Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling

sverigesingenjorer.se

Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling

SacoAtt: Lena Maier SöderbergBox 2206103 15 STOCKHOLMYTTRANDEDatum: 2013-06-10Dnr: Rnr 24.13Sveriges Ingenjörers analys av:Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandlingSveriges Ingenjörer ser övergripande positivt på slutbetänkandet avupphandlingsutredningen (SOU 2013:12). Att ha ”goda affärer” somutgångspunkt är ett välkommet paradigmskifte som vi ser genomsyrarutredningen. Tillsammans med innovationsupphandlingsutredningen från 2010tror vi detta kan utgöra ett samhällsstödjande ramverk för offentligupphandling.På tre punkter nedan önskar Sveriges Ingenjörer att ambitioner och kravförtydligas och stärks ytterligare.- Fastställa tydliga incitament som främjar att dokumentation kringbeslutade direktupphandlingar faktiskt utförs, prioriteras ochtillgängliggörs. Detta som en förutsättning för transparens.- Formalisera metoder för att i större utsträckning informera potentiellaleverantörer om kommande upphandlingar.- Framarbeta en väldefinierad strategi för att möta de förnyade och höjdakompetenskrav som upphandlingsutredningens förslag innebär.Vidare önskar Sveriges Ingenjörer tydligöra ett antal poänger på följande fyraområden.Beloppsgränser för direktupphandlingUtredningen föreslår höjda belopps gränser och differentierade gränsnivåer fördirektupphandling. Detta ser Sveriges Ingenjörer som ett positivt steg. Vimenar att minskade administrationskrav starkt främjar möjligheterna förmindre bolag att medverka i upphandlingar. Detta stärker konkurrensen ianbudsförfarandet. Vidare öppnas marknaden ytterligare för mindre aktörervilket på sikt bör främjar utveckling och dynamik i svenskt näringsliv.Vi ser samtidigt en risk att fler direktupphandlingar – och det mindre rigorösaanbudsförfarandet som följer – kan leda till minskad transparens. Vi drar dockslutsatsen att de positiva konkurrensfrämjande effekterna väger tyngst. Vi serandra verktyg som mer lämplig för att angripa transparensproblematiken.


Dokumentering i särskild ordning för värden över 100 000 krUtredningen föreslår ett minimikrav för dokumentation hos upphandlandemyndighet vid värden över 100 000 kr. Någon sanktion föreslås dock inte vidbrister i dokumentetingen.Sveriges Ingenjörer stödjer till fullo dokumentationskraven. Vi ser även ettbehov att säkerställa tydliga incitament som främjar att dokumentation faktisktutförs och prioriteras. Vi vill även att det utformas krav på hur dennadokumentation blir tillgänglig för allmänhet och konkurerande aktörer. Vi serdetta som det främsta verktyget för att främja konkurens och transparens iförfarandet. Något som gynnar mindre företag.Dokumentationsplikt bör även gälla i de fall upphandlingsförfarandet irealiteten har lagts ut på tredje part (en så kallade konsultmäklare).Vidare skulle Sveriges Ingenjörer välkomna en flexibel men formaliseradmetod att i större utsträckning offentliggöra kommande upphandlingar. Dettatorde vara ett synnerligen effektivt steg att öka konkurrensen.Tillåtande av temporär upphandlingsprocess under domstolsförhandlingSveriges Ingenjörer välkomnar en förändring som principiellt skulle tillåta entemporär upphandling om en upphandling blivit föremål för överprövning ochförlängd avtalsspärr har inträtt. Vi ser detta som främst positivt ur ettsamhälsperspektiv. Vi ser dock även en potentiellt positiv aspekt i att till vissdel undanröja större aktörers rättsliga processkapacitet som konkurrensmedelgemtemot mindre aktörer i upphandlingsprocessen.Kompetens i upphandlingsförfarandetSom framgår inledningsvis ställer Sveriges Ingenjörer sig väldigt positiva tilltanken kring ”den goda affären” som utgångspunkt, snarare än ett snävarefokus på lägsta pris. Vi delar dock den problembeskrivning som görs islutbetänkandet kring kompetensfrågan som följer ett nytt arbetssätt. Vi menaratt det sannolikt kommer krävas en medvetenhet samt en väldefinierad strategiför att möta de förnyade och höjda kompetenskrav som förslaget innebär förupphandlande myndigheter. Här ser vi att det finns mer att göra för attinitiativets goda potential ska ha möjlighet att realiseras.Peter LarssonSamhällspolitisk direktörAlexander GustermanUtredare

More magazines by this user
Similar magazines