Miljöförvaltningen Katt - Borås

boras.se

Miljöförvaltningen Katt - Borås

KattArtbeskrivning och ekologiVilda katter tillhör inte den naturliga faunan i Sverigeoch de katter som förekommer vilt i naturen är förvildadetamkatter. Det är vanligast med förvildadetamkatter i städerna. Uppskattningsvis finns det iSverige cirka 100 000 katter som saknar hem.Katter blir könsmogna före ettårsåldern och enkatthona kan föda mellan en och sju ungar i varje kulloch kan få två kullar per år. Katter är jägare och leverpå växtätande djur. Under vintern i Sverige klarar sigdärför inte katterna utan behöver mat från människanför att överleva. När det blir kallt försöker de finnaskydd och stryker då oftare omkring i närheten avbostäder och industrier. Förvildade tamkatter leverofta i kolonier.Skador och olägenheterMiljöförvaltningen får under vår- och sommartid oftain klagomål på katter som springer och uträttar sinabehov i trädgårdar och sandlådor, krafsar i rabatteroch smutsar ner nytvättade bilar. Det förekommeräven anmälningar om förvildade katter som är magraoch i dåligt skick som ibland attackerar tamkatter ochsprider loppor till dem. Det förekommer ofta inavelbland de förvildade tamkatterna. Många gånger hardessutom djuren det inte bra och behöver tas omhand.Förebyggande åtgärderProblemet med förvildade tamkatter är människanorsak till. För att få en långsiktigt hållbar lösningkrävs att man åtgärdar källan till problemet. Mångaså kallade sommarkatter överges när hösten kommeroch blir, om de överlever, så småningom förvildade.Djur som av en eller annan orsak inte kan vara kvar ihemmet ska alltid omplaceras eller avlivas. Om katteninte används till avel ska den kastreras/steriliserasalternativt ges p-piller när den blir könsmogen för attsamhället inte ska förses med fler oönskade katter.Katter bör inte springa omkring utan uppsikt i tätbebyggtområde. Om din katt springer bort kan detvara bra att den är öron- eller chipmärkt. Det görs lätthos en veterinär. Se dessutom till att din katt alltid bärhalsband med adress och telefonnummer.Redan innan du bestämmer dig för att föda upp enkull med kattungar bör du kontrollera att det finnsavsättning för dem. När du sedan är på väg att skaffanya hem åt dem är viktigt att du pratar med deras nyahussar och mattar om vilket ansvar det innebär att hakatt.Om det finns förvildade tamkatter i ditt område såska du inte mata dem om du inte har för avsikt att tahand om dem på lång sikt. Matning lockar katternaatt stanna i området, vilket kan leda till olägenheter.Om du börjar mata katter blir du automatiskt ansvarigför djuren enligt djurskyddslagen.Alternativ till skyddsjaktFör att slippa katter där du bor kan du skrämmaeller spruta vatten på katten så fort den kommer inpå tomten. Här gäller det att vara uthållig. Sätt förnät, lägg över presenning, fiberduk eller liknande föratt skydda sandlådor, planteringar och skrymslen därkatten vill gå in. I zooaffärer, trädgårdsbutiker ochliknande finns dessutom olika medel som har enavskräckande effekt. Strö ut eller spraya medlet på detdu vill skydda. Proceduren måste upprepas efter regn.Se även till att inga sopor eller matrester är tillgängligaför katterna.JaktbestämmelserEn katt som med skäl kan antas vara övergiven ellerförvildad, får dödas av jakträttsinnehavaren eller avnågon som företräder denne. Inom tätbebyggt områdekrävs dock tillstånd att skjuta från polisen.Miljöförvaltningen


AnsvarsfrågorKatter är inte klassade som skadedjur, eftersom de inteorsakar olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägarenfår själv ta ansvar för att åtgärder mot katter vidtas.Om du bor i hyreshus och anser att förvildade tamkatterger upphov till olägenhet runt din bostad skadu i första hand kontakta fastighetsägaren.Mer informationwww.lansstyrelsen.se/vastragotaland - Djurskyddwww.jagareforbundet.se - JakttiderMILJÖFÖRVALTNINGENPOSTADRESS Miljöförvaltningen, Borås Stad, 501 80 BoråsBESÖKSADRESS Sturegatan 42TFN 033-35 30 00 E-POST miljo@boras.seWEBBPLATS boras.se/miljo

More magazines by this user
Similar magazines