbete i styrgrupper tillsammansmed polis, kommun och socialnämnd. Arbetet som pågår inom ansvarsfullalkoholhantering sprids just nu i norrland och kommer att fortsätta att utvecklasunder 2007.Under Servera dagarnai Umeå i november varstyrelsen på plats med monter.Dels för att informera våramedlemmar om vårt arbetemen även för att träffa ochrekrytera nya medlemmar.Jonas Svensson och Ulf Steringer från Sundsvall på Serveramässan


Resultaträkning för tiden 1 januari - 31 decemberIntäkter 2006 2005Medlemsavgifter 300 000 300 000Utdelning aktier 565 16 830Ränteintäkter 742 365Summa intäkter 301 307 317 195KostnaderReklam och PR, 10 850 38 828stipendiumRese- och 107 396 115 906representationskostnaderKostnader för årsmöte 52 435 49 228och styrelseAdministrationskostnader 15 544 16 123Arvoden revision mm 30 625 14 875Bankkostnader 1 416 2 627Styrelse arvoden inkl soc.avg 123 283 165 134Summa kostnader 341 549 402 721Realisationsvinst aktier 139 539 56 013Resultat före skatt 99 297 -29 513Skatt -55 829 -18 353Årets resultat 43 468 -47 866


Balansräkning den 31 decemberTillgångar 2006 2005 NotAktier o värdepapper 657 073 1 040 176 1Skattekonto 12 786 14 716Taste of North EU-projekt -10 443 264 832Checkkonto 432 661 175 683”Taste of North” kontot 111 297 136 018Summa tillgångar 1 203 374 1 631 425Eget kapital och skulderUnderstödsfonden 4 4Balanserat resultat 983 340 1 031 206Årets resultat 43 468 -47 866Summa eget kapital 1 026 812 983 344SkulderLevskulder 15 000 15 000Skatteskulder 35 777 0Källskatt 4 500 21 990Upplupna sociala avgifter 4 842 23 793Upplupna kostnader 0 51 537Beslutade ej utbetalda stipendier 14 000 14 000SHR Service AB 3 693 4 829SHR -1 250 116 932Övriga kortfr.skulder SHR 100 000 400 000Summa skulder 176 562 648 081Summa eget kapital och skulder 1 203 374 1 631 425Ställda panter Inga IngaAnsvarsförbindelser Inga Inga


Not 1Antal Antal Aktier Anskaffningsvärde Marknadsvärde2006 2005 2006 2005 2006 20050 1000 Bilia 0 82 410 0 149 5000 1000 Investor B 0 131 655 0 139 0000 1000 Skandia 0 54 772 0 47 6000 500 Volvo B 0 120 349 0 187 2500 32 Ainax 0 0 0 032 0 Scania A 0 0 15 696 00 389 186 15 696 523 3505940 5940 Robur Lux Sv 657 073 657 073 723 956 714 809LikviditetsfondSumma 657 073 1 046 259anskaffningsvärdeSumma 739 652 1 238 159marknadsvärdeAktier i övriga företag100 Svensk Turism ABÅr 2006 har samtliga noterade aktiersålts till ett värde av: 522 642 kronor


Östersund, den 9 mars 2007Gunnar Bäckström Mimmo Cicero Isabel HamiltonMia Karlsson Jonsson Erik Sangevie Ulf Steri ngerPer Arne Ylipää Jonas Svensson Susanne Andersson PrippOrdförandeMarie Ann SwahnGodkänd revisorPeter NilssonVår revisionsberättelse har avgivits 21 mars 2007


SHR, Sveriges Hotell- och RestaurangföretagareKammakargatan 39, Box 1158, 111 81 StockholmTel 08-762 74 00 Fax 08-21 58 61info@shr.se www.shr.se

More magazines by this user
Similar magazines