Plan för kvalitetsarbetet - Cerum - Umeå universitet

cerum.umu.se

Plan för kvalitetsarbetet - Cerum - Umeå universitet

UMEÅ UNIVERSITETCERUMCentrum för regionalvetenskapUMEÅ UNIVERSITYCERUMCentre for Regional ScienceCERUMPLAN FÖR KVALITETSARBETET2008


Mål: CERUMs uppgift är att bedriva och utveckla rumsligforskning vid Umeå universitetet. Målsättningen är att forskningenska nå internationell toppklass. Visionen är att ”Umeå universitetska förstärka sin redan idag starka ställning och utvecklas till enregionalt, nationellt och internationellt erkänd forskningsmiljö inomrumslig vetenskap”. Målen för år 2008 är:• Att CERUM kan tillgodoräkna sig en avhandling.• Att två artiklar publiceras i internationella tidskrifter.• Att antalet publikationer uppgår till 20 stycken och antalet presentationeruppgår till 40.• Att fortsätta samtalet om vad ett kreativt organisationsklimatoch en vetenskaplig kultur innebär inom CERUMUnderlag finns i CERUMS verksamhetsberättelserHandlingsplanCERUMs verksamhet som forskningsenhet kräver ett kreativtorganisationsklimat inom enheten. Ett sätt att karaktärisera ettsådant klimat är att verksamheten präglas av:• De anställdas engagemang i och känsla för verksamheten (utmaning)• Det sätt på vilka nya idéer bemöts (idéstöd)• Den känslomässiga tryggheten i relationerna (tillit)• Medlemmarnas självständighet (frihet)• Dynamiken i organisationen (livfullhet)• Den lättsamhet som råder (lekfullhet/humor)• Möten och kollisioner mellan synpunkter, idéer, erfarenheter ochkunskaper (debatt)• Organisationens benägenhet att tolerera osäkerhet (risktagande)För kommande år, liksom tidigare år, är det avgörande att stärkaCERUM i samtliga dessa aspekter för att uppnå en förändringsinriktadorganisation samt en vilja att ständigt söka nya lösningar påvetenskapliga problem.Internationellt utbyte är huvudlinjen för att säkra kvalitén iCERUMs verksamhet. Sammanställningen av publicerings-,konferens- och seminariedeltagandet i verksamhetsberättelsen visaratt de anställda vid CERUM har en hög grad av internationelltutbyte. Förutom det europeiska projektet Elene–EE skedde t.ex.samverkan med japanska forskare om socialt kapital och regionalutveckling på landsbygden. Sammanfattningsvis har detta stärktCERUM som forskningsenhet. Efter internationellt utbyte skerkvalitetskontroll via utåtriktade och interna seminarier inom denakademiska traditionen samt att forskningen kommuniceras motsamhällsaktörer för att bredda intryck, tolkningar ochfrågeställningar.2

More magazines by this user
Similar magazines