Presentation Sweco Eurofutures

osthammar.se

Presentation Sweco Eurofutures

Helena LundSweco Eurofutures2013-02-061


Vårt uppdragAnalys av kommunens näringsliv, arbetsmarknadoch kompetensförsörjning med prognos till 2030.Statistisk analys i kombination med kvalitativaintervjuer.• Näringslivet idag och utvecklingen under 2000-talet• Utvecklingen på arbetsmarknaden till 2030• Hur ser rekryteringsbehovet ut till 2020 och2030?• Kommer Östhammar klara av att matcha detframtida kompetensbehovet?2


BranschstrukturenDet privata näringslivet och offentligt dominerade branscherRekreation, kulturochsportverksamhetHotell ochrestaurangPersonligatjänsterPrimärnäringarOffentligförvalt.ochideellaHälso- för.ochsjukvårdVård ochomsorgPartihandelTransport ochmagasineringDetaljhandelIndustri (Tillv ochutv.)UtbildningByggverksamhetCa 30 % av sysselsättningenFöretagstjänster(inkl finansiellverksamhet)Industri (Energi)Ca 70 % av sysselsättningen4


Timglaset beskriver företagsstrukturenDet finns ca 2500 företag i Östhammar. Majoriteten av dessa, omkring1900, är så kallade soloföretag.De två stora dominerande företagensysselsätter nästan 40% avsysselsättningen i privat sektor.Relativt få medelstora företagen, menviktiga för tillväxt och utveckling (ca 15-20%)De små företagen har en viktig roll försysselsättningen i kommunen. Menberoende av de stora företagen (ca 40 %)5


Tillväxtföretag både på en lokal och englobal marknadTillväxtföretagen i kommunen kanfördelas på en skala mellan tvåhuvudsakliga segment:Lokal tillväxtNationelltillväxtGlobal tillväxt• En stor del av de växande företagenär företag som verkar och växer påden lokala marknaden. Dessa företagär ofta beroende av de storaindustriföretag som verkar ikommunen.• Flera av dem har ”vuxit ur” kommunenoch verkar idag även på en regionaleller nationell marknad.• Det andra segmentet ärtillväxtföretag som inte är såberoende av den lokalautvecklingen utan växer på englobal marknad med internationelltkonkurrenskraftiga produkter ochtjänster.6


En sammanfattande bildHur går det för företagen i kommunen?• God utveckling under 2000-talet, man har återhämtat sig efter ekonomiskakriser och står idag starka.• Stark beroende av de två dominerande företagen – Forsmarks kraftgruppoch Sandvik Coromant.• Direkt och indirekt stark inriktning mot den nationella och internationellamarknaden som ett resultat av industrins starka roll i kommunen.• Småföretagen viktiga för sysselsättningen i kommunen och enkomplementär till industrijobben.• Flera tillväxtföretag, med fortsatt tillväxt på lokal och global marknad.• God framtidstro överlag hos företagen med tro på fortsatt tillväxt. Dockviktigt att de rätta förutsättningarna för tillväxt fortsatt finns i kommunen.7


Antal sysselsattaBranschutvecklingen i stortDet privata näringslivet3000Industri (Tillv och utv.)25002000Industri (Energi)Företagstjänster (inklfinansiell verksamhet)Byggverksamhet1500Transport ochmagasineringPartihandel1000500DetaljhandelHotell ochrestaurangverksamhetRekreation, kultur ochsportverksamhetPersonliga tjänster01990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030Primärnäringar9


Antal sysselsattaBranschutvecklingen i stortOffentligt dominerande branscher14001200Demografin leder till enpotentiell nedgång iutbildningssektorn ochett kraftigt ökandebehov inom vård ochomsorgssektorn.100080060040020001990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030Vård och omsorgUtbildningHälso- och sjukvårdOffentlig förvaltning ochideella föreningar10


Pensioneringar; 2 098Pensioneringar; 4 521Rekryteringsbehovet till 2020 och 2030Tillväxt sker främst till 2020 sedan framförallt fortsatt behov av ersättningsrekryteringar.600050004000300020001000Tillväxt; 1292Tillväxt; 11100Rekryteringsbehov 2020 Rekryteringsbehov 203011


Tillväxtrekryteringsbehovet per branschTillväxt 2020Tillväxt 2030Vård och omsorgUtbildningPers. tjänster, kultur, sportOffentlig förvaltningPrimärnäringarHandelFöretagstjänsterEnergi etc.Tillverkning, utvinningByggverksamhetLedningsarbete-100 0 100 200 300 400 500 600Arbete som kräver teoretisk specialistkompetensArbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarandekunskaperYrken med lägre krav utbildning tex yrkesutbildningVård och omsorgUtbildningPers. tjänster, kultur, sportOffentlig förvaltningPrimärnäringarHandelFöretagstjänsterEnergi etc.Tillverkning, utvinningByggverksamhetLedningsarbete-100 0 100 200 300 400 500 600Arbete som kräver teoretisk specialistkompetensArbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarandekunskaperYrken med lägre krav utbildning tex yrkesutbildning12


Ersättningsrekryteringsbehovet perbranschErsättningsrekryteringar 2020 Ersättningsrekryteringar 2030Vård och omsorgUtbildningPers. tjänster, kultur, sportOffentlig förvaltningPrimärnäringarHandelFöretagstjänsterEnergi etc.Tillverkning, utvinningByggverksamhetLedningsarbete0 200 400 600 800 1000Arbete som kräver teoretisk specialistkompetensArbete som kräver kortare högskoleutbildning ellermotsvarande kunskaperYrken med lägre krav utbildning tex yrkesutbildningVård och omsorgUtbildningPers. tjänster, kultur,…Offentlig förvaltningPrimärnäringarHandel och…FöretagstjänsterEnergi etc.Tillverkning, utvinningByggverksamhet0 200 400 600 800 1000LedningsarbeteArbete som kräver teoretisk specialistkompetensArbete som kräver kortare högskoleutbildning ellermotsvarande kunskaperYrken med lägre krav utbildning tex yrkesutbildning13


PensioneringarStort behov av kompetens inom olikautbildningsnivåerFöretagen upplever att det ofta ärsvårt att rekrytera högskoleutbildadkompetens. Denna finns ofta iUppsala och pendlar redan idag ihög grad.200016001200Företagen får redan idag söka efterkompetent personal i allt vidarekretsar!8004000TillväxtBehov av högutbildade14


Pendling - en viktig fråga för kommunenskompetensförsörjning35003000Pendling, antal pers. 2010InpendlingUtpendling250020001500Uppsala 843 1910Tierp 403 166Gävle 221 56Norrtälje 117 139Älvkarleby 79 7Stockholm 49 167100050001985 1990 1995 2000 2005 2010Inpendling Utpendling22%20%18%16%14%12%10%1990 1995 2000 2005 2010Inpend. som andel av förvärvsarb.15


Inom vilka yrken förväntas de storabristerna på kompetens?• Byggverksamhet: Byggnads ochanläggningsarbete samt byggnadshantverkare.• Energi: Ingenjörer och tekniker samt arbetesom kräver specialistkompetens texdataspecialister.• Tillverkning och utvinning: Maskinoperatörerför metall och mineralbehandling samttransport och maskinförare.• Företagstjänster: Kompetens inom gruv, byggoch anläggningsarbete samt serviceyrken utankrav på utbildning tex städare ochsäkerhetspersonal.• Handel och kommunikation: Försäljare ochfordonsförare.• Vård och omsorg: Undersköterskor.16


BefolkningsprognosTotalbefolkning23000Invånarantalet beräknas i stortsett vara konstant, menkommande stora investeringari kommunen ger potential fören ökad befolkning.22500220002150021000TotalbefolkningTotalbef. Trendvändning205001990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030Två scenarios för befolkningens utveckling; prognos och trendvändning där kommunen tar tillvara på de möjlighetersom uppstår i och med stora kommande investeringar i kommunen.18


BefolkningsprognosFör befolkning i arbetsför ålder och förvärvsarbetande• Relationen mellan de som arbetar i kommunen och de som bori kommunen speglar det problem kommunen och kommunensföretag står inför vad gäller att attrahera kompetens.13000• Både dag- och nattbef.ökar• Från negativ till positivnettopendling.• Inpendlingen ökar starktoch blir under en periodstörre än utpendlingen.12500120001150011000105001000095009000850020-6420-64 år trendvändningFörvärvsarbetande (dagbef)Förvärvsarbetande (nattbef)Nattbef. Trendvändning80001990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030Två scenarios för befolkningens utveckling; prognos och trendvändning där kommunen tar tillvara på de möjlighetersom uppstår i och med stora kommande investeringar i kommunen.19


Några slutsatser• Stark potentiell framtida tillväxt inom näringslivet bl.a.genom de stora verksamhetsförändringar som kommeratt ske.• Detta skapar ökad efterfrågan på arbetskraft, varav enväsentlig del högutbildade.• Vilket medför ett stort rekryteringsbehov för att kunnaklara en framtida tillväxt, men även storapensionsavgångar.• Detta kan delvis skapa en konkurrens i rekryteringenav arbetskraft mellan företagen i Östhammar och medandra kommuner.• Ett alternativ är att en väsentlig del av det ökaderekryteringsbehovet tillgodoses genom ökadinpendling och minskad utpendling.• Ett annat alternativ är att öka inflyttningen tillkommunen.20


Vad kan kommunen göra för att attraherakompetens till kommunen?För att stärka rekryteringsbasen i kommunenoch inte bara förlita sig på inpendling blirkommunens samlade attraktionskraftavgörande gällande arbete, boende,utbildning, service och fritid ochlivsmöjligheter.• Attraktiva boenden och livsmiljöer• Stärkt kvalitet i utbildningsväsendet• Förbättrade kommunikationer• Förändra bilden av Östhammar”Översiktsplan 2015 Världens BästaLokalsamhälle”21

More magazines by this user
Similar magazines